PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.

Email: pavel.dufek@vse.cz

Telefon: 224 095 503

Kancelář: NB 345

V roce 1993 ukončil studium magisterského oboru český jazyka a literatura a dějepis s učitelskou aprobací na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V roce 1994 zahájil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy doktorandské studium. Následně mu byly po složení zákonem požadovaných zkoušek a obhájení disertační práce s názvem „Německé námořní zbrojení a vztah Velké Británie a Německa do roku 1906“ v roce 2002 uděleny tituly PhDr. a Ph.D.

V letech 1994 až 2006 vyučoval na Katedře hospodářských dějin Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

V letech 2006 až 2007 působil jako analytik v Národním bezpečnostním úřadě.

Od roku 2007 pracuje v Národním archivu v Praze v Oddělení státní správy a samosprávy v letech 1918 až 1945 a spravuje archivní fondy spojené s hospodářstvím (mj. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, Ministerstvo financí I, Ministerstvo veřejných prací, Ministerstvo železnic, Ústředna obchodních a živnostenských komor a Svaz majitelů dolů).

Od roku 2013 externě přednáší hospodářské a sociální dějiny na Katedře hospodářských dějin Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

Specializuje se na hospodářské a sociální dějiny Československa a Německa ve 20. století.

Výuka na Národohospodářské fakultě (výběr)

5HD301 Sociální dějiny

5HD406 Soudobý diskurs hospodářských a politických dějin

Studijní a vědecké pobyty

Dlouhodobé studijní a vědecké pobyty v Leidenu, Hamburku, Pasově a Vídni.

Účast na grantech a výzkumných záměrech

GA ČR 402/03/P069 s názvem „Postupné potlačování soukromého podnikání v ČSR a NDR v 50. letech 20. století a jeho důsledky pro výkonnost ekonomiky a životní úroveň obyvatelstva“, řešen v letech 2003-2005.

Grantový projekt vycházející z vládního usnesení č. 1081 z 24. srpna 2005 s názvem „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“, řešen v letech 2007-2008.

Publikační činnost

Vědecké studie a příspěvky v monografiích

DUFEK, Pavel, Pily a 1. pozemková reforma 1919–1935/1938, In: MATOUŠEK, Václav, BLAŽKOVÁ, Tereza (eds.): Les a Industrializace, Togga Praha 2016, s. 15–31, ISBN 978-80-7476-091-4.

DUFEK, Pavel, Nástin proměn majetkové držby soukomých velkostatků na Slánsku v letech 1945 až 1949, In: BARTONÍČEK, Pavel (eds.): Bílá místa historie: Slaný a Slánsko ve XX. století, Wotrubia, Slaný 2015, s. 159-172. ISBN 978-80-906274-0-6.

DUFEK, Pavel, Nástin, průběhu 1. pozemkové reformy na Slánsku: In: BARTONÍČEK, Pavel (ed.) Město a region v dramatickém století – Slaný a Slánsko ve XX. století, Slaný: Knihovna Václava Štěcha ve Slaném, Slaný 2014, s. 17–36, ISBN, 978-80-905346-2-9.

DUFEK, Pavel, HUBENÝ, David, Přeshraniční spolupráce a styky v letech 1918–1938 : In: Navzdory hranici: migrační procesy na česko-německém pomezí: příspěvky z odborné konference, Cheb 27.–29. května 2013 = Trotz der Grenze: Migrationsprozesse im tschechisch-deutschen Grenzgebiet: Fachtagungsvorträge, Eger 27.-29. Mai 2013. – Plzeň: Státní oblastní archiv v Plzni, 2013, s. 198–209, ISBN 978-80-904696-7-9.

DUFEK, Pavel, Prameny k infrastrukturním stavbám z 20., 30. a 40. let 20. století v Národním archivu: In: Průmysl – Město – Archiv: archivy a dokumentace průmyslového dědictví: Sborník příspěvků z 15. konference archivářů České republiky konané ve dnech 3.–5. června 2013 v Ostravě –Vítkovicích / red. Lenka Matušíková, Jan Kahuda, Jiří Smitka. 1. vyd. Česká archivní společnost, Praha 2013, s. 237–244, ISBN 978-80-904688-4-9.

DUFEK, Pavel, Národní správy větších zemědělských a lesnických podniků v letech 1948 až 1949: In: ROKOSKÝ, Jaroslav, SVOBODA, Libor (eds.), Kolektivizace v Československu. – Vyd. 1. – Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, s. 333–346, ISBN 978-80-87211-96-0.

DUFEK, Pavel, Velkostatky a první pozemková reforma: nástin vzájemných interakcí Státního pozemkového úřadu a velkostatkářských majitelů pivovarů, In: Kvasný průmysl, roč. 62/2012, čís. 2, s. 52 – 55, ISSN 0322-9874.

DUFEK, Pavel, Vladimír List jako propagátor elektrifikace, In: STŘÍTESKÝ, Hynek – MIKEŠ, Jan – EFMERTOVÁ, Marcela (eds.): Vladimír List – osobnost české techniky, Práce z dějin techniky a přírodních věd, svazek 30, Národní technické muzeum, Praha 2012, s. 79–88, ISBN 978-80-7037-215-9.

DUFEK, Pavel, Baron Mořic de Forest a počátky automobilismu: In: HOŘEJŠ, Miloš – KŘÍZEK, Jiří a kol., Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894–1945, Praha: Národní technické muzeum v Praze, Práce z dějin techniky a přírodních věd. Sv. 31, 2012, s. 43–50, ISBN 978-80-7037-216-6.

DUFEK, Pavel, NOVÁKOVÁ, Gabriela, Regionální zájmy, agrárnická politika a elektrifikace, In: HARNA, Josef  – RAŠTICOVÁ, Blanka (eds.): Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky, Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště 17/2012, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, Uherské Hradiště 2012, s. 107–116, ISBN 978-80-87671-01-6.

DUFEK, Pavel, Rozdílné přístupy a výsledky omezování soukromého podnikání v ČSR a NDR na sklonku 50. let: Co měly společného?, In: Ivan ŠEDIVÝ, Jan NĚMEČEK, Jiří, KOCIAN, Oldřich TÚMA, (eds.): České křižovatky evropských dějin 3: 1948 – Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v. i., Praha 2011, s. 205–213, ISBN 978-80-7285-108-9.

DUFEK, Pavel, Restituce šlechtických velkostatků v Čechách po druhé světové válce, In: HAZDRA, Zdeněk –HORČIČKA, Václav – ŽUPANIČ. Jan (eds.): Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století, Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy, Praha 2011, s. 323–338, ISBN 978-80-87211-52-6.

DUFEK, Pavel, Stát, elektrifikace, agrární strana a agrárnické zájmové organizace. Několik příkladů jejich působení z jižní části Čech v průběhu 20. let 20. Století, In: HARNA, Josef – RAŠTICOVÁ Blanka, (eds.): Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace, Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště 15/2010, Uherské Hradiště 2010, s. 165–172, ISBN 978-80-86185-90-3.

DUFEK, Pavel, Zaměstnanci Státního pozemkového úřadu v „minovém poli“ zahraniční politiky a pastích politiky domácí – případová studie, In: Agrární strany ve vládních a samosprávných strukturách mezi světovými válkami, Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště 13/2008, s. 161–168, ISBN 978-80-86185-72-9.

DUFEK, Pavel, Postavení a výkony soukromých podniků ve východoněmeckém hospodářství v padesátých letech 20. století, In: Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám Prof. Ing. Václava Průchy, CSc., Acta Oeconomica Pragensia, 7/2007, s. 80-100, ISSN 0572-3043.

DUFEK, Pavel, Soukromé podnikání v NDR v prvé polovině 50. let: Chování soukromopodnikatelských subjektů za měnících se podmínek, In: Hradecké ekonomické dny 2006, Sborník příspěvků, Hradec Králové 2006, s. 97–102, ISBN 80–7041–895-8.

DUFEK, Pavel, Německé námořní zbrojení v myšlenkovém světě jeho domácích příznivců, In: Století objevů, diplomacie a válek, Acta Universitatis Carolinae-Philophica et Historica 1, Studia Historica LV, Praha 1 – 2003 (2005), Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, s. 179-191, ISBN 80-246-0833-2, ISSN 0567-8293.

DUFEK, Pavel, Vliv právního prostředí na soukromé podnikání v Československu v 50. a 60. letech 20. století, In: K hospodářským dějinám 20. století, Acta Oeconomica Pragensia, 3/2005, s. 163–189, ISSN 05723043.

PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.
  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: