Základní informace

Katedra hospodářských dějin vznikla v roce 1958 a soustředila se na výzkum dějin národního hospodářství, hospodářského vývoje světa, hlavních kapitalistických států, hospodářského vývoje socialistických a rozvojových zemí. Do roku 1989 měla specifické postavení, neboť byla jediným střediskem v Československu, zaměřeným výlučně na hospodářské dějiny. K zakladatelské generaci patřili Rudolf Olšovský, Pavel Eisler, Hana Gebauerová, Zora Urbanová a v současné době emeritní profesor Václav Průcha. Po listopadu 1989 vedli katedru Václav Průcha, Daniel Váňa a František Stellner, od ledna 2013 stojí v jejím čele Aleš Skřivan ml.

Katedra zajišťuje výuku vedlejších specializací v českém jazyce „Novodobé hospodářské dějiny“ a „Dějiny mezinárodních ekonomických vztahů“. Katedra od roku 2009 realizuje studijní magisterský program „Hospodářské a politické dějiny 20. století“. Od roku 2012 katedra vyučuje nový studijní program doktorského studia „Hospodářské a politické dějiny 20. století“.

Členové katedry vedou doktorské, magisterské a bakalářské práce, vyučují povinné a volitelné kurzy Hospodářské dějiny; Dějiny mezinárodních vztahů do 1945; Dějiny mezinárodních vztahů po roce 1945; České hospodářské dějiny; Československé hospodářské dějiny; Dějiny dvacátého století I, II; Sociální dějiny; Hospodářské dějiny světa; Hospodářské dějiny USA po roce 1945; Dějiny NDR; Dějiny SRN; Hospodářské a politické dějiny totalitních režimů; Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století; Hospodářský a politický vývoj Evropy ve 20. století; Dějiny peněžních kategorií a institucí;  Geneze, aktuální problémy a budoucnost Evropské unie; Velká Británie ve 20. století aj. V cizích jazycích jsou vyučovány předměty History of Latin America after 1945; From Kafka to Havel: Introduction into the History and Culture of Czech Lands; Economic and Political History of Europe in the 20th Century (1918-1991), America from Independence to Financial Crisis: Special Topics in U.S. Economic History, Economic History, From Empire to Twenty-First Century Britain, Chapters in History of the Cold War,  Chapters in Economic History a další. Aktuální seznam vyučovaných předmětů lze nalézt zde.

Ve vědecké oblasti se členové katedry zaměřují především na výzkum hospodářských a politických dějin Československa, střední a východní Evropy, USA, Velké Británie a Číny ve 20. století. Dále na problematiku evropské integrace, analýzu vybraných problémů sociálních dějin ve střední Evropě v 19. a 20. století, metodologii hospodářských a sociálních dějin.

Odborné zaměření jednotlivých vyučujících katedry:

 • hospodářské, politické, sociální dějiny Československa a České republiky (Jakubec, Chalupecký, Váňa, Drábek)
 • hospodářské a politické dějiny Německa 19. a 20. století (JakubecJohnson, Fabianková)
 • hospodářské dějiny Spojených států amerických 20. století (Kovář, Johnson)
 • hospodářské a politické dějiny Velké Británie 19. a 20. století (Kovář)
 • hospodářské dějiny Dálného východu, Japonska, Číny 20. století (Skřivan)
 • hospodářské dějiny Sovětského svazu a Německa ve 20. století (Fabianková)
 • dějiny autoritativních a totalitních režimů (Fabianková)
 • dějiny mezinárodních vztahů 19. a 20. století (Tóth, Johnson)
 • dějiny evropské integrace (Kovář)
 • vybraná témata ze sociálních dějin zemí střední Evropy 19. a 20. století (Chalupecký, Dufek)
 • dějiny dopravy a cestování, dějiny vědy a techniky (Jakubec)
 • hospodářské dějiny zemí východního bloku (Chalupecký)
 • metodologie hospodářských a sociálních dějin (Tóth)
 • dějiny peněz a finančních institucí (Chalupecký, Váňa)

Katedra se podílí na řešení grantů a projektů VŠE (IGA a FIGA, IGS, IRS); Grantové agentury ČR; FRVŠ; ESF, Deutsche Forschungsgemeinschaft; JPD3; OPPA; Leonardo da Vinci; AKTION Österreich-Tschechische Republik; výzkumných záměrů ad. Seznam těchto grantů a projektů lze nalézt zde.

V posledních letech byly zorganizovány mezinárodní konferenceDeutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“; „Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1918-1938-1948-1968“;  „Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze“; konferenceHospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století“, „5 let od pádu Lehman Brothers“; „80 let nástupu FDR do funkce prezidenta USA“;„10. výročí vstupu ČR do Evropské unie a jeho aktuálních souvislostech“; „25 let od listopadu“ s podtitulem „co dál“  a kolokviaČeskoslovensko a východní Německo 1945–1989, podobnosti – odlišnosti – vzájemné vztahy“; „K vybraným aspektům hospodářských a politických dějin USA“; „Sociální stát v německo-britské perspektivě 20. století“; „Kolokvium k dějinám Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.–20. století“; „K československým a světovým hospodářským dějinám s prezentací výsledků grantu FRVŠ“; „Role státu v německém hospodářství ve 20. století“; Rusko-německé vztahy“; „Sociální stát v německo-britské perspektivě 20. století“; „Hospodářské dějiny na počátku 21. století“; „Americko-německé hospodářské vztahy v meziválečném období“; „Postavení hospodářských dějin na vysokých školách“; „Multinationale Reiche im 19. – 20. Jahrhundert“; „Wirtschafts-/politische Geschichte Mitteleuropas im 20. Jahrhundert“; „Deutsch-tschechische und bayerisch-böhmische Erinnerungsorte“; „Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze“; „Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě (Čína, Japonsko) v letech 1900-1914“; „Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945“; „Proměny vysokého ekonomického školství ve 40. a 50. letech 20. století ve střední Evropě“; „Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě“; „Mezinárodní hospodářské vztahy států střední Evropy v první polovině 20. století“; „Role státu v krizových obdobích v první polovině 20.století“; „Hospodářská teorie a praxe nacionálního socialismu v Německu“; „Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky“; „Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období“; „Ekonomická teorie v hospodářsko-politické praxi“ aj.

Vybrané publikace  a studie z posledních let lze nalézt zde.

Katedra spolupracuje v České republice především s pracovišti: Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha; Česko-čínská společnost při Orientálním ústavu AV ČR; Historický ústav AV ČR Praha; Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci; Katedra mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy; Liberální institut, Praha; Ústav historických věd Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové; ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; Ústav slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; Vysoká škola CEVRO Institut, Katedra historických věd Západočeské univerzity v Plzni, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzita Praha.

V rámci zahraniční spolupráce katedra udržuje kontakty s řadou zahraničních pracovišť, konkrétně ve Slovenské republice (například Historický ústav Slovenské akadémie vied; Ústav vedy a výskumu Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica; Katedra hospodárskej politiky EU v Bratislave), v SRN (například Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit, Universität Bayreuth; Lehrstuhl für Neueste Geschichte, Universität Bayreuth; Osteuropa-Institut, Freie Universität Berlin; Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin; Bundesarchiv Berlin; Lehrstuhl für die Geschichte Westeuropas und der transatlantischen Beziehungen, Philosophische Fakultät I, HU Berlin, Historisches Seminar der Universität Hamburg), Rakousku (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Wirtschaftsuniversität Wien; Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien; Österreichische Akademie der Wissenschaften), ve Španělsku (Universidad Burgos); Velké Británii (The Faculty of Arts and Social Science, Kingston University; University of Cambridge; The National Archives  London-Kew; The British Library London), ve Slovinsku (University of Ljubljana, Faculty of Economics), Maďarsku (Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Bölcsészettudományi Kar, Eötvös Loránd Tudományegyetem – Katedra moderních a současných světových dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti), Kolumbii (Universidad de Antioquia, Medellín; Universidad Libre, Bogotá), Argentině (Institutos de Formación FFAA y FFSS, Buenos Aires) a USA (Arizona State University, School of Historical, Philosophical, and Religious Studies; Center Austria at The University of New Orleans; Harvard University).

Hostující profesoři za poslední dva roky:

2017

Portugalská historička Prof. Dina Sofia des Neves Sebastião (University of Coimbra) povede ve dnech 27.11.–1.12.2017 mimosemestrální kurz 5HD382 Chapters in Economic History: South European Dictatorships and Democratic Transitions – Visions about and towards European Integration (1945–1985).

Ruský historik Doc. PhDr. Michail Kovalev, Ph.D. (Saratovskij gosudarstvennyj techničeskij universitet) povede ve dnech 20.11.–24.11.2017 mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters in Economic History: From Khrushchev’s Thaw to Stagnation: USSR from 1953–1985.

Rakouský historik Dr. Richard Lein (Karl-Franzens-Universität Graz) vedl ve dnech 24.4.–28.4.2015 mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters in Economic History: German War Preparations and War Economy in World War II.

2016

Italský historik prof. Guido Franzinetti (University of Eastern Piedmont, Alessandria) vedl ve dnech  5. 12.–9. 12. 2016 mimosemestrální kurz 5HD382 Chapters in Economic History na téma  „Southern Europe, Reconstruction, Transitions, Crises“.

Ruský historik Doc. PhDr. Michail Kovalev, Ph.D. (Státní technická univerzita J. Gagarina v Saratovu) vedl ve dnech 31.10.–4.11. 2016 mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters in Economic History na téma “Hospodářský a politický vývoj Ruska (1985–2010).

Italská historička Dr. Angela Romano (University Institute Florence) vedla ve dnech 21. 3.–24. 3. 2016 mimosemestrální kurz 5HD382 Chapters in Economic History: From Division to Cooperation: West and East Europe in the Cold War and Beyond.

Britský historik Dr. Emmanuel Mourlon-Druol (University of Glasgow) vedl ve dnech 14. 3.–18. 3. 2016 mimosemestrální kurz 5HD381 Chapters in Economic History: European Economic Cooperation and Integration since 1945.

Seznam zahraničních pedagogů působících na Katedře hospodářských dějin v minulých letech lze nalézt zde.

Výroční zprávy Katedry hospodářských dějin pro léta 2003 až 2011 jsou k dispozici zde.

 • Autor: Klára Fabianková
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: