5HD Novodobé hospodářské dějiny

Vedlejší specializace

Cíle studia a profil absolventa

Absolvent vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny získá specifické znalosti a schopnosti z oblasti hospodářských dějin, kterými může vhodně doplnit hlavní specializaci. Absolvent může po úspěšném zakončení vedlejší specializace pracovat ve státní správě, veřejných institucích, diplomacii, médiích, školství i výzkumu. Cílem vedlejší specializace je naučit studenty samostatně a kriticky poznávat minulost a poskytnout jim komplexní vědomosti o hospodářském, sociálním, politickém a kulturním vývoji společnosti ve vztahu ke dnešku, tedy nabídnout jim širokou vzdělanostní strukturu. Studenti budou vedeni k obecnějšímu chápání vývoje společenských věd a ekonomických procesů a během praktické části se naučí pracovat s historickými prameny, osvojí si kritický přístup k odborné literatuře, časopiseckým studiím a informacím na internetu. Studenti budou rozvíjet tvořivé myšlení a psaní vědeckého textu, což mohou využít při tvorbě diplomové práce.

Studium se řídí podmínkami platného Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze, obsahem Manuálu pro studium na Národohospodářské fakultě a dalšími relevantními předpisy. Tato vedlejší specializace není určena pro studenty navazujícího magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století a navazujícího magisterského studijního programu Moderní hospodářské dějiny.

Kapacita: 50

Doporučená délka studia: 2 semestry

Povinné předměty (celkem 19 ECTS):
5HD404 Československé hospodářské dějiny (4/0, 6 ECTS)
5HD412 Hospodářské dějiny světa ve 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD403 Geneze a současné problémy a budoucnost evropské integrace (2/0, 4 ECTS)
5HD320 Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy ve 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD336 Hospodářské a politické dějiny totalitních režimů (2/0, 3 ECTS)

Vybrané volitelné předměty (celkem 11 ECTS):

5HD213 Dějiny mezinárodních vztahů v 19. a 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD226 Dějiny dvacátého století I (2/0, 3 ECTS)
5HD227 Dějiny dvacátého století II (2/0, 3 ECTS)
5HD301 Sociální dějiny (4/0, 6 ECTS)
5HD312 Hospodářské dějiny USA do roku 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD327 Ekonomie a historie ve filmu a literatuře (0/4, 4 ECTS)
5HD345 Dějiny Velké Británie 1901-1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD347 Hospodářské dějiny Velké Británie po roce 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD337 Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD416 Hospodářský a politický vývoj Evropy ve 20. století (2/0, 4 ECTS)
5HD426 Dějiny peněžních kategorií a institucí (2/0, 3 ECTS)
5HD414 Hospodářský vývoj Dálného východu po roce 1945 (0/2, 4 ECTS)
5HD415  Hospodářský vývoj USA po roce 1945 (2/0, 4 ECTS)
5HD381, 5HD382, 5HD383 Chapters in Economic History (2/0, mimosemestrální kurz, 4 ECTS)

Pozn.: Při přechodu z bakalářského na magisterský typ studia platí pravidla stanovená v Manuálu pro studium na Národohospodářské fakultě (blíže kapitola 2.6.2).

Státní zkouška z vedlejší specializace (5HD2)

Státní zkouška skládá se z povinných předmětů  5HD404, 5HD412, 5HD403, 5HD320, 5HD336. Při úspěšném absolvování státní zkoušky student získá 3 ECTS (3 kredity). (Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.)

Informace a tematické okruhy ke státní zkoušce z vedlejší specializace Novodobé hospodářské dějiny pro studenty jsou zde.

Diplomová práce z vedlejší specializace

Studenti Národohospodářské fakulty absolvují předmět 5HP500 Diplomový seminář. Se studenty jiných fakult se zadání a vedení diplomových prací řeší individuálně.

Více informací k psaní diplomové práce lze nalézt zde.

 

Užitečné informace k přihlašování do vedlejších specializací lze nalézt na stránkách Národohospodářské fakulty, odkaz zde.

  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: