Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

Emailivan.jakubec@vse.cz

Tel.:  222 095 551

Kancelář: 346NB

V roce 1984 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po obhájení diplomové práce na oboru historie „Osvícenský spor o Velkou Moravu” a získal titul PhDr. Roku 1990 ukončil postgraduální interní studium kandidátskou disertací „Velká hospodářská krize 1929–1933 a doprava. (K problematice vývoje železniční dopravy ve střední Evropě)“ a získal titul CSc. V roce 1998 po obhajobě habilitační disertace „Železnice a labská plavba ve střední Evropě 1918–1938. (Dopravněpolitické vztahy Československa, Německa a Rakouska v meziválečném období)/Eisenbahn und Elbeschiffahrt in Mitteleuropa 1918-1938. Die Neuordnung der verkehrspolitischen Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei, dem Deutschen Reich und Österreich in der Zwischenkriegszeit“ před vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze byl rektorem Karlovy Univerzity jmenován docentem hospodářských a sociálních dějin. Roku 2005 byl prezidentem republiky jmenován profesorem hospodářských a sociálních dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2007 – 2010 proděkan pro vědu a výzkum na Filozofické fakultě UK.

Od roku 1990 pracuje v Ústavu hospodářských a sociálních dějin UK FF, nejprve jako odborný asistent, od roku 1998 jako docent a od roku 2005 jako profesor. S katedrou hospodářských dějin Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické spolupracuje již několik let formou oponentských posudků na studentské práce a projekty v rámci FRVŠ, dále vystoupeními v rámci kolokvií pořádaných KHD a také autorsky jednak jako autor studií, publikovaných v AEP, jednak jako spoluautor učebního textu, vydaného KHD.

Člen redakčního kruhu a odpovědný redaktor cizojazyčného vědeckého periodika Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, vydávaného Ústavem hospodářských a sociálních dějin FF UK, člen redakční rady Historického obzoru (2007) a Prague Papers on History of International Relations (2007), člen ICOHTECu, mimořádný člen Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft (1995), člen České společnosti pro výzkum 18. století (1999), člen Historického klubu, člen Humboldtova klubu Česká republika a jejího výboru, člen Společnosti pro dějiny věd a techniky, člen Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny a jejího výboru, viceprezident Národního komitétu pro dějiny vědy při AV ČR. Dále člen oborové rady studijního programu Historické vědy: Hospodářské a sociální dějiny/ Historie techniky (2006) (FF UK). Člen oborové rady (8) Grantové akademie vědy ČR (2007). Dále členem oborové rady studijního programu Historické vědy: Moderní hospodářské a sociální dějiny (FF UK) a Hospodářské a politické dějiny (NF VŠE). Člen společnosti International Railway History Association (IRHA), Paris. Je autorem desítek expertíz a posudků pro GA ČR, GA AV ČR, MŠMT, MK, DAAD, vysoké školy v celé ČR aj. Od 1. ledna 2008 jmenován rektorem VŠE členem redakční rady AOP. V letech 2010 – 2014 prorektor pro doktorské studium a vědecké kvalifikace UK a členem vědecké rady UK. Členem vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a členem vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

V letech 1992, 1995 a 2002 získal významné stipendium nadace Alexander von Humboldt-Stiftung, které realizoval na Westfälische Wilhelms- Universität Münster v Německu. Z těchto pobytů vznikly dvě německé a dvě české monografie. Dále absolvoval studijní a vědecké pobyty na Universität Leipzig, Universität Hamburg, Freie Universität Berlin, Universität Wien atd.

Je autorem  monografií, kapitol v monografiích a původních prací v publikacích a sbornících,  učebních textů,  recenzí atd.

Výuka na Národohospodáské fakultě (výběr)

5HD404  Československé hospodářské dějiny (1918-1992)

5HD408 Hospodářské a politické dějiny světa v 19.-20. století

5HD412 Hospodářské dějiny světa ve 20. století

Biografická data

J. Pánek a kol. (eds.), Lexikon současných českých historiků, Praha 1999.

ABI American Biographical Institute, Inc. Biographical Reference Works 2006.

Kdo je kdo v české slavistice: http://www.slaviste.cz

The Contemporary Who´s Who, Edition 2003/2004.

D.J. Jeremy (ed.), An International Directory of Business Historians, 1994.

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova http://www.ff.cuni.cz

Publikační činnost (výběr)

Vědecké monografie

JAKUBEC, Ivan. Československo-německé dopravněpolitické vztahy v období studené války se zvláštním zřetelem na železnici a labskou plavbu (1945/1949–1989). Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 80-246-1063-9, ISSN 0567-8307. Rés. něm.

JAKUBEC, Ivan. Schlupflöcher im „Eisernen Vorhang“. Tschechoslowakisch-deutsche Verkehrspolitik im Kalten Krieg. Die Eisenbahn und Elbeschiffahrt 1945–1989. Stuttgart, Franz Steiner Verlag 2006. ISBN 10: 3-515-08527-0. ISBN 13: 978-3-515-08527-4.

Kapitoly v monografiích

JAKUBEC, Ivan. Vývoj vnitrozemské plavby v kontextu politických změn ve 20. století: Labe a Odra. In: HOLEC, Roman, GONĚC, Vladimír. Česko-slovenská historická ročenka 2017-2018. Bratislava : VEDA, 2018, s. 269–288. 319 s. ISBN 978-80-224-1712-9

JAKUBEC, Ivan, Československý meziválečný obchod z hlediska dopravní infrastruktury. In: SOBĚHART, Radek, aj. Hospodářské dějiny Československa 1918-1992. Praha : SETOUTBOOKS.CZ, 2013, s. 82–113. 205 s. ISBN 978-80-86277-76-9.

JAKUBEC, Ivan, Die Reflexion volkswirtschatflicher Themen in der Wiener Wochenzeitschrift Die Zeit, in Lucie Merhautová – Kurt Ifkovits (Hrsg.), Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Moderne. Studien – Dokumente, MÚA-AAV ČR, Klartext, Österreichisches Theatermuseum, Praha – Essen – Wien 2013, s. 206-218. ISBN 978-80-86495-99-6.

JAKUBEC, Ivan, Der Zentralverband der Landwirtschaftlichen Genossenschaften in Prag (Ústřední jednota hospodářskýh družstev v Praze) als Ausdruck des tschechischen bzw. Tschechoslowakischen Agrarismus?, in Eduard Kubů – Torsten Lorenz – Uwe Müller – Jiří Šouša (eds.), Agrarismus und Agrareliten in Ostemitteleuropa, Berlin – Praha 2013, s. 327- 353. ISBN 978-80-7363- 502-2.

JAKUBEC, Ivan, Transport under Socialism: Case of the Czechoslovak State Railways 1948-1989, in Ralf Roth – Hery Jacolin (Eds.), Eastern European Railways in Transition. Nineteenth to Twenty-first Centuries, Surrey, Ashgate 2013, s. 145-156. ISBN 978-14-0942-782-7.

JAKUBEC, Ivan, Velkorysá síť vodních cest jako „všelék“ předlitavské společnosti?, in Taťána Petrasová – Pavla Machalíková (eds.), Člověk a stroj v české kultuře 19. století, Praha 2013, s. 32-42. ISBN 978-80-200-2232-5.

JAKUBEC, Ivan, Sozial- und arbeitsrechtliche Probleme der Tschechoslowakei von Oktober 1938 bis März 1939. In: STELLNER, František. Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates. Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenchaften, 2012, s. 71–82. 188 s. ISBN 978-3-631-63701-2.

JAKUBEC, Ivan, Od července (1960) do května (1971). Vývoj techniky v Československu v šedesátých letech 20. století, in Ivana Lorencová, Michal Novotný (eds.), Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století, s. 11-18. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 25, NTM Praha 2011. ISBN 978-80-7037-203-6.

JAKUBEC, Ivan. Ekonomické parametry československé Ústavní listiny, in Jana Čechurová – Lukáš Šlehofer a kol., Ústava 1920. Vyvrcholení konstatování československého státu, Leges Praha 2011, 170-179. ISBN 978-80-87212-67-7.

JAKUBEC, Ivan. Obchod – symptomatické pole nacionálních zápasů, in Drahomír Jančík – Eduard Kubů (eds.), Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1959-1945), Praha Dokořán 2011, s. 125-167. ISBN 978-80-7363-351-6.

JAKUBEC, Ivan. Zahraničněobchodní orientace ČSR před a po druhé světové válce (1937-1948), in Jan Němeček a kol., Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. století. Hledání východisek, Historický ústav, Praha 2010, s. 409-429. ISBN 978-80-7286-156-9.

JAKUBEC, Ivan, K. Engliš, F. Fellner a národní důchod, in Jana Geršlová – Milan Sekanina (eds.), Karel Engliš 1860-1961, Ostrava 2010, s. 99-107. ISBN 978-80-248-2453-6.

JAKUBEC, Ivan. Proměny techniky v Československu v letech 1945–1­960. In Igor Janovský, Jana Kleinová, Hynek Stříteský (eds.), Věda a technika v Československu v letech 1945-1960, NTM Praha 2010, s.­ 13-20. ISBN 978-80-7037-197-8.

JAKUBEC, Ivan. Die Transformation der tschechoslowakischen Verkehrsinfrastruktur im Jahre 1918 und 1938. Der Versuch eines Vergleichs, in František Stellner u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen de Meilensteine 1848-1968, Oeconomica 2010, s. 103-118.  ISBN 978-80-245-1672-1.

JAKUBEC, Ivan, ŠTEMBERK, Jan, Češi a Čechoslováci a slovanský jih. Trendy v cestovním ruchu a lázeňství v první polovině 20. století, in Blümlová , Dagmar – Kubát, Petr a kol., Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, České Budějovice 2009, s. 251-271. ISBN 978-80-87311-07-3.

JAKUBEC, Ivan – SANDGRUBER, Roman. Rakousko – Česká republika. Ekonomické kořeny a perspektivy sousedství ve 20. století, in Stefan Karner – Michal Stehlík (eds.), Česko. Rakousko. Rozděleni – odloučení – spojeni. Schallaburg, Jihlava 2009, s. 154-163. ISBN 978-80-86382-27-2.

JAKUBEC, Ivan – SANDGRUBER, Roman. Österreich – Tschechien. Ökonomische Wurzeln und Perspektiven einer Nachbarschaft im 20. Jahrhundert, in Stefan Karner – Michal Stehlík (Hg.), Österreich. Tschechien. Geteilt. Getrennt. Vereint. Schallaburg, 2009, s. 154-163. ISBN 9008895009239.

JAKUBEC, Ivan. Vytváření obchodnických elit se zvláštním zřetelem k pražské obchodní a živnostenské komoře. In Jiří Štaif (ed.), Moderní podnikatelské elity – metody a perspektivy bádání, Praha, Dokořán 2007, s. 111–127. ISBN 978-80-7363-153-6.

JAKUBEC, Ivan. Příklady profesní, vzdělávací a společenské emancipace českého obchodnictva a jeho představitelů ve druhé polovině 19. století, in Svět historie – historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 197–218. ISBN 978-80-7372-214-2.

JAKUBEC, Ivan, Působení firmy Schenker v českých zemích a Československu v letech 1879–1945. In Stellner, František (ed.). Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1. Historica LV–2003. Praha: Karolinum: 2005, s. 239–249. ISBN 80-246-0833-2. ISSN 0567-8293.

Původní práce v odborných časopisech

ŠTEMBERK, Jan, JAKUBEC, Ivan. The Czechoslovak Capital of West Germany: The Story of Peute Reederei. Hungarian Historical Review, 2021, vol. 10, no. 3, pp. 529-555. ISSN  20638647, 20639961.

JAKUBEC, Ivan. Zur Geschichte der tschechischen Elbeschifffahrt. Navalis. 2019, roč. 16, č. 1, s. 59–65. ISSN 1613-3846.

JAKUBEC, Ivan. Patenty a licence jako výraz ekonomické vyspělosti meziválečného Československa. Historický obzor. 2017, roč. 28, č. 3/4, s. 68–74. ISSN 1210-6097.

JAKUBEC, Ivan. Die ersten Jahre der tschechoslowakisch-(west)deutschen Gesellschaft Peute Reederei GmbH Hamburg (1978-1980). West Bohemian Historical Review. 2016, roč. VI, č. 1, s. 111–136. ISSN 1804-5480.

ŠTEMBERK, Jan, JAKUBEC, Ivan, Čech rakouským ministrem veřejných prací. Ing. RTDr. h.c., svob.p. Trnka Otakar z Laberonu (1871-1919), in Jana Čechurová – Pavel Andrš – Luboš Velek a kol., Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, s. 198-207 Nakladatelství Lidové noviny a FF UK, 2012. ISBN 978-80-7308-419-6.FABIANKOVÁ, Klára, KASHAPOV, Timur, JAKUBEC, Ivan, Vliv rozpadu sovětského bloku na československo-sovětské hospodářské vztahy v letech 1989-1992. Slovanský přehled, 2014, roč. 100, č. 1, s. 113–139. ISSN 0037-6922.

JAKUBEC, Ivan, Die Geschichte eines Vertreters des tschechischen Handelsstandes: Alois Oliva (1822-1889), Prager WISOHIM, 2011, vol. 14, s. 97-107. ISSN 1803-7518.

JAKUBEC, Ivan. Die letzten zwanzig (normalen) Monate der tschechoslowakisch-deutschen Handels- und Verkehrsbeziehungen (Januar 1937-September 1938), s. 91-101, West Bohemian Historical Review, 2011, 2, Plzeň – Hamburg, ISSN 1804-5480.

JAKUBEC, Ivan – ŠTEMBERK, Jan. Ministr odborník – Josef Hůla, in Jiří Hasil – Milan Hrdlička (eds.), Psáno do oblak. Sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, UK Praha 2011, s. 59-67. ISBN 978-80-246-1925-5.

JAKUBEC, Ivan. Verkehrsinfrastruktur und Planung in der Tschechoslowakei nach 1945.In Martin Schulze Wessel – Christiane Brenner (Hg.), Zukunftsvorstellungen und staatliche Planung im Sozialismus. Die Tschechoslowakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945-1989, R. Oldenbourg Verlag München 2010, s. 159-186. ISBN 978-3-486-59640-3. Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, Bd. 30.

JAKUBEC, Ivan. Der landespatriotisch orientierte Unternehmer Adalbert Lanna sr. (1805-1866). Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, vol. 11, 2010, s. 75-85 ISSN 1803-7518

JAKUBEC, Ivan. Česko(československo)-německé hospodářské propojení příhraničí v oblasti elektrických sítí v meziválečném období. In Pěšák s noblesou. Pocta P. T. PhDru Janu Hozákovi, Praha 2010, s. 36-44. ISBN 978-80-87489-03-1.

JAKUBEC, Ivan. Tři generace podnikatelské rodiny Lannů: Adalbert Lanna senior, Adalbert Lanna junior, Adalbert Franz Lanna, in Jan Štemberk – Miroslava Manová a kol., Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení. Pocta profesoru Vratislavu Čapkovi k 85. narozeninám, VŠO Praha, 2009, s. 35-47. ISBN 978-80-86841-10-6.

JAKUBEC, Ivan, Idea Dunajsko-oderského průplavu v 19. a 20. století a její proměny, in Marcella Rossová (Hg.), Integration und Desintegration in Mitteleuropa. Pläne und Realität, Praha – München 2009, s. 235-256. ISBN 978-3-89975-163-5. ISBN 978-80-7286-115-6.

JAKUBEC, Ivan, Die Destruktion Mitteleuropas – die Verkehrssituation nach demn Ersten Weltkrieg. Prague Papers on the History of International Relations, 2009, roč. 13, č. 1, s. 559–568. ISSN 1803-7356.

JAKUBEC, Ivan. Projevy (hospodářského) nacionalismu v pražské obchodní a živnostenské komoře ve druhé polovině 19. století, in Jan Hájek – Drahomír Jančík – Eduard Kubů (eds.), O hospodářskou národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích, AUC, Philosophica et Historica 1-2005, Studia historica LIX, Praha 2009, s. 179-188. ISBN 978-80-246-1391-8. ISSN 0567-8293.

JAKUBEC, Ivan. Znamená obnova tržní ekonomiky návrat k institucím éry rakouského liberalismu? Pokus o srovnání obchodních a živnostenských komor a Hospodářské komory České republiky, in 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. K vydání připravil Milan Řepa, Historický ústav Praha 2008. Moderní dějiny – Suplementum 1 (2008), s. 342-354. ISBN 978-80-7286-139-2. ISSN 1210-6860.

JAKUBEC, Ivan. Bildung der Handelseliten am Beispiel der Prager Handels- und Gewerbekammer, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague economic and social history papers, 2007/2008, vol.8, s. 21-31. ISBN 978-80-7308-232-1.

JAKUBEC, Ivan. A Study of the Electrification Beginning in Bohemia before 1918. The Role of the Central Union of Economic Cooperatives [Ústřední jednota hospodářských družstev], in Gertrude Enderle-Burcel, Eduard Kubů, Jiří Šouša, Dieter Stiefel (eds.), „Discourses – Diskurse“. Essays for – Beiträge zu Mikuláš Teich & Alice Teichova, Prague – Vienna 2008, s. 381-392. ISBN 978-80-86559-90-2.

JAKUBEC, Ivan. Výrobna automobilů jako výrobna rychlosti. Firma Laurin & Klement v Mladé Boleslavi. In Dana Blümlová – J. Rauchová a kol., Čas rychlých kol a křídel, aneb mezi Laurinem a Kašparem. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, Historia culturae XIV, Studia 9, České Budějovice 2008, s. 148-181. ISBN 978-80-7394-068-3.

JAKUBEC, Ivan. Czechoslovak Industry 1918-1938/1939: Outlet Problems for Goods, in Magrit Müller – Timo Myllyntaus (eds.), Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalisation and Deglobalisation, Bern aj. 2008, s. 323-345. ISBN 978-3-03911-214-2.

JAKUBEC, Ivan. Československo-západoněmecké obchodněpolitické a dopravněpolitické vztahy v období 1968-1989, Německé hospodářské dějiny, Acta Oeconomica Pragensia, 2008, č. 1, s. 38-52. ISSN 0572-3043.

JAKUBEC, Ivan. Automobilový král generálním ředitelem. Václav Klement (1868-1938), Ekonomická revue, 2008, roč. 11, č. 1, s. 81- 88. ISSN 1212-3951.

JAKUBEC, Ivan. Ústřední jednota hospodářských družstev jako iniciátorka elektrifikace českého venkova? Příspěvek k počátkům elektrifikace v Čechách před rokem 1918. In Rozpravy NTM, sv. 203, Dějiny vědy a techniky, sv. 15, Praha 2007, s. 93–99. ISBN 80-7037-163-3.

JAKUBEC, Ivan. Firma Baťa a její pojetí vnějšího logistického zázemí. In Tomáš Baťa. Doba a společnost. Sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference, pořádané ve dnech 30. listopadu – 1. prosince 2006, Zlín: Viribus Unitis 2007, s. 191–198. ISBN 978-80-903948-0-3.

JAKUBEC, Ivan. Hospodářský vzestup českých zemí ve druhé polovině 19. století – předpoklad pro cestovní ruchu 21. století? Příklad firmy Lanna, in Techné Ostrava 2007. In Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia na téma Využití technických a průmyslových památek v cestovním ruchu, Ostrava 2007, s. 101–104. ISSN 1214–8808.

JAKUBEC, Ivan. Hospodářské výsledky Ústřední jednoty hospodářských družstev v prvním čtvrtstoletí jejího trvání (1896). Acta Oeconomica Pragensia, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., s. 176–193. ISSN 0572-3043.

JAKUBEC, Ivan. Služební cesta jako součást cestovního ruchu? Příklad Václava Klementa, Vladimíra Lista a Františka Weyra. Cestování včera a dnes. Tourism yesterday and today, 2007, roč. 4, č. 2, s. 29–34. ISSN 1214-6501.

JAKUBEC, Ivan, KROFTA, A., NAJMAN, J. V., URBAN, J. Tři podnikatelské osudy, In Na pozvání Masarykova ústavu 3, 2007, s. 102–109. ISBN 978-80-86495-44-6.

JAKUBEC, Ivan. Josef Václav Najman představitel české a československé obchodnické a živnostnické elity první poloviny 20. století, Ekonomická revue, 2007, roč. 10, č. 1, s. 72–79. ISBN 1212-3951

JAKUBEC, Ivan. Ekonomické pozadí podnikání bratrů Havlových ve třicátých letech 20. století. Iluminace, 2006, r. 18, č. 4, s. 155–168. ISSN 0862-397X.

JAKUBEC, Ivan. Elity české vědy a techniky ve Vilímkově Národním albu z roku 1899. In Rozpravy NTM 200, Dějiny vědy a techniky 14, NTM Praha 2006, s. 129–133. ISBN 80-7037-158-7.

JAKUBEC, Ivan, ŠTEMBERK, Jan. Cestovní ruch v meziválečné ČSR. Nástin problémů. In Cestování včera a dnes. Tourism yesterday and today, 2006, r. 3, č. 3, s. 91–96. ISSN 1214-6501.

JAKUBEC, Ivan. Hoteliér Jaroslav Urban, významný podnikatel v cestovním ruchu. In Cestování včera a dnes. Tourism yesterday and today, 2006, r. 3, č. 3, s. 33–38. ISSN 1214-6501.

JAKUBEC, Ivan. Manifestations of (economic) nationalism in the Prague Chamber of Commerce and Manufacturing in the second half of the 19th century. In J. Hájek – D. Jančík – E. Kubů (eds.), „For Economic National Possessions“. Reflections and Studies on Modern Czech and German Economic Nationalism in the Bohemian Lands. Tribute to XIV International Economic History Congress in Helsinki, Praha 2006, s. 40. ISBN 80-7308-135-0.

JAKUBEC, Ivan. The Paradoxes of Transport Politics between Czechoslovakia and Federal Republic of Germany 1949–1989. The Case of Elbe-Shipping-Hamburg/Prague, s. 170–185. In Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers 2004/2005, Bd. 7. ISBN 80-7308-092-3.

JAKUBEC, Ivan. Paměti a vzpomínky jako prvořadý historický pramen? In Milada Sekyrková (ed.), Paměti a vzpomínky jako historický pramen. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 10, NTM, Praha 2006, s. 71–78. ISSN 1801-0040. ISBN 80-7037-152-8.

JAKUBEC, Ivan – ŠTEMBERK, Jan. Technické památky Prahy a jejich úloha v cestovním ruchu. Studijní text pro účastníky kursů VŠO, VŠO Praha 2006. ISBN 80-86841-02-2.

EFMERTOVÁ, Marcela – JAKUBEC, Ivan – JOSEFOVIČOVÁ, Milena. Vývoj pražské německé techniky (1863–1945), Moderní dějiny 14, Praha 2006, s. 5–50. ISBN 80-7286-094-1. ISSN 1210-6860.

JAKUBEC, Ivan. Vodocestný zákon a jeho realizace, in Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Vodní dílo v krajině. Konference na lodi. Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT Praha, s. 54–65. ISBN 80-01-03510-7.

JAKUBEC, Ivan. Ing. Alois Krofta, zapomenutý podnikatel v cestovním ruchu, s. 50–55. Cestování včera a dnes. Tourism yesterday and today, 2006, roč. 3, č. 1. ISSN 1214-6501.

JAKUBEC, Ivan. Role podnikatelských elit v zavádění thomasace v Čechách, in Duch zakladatelů. Průmyslová společnost a společenská emancipace. Konference v Ústí nad Labem 7. – 9. října 2005. Der Geist der Gründer. Industriegesellschaft und gesellschaftliche Emanzipation. Konferenz in Aussig/Ústí nad Labem 7. – 9. Oktober 2005. Ústí nad Labem 2006, s. 54–62. ISBN 80-86971-08-2. ISBN 90-86475-08-5.

JAKUBEC, Ivan. Humanities – jako strategie pro cestovní ruch?, in Problematika vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v zemích Evropské unie na počátku třetího tisíciletí. Education in the Field of Tourism in EU countries at the Beginning of the 3rd Millenium, Praha 2006, s. 109–113. ISBN 80-86841-01-4.

JAKUBEC, Ivan. Minulost jako novum?, in: Jana Kohnová (ed.), Další profesní vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze. Sborník z konference k celouniverzitnímu projektu, Praha 2005, s. 43–48. ISBN 80-7290-231-8.

JAKUBEC, Ivan. Cesty na Sněžku v 17. a 18. století, in Cestování včera a dnes. Tourism yesterday and today. Revue pro průvodce a pracovníky cestovního ruchu, 2005, r. 2, č. 2, 26–30. ISSN 1214-6501.

JAKUBEC, Ivan. Patentová problematika v Rakousko-Uhersku. Analýza období 1899–1913, in Dějiny vědy a techniky 13, Rozpravy NTM 193, Praha 2005, s. 65–70. ISBN 80-7037-141-2.

JAKUBEC, Ivan. Československo-západoněmecké obchodněpolitické a dopravněpolitické vztahy v období 1949–1967, in K hospodářským dějinám 20. století, Acta Economica Pragensia, 2005, r. 13, č. 3, s. 190–209. ISSN 0572-3043.

JAKUBEC, Ivan. Spolek Merkur – organizace českých obchodníků (1862–1918), Ekonomická revue, 2005, r. 8, č. 2, s. 91–100. ISSN 1212-3951.

Učební texty

JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁM, Marcela, SZOBI, Pavel, ŠTEMBERK, Jan. Hospodářský vývoj českých zemí v období 18548-1992, VŠE, 2008. ISBN 978-80-245-1450-5.

JAKUBEC, Ivan – JINDRA, Zdeněk a kol., Dějiny hospodářství českých zemí. Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, Praha Karolinum 2006. ISBN 80-246-1035-3.

STELLNER, František – JAKUBEC, Ivan – SOBĚHART, Radek, Výběrová bibliografie k hospodářským a sociálním dějinám 20. století, VŠE Oeconomika 2005. ISBN 80-245-0949-0.

JAKUBEC, Ivan. Stručné dějiny oborů – Obchod, bankovnictví, podnikání, právo. Praha: Scientia, 2002. ISBN 80-7183-253-7.

JAKUBEC, Ivan a BENEŠ, Zdeněk. Metodická příručka: Univerzitní extenze Filozofické fakulty z oboru historie pro učitele v regionech České republiky. Praha: UK FF, 2001. ISBN 80-85899-98-1.

JAKUBEC, Ivan. Kap. Vývoj dopravy a spojů. In Lacina, Vlastislav a Pátek, Jaroslav (ed.). Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti. Období První Československé republiky a německé okupace 1918–1945. Svazek III. Praha: FF UK, 1995, s. 117–126 + příl. 9–12. ISBN 80-7184-051-3.

JAKUBEC, Ivan. Kap. 2, 7 a 10. In Gula, Vladimír et al. Texty k dějinám věd a techniky I, Praha: FF UK, 1989. s. 24–32, 75–86 a 120–128. 1011–6067, 17–113–89.

Námět a scénář 10 s. pro projekt MŠMT LP03040 „Laurin & Klement“. Fontis spol. s r. o. Praha 2003 (video 18 minut).

Habilitační práce

JAKUBEC, Ivan. Eisenbahn und Elbeschiffahrt in Mitteleuropa 1918–1938: Die Neuordnung der verkehrspolitischen Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei, dem Deutschen Reich und Österreich in der Zwischenkriegszeit. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2001. ISBN 3-515-07649-2.

Disertační a rigorózní práce

JAKUBEC, Ivan. Velká hospodářská krize 1929–1933 a doprava. (K problematice vývoje železniční dopravy ve střední Evropě), kandidátská disertace, FF UK Praha 1989, 364 s.

JAKUBEC, Ivan. Osvícenský spor o Velkou Moravu, diplomová a rigorózní práce, FF UK Praha 1984, 150 s.

Účast na řešení grantů

Řešitel

Řešitel projektu Československo-německé dopravněpolitické vztahy v období studené války se zvláštním zřetelem na železnici a labskou plavbu (1945/1949–1989) (realizace roce 2002 na Westfälische Wilhelms-Universität Münster) – podporovaný nadací Alexander von Humboldt v Bonnu (SRN)

Řešitel grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Univerzitní extenze pro učitele dějepisu v regionech (2001)

Řešitel projektu Dopravní a tarifní otázky střední Evropy po první světové válce (realizace v letech 1992/1993 a 1995 na Westfälische Wilhelms-Universität Münster) – podporovaný nadací Alexander von Humboldt v Bonnu (SRN)

Spoluřešitel

Spoluřešitel projektu Fondu rozvoje vysokých škol (0930/93 a 0685/94 „Dějiny hospodářství českých zemí v 18.–20. století“ (nositel prof. dr. Z. Jindra, Praha) .

Spoluřešitel projektu GA UK „Hospodářská transformace a podnikatelské aktivity ve střední Evropě v meziválečném období. Hospodářská úloha Československa” 91/93–95 (nositel prof. dr. Z. Jindra, Praha)

Spoluřešitel rakousko-českého projektu „Die Wirtschaftsrolle Österreichs im Mitteleuropa in der Zwischenkriegszeit unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftsbeziehungen zu den Nachfolgestaaten“ (nositel prof. dr. A. Teichová Cambridge, prof. dr. H. Matis Vídeň, doc. dr. J. Pátek, Praha)

Spoluřešitel rakousko-českého projektu „Kulturen an der Grenze – Kultury na hranici“ (nositelé prof. dr. A. Komlosy, Vídeň, prof. dr. V. Bůžek, České Budějovice, dr. F. Svátek, Praha) 1994

Spoluřešitel projektu „Funkční elity“ Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (nositel PhDr. F. Svátek, Praha) 1996

Spoluřešitel rakousko-českého projektu „Grenze und Nachbarschaft. Verkehrswege. Kommunikationsspuren. Schmuggelpfade“ (nositel prof. dr. A. Komlosy, Vídeň)

Spoluřešitel projektu GA ČR „Československo-německé hospodářské vztahy ve 30. letech” (nositel doc. dr. E. Kubů, Praha)

Spoluřešitel projektu GA ČR „Od celní unie k protektorátu” (nositel doc. dr. E. Kubů, Praha)

Spoluřešitel mezinárodního projektu Univerzity v Curychu Globalisation vs. De-globalisation – The Impact on the Economic Policy and Performace of Small European Countries jako jediný zástupce České republiky (2001)

Spoluřešitel projektu „Mýtus a realita vyspělosti československé vyspělosti mezi světovými válkami Hlávkovy nadace (nositel doc. dr. E. Kubů – doc. dr. J. Pátek, Praha) 1999–2000

Spoluřešitel výzkumného záměru FF UK „Vývoj společnosti v českých zemích v kontextu evropských a světových dějin” (MŠM 11210004, dílčí řešitel doc. dr. D. Jančík) 1998–,

Spoluřešitel projektu Výuka vědy a techniky na technických vysokých školách a univerzitách v rámci EU (nositel prof. Akos Paulinyi, Technische Universität Darmstadt) (spolu s Marcelou Efmertovou)

Spoluřešitel projektu GA UK 300/2003 AHN „České národní elity 1890–1920. Sociální změna a sociální komplementace. Formování ekonomických elit“ (nositel doc. dr. E. Kubů, Praha)

Spoluřešitel projektu MŠMT LP03040 „Laurin & Klement”.

Spoluřešitel projektu GA UK 479/2004/ AHN „Hospodářský nacionalismus a multietnicita v Čechách v letech 1859–1945” (nositel doc. dr. D. Jančík, Praha)

Spoluřešitel a koordinátor III. okruhu VZ (FF UK) MSM 0021620827 „České země uprostřed Evropy v 19.–20. století” 2005–

Spoluřešitel a koordinátor projektu „Program dalšího profesního vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze” za UK FF, 2004.

Projekt ESF s názvem „Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze“, řešen 2017-2022.

Ostatní publikace (populární články, recenze)

JAKUBEC, Ivan. Helga Schulz, Eduard Kubů (eds.). HISTORY AND CULTURE OF ECONOMIC NATIONALISM IN EAST CENTRAL EUROPE. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006, 327 s. (Frankurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 14), Slezský sborník, 2006, roč. 104, č. 4, s. 310–312. ISSN 0037-6833.

JAKUBEC, Ivan, JINDRA, Zdeněk. In Memory of Jaroslav Pátek. In Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers 2004/2005, Bd. 7, s. 274–275. ISBN 80-7308-092-3.

JAKUBEC, Ivan. Historie/Historica No. 70, Profesoru Myškovi k sedmdesátinám. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Studies from the Faculty of Arts Ostrava University. In Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers 2004/2005, Bd. 7, s. 259–261. ISBN 80-7308-092-3.

JAKUBEC, Ivan. Studie o technice v českých zemích 1945-1992. Zpracoval kolektiv autorů pod redakčním vedením RNDr. Jaroslava Folty, CSc. Studien zur Technik in den böhmischen Ländern 1945–1992. Bearbeitet von Autorenkollektiv unter Redaktion von RNDr. Jaroslav Folta, CSc., 3 Bde. In Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers 2004/2005, Bd. 7, 233–235. ISBN 80-7308-092-3.

JAKUBEC, Ivan. Zdeněk Kárník and Michal Kopeček (eds.), Bolshevism, Communism and Radical Socialism in Czechoslovakia. Volume I. Dokořán, Praha 2003, 317 pp. In Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers 2004/2005, Bd. 7, s. 224–225. ISBN 80-7308-092-3.

HÁJEK, Jan, JAKUBEC Ivan. Sborníky na počest dvou jubilujících profesorů Univerzity Karlovy – předních českých odborníků v oblasti hospodářských a sociálních dějin. Informační bulletin Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny, 2004, č. 1, s. 8–10. ISSN 1213-3892.

JAKUBEC, Ivan. Publikace výsledků z konference o středních vrstvách na stránkách nových svazků „Studií k sociálním dějinám”. Informační bulletin Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny, 2004, č. 1, s. 6–7. ISSN 1213-3892.

JAKUBEC, Ivan. Ing. Emil Škoda. VHS, 18 minut, FONTIS, spol. s r. o. Praha 2003. Pražská technika, 2004, č. 1, s. 29. ISSN 11213-5348.

JAKUBEC, Ivan. Úvod. In Sborník učitelských prací z kurzů Univerzitních extenzí v Kladně. Kladensko v historických studích. Praha: UK FF, 2004, s. 56. ISBN 80-7308-075-3.

JAKUBEC, Ivan. Úvod. In Sborník učitelských prací z kurzů Univerzitních extenzí v Havlíčkově Brodě. Havlíčkobrodsko v historických studích, Praha: UK FF, 2004, s. 56. ISBN 80-7308-076-1.

JAKUBEC, Ivan. Úvod. In Sborník učitelských prací z kurzů Univerzitních extenzí v České Lípě. Českolipsko v historických studiích. Praha: UK FF, 2004, s. 56. ISBN 80-7308-074-5.

JAKUBEC, Ivan. K úmrtí Jaroslava Pátka. Hospodářské dějiny/Economic History 23, Praha 2004, s. 289–291. ISSN 0231-7540. ISBN 80-7286-059-3.

JAKUBEC, Ivan, Alpské spolky, Cestování včera a dnes. Časopis pro průvodce a pracovníky cestovního ruchu, 2004, č. 1, r. 1, s. 22–24. ISSN 1214-6501.

JAKUBEC, Ivan. Andrea Komlosy, Grenze und ungleiche regionale Entwicklung. Binnenmarkt und Migration in der Habsburgermonarchie. Promedia Druck- und Verlagsges. m. b. H., Wien 2003. 512 s. 39,90 Euro. Edition Forschung. ISBN 3-85371-201-0. Slezský sborník, 2003, r. 101, č. 3, s. 484–486. ISSN 0037-6833.

JINDRA, Zdeněk, JAKUBEC, Ivan. Odešel významný historik českých a evropských hospodářských dějin (K úmrtí Jaroslava Pátka). Informační bulletin Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny, 2003, č. 2, s. 7–8. ISSN 1213-3892.

JAKUBEC, Ivam. Předmluva. In Jančík, Drahomír a Kubů, Eduard a Kuklík, Jaroslav. „Arizace” a restituce židovského majetku v českých zemích (1939–2000): Kurzy univerzitních extenzí z oboru historie, Praha: UK FF, 2003, s. 5–6. ISBN 80-7308-052-4.

JAKUBEC, Ivan. Předmluva. In Čapek, Vratislav. Perspektivy školního dějepisu v evropských zemích a v USA: Kurzy univerzitních extenzí z oboru historie, Praha: UK FF, 2003, s. 5–6. ISBN 80-7308-044-3.

JAKUBEC, Ivan. In Úvod, Mostecko. Litvínovsko. Lounsko. Žatecko v historických studiích. Sborník učitelských prací z kurzů univerzitních extenzí v Mostě. Most: Okresní muzeum, 2002, s. 5–6. ISBN 80-85843-39-0.

JAKUBEC, Ivan. Předmluva. In Svátek, František. Politické a sociální elity: Kurzy univerzitních extenzí z oboru historie, Praha: UK FF, 2003, s. 5. ISBN 80-7308-040-0.

JAKUBEC, Ivan. Předmluva a Kap. Dokumenty a literatura. In Rychlík, Jan. Češi a Slováci 1945–1989: Kurzy univerzitních extenzí z oboru historie, Praha: UK FF, 2002, s. 5–6, 14–30. ISBN 80-7308-018-4.

JAKUBEC, Ivan. Der Jubilar Václav Průcha. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, 2001/2002, Bd.. 6, s. 296–297. ISBN 80-7308-031-1.

JAKUBEC, Ivan. K novověkým sociálním dějinám českých zemí [On the Modern Social History of the Czech Lands] I–III. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, 2001/2002, Bd. 6, s. 243–246. ISBN 80-7308-031-1.

JAKUBEC, Ivan. Ingo Heidbrink. Deutsche Binnentankschiffahrt 1887–1994. Hamburg: Convent Verlag for Deusches Schiffahrtsmuseum [http://www.deutsches-schiffahrtsmuseum.de], 2000. 206 pp., illustrations, photographs, figures, tables, glossary, bibliography. DM 98, E 49.90 cloth; ISBN 3-934613-09-8. International Journal of Maritime History, 2001, vol. XIII, no. 2, s. 321–322.

JAKUBEC, Ivan. Zdeněk Kárník: České země v éře první republiky (1918 až 1939). Díl první. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929). Praha, Libri 2000, 576 s. Dějiny věd a techniky, 2001, r. 34, č. 4, s. 279–281. ISSN 0300-4414.

JAKUBEC, Ivan. Vlastislav Lacina, Zlatá léta československého hospodářství 1918 – 1929, Praha, Historický ústav AV ČR 2000, 245 s. + 16 s. příloh. (Práce Historického ústavu AV ČR – řada A – Monographia, sv. 17). ISBN 80-7286-000-3. Český časopis historický, 2001, r. 99, č. 1, s. 132–135. ISSN 0862-6111.

JAKUBEC, Ivan. Halina Starzyczná – Jan Steiner, Maloobchod v českých zemích v proměnách let 1918–2000. Slezská univerzita v Opavě – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Karviná 2000. 233 s. Slezský sborník, 2001, r. 99, č. 2, s. 144. ISSN 0037-6833.

JAKUBEC, Ivan. Edvard Beneš (diplomat na cestách). Depeše z padesáti zahraničních cest ministra Beneše 1918–1928. K vydání připravili Jana Čechurová a Jaroslav Čechura. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum 2000, 212 s. Slezský sborník, 2001, r. 99, č. 1, s. 59. ISSN 0037-6833.

JAKUBEC, Ivan. Předmluva. In Čapek, Vratislav. Národní a evropské vědomí školní mládeže: Kurzy univerzitních extenzí z oboru historie, Praha: UK FF, 2001, s. 5–6. ISBN 80-85899-99-X.

JAKUBEC, Ivan. Úvodem. In Dějiny Karlovarska v pracích učitelů. Sborník regionálních historických studií, Karlovy Vary: SOkA Karlovy Vary (UK FF), 2001, s. 3–4. ISBN 80-238-6449-1.

PÁTEK, Jaroslav, JAKUBEC, Ivan. K úmrtí profesora Arnošta Klímy. Hospodářské dějiny/Economic History, 1999, sv. 22, s. 290–291. ISBN 80-7286-014-3.

JAKUBEC, Ivan. Karl Stocker – Otto Hwaletz – Stella Rollig: Verkehr. Steirische Landesausstellung 1999. Knittelfeld 1. Mai bis 31. Oktober, Obersteirische Druck- und Verlags GmbH, Leoben 1999, 356 s. Dějiny věd a techniky, 2000, r. 33, č. 4, s. 211–212. ISSN 0300-4414.

JAKUBEC, Ivan. František Vencovský – Zdeněk Jindra – Jiří Novotný – Karel Půlpán – Petr Dvořák a kol., Dějiny bankovnictví v českých zemích, Bankovní institut, Praha 1999, 594 s. Český časopis historický, 2000, r. 98, č. 2, s. 367–370. ISSN 0862-6111.

JAKUBEC, Ivan. Vladimír Karlický – Petr Hofman – František Janáček – Antonín Klimek – Vladislav Krátký, Svět okřídleného šípu. Koncern Škoda Plzeň 1918–1945, Škoda a. s. – Paseka, Praha 1999, 655 s. Český časopis historický, 2000, r. 98, č. 2, s. 401–403. ISSN 0862-6111.

JAKUBEC, Ivan. František Vencovský – Zdeněk Jindra – Jiří Novotný – Karel Půlpán – Petr Dvořák et al.: Dějiny bankovnictví v českých zemích (The History of Banking in the Czech Lands) Praha, Bankovní institut 1999, 594 pp. Prager Wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, 1999, Bd. 5, s. 239–241. ISBN 80-85899-63-9.

JAKUBEC, Ivan. Wissenschaftsgeschichte in Osteuropa. Europa litterarum artiumque scientiam communicans. Herausgegeben von Aloys Henning und Jutta petersdorf, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1998, 301 s. (Multidisziplinäre Veröffentlichungen. Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin, Bd. 7). Dějiny věd a techniky, 1999, r. 32, č. 4, s. 249–250. ISSN 0300-4414.

JAKUBEC, Ivan. K novověkým sociálním dějinám českých zemí II. Z dob rakouských a předlitavských 1948–1918, Zdeněk Kárník (editor), Praha, Karolinum 1998, 159 s. K novověkým sociálním dějinám českých zemí III. Od války k válce 1914–1939, Zdeněk Kárník (editor), Praha, Karolinum 1998, 133 s. Slezský sborník, 1999, r. 97, č. 2, s. 148–149. ISSN 0037-6833.

JAKUBCOVÁ, Alena a JAKUBEC, Ivan. Objev dalšího dopisu Alexandra von Humboldta. Bulletin Humboldt Klubu České republiky, leden 1999, s. 6–8.

JAKUBEC, Ivan. (Ne)opožděná recenze. Propyläen Technikgeschichte (H. Wolfgang König). Berlin 1990–1992, 1997. Dějiny věd a techniky, 1999, r. 32, čís. 1, s. 49–51. ISSN 0300-4414.

JAKUBEC, Ivan. Alice Teichová – Alois Mosser – Jaroslav Pátek (Hg.): Der Markt im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit, Praha Karolinum 1997, 455 S., Illustrationen, Diagrammen und Tabellen. Prager Wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, 1997/98, Bd. 4, s. 193–194. ISBN 80-85899-58-2.

JAKUBEC, Ivan. Die internationale Tagung „Die deutsche und tschechoslowakische Wirtschaft in der Zwischenkriegszeit“ in Prag (11.–13. April 1997). Prager Wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, 1997/98, Bd. 4, s. 179–180. ISBN 80-85899-58-2.

JAKUBEC, Ivan. Alice Teichová – Alois Mosser – Jaroslav Pátek (Hg.): Der Markt im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit, Praha Karolinum 1997, 455 S., Illustrationen, Diagrammen und Tabellen. Prager Wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, 1997/98, Bd. 4, s. 193–194. ISBN 80-85899-58-2.

JAKUBEC, Ivan. Die internationale Tagung „Die deutsche und tschechoslowakische Wirtschaft in der Zwischenkriegszeit“ in Prag (11.–13. April 1997). Prager Wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, 1997/98, Bd. 4, s. 179–180. ISBN 80-85899-58-2.

MACHAČOVÁ, Jana a JAKUBEC, Ivan. Stav výzkumu dějin první ČSR na konci 90. let. Slezský sborník, 1998, r. 96 , č. 1, s. 76–77. ISSN 0037-6833.

JAKUBEC, Ivan. Herbert Matis – Dieter Stiefel, das Haus Schenker. Die Geschichte der internationalen Spedition 1872–1931. Wien, Ueberreuter 1995, 400 s. Slezský sborník, 1997, r. 95, č. 3, s. 246–247. ISSN 0037-6833.

JAKUBEC, Ivan. Studie o technice v českých zemích. Sv. V.–VI., Praha Národní technické muzeum 1995, 1127 s. Slezský sborník, 1997, r. 95, č. 3, s. 233–235. ISSN 0037-6833.

JAKUBEC, Ivan. Georg Schmid – Hans Lindenbaum – Peter Staudacher: Bewegung und Beharrung. Transport und Transportsysteme in Österreich 1918–1938: Eisenbahn, Automobil und Tramway, Böhlau Verlag Wien – Köln – Weimar 1994, 366 s. Slezský sborník, 1996, r. 94, č. 2, s. 166–168. ISSN 0037-6833.

JAKUBEC, Ivan. Studie o technice v českých zemích 1918–1945. Sv. V–VI. (Studien zur Technik in den böhmischen Ländern 1918–1945. Bd. V.–VI.). Hrsg. von Ivan Smolka und Jaroslav Folta, Praha, Národní technické muzeum 1995, 1127 s. Prager Wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, 1996, Bd. 3, s. 183–185. ISBN 85899-26-4.

JAKUBEC, Ivan. Karel Kazbunda, Otázka česko-německá v předvečer Velké války. Zrušení ústavnosti země České tzv. annenskými patenty z 26. července 1913. (Die deutsch-tschechische Frage am Vorabend des großen Krieges. Die Aufhebung der Konstitutionalität in Böhmen durch die sog. Annenpatente vom 26. Juli 1913). Hrsg. von Zdeněk Kárník, Praha, Karlova univerzita – Karolinum 1995, 477 s. Prager Wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers, 1996, Bd. 3, s. 171–173. ISBN 85899-26-4.

JAKUBEC, Ivan. Georg Schmid – Hans Lindenbaum – Peter Staudacher: Bewegung und Beharrung. Transport und Transportsysteme in Österreich 1918–1938: Eisenbahn, Automobil und Tramway, Böhlau Verlag Wien – Köln – Weimar 1994, 366 s. Český časopis historický, 1996, r. 94, č. 1, s. 158–159. ISSN 0862-6111.

JAKUBEC, Ivan. Současné problémy československé dopravy jako výsledek historického vývoje. In Člověk a doprava 1. část, pracovní seminář 24.–27. 5. 1994. Loučeň u Nymburka: 1994, s. 23–28.

JAKUBEC, Ivan. The Czechoslovak State Railways and Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft: 1929 bis 1937. In Janetschek, Hellmut (ed.). The Development of Technology in Traffic and Transport Systems. Proceedings of the XIXth ICOTHEC-Symposium Wien, 1.–6.September 1991. Wien: Eigenverlag des Österreichischen Forschungsinstitutes für Technikgeschichte, 1992, s. 157–160.

JAKUBEC, Ivan. Albert Mühl, Die Pfalzbahn. Geschichte, Betrieb und Fahrzeuge der Pfälzischen Eisenbahnen. Dějiny věd a techniky, 1992, r. 25, č. 4, s. 250. ISSN 0300-4414.

JAKUBEC, Ivan. M. Hlavačka: Dějiny dopravy v českých zemích v průmyslové revoluci. Dějiny věd a techniky, 1991, r. 24, č. 1, s. 61. ISSN 0300-4414.

JAKUBEC, Ivan. ČSD za první republiky: 30. léta. Železničář, 1991, č. 3, s. 2–4. ISSN 0322-8002.

JAKUBEC, Ivan. M. Hlavačka: Dějiny dopravy v českých zemích v průmyslové revoluci. Železničář, 1990, č. 20, s. 306. ISSN 0322-8002.

JAKUBEC, Ivan. Jan Kašpar. Společenské vědy ve škole, 1987/88, č. 7, s. 210–211.

JAKUBEC, Ivan. Josef Zítek (1793–1857). Společenské vědy ve škole, 1986/87, č. 7, s. 209–210.

JAKUBEC, Ivan. František Josef Gerstner. Společenské vědy ve škole, 1988/89, č. 4, s.150–151.

JAKUBEC, Ivan. J.E.Purkyně o významu železnice. In Jan Evangelista Purkyně in Science and Culture. Scientific conference Prague august 26–30, 1987, Prague, 1988, 1. vol., s. 221–225.

JAKUBEC, Ivan. 150 let pražského průmyslového školství. Společenské vědy ve škole, 1987/88, č. 9, s. 269–270.

JAKUBEC, Ivan. Konference k 275. výročí narození M. V. Lomonosova. Historický časopis, 1987, č. 3, s. 501–502. ISSN 0018-2575.

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: