Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Emailmakovar@atlas.cz

Telefon: 222 095 340

Kancelář: 347NB

V květnu 1989 obhájil diplomovou práci a vykonal státní závěrečné zkoušky. V září 1989 nastoupil k ročnímu studijnímu pobytu na Katedru obecných dějin a pravěku FF UK. V květnu 1990 složil státní rigorózní zkoušku a získal titul doktor filozofie – PhDr.

V září 1993 nastoupil jako odborný asistent na Katedru hospodářských dějin Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, kde působil do konce září 1995. V říjnu téhož roku byl přijat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jako odborný asistent Semináře dějin mezinárodních vztahů a světové politiky Ústavu světových dějin. V říjnu 2000 složil státní doktorskou zkoušku, v únoru 2001 obhájil disertační práci s názvem K vnitropolitickému vývoji a zahraniční politice stuartovské Anglie v době restaurace (1658–1690) a získal titul Ph.D. V dubnu 2002 před Vědeckou radou FF UK obhájil habilitační práci s názvem Velká Británie v éře Roberta Walpola (K vývoji a charakteru britského státu a britské společnosti v první polovině 18. století) a s platností od 1. července 2002 jej rektor Univerzity Karlovy v Praze jmenoval docentem pro obor světové a obecné dějiny. V roce 2013 mu byl v témže oboru udělen titul profesor. V akademickém roce 2000–2001 zastával funkci tajemníka Ústavu světových dějin FF UK, v akademickém roce 2001-2002 funkci referenta historických pracovišť FF UK pro studijní záležitosti. V letech 2002–2017 byl ředitelem Ústavu světových dějin FF UK; v letech 2014-2018 byl prorektorem Univerzity Karlovy pro vnější vztahy. Spolupracoval a spolupracuje s dalšími výzkumnými, vzdělávacími a vysokoškolskými institucemi. Na Katedře hospodářských dějin NF VŠE působí od roku 1993, v současné době je zástupcem vedoucího katedry.

V letech 1995–2003 absolvoval více než tři desítky studijních a přednáškových pobytů na univerzitách ve střední a západní Evropě (Universität Bayreuth; Freie Universität Berlin; Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg; Universität Konstanz; Uniwersytet Jagielloński Krakow; Universitá di Milano; Ludwig-Maximilians-Universität München; Universität Passau; Universität des Saarlandes, Saarbrücken; Universität Wien a Universität Würzburg); kromě toho ve výše uvedených letech podnikl systematický vědecký výzkum v archivech ve Velké Británii (British Library, London), Rakousku (Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien) a ve Spolkové republice Německo (Geheimes Staatsarchiv, Preussischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem).

Od března 1997 do února 2001 působil jako zástupce šéfredaktora časopisu Historický obzor. Od roku 1997 je editorem ročenky Semináře dějin mezinárodních vztahů a světové politiky (dnes Seminář novověkých dějin) Ústavu světových dějin FF UK Prague Papers on History of International Relations a pravidelným přispěvovatelem do tohoto periodika.

Je autorem desítek odborných monografií, překladů historických prací, tří desítek odborných studií z problematiky novověkých a nejnovějších dějin, popularizačních knih, článků, recenzí a odborných posudků prací vesměs ze světových dějin. V dubnu 2003 mu Klub autorů literatury faktu udělil Prémii Miroslava Ivanova pro autory literatury faktu do 39 let za knihu Stuartovská Anglie. Stát a společnost v letech 1603–1689, kterou v roce 2001 vydalo nakladatelství Libri.

Společně s egyptologem Miroslavem Bártou je editorem úspěšných kolektivních monografií Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností (Praha 2011; Cena rektora UK v Praze za tvůrčí počin roku), Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců (Praha 2013), společně s Miroslavem Bártou a Otakarem Foltýnem pak editorem kolektivních monografií Povaha změny. Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace (Praha 2015) a Povaha změny. Krize a proměny současného světa (Praha 2016). Společně s Martinem Rychlíkem je autorem knihy Noc v Mariboru. Nejen o dějinách a dnešním světě (Praha 2015).

Studoval a přednášel na mnoha univerzitách ve střední a západní Evropě i v zámoří, pravidelně spolupracuje s českými veřejnoprávními i soukromými médii.

Výuka na Národohospodářské fakultě (výběr)

5HD345 Dějiny Velké Británie 1901-1945

5HD347 Dějiny Velké Británie po roce 1945

5HD403 Geneze, současné problémy a budoucnost evropské integrace

5HD226 Dějiny dvacátého století I.

5HD227 Dějiny dvacátého století II.

5HD902 Doktorský seminář

Seznam publikační činnosti

Disertační práce

KOVÁŘ, Martin. K vnitropolitickému vývoji a zahraniční politice stuartovské Anglie v době restaurace (1658–1689), Praha 2001 (manuskript)

Vědecké monografie

BÁRTA, Miroslav, KOVÁŘ, Martin (ed.). Civilisations: Collapse nad Regeneration. Addressing the Nature of Change and Transformation in History. 1. vyd. Praha : Academia, 2019. 820 s. ISBN 978-80-200-2907-2.

KOVÁŘ, Martin. Město a hry. Příběh londýnských olympiád, edice Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, FF UK v Praze a TOGGA, spol. s r. o., Praha 2012, 519 stran (ISBN 978-80-7308-396-0 – UK v Praze a 978-80-87258-78-1 – TOGGA)

KOVÁŘ, Martin. Velká Británie v éře Roberta Walpola. K vývoji britského státu a britské společnosti v první polovině 18. století, edice Historie, nakladatelství ISV, Praha 2004, 272 stran + 18 stran obrazových příloh (ISBN 80-86642-23-2) (habilitační práce)

KOVÁŘ, Martin. Stuartovská Anglie. Stát a společnost v letech 1603-1689, edice Historická řada, nakladatelství Libri, Praha 2001, 360 stran (ISBN 80-7277-059-4)

KOVÁŘ, Martin. Anglie posledních Stuartovců 1658–1714, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia CLIII, Praha, Karolinum 1998

Kapitoly ve vědeckých monografiích

KOVÁŘ, Martin: Europa en las encrucijadas. La posición del Viejo Continente en el sistema de las relaciones internacionales a principios del siglo XXI, in: Serrano, José Manuel (ed.), Juegos de poder. Relaciones Internacionales en la Era Post Guerra Fría, Siglo del Hombre, Medellín 2013, s. 19-30 ( ISBN: 978-958-8783-19-2)

KOVÁŘ, Martin: ¿Apertura al Occidente? Rusia como un factor importante en las relaciones internacionales en Europa a finales del siglo XX y principios del siglo XXI (1989-2012), in: Serrano, José Manuel (ed.), Juegos de poder. Relaciones Internacionales en la Era Post Guerra Fría, Siglo del Hombre, Medellín 2013, s. 107-118 (ISBN: 978-958-8783-19-2)

KOVÁŘ, Martin. Smutný kolaps v pravý čas. Pád, který zachránil Británii, in: BÁRTA, Miroslav, KOVÁŘ, Martin a kolektiv. Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností, nakladatelství Academia, Praha 2011, s. 507-525 (ISBN 978-80-200-2036-9)

KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír. The “Czechoslovak Year” of 1938 – Myths and Reality. Contribution to the Analysis and Interpretation of the Politics of Appeasement, the Munich Crisis and Its Consequences, in: STELLNER, František. u. a., Die wirtschaftlichen und polititischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968 – The Economic and Political Implications of the Milestones of 1848-1968, Nakladatelství Oeconomica, Praha 2010, s. 169-177 (ISBN 978-80-245-1672-1)

KOVÁŘ, Martin. Kudy chodil Jack… Příspěvek k reflexi „viktoriánského mýtu“ o Jacku Rozparovači (nejen) v dnešní Anglii (Velké Británii), in: 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. K vydání připravil Milan Řepa, Nakladatelství Historický ústav, Praha 2008, s. 434-441 (ISBN 978-80-7286-139-2)

KOVÁŘ, Martin. Great Britain, Germany, Russia and the „Eastern Question“ as an Important Factor in the Relations of these Three Powers on the Eve of the First World War (The Contribution to the History of International Relations in the 19th and the 20th Centuries), in: Deutsch-Russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert. Hhrsg. von František Stellner unter Mitarbeit von František Bahenský und Radek Soběhart, Prag 2007, s. 143-148 (ISBN 978-80-86277-59-2)

KOVÁŘ, Martin. K úloze veřejnosti a mimoparlamentních skupin v politickém životě Velké Británie v éře sira Roberta Walpola (1721-1742), in: Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. Kolektivní monografie, uspořádala Eva Semotanová, Historický ústav, Praha 2007, Svazek I, s. 97-111 (ISBN 978-80-7286-105-7 – soubor)

Odborné studie

KOVÁŘ, Martin. Čtyřicet let od zázraku aneb Tak tedy ještě jednou sbohem, Danny Boy, in: Historický obzor, ročník 23, číslo 11-12, listopad-prosinec 2012, s. 278-281 (ISSN 1210-6097)

KOVÁŘ, Martin. Historical Films as Tools of Communist Propaganda. Contribution to the History of the Czechoslovak Cinematography at the Turn of the 1940s and 1950s, in: Öt kontinens. Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék közleményei, Numéro spécial de la collaboration entre ELTE et l᾽Université Bordeaux 3, No. 2011/1, Budapest 2012, s. 177-186 (ISSN 1589-3839)

KOVÁŘ, Martin. Artist versus Dictatorship. Some Remarks on the Reflection of Spanish Anti-Frankist’s Work in the Communist Czechoslovakia, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague – Vienna 2010/1, s. 155-162 (ISSN 1803-7356)

KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír. How to Kill Heydrich. Some Remarks to the Czechoslovak Contribution to the Defeat of Nazi Germany in the World War II on the Big Screen, in: The Twentieth Century – Dvacáté století, 2010/2, s. 107-123 (ISSN 1803-750X)

KOVÁŘ, Martin. British Welfare State: First Attempts of Its Revision. Labours and Tories in the Time of the Birth of „One Nation“ and the Cold War (1949-1951), in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague – Vienna 2008, s. 445-455 (ISBN 978-80-7308-254-3)

KOVÁŘ, Martin. „Hry s ďáblem a svítání v pravý čas“ aneb Proměny světové kinematografie v šedesátých letech dvacátého století, in: Česko-slovenská historická ročenka 2007, Brno 2007, s. 217-228 (ISBN 978-80-210-4497-5; 978-80-87192-01-6; ISBN 1214-8334)

KOVÁŘ, Martin. The Origins of the British Welfare State and Its Functions in 1945-1951, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague – Vienna 2007, s. 343-352 (ISBN 978-80-7308-208-6)

KOVÁŘ, Martin. Sir Oswald Mosley, British Union of Fascists and British Political Elites in Interwar Britain, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague – Vienna 2007, Prague – Vienna 2007, s. 457-462 (ISBN 978-80-7308-208-6)

KOVÁŘ, Martin. Haldaneova mise jako interpretační problém: Pokus o „změnu kurzu“ či projev tradiční politiky Velké Británie vůči spojencům na evropském kontinentě?, in: Inter laurum et olivam, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1-2/2002, Z pomocných věd historických XVI, Karolinum, Praha 2007, s. 811-820 (ISSN 0567-8293)

KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír. Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939-1951, in: Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc. Půlstoletí hospodářských dějin, Acta Oeconomica Pragensia, Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze, ročník 15, č. 7/2007, Praha 2007, s. 257-271 (ISSN 0572-3043)

KOVÁŘ, Martin. Slavná revoluce – historie mocenského převratu i interpretační problém moderních anglických (britských) dějin, in: Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc., Acta Historica et Museologica Silesianae Opaviensis, 7/2007, Opava 2007, s. 125-133 (ISBN 978-80-7248-448-5)

KOVÁŘ, Martin. Generální stávka ve Velké Británii v roce 1926. Příspěvek k dějinám ostrovního státu mezi dvěma světovými válkami, in: Svět historie – Historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 101-112 (ISBN 978-80-7372-214-2)

KOVÁŘ, Martin. Hollarův anglický mikrosvět. Proměny ostrovního státu v době puritánské revoluce, občanské války a stuartovské restaurace, in: Alena Volrábová (ed.),  Václav Hollar (1607-1677) a Evropa mezi životem a zmarem, Národní galerie v Praze, Praha 2007, s. 24-30 (ISBN 978-80-7035-361-5)

KOVÁŘ, Martin. Hollar’s English Micro-World. Transformations of England in the Years of Puritan Revolution, Civil War and Restoration, in: Alena Volrábová (ed.), Wenceslaus Hollar (1607-1677) and Europe between Life and Desolation, National Gallery in Prague, Prague 2007, s. 25-31 (ISBN 978-80-7035-362-2)

KOVÁŘ, Martin. Sir Oswald Mosley, British Union of Fascists a jejich vize fašistického státu. Příspěvek ke studiu politického a ekonomického extremismu mezi světovými válkami, in: K hospodářským dějinám 20. století, Acta Oeconomica Pragensia, Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze, ročník 13, č. 3/2005, Praha 2005, s. 210-229 (ISSN 0572-3043)

KOVÁŘ, Martin, TUMIS, Stanislav. Vzpomínka na pátý listopad. Ke čtyřstému výročí Spiknutí střelného prachu, in: Historický obzor, ročník 16, číslo 11-12, listopad-prosinec 2005, s. 242-249 (ISSN 1210-6097)

Populárně-vědecké práce, skripta a učebnice

KOVÁŘ, Martin a kolektiv. Londýn. Kulturně-historický průvodce, nakladatelství Academia, Praha 2011, 520 stran (ISBN 978-80-200-2008-6)

KOVÁŘ, Martin. Velká Británie na přelomu tisíciletí (1991-2007), in: Kenneth O. Morgan a kolektiv, Dějiny Británie, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008, s. 516-531 (ISBN 978-80-7106-432-9)

KOVÁŘ, Martin, TUMIS, Stanislav. Zrození velmoci. Anglie na cestě k velmocenskému postavení (1603-1746), edice Dějiny do kapsy, svazek č. 9/I, nakladatelství Triton, Praha 2007, 192 stran (ISBN 978-80-7254-939-9)

KOVÁŘ, Martin, HORČIČKA, Václav. Dějiny evropské integrace I a II, edice Dějiny do kapsy, svazek č. 23/II, nakladatelství Triton, Praha 2005 a 2006, 160 stran (ISBN: 80-7254-741-0)

 Články

KOVÁŘ, Martin. Olympijský Londýn. Budování „nového Jeruzaléma“ a „Hry naděje“, in: Dějiny a současnost, Kulturně historická revue, ročník XXXII, č. 2/2010, s. 30-33 (ISSN 0418-5129)

KOVÁŘ, Martin. Londýn Jacka Rozparovače. Whitechapelské zločiny po 120 letech, in: Dějiny a současnost, Kulturně historická revue, ročník XXX, č. 12/2008, s. 21-23 (ISSN 0418-5129)

KOVÁŘ, Martin. Anglie „krále Šalamouna“, in: John Fletcher a William Shakespeare, Dva vznešení příbuzní, Národní divadlo, Praha 2008, s. 116-131 (ISBN 978-80-7258-277-8)

KOVÁŘ, Martin, TUMIS, Stanislav. „Nikdy sme sa nemali tak dobre“. Premeny britského sociálneho štátu v rokoch 1951-1964, in: História, Revue o dejinách spoločnosti, ročník 8, číslo 2, marec – apríl 2008, s. 21-24 (ISSN 977-1335-83100-3)

KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír. Britský štát blahobytu. K dějinám Veľkej Británie v rokoch 1945-1951, in: História, Revue o dejinách spoločnosti, ročník 8, číslo 1, január – február 2008, s. 17-21 (ISSN 977-1335-83100-3)

KOVÁŘ, Martin. Príbeh jedného fašistu, in: História. Revue o dejinách spoločnosti, ročník 7, číslo 1, január – február 2007, s. 25-28 (ISSN 977-1335-83100-3)

Překlady

KOVÁŘ, Martin. Peter Neville, Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce, nakladatelství Víkend, Praha 2008, 296 stran (člen překladatelského kolektivu) (ISBN 978-80-86891-98-9)

KOVÁŘ, Martin. Stuart Stirling, Pizarro – Přemožitel říše Inků, nakladatelství Víkend, Praha 2007, 384 stran (člen překladatelského kolektivu) (ISBN 978-80-86891-69-9)

KOVÁŘ, Martin. John Ramsden (ed.), Oxfordský průvodce britskou politikou dvacátého století, nakladatelství Prostor, Praha 2006, 948 stran (člen překladatelského kolektivu) (ISBN 80-7260-169-5)

KOVÁŘ, Martin. Oxfordský slovník světových dějin, nakladatelství Academia, Praha 2005, 680 stran (člen překladatelského kolektivu) (ISBN 80-200-1054-8)

KOVÁŘ, Martin. Misha Glenny, Balkán, 1804-1999. Nacionalismus, válka a velmoci, nakladatelství BB Art, Praha 2003, 548 stran (společně s Olgou Kovářovou) (ISBN 80-7257-976-2)

KOVÁŘ, Martin. Alan Palmer, Úpadek a pád Osmanské říše, nakladatelství Panevropa, Praha 1996, 351 stran (společně s Olgou Kovářovou) (ISBN 80-85846-05-5)

Kolokvia, konference, přednášky typu „invited speaker“, semináře a symposia

KOVÁŘ, Martin. „30 let trnité cesty ke svobodě a obrana před těmi, kteří nám ji chtějí vzít“ , příspěvek: Pád komunismu v Československu v roce 1989 v kontextu světové politiky, konference NF VŠE, Praha- Žofín, ČR, 17. 11. 2019

KOVÁŘ, Martin. „Kolaps a regenerace – cesty civilizací a kultur“, příspěvek: Brexit jako příklad kolapsu a možné regenerace komplexní společnosti, Praha, ČR, 12. 12. 2019

KOVÁŘ, Martin. The Artists behind the Curtain. The Czechoslovak Historical Films in the Years of Communist Rule, in: 2a Semana Hispano Checa de Cine – „Los caminos de la historia checa. Una mirada cinematográfica“, Centro de Estudios, Ciudad de la Luz, Alicante – 14. dubna 2011

KOVÁŘ, Martin. „Moje Británie“ – Spojené království z pohledu zahraničního zpravodaje Československého (Českého) rozhlasu Karla Kyncla v devadesátých letech 20. století, in: „Anglie jaká je…“ Obraz ostrovního státu nejen z kontinentální perspektivy v 19. a 20. století, Metropolitní univerzita Praha – Ústav světových dějin FF UK v Praze, Praha – 25. března 2011

KOVÁŘ, Martin. The Struggle for Survival: The Battle of Britain on the Czech and Czechoslovak Screen, in: The Ties That Bind. A Symposium to Commemorate the 70th  Anniversary of the Establishing of Central European Governments-in-Exile in London and the Participation of Central Europeans in the Battle of Britain, Czech Embassy in London, London – 10. září 2010

KOVÁŘ, Martin. The Reception of the Carlos Saura’s Films in the Communist Czechoslovakia and in the Czech Republic, in: Semana Hispano Checa de Cine, Centro de Estudios, Ciudad de la Luz, Alicante – 7. května 2010

KOVÁŘ, Martin. The Vietnam War and its Impacts on American Society in Film, in: Film and History – History in Film, symposium Ústavu světových dějin, Centra iberoamerických studií, Ústavu slavistických a východoevropských studií a Centro de Estudios Ciudad de la Luz (Alicante), Praha – 29. dubna 2010

KOVÁŘ, Martin. Válka ve Vietnamu a její dopad na americkou společnost ve filmu, in: Film jako historický pramen, vědecké kolokvium, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; Hradec Králové – 22. dubna 2010

KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír. Margaret Thatcher and European Integration, in: Conference Europe at Sixty, Metropolitan University Prague, 20. listopadu 2009

KOVÁŘ, Martin. The Great Powers, Czechoslovakia and the Second World War (The Tragedy of Small Central European Nations in Three Acts), in: Simposio internacional El torno al 70 aniversario del inicio de la II Guerra Mundial. Una Mirada inderdisciplinar, Corporación Universitaria Remington, Medellín (Colombia), 27.-29. října 2009

KOVÁŘ, Martin, VALKOUN, Jaroslav. The Balfour Declaration and the Imperial Conference 1926, in: Mezinárodní kolokvium The World after the Great War, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; Praha – 22. května 2009

KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír. The „Czechoslovak Year“ of 1938. The Myths and Reality, in: Mezinárodní konference Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1918-1938-1948-1968 – Hospodářské a politické důsledky mezníků 1848-1918-1938-1948-1968, Katedra hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE v Praze; Praha – Kongresové centrum ČNB – 20.-21. listopadu 2008

KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír. Edwardian Appeasement – Myth or Reality?, in: Mezinárodní kolokvium Auf dem Wege zum Ersten Weltkrieg, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; Praha – 16. května 2008

KOVÁŘ, Martin. Francouzské, italské a americké „cine-nepokoje“ z roku 1968. Příspěvek k sociálním a politickým bouřím v západní Evropě a ve Spojených státech amerických na sklonku 60. let 20. století, in: Kolokvium Rok 1968 v mezinárodním kontextu, Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; Hradec Králové – 24. dubna 2008

KOVÁŘ, Martin. Hollarův anglický mikrosvět – proměny ostrovního státu ve 40.-60. letech 17. století, in: Václav Hollar (1607-1677) a Evropa mezi životem a zmarem, Národní galerie v Praze; 10. ledna 2008

KOVÁŘ, Martin. Anglický mýtus o „starých dobrých časech“ (na příkladu 17. a 18. století), in: Seminář Mýty naše československé…, Česko-slovenská komise historiků, Národní muzeum v Praze a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Praha – 6.-7. listopadu 2007

KOVÁŘ, Martin. „Hry s ďáblem a svítání v pravý čas“ aneb Proměny světové kinematografie v šedesátých letech dvacátého století, in: XVII. ročník Semináře Česko-slovenské vztahy: Myšlenková tvář šedesátých let; Liberec – 27.-28. srpna 2007

KOVÁŘ, Martin. „Kudy chodil Jack?“ Reflexe „viktoriánského mýtu“ o Jacku Rozparovačovi v dnešní Anglii, in: Mezinárodní vědecké sympozium Devatenácté století v nás. Mýty, symboly, instituce, vzory chování a myšlení, které nás přežily, Historický ústav Akademie věd České republiky a Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; Praha – 29. května – 1. června 2007

KOVÁŘ, Martin. Sir Oswald Mosley, British Union of Fascists and British Political Elites in Interwar Britain, in: Mezinárodní kolokvium Působení elit v diplomacii, politice a hospodářství 19. a 20. století – Die Wirkung der Eliten in der Diplomatie, Politik und Wirtschaft des 19. und 20. Jahrhunderts, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; Praha – 18. května 2007

KOVÁŘ, Martin. Britští konzervativci a fašismus (nacismus) v meziválečném období, in: Přednáškový cyklus Svět a Československo ve dvacátém století, Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci; Liberec – 10. dubna 2007

KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír. Sir Oswald Mosley a neúspěšný projekt britského fašistického státu ve třicátých letech 20. století, in: Interdisciplinární sympozium Totalitarismus III – Totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru, Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni; Plzeň – 11. května 2007

KOVÁŘ, Martin. „Special Relationship“? K některým aspektům politických a hospodářských vztahů mezi Velkou Británií a Spojenými státy americkými ve 40. letech 20. století, in: Kolokvium K vybraným aspektům hospodářských a politických dějin USA, Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze; Praha – 16. května 2006

KOVÁŘ, Martin. Sir Oswald Mosley: „Vzpoura proti osudu“ nebo „trapná revolta frackovitého mládí“?, in: Druhé kolokvium k dějinám Velké Británie a jejího impéria v 19.-20. století, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze – The British Club, P. P.; Praha – 1. března 2006

KOVÁŘ, Martin. Great Britain, Germany, Russia and the „Eastern Question“ as an Important Factor in the Relations of these Three Powers on the Eve of the First World War. The Contribution to the History of International Relations in the 19th and the 20th Centuries, in: Konference Německo-ruské vztahy. Politické, ekonomické a kulturní aspekty od raného novověku do 20. století, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze – Universität Bayreuth; Praha – 24.-25. listopadu 2005

KOVÁŘ, Martin. Obraz sira Roberta Walpola na stránkách anglické krásné literatury, První kolokvium k dějinám Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-20. století, in: První kolokvium k dějinám Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.-19. století, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze – The British Club, P. P.; Praha – 3. března 2005

KOVÁŘ, Martin. Velká Británie, Rusko a „východní otázka“ v 19. století, in: Kolokvium k rusko-německým vztahům, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze; Praha – 9. listopadu 2004

KOVÁŘ, Martin. English  Foreign Policy to the Central Europe in the last years of the Reign of James I Stuart (1618-1625), in: Sympozium Mitteleuropa in internationalen Beziehungen, Universität Passau; Passau – 30. června – 1. července 2000

Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: