Hlavní specializace: Moderní hospodářské dějiny (od ZS 2020/2021)

Navazující magisterský studijní program

(platí pro studenty zapsané do studia od ZS 2020/2021)

Cíle studia a profil absolventa

Hlavním cílem navazujícího magisterského studijního programu (hlavní specializace) Moderní hospodářské dějiny je připravit a vychovat odborně kvalifikované ekonomy, kteří budou disponovat hlubšími znalostmi ekonomie a hospodářských dějin v širším kontextu vývoje důležitých ekonomických procesů a událostí 20. století s důrazem na vývoj vybraných významných ekonomik. Předností studia je propojení výuky ekonomických a humanitních disciplín, což vytváří dobrý předpoklad pro interdisciplinaritu studijního programu. Studenti se seznámí jednak s relevantními souvislostmi, specifiky a fenomény předcházejícího období (19. století) a reálným ekonomickým vývojem na počátku 21. století, tak výkladem hospodářských dějin v širším kontextu politického vývoje. Ekonomický rámec výuky vytváří především pokročilé kurzy makroekonomie a mikroekonomie. Absolvent tak bude umět vysvětlit hlavní trendy ekonomického vývoje klíčových zemí, orientovat se v moderních ekonomických teoriích nebo interpretovat ekonomické ukazatele v kontextu dlouhodobých vývojových trendů.

Absolvent získá široký všeobecný přehled a zároveň bude schopen samostatné vědecké práce v dílčí specializaci. Zárukou je pedagogický sbor, složený z předních odborníků se zkušenostmi s výukou na veřejných vysokých školách v České republice, patří k vědecké špičce oboru a získali znalosti a zkušenosti též na předních evropských i světových pracovištích (Freie Universität Berlin, Universität Bayreuth, Universität Passau, Karl-Ruprecht Universität Heidelberg, Universität Hamburg, Universität Tübingen, Universität Wien, Universität Leipzig, University of Arkansas, University of New Orleans atd.). Program nabízí i tematicky profilované kurzy v anglickém jazyce a rovněž podporuje studenty, kteří v rámci studia vycestují na zahraniční studijní pobyt nebo odbornou stáž. Cílem je také zapojení studentů do vybraných odborných soutěží.

Hlavní oblasti profilu absolventa

  • světové a české/československé hospodářské a politické dějiny (hospodářské dějiny světa, české a československé hospodářské dějiny, hospodářské dějiny USA, Dálného východu a střední a východní Evropy ve 20. století),
  • ekonomie (makroekonomie, mikroekonomie, ekonomie státních zásahů a mezinárodního obchodu, dějiny ekonomického myšlení, komparace ekonomických systémů, hospodářská politika),
  • politologie (dějiny mezinárodních vztahů, dějiny evropské integrace, politický systém).

Hlavní profese profilu absolventa

Absolvent navazujícího magisterského programu Moderní hospodářské dějiny bude připraven k vykonávání všech profesí vyžadující vysokoškolské vzdělání humanitního, především historického, ekonomického či příbuzného zaměření. Bude disponovat teoretickým rozhledem, analyzovat a interpretovat vybrané otázky v širších souvislostech. Absolvent bude schopen analyzovat stávající ekonomické procesy, trendy nebo koncepce a specifika hospodářské politiky vybraných zemí, což mu umožní vytvářet hospodářsko-politická doporučení a predikovat jejich budoucí vývoj. Uplatnění tak nalezne v soukromém i veřejném sektoru. Může pracovat ve státní správě, akademické sféře, vědeckých institucích, neziskovém sektoru, ve sdělovacích prostředcích, případně i diplomacii. Obecně získá řadu zkušeností a znalostí, které mu umožní ucházet se o manažerské a řídící posty v mezinárodních organizacích (např. orgánech EU), bankovnictví nebo státních firmách.

Podmínky: Ukončené bakalářské studium. Přijímací řízení se řídí standardy přijímacího řízení na Národohospodářské fakultě VŠE. Informace k navazujícímu magisterskému studiu a přijímacímu řízení lze nalézt na stránkách Národohospodářské fakulty zde.

Studium se řídí podmínkami platného Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze, obsahem Manuálu pro studium NF a dalšími relevantními předpisy.

Kapacita: neomezená

Doporučená délka studia: 4 semestry

Povinné předměty (celkem 58 ECTS)

5EN401 Mikroekonomie II. (4/0, 6 ECTS)
5EN403 Makroekonomie II (4/0, 6 ECTS)
5HD403 Geneze, aktuální problémy a budoucnost evropské integrace (2/0, 4 ECTS)
5HD404 Československé hospodářské dějiny (1918–1992) (4/0, 6 ECTS)
5HP405 Transformační procesy v ČR (2/0, 4 ECTS)
5HD408 Hospodářské dějiny světa v 19.–20. století (2/2, 6 ECTS)
5HD414 Hospodářský vývoj Dálného východu po roce 1945 (0/2, 4 ECTS)
5HD415 Hospodářský vývoj USA po roce 1945 (2/0, 4 ECTS)
5HP343 Organizace trhů, odvětví a veřejného sektoru pohledem manažerů (2/0, 4 ECTS)
5HD500 Projekt diplomové práce (0/2, 4 ECTS)
5HP501 Makroekonomická analýza (2/2, 6 ECTS)
5HP502 Národohospodářské rozhodování (2/0, 4 ECTS)

Vybrané volitelné předměty v hlavní specializaci (celkem 14 ECTS)

5HD213 Dějiny mezinárodních vztahů 19. a 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD291 European Integration: Historical Context and Current Developments (0/2, 4 ECTS)
5HD312 Hospodářské dějiny USA do roku 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD320 Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy ve 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD336 Hospodářské a politické dějiny totalitních a autoritativních režimů (2/0, 3 ECTS)
5HD337 Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD347 Hospodářské dějiny Velké Británie po roce 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD381 Chapters in Economic History (mimosemestrální kurz, 4 ECTS)
5HD396 America from Independence to 2020: Special Topics in U.S. Economic History (0/2, 4 ECTS)
5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů (0/2, 4 ECTS)
5HD416 Hospodářský a politický vývoj Evropy ve 20. století (2/0, 4 ECTS)
5HD426 Dějiny peněžních kategorií a institucí (2/0, 3 ECTS)

Pozn. Při přechodu z bakalářského na magisterský typ studia platí pravidla stanovená v Manuálu pro studium NF (viz kapitola 2.6.2).

Státní zkouška z magisterského programu 

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou samostatných částí. Obhajoby diplomové práce HD222 (6 ECTS) a samotné státní zkoušky z hlavní specializace HD202 (6 ECTS). Vedle státní zkoušky z hlavní specializace Moderní hospodářské dějiny musí student úspěšně složit státní zkoušku z Ekonomie a státní zkoušku ze zvolené vedlejší specializace.

Státní zkouška z hlavní specializace (HD202) bude vycházet zejména z těchto předmětů: 5HD403, 5HD404, 5HD408, 5HD414, 5HD415. Tematické okruhy ke státní zkoušce z hlavní specializace jsou zde (HD202).

Obhajoba diplomové práce v magisterském programu 

Studentům je dán prostor 10 až 15 minut na to, aby shrnuli téma, obsah a závěry své práce (mohou použít powerpointovou prezentaci). Poté následují hodnocení vedoucího práce a oponenta. Student má následně možnost se k hodnocení vyjádřit a zodpovědět doplňující otázky vedoucího a oponenta. Nakonec probíhá diskuse nad otázkami členů komise. Trvání obhajoby je nejméně 30 minut. Po úspěšném složení obhajoby je studentu přiděleno 6 ECTS kreditů.

Ukázka prezentace k obhajobě diplomové práce: Prezentace_diplomové_práce.

Více informací k psaní diplomové práce včetně témat jednotlivých vyučujících lze nalézt zde.

 

Absolventi magisterského studijního oboru/programu na KHD

Ing. Štěpán Křeček

Hlavní ekonom BH Securities, a.s.

Poradce premiéra ČR

V současnosti působím na pozici hlavního ekonoma ve společnosti BH Securities a.s., kde zodpovídám za tvorbu makroekonomických a tržních analýz, a dále působím jako poradce premiéra ČR. Rovněž se věnuji komunikaci s veřejností a médii. Jako host televizních a rozhlasových pořadů se často vyjadřuji k aktuálnímu ekonomickému dění. V současné době patřím mezi nejcitovanější české ekonomy.

Vystudoval jsem NF VŠE, kde dále pokračuji ve studiu doktorského programu a vyučuji několik předmětů. Po odborné stránce se zaměřuji na analýzu české ekonomiky, sociální systémy a veřejné rozpočty. Na tato témata jsem napsal řadu odborných prací.

NF VŠE mi dala ekonomické vzdělání na světové úrovni. Kromě znalostí jsem na fakultě poznal mnoho přátel, se kterými dodnes spolupracuji ve svém profesním životě.

Při studiu hospodářských dějin jsme se dozvěděl, jakých chyb se lidé v minulosti dopouštěli. Nyní se snažím stejné chyby neopakovat, což mi pomáhá v osobním i profesním životě.

Ing. Ondřej Babka

Poslanec Parlamentu ČR

Jsem od roku 2014 zastupitelem a od roku 2018 radním města Husince. Současně přitom působím i jako poslanec v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Ve sněmovně se věnuji převážně životnímu prostředí, médiím, kultuře a sportu. Po absolvování bakalářského a magisterského studia na NF pokračuji ve studiu doktorského studijního programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století. Přesah tohoto programu je pro práci politika z hlediska studia ekonomie a historie více než zřejmý.

Ing. Jan Křivánek

Zakladatel Darfin.cz

Studium obecně Národohospodářské fakulty a zejména některých předmětů na Katedře hospodářských dějin mi pomohlo nezůstat v zaběhlých vzorcích myšlení a ukázalo mi, že ne vždy jen jedna odpověď na otázku, či jen jeden způsob přemýšlení o věci je správný, nýbrž že je nutné ke všemu přistupovat s otevřenou a zvídavou myslí a o všem pochybovat. Tento přístup mi pomohl při tvoření společnosti Darfin.cz, kde se nám za pomoci inovativního přístupu podařilo v roce 2021 zprostředkovat více než 1 miliardu v hypotečních úvěrech.

Ing. Karin Slaninová

Finanční a projektová manažerka, Ministerstvo vnitra ČR

Jsem součástí projektového týmu, jež má na starost projekty zaměřené na elektronizaci a podporu kvality veřejné správy  spolufinancované z fondů EU, také EHP a Norska. V současné době jsem finančním a projektovým manažerem jednoho z nich. Na projektové činnosti velice oceňuji její různorodost a možnost být součástí aktuálně řešených problematik veřejné správy.
Studium Národohospodářské fakulty mi dalo kromě ekonomického vzdělání také všeobecný přehled.  Jsem velice ráda za své rozhodnutí studovat program Moderní hospodářské dějiny v rámci navazujícího magisterského stupně, který propojil ekonomickou teorii s její historickou praxí a ještě více prohloubil mou zálibu v dějinách.
Na základě zkušeností z magisterského stupně jsem se také rozhodla pro doktorské studium v rámci programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století.
Ing. Štěpán Rút

Vrchní vládní rada, Legislativní rada vlády, Úřad vlády ČR

V současné době působím na Úřadě vlády v pozici vrchního vládního rady v sekci Legislativní rady vlády se zaměřením na oblast hodnocení dopadů regulace (RIA).

Ing. Petra Hradilová

Obchodní ředitelka investiční společnosti REDSIDE investiční společnost, a.s.

Ing. Marek Korejs

Editor, Czech Media Invest, a.s.

Mým denním chlebem je pokrytí aktuálního domácího i zahraničního dění pro web INFO.CZ, který má mj. partnerství s prestižním The Wall Street Journal. Hledám a řeším témata, která Čechy zajímají. Ve své práci se běžně setkávám s vrcholnými politiky i se špičkami vědeckých oborů, průmyslu, aj. Výborně uplatním i své znalosti ekonomie ze studia na NF VŠE. Jde o rozmanitou a kreativní práci ve vysokém tempu, kde jsou výsledky vidět okamžitě.

Další absolventy Národohospodářské fakulty najdete na webových stránkách NF v sekci Absolventi.

  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: