Hlavní specializace: Moderní hospodářské dějiny (od ZS 2020/2021)

Navazující magisterský studijní program

(platí pro studenty zapsané do studia od ZS 2020/2021)

Cíle studia a profil absolventa

Hlavním cílem navazujícího magisterského studijního programu (hlavní specializace) Moderní hospodářské dějiny je připravit a vychovat odborně kvalifikované ekonomy, kteří budou disponovat hlubšími znalostmi ekonomie a hospodářských dějin v širším kontextu vývoje důležitých ekonomických procesů a událostí 20. století s důrazem na vývoj vybraných významných ekonomik. Předností studia je propojení výuky ekonomických a humanitních disciplín, což vytváří dobrý předpoklad pro interdisciplinaritu studijního programu. Studenti se seznámí jednak s relevantními souvislostmi, specifiky a fenomény předcházejícího období (19. století) a reálným ekonomickým vývojem na počátku 21. století, tak výkladem hospodářských dějin v širším kontextu politického vývoje. Ekonomický rámec výuky vytváří především pokročilé kurzy makroekonomie a mikroekonomie. Absolvent tak bude umět vysvětlit hlavní trendy ekonomického vývoje klíčových zemí, orientovat se v moderních ekonomických teoriích nebo interpretovat ekonomické ukazatele v kontextu dlouhodobých vývojových trendů.

Absolvent získá široký všeobecný přehled a zároveň bude schopen samostatné vědecké práce v dílčí specializaci. Zárukou je pedagogický sbor, složený z předních odborníků se zkušenostmi s výukou na veřejných vysokých školách v České republice, patří k vědecké špičce oboru a získali znalosti a zkušenosti též na předních evropských i světových pracovištích (Freie Universität Berlin, Universität Bayreuth, Universität Passau, Karl-Ruprecht Universität Heidelberg, Universität Hamburg, Universität Tübingen, Universität Wien, Universität Leipzig, University of Arkansas, University of New Orleans atd.). Program nabízí i tematicky profilované kurzy v anglickém jazyce a rovněž podporuje studenty, kteří v rámci studia vycestují na zahraniční studijní pobyt nebo odbornou stáž. Cílem je také zapojení studentů do vybraných odborných soutěží.

Hlavní oblasti profilu absolventa

  • světové a české/československé hospodářské a politické dějiny (hospodářské dějiny světa, české a československé hospodářské dějiny, hospodářské dějiny USA, Dálného východu a střední a východní Evropy ve 20. století),
  • ekonomie (makroekonomie, mikroekonomie, ekonomie státních zásahů a mezinárodního obchodu, dějiny ekonomického myšlení, komparace ekonomických systémů, hospodářská politika),
  • politologie (dějiny mezinárodních vztahů, dějiny evropské integrace, politický systém).

Hlavní profese profilu absolventa

Absolvent navazujícího magisterského programu Moderní hospodářské dějiny bude připraven k vykonávání všech profesí vyžadující vysokoškolské vzdělání humanitního, především historického, ekonomického či příbuzného zaměření. Bude disponovat teoretickým rozhledem, analyzovat a interpretovat vybrané otázky v širších souvislostech. Absolvent bude schopen analyzovat stávající ekonomické procesy, trendy nebo koncepce a specifika hospodářské politiky vybraných zemí, což mu umožní vytvářet hospodářsko-politická doporučení a predikovat jejich budoucí vývoj. Uplatnění tak nalezne v soukromém i veřejném sektoru. Může pracovat ve státní správě, akademické sféře, vědeckých institucích, neziskovém sektoru, ve sdělovacích prostředcích, případně i diplomacii. Obecně získá řadu zkušeností a znalostí, které mu umožní ucházet se o manažerské a řídící posty v mezinárodních organizacích (např. orgánech EU), bankovnictví nebo státních firmách.

Podmínky: Ukončené bakalářské studium. Přijímací řízení se řídí standardy přijímacího řízení na Národohospodářské fakultě VŠE. Informace k navazujícímu magisterskému studiu a přijímacímu řízení lze nalézt na stránkách Národohospodářské fakulty zde.

Studium se řídí podmínkami platného Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze, obsahem Manuálu pro studium NF a dalšími relevantními předpisy.

Kapacita: neomezená

Doporučená délka studia: 4 semestry

Povinné předměty (celkem 58 ECTS)

5EN401 Mikroekonomie II. (4/0, 6 ECTS)
5EN403 Makroekonomie II (4/0, 6 ECTS)
5HD403 Geneze, aktuální problémy a budoucnost evropské integrace (2/0, 4 ECTS)
5HD404 Československé hospodářské dějiny (1918–1992) (4/0, 6 ECTS)
5HP405 Transformační procesy v ČR (2/0, 4 ECTS)
5HD408 Hospodářské dějiny světa v 19.–20. století (2/2, 6 ECTS)
5HD414 Hospodářský vývoj Dálného východu po roce 1945 (0/2, 4 ECTS)
5HD415 Hospodářský vývoj USA po roce 1945 (2/0, 4 ECTS)
5HP343 Organizace trhů, odvětví a veřejného sektoru pohledem manažerů (2/0, 4 ECTS)
5HD500 Projekt diplomové práce (0/2, 4 ECTS)
5HP501 Makroekonomická analýza (2/2, 6 ECTS)
5HP502 Národohospodářské rozhodování (2/0, 4 ECTS)

Vybrané volitelné předměty v hlavní specializaci (celkem 14 ECTS)

5HD213 Dějiny mezinárodních vztahů 19. a 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD291 European Integration: Historical Context and Current Developments (0/2, 4 ECTS)
5HD312 Hospodářské dějiny USA do roku 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD320 Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy ve 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD336 Hospodářské a politické dějiny totalitních a autoritativních režimů (2/0, 3 ECTS)
5HD337 Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD347 Hospodářské dějiny Velké Británie po roce 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD381 Chapters in Economic History (mimosemestrální kurz, 4 ECTS)
5HD396 America from Independence to Financial Crisis: Special Topics in U.S. Economic History (0/2, 4 ECTS)
5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů (0/2, 4 ECTS)
5HD416 Hospodářský a politický vývoj Evropy ve 20. století (2/0, 4 ECTS)
5HD426 Dějiny peněžních kategorií a institucí (2/0, 3 ECTS)

Pozn. Při přechodu z bakalářského na magisterský typ studia platí pravidla stanovená v Manuálu pro studium NF (viz kapitola 2.6.2).

Státní zkouška z magisterského programu 

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou samostatných částí. Obhajoby diplomové práce HD222 (6 ECTS) a samotné státní zkoušky z hlavní specializace HD202 (6 ECTS). Vedle státní zkoušky z hlavní specializace Moderní hospodářské dějiny musí student úspěšně složit státní zkoušku z Ekonomie a státní zkoušku ze zvolené vedlejší specializace.

Státní zkouška z hlavní specializace (HD202) bude vycházet zejména z těchto předmětů: 5HD403, 5HD404, 5HD408, 5HD414, 5HD415. Tematické okruhy ke státní zkoušce z hlavní specializace jsou zde (HD202).

Obhajoba diplomové práce v magisterském programu 

Studentům je dán prostor 10 až 15 minut na to, aby shrnuli téma, obsah a závěry své práce (mohou použít powerpointovou prezentaci). Poté následují hodnocení vedoucího práce a oponenta. Student má následně možnost se k hodnocení vyjádřit a zodpovědět doplňující otázky vedoucího a oponenta. Nakonec probíhá diskuse nad otázkami členů komise. Trvání obhajoby je nejméně 30 minut. Po úspěšném složení obhajoby je studentu přiděleno 6 ECTS kreditů.

Ukázka prezentace k obhajobě diplomové práce: Prezentace_diplomové_práce.

Více informací k psaní diplomové práce včetně témat jednotlivých vyučujících lze nalézt zde.

  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: