Informace o katedře

Katedra hospodářských dějin vznikla v roce 1958 a soustředila se na výzkum dějin národního hospodářství, hospodářského vývoje světa, hlavních kapitalistických států, socialistických a rozvojových zemí. Do roku 1989 měla specifické postavení, neboť byla jediným střediskem v Československu, zaměřeným výlučně na hospodářské dějiny. K zakladatelské generaci patřili Rudolf Olšovský, Pavel Eisler, Hana Gebauerová, Zora Urbanová a v současné době emeritní profesor Václav Průcha. Po listopadu 1989 vedli katedru Václav Průcha, Daniel Váňa a František Stellner, od ledna 2013 stojí v jejím čele Aleš Skřivan.

Katedra v současné době nabízí:

Členové katedry vedou bakalářské, magisterské a doktorské práce a vyučují povinné i volitelné kurzy v rámci všech stupňů studia (aktuální seznam vyučovaných předmětů lze nalézt zde).

Ve vědecké oblasti se členové katedry zaměřují především na výzkum hospodářských a politických dějin Československa, střední a východní Evropy, USA, Velké Británie a Číny ve 20. století. Dále na problematiku evropské integrace, analýzu vybraných problémů sociálních dějin ve střední Evropě v 19. a 20. století, metodologii hospodářských a sociálních dějin.

Odborné zaměření jednotlivých vyučujících katedry:

Členové katedry se podílí na řešení výzkumných projektů VŠE (IGA a FIGA, IGS, IRS, IGA/A),  dále například Grantové agentury ČR, Deutsche Forschungsgemeinschaft, AKTION Österreich-Tschechische Republik, Leonardo da Vinci, FRVŠ, ESF, JPD3, OPPA, IGA/A  a dalších externích projektů. Seznam těchto grantů a projektů lze nalézt zde.

V posledních letech byly zorganizovány mezinárodní konference Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert; Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1918-1938-1948-1968;  Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze; konference Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století, 5 let od pádu Lehman Brothers; 80 let nástupu FDR do funkce prezidenta USA; 10. výročí vstupu ČR do Evropské unie a jeho aktuálních souvislostech; 25 let od listopadu s podtitulem „co dál“  a kolokvia Československo a východní Německo 1945–1989, podobnosti – odlišnosti – vzájemné vztahy; K vybraným aspektům hospodářských a politických dějin USA; Sociální stát v německo-britské perspektivě 20. století; Kolokvium k dějinám Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.–20. století; K československým a světovým hospodářským dějinám s prezentací výsledků grantu FRVŠ; Role státu v německém hospodářství ve 20. století; Rusko-německé vztahy; Hospodářské dějiny na počátku 21. století; Americko-německé hospodářské vztahy v meziválečném období; Postavení hospodářských dějin na vysokých školách; Multinationale Reiche im 19. – 20. Jahrhundert; Wirtschafts-/politische Geschichte Mitteleuropas im 20. Jahrhundert; Deutsch-tschechische und bayerisch-böhmische Erinnerungsorte; Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze; Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě (Čína, Japonsko) v letech 1900-1914; Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945; Proměny vysokého ekonomického školství ve 40. a 50. letech 20. století ve střední Evropě; Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě; Mezinárodní hospodářské vztahy států střední Evropy v první polovině 20. století; Role státu v krizových obdobích v první polovině 20.století; Hospodářská teorie a praxe nacionálního socialismu v Německu; Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky; Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období; Ekonomická teorie v hospodářsko-politické praxi; Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939–1949; Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy aj.

Vybrané publikace  a studie z posledních let lze nalézt zde.

Katedra spolupracuje v České republice zejména s Historickým ústavem AV ČR, Česko-čínskou společností při Orientálním ústavu AV ČR, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, Katedrou mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy,  Ústavem hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Ústavem slavistických a východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Ústavem světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Ústavem historických věd Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové, Katedrou historických věd Západočeské univerzity v Plzni či s Katedrou mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha.

V rámci zahraniční spolupráce katedra udržuje kontakty s řadou zahraničních pracovišť, konkrétně na Slovensku (Historický ústav Slovenské akadémie vied, Slovenský národný archív, Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, Katedra hospodárskej politiky EU v Bratislave), v Německu (Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit, Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Neueste Geschichte, Universität Bayreuth, Osteuropa-Institut, Freie Universität Berlin, Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, Lehrstuhl für die Geschichte Westeuropas und der transatlantischen Beziehungen, HU Berlin, Historisches Seminar der Universität Hamburg, Bundesarchiv Berlin, Historisches Archiv Krupp, Zentralarchiv der Rheinmetall AG, Deutsche Nationalbibliothek), Rakousku (Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österreichisches Staatsarchiv, Österreichische Nationalbibliothek), Španělsku (Universidad Burgos), Velké Británii (The Faculty of Arts and Social Science, Kingston University, University of Cambridge, The National Archives, Kew, The British Library, London, LSE Library, London), Slovinsku (Faculty of Economics, University of Ljubljana), Maďarsku (Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem – Katedra moderních a současných světových dějin, Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti), Kolumbii (Universidad de Antioquia, Medellín, Universidad Libre, Bogotá), Argentině (Institutos de Formación FFAA y FFSS, Buenos Aires) a USA (School of Historical, Philosophical and Religious Studies,  Arizona State University, Center Austria, University of New Orleans, Harvard University).

Hostující profesoři:

 • Dina Sofia des Neves Sebastião (University of Coimbra, Portugalsko)
 • PhDr. Michail Kovalev, Ph.D. (Saratovskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, Rusko)
 • Richard Lein (Karl-Franzens-Universität Graz, Rakousko)
 • Guido Franzinetti (University of Eastern Piedmont, Alessandria, Itálie)
 • Angela Romano (University Institute Florence, Itálie)
 • Emmanuel Mourlon-Druol (University of Glasgow, Velká Británie)
 • João Paulo Avelãs Nunes (University of Coimbra, Portugalsko)
 • PhDr. Athanasios Sideris, Ph.D. (History and Archeology Department Foundation of the Hellenic World, Athens, Řecko)
 • Steven Seegel (University of Northern Colorado, USA)
 • Sara Lorenzini, Ph.D. (Universitá delgi studi di Trento, Itálie)
 • José Manuel Serrano Alvarez (Universidad Pontificia Bolivariana – Sede Medellín, Universidad De Antioquia – Udea, Kolumbie),
 • Dr. Günter Bischof (Center Austria, University of New Orleans, USA)
 • Dr. Francine-Dominique Liechtenhan (Centre Roland Mousnier, U.M.R. 8596, Université de Paris IV, Francie)
 • Dr. Thomas Wünsch (Universität Passau, Německo)
 • Oliver Walton (Navy Records Society, London, Velká Británie)
 • Dr. Georg Christoph Berger Waldenegg (Universität Heidelberg, Německo)
 • Dr. John R. Davis (Kingston University a Institut of Historical Research, University of London, Velká Británie)

Seznam zahraničních pedagogů působících na Katedře hospodářských dějin v minulých letech lze nalézt zde.

Výroční zprávy Katedry hospodářských dějin pro léta 2003 až 2011 jsou k dispozici zde.

 • Autor: Tereza Burianová
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: