Prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

Emailales.skrivan@vse.cz

Telefon: 224 095 340

Kancelář: 347NB

English version

Specializuje se zejména na výzkum hospodářských dějin Dálného východu ve 20. století a vývoj zahraničního obchodu a zbrojní výroby Československa včetně jejího vývozu v meziválečném období. V červnu 1995 zakončil denní studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (obor politologie) bakalářskou zkouškou. V září 1997 dokončil inženýrské studium na Vysoké škole ekonomické (obor mezinárodní obchod). Od února 1998 byl pracovníkem Katedry hospodářských dějin na Vysoké škole ekonomické v Praze. V březnu 2004 obhájil disertační práci. V červnu 2009 byl jmenován rektorem Univerzity Karlovy docentem v oboru hospodářské a sociální dějiny. Jeho publikace Československý vývoz do Číny 1918-1992 získala Cenu rektora Vysoké školy ekonomické v Praze za prestižní publikaci v roce 2010.  Od prosince 2012 je vedoucím Katedry hospodářských dějin. Od roku 2013 je ředitelem Centra pro dějiny VŠE v Praze. V březnu 2014 byl jmenován profesorem v oboru hospodářské a sociální dějiny.

Výuka na Národohospodářské fakultě (výběr)

5HD200 Hospodářské dějiny

5HD337 Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století

5HD414 Hospodářský vývoj Dálného východu po roce 1945

5HD921 Vybrané problémy hospodářských dějin po roce 1945

5HD922 Moderní československé hospodářské dějiny 1945-1992

Členství v odborných společnostech a dalších institucích

Česko-čínská společnost (Orientální ústav AV ČR), Economic History Association (Santa Clara University), Gesellschaft für überseegeschichte (Universität Bayreuth), Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (Historický ústav AV ČR), Ediční rada West Bohemian Historical Review.

Studijní a badatelské pobyty

Universiteit van Amsterdam, Georgetown University (Washington, D. C.), Freie Universität Berlin, Universität Bayreuth, Universität Konstanz, Universität Passau, Universität Wien. V letech 2000 a 2007 absolvoval studijní pobyt v Čínské lidové republice, kde mimo jiné navštívil univerzity v Pekingu a Šanghaji.

Účast ve vědecko-výzkumných grantech a výzkumných záměrech

Grant IGS VŠE : Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy, řešen 2019.

Grant ESF: Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze, řešen 2017-2022.

Grant IGS (mezifakultní): Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě, projekt řešen 2014-2015 ve spolupráci s CPD VŠE.

Grant IGS VŠE: Význam zbrojní výroby a zbrojení pro ekonomiky vybraných středoevropských zemí ve 30. letech 20. století, řešen 2018.

Grant IGS VŠE: Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období, řešen  2017.

Grant  GA ČR: Vývoj československého ekonomického vysokého školství na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století, rešen 2013-2014, ve spolupráci s CPD VŠE.

Grant GA ČR: Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě (Čína, Japonsko) v letech 1900-1914 (č. GA503011), řešen 2011-2013.

Grant GA ČR: Analýza československého vývozu do Čínské lidové republiky (č. GA 503027), řešen 2007.

Grant (FIGA) Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta: Rakousko-uherský export do Číny a jeho pozice v celkovém vývozu habsburské monarchie, řešen 2007.

Výzkumný záměr MŠMT: České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, okruh III, České země uprostřed Evropy ve 20. století, základní téma výzkumu: Pozice Československa v hospodářském prostoru střední Evropy (č. MSM0021620827), řešen 2005.

Grant (FIGA), Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská: Ekonomické aspekty převzetí moci komunisty v Číně, řešen 2004.

Přehled publikační činnosti (výběr)

Vědecké monografie

SKŘIVAN, Aleš, HLADÍK, Jan. Dějiny VŠE v Praze III. Od reforem přes normalizaci k revoluci. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2020. 430 s. ISBN 978-80-245-2406-1.

SKŘIVAN Aleš st., SKŘIVAN, Aleš ml. Rudí barbaři před branami: první opiová válka 1839-1842. Praha: Epocha, 2019. 280 s. ISBN 978-80-7557-210-3.

SKŘIVAN Aleš, TÓTH Andrej (eds.). History of the Prague University of Economics and Business. (I), The history of economic higher education in the Czech lands. Prague: Oeconomica, 2019. 169 s. ISBN 978-80-245-2255-5.

DRÁBEK Jakub, TÓTH Andrej, SKŘIVAN Aleš (eds.). Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období.1. vyd. České Budějovice: Nakladatelství Halama, 2017. 280 s. ISBN 978-80-87082-37-9.

SKŘIVAN Aleš ml., TÓTH Andrej (eds.).  Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2017. 640 s. ISBN 978-80-245-2192-3.

SKŘIVAN Aleš. From the Heart of Europe to the Middle Kingdom. Three Historical Eras in the „Chinese Trade” of Czech and Czechoslovak Companies. 1. vyd. Hamburg: DOBU Verlag, 2016. 408 s. ISBN 978-3-9346-3250-9.

SKŘIVAN Aleš, TÓTH Andrej (eds.). Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Praha: Oeconomica, 2014,  242 s. ISBN 978-80-245-2068-1.

SKŘIVAN Aleš ml., SKŘIVAN Aleš st., NOVOTNÝ Lukáš, KOČVAR Jan. Zdvořilý nezájem. Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě 1900-1914. 1. vyd. Praha: Agentura Pankrác, 2014. 252 s. ISBN 978-80-86781-23-5.

SKŘIVAN Aleš.  Československý vývoz do Číny 1918-1992. Praha: Scriptorium, 2009, 485 s., ISBN 978-80-87271-12-4.

SKŘIVAN Aleš. Hospodářské reformy v ČLR v letech 1979–1989. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007, 190 s., ISBN 978-80-7308-202.

Kapitoly ve vědeckých monografiích

SKŘIVAN, Aleš st., SKŘIVAN, Aleš. Incident na lodi Arrow a vypuknutí druhé opiové války. In: ŠTEMBERK, Jan, SKŘIVAN, Aleš. Cestami hospodářských dějin. Praha; Pelhřimov: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Nová tiskárna, 2020, s. 42–63. 524 s. ISBN 978-80-7308-390-8.

SKŘIVAN Aleš, NOVOTNÝ Lukáš, HALÍKOVÁ Petra. Založení Vysoké školy ekonomické v Praze (1953). In: Dějiny VŠE v Praze I., Cesta ke vzniku VŠE v Praze, Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Praha: Oeconomica, 2014, s. 99–122. 242 s. ISBN 978-80-245-2068-1.

SKŘIVAN Aleš, KOČVAR Jan, KUBÁTOVÁ Věra. K prostorovému zabezpečení VŠE. In: Dějiny VŠE v Praze I., Cesta ke vzniku VŠE v Praze, Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Praha: Oeconomica, 2014, s. 135–154. 242 s. ISBN 978-80-245-2068-1.

SKŘIVAN Aleš, TÓTH Andrej. K počátkům Maďarské ekonomické univerzity, resp. Ekonomické univerzity Karla Marxe v Budapešti. In: Dějiny VŠE v Praze I., Cesta ke vzniku VŠE v Praze, Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Praha: Oeconomica, 2014, s. 169–230. 242 s. ISBN 978-80-245-2068-1.

SKŘIVAN Aleš.  Ekonomické zájmy Rakousko-Uherska v Číně v letech 1900–1914. In: Zdvořilý nezájem. Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě 1900–1914. Praha: Agentura Pankrác, 2014, s. 59–84. ISBN 978-80-86781-23-5.

SKŘIVAN Aleš.  „Čínské obchody“ Škodových závodů před první světovou válkou. In: Zdvořilý nezájem. Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě 1900–1914. Praha: Agentura Pankrác, 2014, s. 85–101. ISBN 978-80-86781-23-5.

SKŘIVAN Aleš, CHALUPECKÝ Petr. K charakteru, problémům a roli zahraničního obchodu komunistického Československa. In: SOBĚHART Radek (ed.). Hospodářské dějiny Československa 1918-1992. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2013, s. 136–159. 205 s. ISBN 978-80-86277-76-9.

SKŘIVAN Aleš, KOČVAR Jan. K hospodářským problémům nankingského režimu v letech 1928–1937. In: STELLNER František a kol. Hospodářské dějiny novověku. Praha: Setoutbooks 2012, s. 27–52. ISBN 978-80-86277-73-8.

SKŘIVAN Aleš. Politische, ökonomische und soziale Voraussetzungen der Nachkriegstransformation Japans. In: STELLNER František u. a. Kapitel aus der Geschichte des Soziallstaates. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, S. 127–139. ISBN 978-3-631-63701-2.

SKŘIVAN Aleš. Produkcja i eksport czechosłowackiej broni w okresie między wojnami światowymi. In: Układ monachijski, jako przykład prawnomiędzynarodowej kapitulacji wobec agresji. Redakcja naukowa Stefan Marek GROCHALSKI, Michał LIS. Opole: Uniwersytet Opolski, 2009, s. 111–121. ISBN 978-83-7395-354-3.

SKŘIVAN Aleš. K charakteru a vývoji československého vývozu do Číny mezi světovými válkami. In: SEMOTANOVÁ Eva (ed.). Cestou dějin, K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové CSc. Praha: Historický ústav AV ČR 2007, s. 289–304. ISBN 978-80-7286-111-8.

Původní příspěvky v odborných časopisech

SKŘIVAN, Aleš. Ke vzniku strategického partnerství mezi Škodovými závody a Schneider et Cie, Creusot, v roce 1919. Hospodářské dějiny – Economic History, 2023, roč. 34, č. 1, s. 31–36. ISSN 0231-7540.

SKŘIVAN, Aleš, SKŘIVAN, Aleš. The Firm Fried. Krupp in the Chinese Market prior to the First Sino-Japanese War of 1894/95. German History [online], 2022, roč. 40, č. 3, s. 361–383. eISSN 1477-089X. ISSN 0266-3554. DOI: 10.1093/gerhis/ghac029.

SKŘIVAN Aleš jun., SKŘIVAN Aleš sen. British Interests and the Struggle of Russia and France for Leases and Spheres of Influence in China (1897–1898). West Bohemian Historical Revue, 2021, vol. XI, no. 2, pp. 147–165. ISSN 1804-5480. (pdf)

SKŘIVAN, Aleš, BURIANOVÁ, Tereza. Škoda Arms Exports in the 1930s. Slavic Review, 2021, vol. 80, no. 3, pp.  544–62. ISSN: 0037-6779, 2325-7784. DOI: 10.1017/slr.2021.143.

SKŘIVAN Aleš Jr., SKŘIVAN Aleš Sr. Trade Gateway to the Habsburg Monarchy. On Trieste’s Status, Development and Importance to the mid-19th Century. West Bohemian Historical Revue, 2020, vol. X, no. 1, pp. 1–23. ISSN 1804-5480. (pdf)

SKŘIVAN Aleš, DRÁBEK Jakub. Bruselská dohoda (1931) jako kontroverzní pokus řešit problémy světové výroby a obchodu s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské [online]. 2018, Vol. 134, No. 9–10, pp. 338–341. eISSN 1805-9708. ISSN 1210-3306. Dostupné z: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2018/PDF/338-341.pdf. (pdf)

SKŘIVAN Aleš, DRÁBEK Jakub. The Chadbourne Agreement (1931) and its impact on the Czechoslovak sugar industry. Zucker Indsturie / Sugar industry. 2018, Vol. 143 (68), No. 12, pp. 699–707. ISSN 0344-8657.

DRÁBEK Jakub, SKŘIVAN Aleš. Chadbourneova mezinárodní dohoda o cukru a její dopad na československé cukrovarnictví. Moderní dějiny, 2017, roč. 25, č. 2, s. 63–86. ISSN 1210-6860.

SKŘIVAN Aleš ml., SKŘIVAN Aleš st., Britsko-německá jednání o alianci v roce 1898. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2017, roč. 10, s. 107–124. ISBN 978-80-7510-242-3. ISSN 1803-411X.

SKŘIVAN Aleš. On the Character of the Foreign Trade of the People’s Republic of China in the Period 1949-1969. West Bohemian Historical Review [online], 2017, Vol. VII, No. 1, pp. 165–180. ISSN 1804-5480. Dostupné z: https://khv.zcu.cz/export/sites/ffkhv/about/research/vbhr/archiv/2017/WBHRvol7no1.pdf. (pdf)

SKŘIVAN Aleš, TÓTH Andrej. On the beginnings of the Hungarian University of Economics, or the Karl Marx University of Economic Sciences in Budapest. Social and Education History [online], 2016, Vol. 5, No. 2, pp. 161–187. ISSN 2014-3567.

SKŘIVAN Aleš. The Economic Interests of Austria-Hungary in China between 1900-1914. Rivista di Storia Economica [online], 2015, Vol. XXXI, No. 3, pp. 395–431. ISSN 0393-3415. DOI: 10.1410/81505.

SKŘIVAN Aleš jun., SKŘIVAN Aleš sen. Die Stellung des Hafens Triest und die Bedeutung des Österreichischen Lloyd für den Transport aus der Habsburgermonarchie nach Übersee, West Bohemian Historical Revue, 2014, 2, S. 77–92. ISSN 1804-5480. (pdf)

SKŘIVAN Aleš Jr., SKŘIVAN Aleš Sr. Problems of British Policy in China at the End of the 19th Century. Prague Papers on the History of International Relations, 2014, No. 2, pp. 72–84.

SKŘIVAN Aleš ml., SKŘIVAN Aleš st., Velká Británie a „hra o Koreu“. Historický obzor, 2014, roč. 25, č. 9/10, s. 207– 215.

SKŘIVAN Aleš ml., SKŘIVAN Aleš st. Soumrak říše Čchingů. Čínsko-japonská válka, 1894–1895. Historický obzor, 2014, roč. 25, č. 11/12, s. 242–257.

SKŘIVAN Aleš. Czechoslovak Companies in the Chinese Market between the World Wars (Škoda Works and Seiler & Bellot Cases). Prague Papers on the History of International Relations, 2014, roč. 17, č. 1, s. 110–126. ISSN 1803-7356.

NOVOTNÝ Lukáš, SKŘIVAN Aleš. Cesta ke vzniku Vysoké školy ekonomické v roce 1953. Hospodářské dějiny/Economic History, 2013, roč. 28, č. 1, s. 51–66. ISSN 0231-7540.

SKŘIVAN Aleš. Ekonomické zájmy Rakousko-Uherska v Číně v letech 1900-1914. Historický obzor, 2013, roč. 24, č. 11/12, s. 252–267. ISSN 1210-6097.

SKŘIVAN Aleš. „Čínské obchody“ Škodových závodů před první světovou válkou. Moderní dějiny, 2012, roč. 20, č. 1, s. 35–59. ISSN 1210-6860.

SKŘIVAN Aleš. China’s Agriculture, Industry and Transport during the Turbulent Years (1912–1949). Prague Papers on the History of International Relations, 2012, No. 1, pp. 65–76. ISSN 1803-7356.

SKŘIVAN Aleš. K hospodářským vztahům mezi Československem a Čínskou lidovou republikou po nástupu Teng Siao-pchingova reformního vedení. Historický časopis, 2012, roč. 60, č. 3, s. 471–483. ISSN 0018-2575.

SKŘIVAN Aleš. On the Character and Role of the Foreign Trade in the Newly Founded Czechoslovakia. Zgodovinski časopis, 2012, Vol. 66, No. 3–4, pp. 386–404. ISSN 0350-5774.

SKŘIVAN Aleš. On the Expansion of the Czechoslovak Economic Relations with China After the Establishment of the Chinese Communist Regime. The Historian, 2012, Vol. 74, No. 4, pp. 725–742. ISSN 0018-2370.

SKŘIVAN Aleš. On the Foreign Economic Relations of China in the Interwar Era. West Bohemian Historical Revue, 2012, Vol. 1, No. 2, pp. 263–275. ISSN 1804-5480.

SKŘIVAN Aleš. On the Formation of Relations Between Newly Established Czechoslovakia and China, ÖT KONTINENS (Cinq Continents), No 2011/1 (Numéro special de la collaboration entre ELTE et l’Université Bordeaux 3), 2012, pp. 151–161. ISSN 1589-3839.

SKŘIVAN Aleš. Škodaexport and the Shentou Project: A Controversial Case of Czech (Czechoslovak) Export. Studia Orientalia Slovaca, 2012, roč. 11, č. 2, s. 289–302. ISSN 1336-3786.

SKŘIVAN Aleš, KOČVAR Jan. Austria-Hungary and the Boxer Rebellion. Prague Papers on the History of International Relations, 2011, Vol. 1, pp. 159–165. ISSN 1803-7356.

SKŘIVAN Aleš. Czechoslovak Economic Relations with the People’s Republic of China During the Ideological Schism from 1960 to 1979: A Study from the Czechoslovak Point of View. Oriental Archive, 2011, Vol. 79, No. 3, pp. 313–329. ISSN 0044-8699. (pdf)

SKŘIVAN Aleš. On Fiscal, Monetary and other Economic Problems of Chiang Kaishek’s Regime 1928–1949). West Bohemian Historical Revue, 2011, Vol. 1, No. 1, pp. 131–141. ISSN 1804-5480.

SKŘIVAN Aleš. Škodovy závody a výstavba cukrovarů v Číně před druhou světovou válkou. Listy cukrovarnické a řepařské, 2011, roč. 127, č. 11, s. 361–365. ISSN 1210-3306. (pdf)

SKŘIVAN Aleš. Weapons from the Heart of Europe. On Czechoslovak Arms Exports in the Interwar Period. Rivista di Storia Economica, 2011, Vol. XXVII, No. 1, pp. 73–91. ISSN 0393-3415.

SKŘIVAN Aleš. Czechoslovak Export of Arms to China in the Interwar Period. ÖT KONTINENS (Cinq Continents), 2011, No. 2010, pp. 233–243. ISSN 1589-3839.

SKŘIVAN Aleš. Export of Czechoslovak Arms to China During the Arms Boom in the 1930s.  Prague Papers on the History of International Relations, 2010, Vol. 1, pp. 223–228. ISSN 1803-7356. (pdf)

SKŘIVAN Aleš. On the Nature and Role of Arms Production in Interwar Czechoslovakia. The Journal of Slavic Military Studies, 2010, Vol. 23, Issue 4, pp. 630–640. ISSN 1351-8046. (pdf)

SKŘIVAN Aleš. Transformations of the Škoda Works Export to China after World War II. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen, 2010, Vol. 12, pp. 30–39. ISSN 1803-7518.

SKŘIVAN Aleš. Vývoj československého vývozu do Číny po druhé světové válce (II. část, 1960–1979). Historický obzor, 2010, roč. 21, č. 11/12, s. 260–266. ISBN 978-80-7308-296-3.

SKŘIVAN Aleš jr., SKŘIVAN Aleš sr.  Die Probleme des Fernen Ostens auf Pariser Friedenskonferenz 1919. Prague Papers on the History of International Relations, 2009, pp. 529–534. ISBN 978-80-7308-296-3.

SKŘIVAN Aleš. Czechoslovak-Chinese Economic Relations in the Period from the Beginning of the Reform Process in the PRC to the Fall of the Czechoslovak Communist Regime. Prague Papers on the History of International Relations, 2009, pp. 491–504. ISBN 978-80-7308-296-3.

SKŘIVAN Aleš. K otázce vztahů mezi Československem a Čínou mezi světovými válkami. Historický obzor, 2009, roč. 20, č. 9–10, pp. 224–229. ISSN 1210–6097.

SKŘIVAN Aleš. K vývoji zahraničního obchodu ČLR po nástupu Teng Siao-pchingova reformního vedení. Acta Historica Neosoliensia, 2009, č. 12, s. 379–395. ISSN 1336-9148.

SKŘIVAN Aleš. Austro-Hungarian Export to China. Prague Papers on the History of International Relations, 2008, pp. 191–208.

SKŘIVAN Aleš. Rakousko-uherský export do Číny. Acta Historica Neosoliensia, 2008, č. 11, s. 262–272. ISSN 1336-9148.

SKŘIVAN Aleš. The Role of Export in the Economy of the Habsburg Monarchy before the First World War. Prague Papers on the History of International Relations, 2008, pp. 575–580. ISSN 978-80-7308-254-3. (pdf)

SKŘIVAN Aleš. Vývoj československého vývozu do Číny po druhé světové válce, 1945–1959. Historický obzor, 2008, roč. 19, č. 11–12, s. 267–274. ISSN 1210–6097.

SKŘIVAN Aleš. Zur Frage der Ausfuhren der Firmen Zbrojovka Brno (Waffenfabrik Brünn) und Škoda Plzeň (Pilsen) nach China in der Zwischenkriegszeit. Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, 2008, N. 8,  S. 207–237. ISSN 1436-6371.

SKŘIVAN Aleš. Japan on the Way to Democracy, Occupation Power Measures, Reforms and the Adoption of the New Constitution after the Second World War. Prague Papers on the History of International Relations, 2007, pp. 353–367. ISBN 978-80-7308-208-6. (pdf)

SKŘIVAN Aleš. Japonsko v období okupace 1945–1952. Historický obzor, 2007, roč. 18, č. 3–4,  s. 73–84. ISSN 1210–6097.

SKŘIVAN Aleš. K charakteru, rozsahu a zaměření československého vývozu v meziválečném období. Acta Oeconomica Pragensia, 2007, roč. 15, č. 7, s. 367–382. ISSN 0572-3043.

SKŘIVAN Aleš. Proces „otevírání“ a příliv zahraničních investic do Čínské lidové republiky v 80. letech 20. století. Ekonomická revue, 2007, roč. 10, č. 1, s. 62–71. ISSN 1212-3951.

SKŘIVAN Aleš. Projekt Šen-tchou. Špatný obchod nebo úspěch českého vývozu? Ekonomická revue, 2007, roč. 10, č. 4, s. 77–88. ISSN 1212-3951.

SKŘIVAN Aleš. The Elite in the New State – the Role of Foreign Trade and the Dispute about Tariff Policy after the Establishment of Czechoslovakia. Prague Papers on the History of International Relations, 2007, pp. 489–493. ISBN 978-80-7308-208-6.

SKŘIVAN Aleš. K otázce vývozu Zbrojovky Brno a  Škodových závodů do Číny v  meziválečném období. Slovanský přehled, 2006, roč. 92, č. 2, s. 183–201. ISSN 0037-6922.

SKŘIVAN Aleš. K vývoji a významu zahraničního obchodu ČLR v letech 1949–1978. Dvacáté století, 2006, s. 163–192. ISBN 978-80-7308-163-6.

SKŘIVAN Aleš. První opiová válka a otevírání Číny. Historický obzor, 2006, roč. 17, č. 11–12, s. 242–251. ISSN 1210–6097.

SKŘIVAN Aleš. The Foreign Trade of the People’s Republic of China in the period 1979–1989. Prague Papers on the History of International Relations, 2006, pp. 245–264. ISBN 807308161-X . (pdf)

SKŘIVAN Aleš. Zbrojní výroba a vývoz meziválečného Československa. Ekonomická revue, 2006, roč. 9, č. 3, s. 19–31. ISSN 1212-3951.

SKŘIVAN Aleš. Export of Zbrojovka Brno (Czechoslovak Arms Factory of Brno) to China in the Interwar Period. Prague Papers on History of International Relations, 2005, pp. 111–134. ISBN 80-7308-118-0.

SKŘIVAN Aleš. K ekonomickým okolnostem utváření komunistického režimu v Číně v prvních letech jeho existence. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 3, s. 109–127. ISSN 0572-3043.

SKŘIVAN Aleš. Changes in Trade between Communist Czechoslovakia and the People’s Republic of China. Prague Papers on History of International Relations, 2003, pp. 133–146. ISBN 80-7308-070-2.

Původní příspěvky ve sbornících

SKŘIVAN Aleš. February 1948 and Czechoslovakia’s Foreign Trade. In: STELLNER František (hrg.).  Sborník z mezinárodní konference „Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848–1918–1938–1948–1968. Hospodářské a politické důsledky mezníků 1848–1918–1938–1948–1968.“ Praha: Oeconomica, 2010, s. 181–191. ISBN 978-80-245-1672-1.

SKŘIVAN Aleš jr., SKŘIVAN Aleš sr. Deutschland und Russland im Kampf um die Konzessionen und Einflußsphären in China zu Ende der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts. In: STELLNER František (hrg.). Beiträge der -internationalen Konferenz „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“. Prag: SetOut, 2007, S. 133–142. ISBN 978-80-86277-59-2.

Překlady

NEVILLE Peter. Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce (Hitler and appeasement: the British attempt to prevent the Second World War, London, 2006) Praha: Víkend, 2008,  (podíl: 20 normostran). ISBN 978-80-86891-98-9.

KOLEKTIV AUTORŮ. Oxfordský průvodce britskou politikou 20. století (The Oxford Companion to Twentieth-Century British Politics, Oxford, 2002) Praha: Prostor, 2006, 944 s. (podíl: 280 normostran, 363 hesel). ISBN 80-7260-169-5.

FREELY John. Tajemství paláců (Inside Seraglio, London, 1999) Praha: BB/art,  2004, 311 s. (podíl: 60 %). ISBN 80-7341-317-5.

CONNAUGHTON Richard. Vycházející slunce a skolený medvěd (Rising Sun and  Tumbling Bear, London 2003), Praha: BB/art, 2004, 374 s.  (podíl: 60 %). ISBN 80-7341-371-X.

KOLEKTIV AUTORŮ. Rodinná encyklopedie světových dějin. (Family Encyclopedia of World History, London, 1996) Praha: Reader’s Digest, 2000, 725 s. (podíl: 110 tiskových stran z originálu, 510 hesel). ISBN 80-86196-19-4.

Učební texty

SKŘIVAN Aleš ml., KODET Roman, SŘIVAN Aleš st, NOVOTNÝ, Lukáš a BUDIL Ivo. Kapitoly z dějiny 19. století. Úvod do výuky moderních dějin I. Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni. (celkem 514 normostran, podíl: 20 %) (v tisku).

Zprávy

SKŘIVAN Aleš, JAKUBEC Ivan, HÁJEK Jan. Hospodářsko-historičtí „jedenatřicátníci“ stále v plné síle. Ekonomické dějiny, 2011, roč. 26, č.1, s. 109.

SKŘIVAN Aleš. Konference „Německo-ruské vztahy. Politické, ekonomické a kulturní aspekty od raného novověku do 20. století.“ Slovanský přehled, 2006, roč. 92, č. 2, s. 285–286.

SKŘIVAN Aleš. Vědecká konference „Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století.“ Informační bulletin Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny, 2007, č. 3, s. 6–7.

Recenze

SKŘIVAN Aleš. Between Depression and Disarmament: The International Armaments Business, 1919-1939. (Rec.: GRANT, Jonathan A., Between Depression and Disarmament: The International Armaments Business, 1919-1939. Cambridge : Cambridge University Press, 2018. ISBN 978-1-108-42835-4.). Slavic Review, 2019, Vol. 78, No. 3, pp. 822–824. ISSN 0037-6779.

SKŘIVAN Aleš. Jan Záhořík: Etiopie v letech 1923–1935 Cesta k italské invazi, Karolinum, Praha 2009. Historický obzor, 2011, roč. 16, č. 9/10, s. 234–235.

SKŘIVAN Aleš. Rudolf Fürst: Česko-čínské vztahy po roce 1989, Praha 2010, 235 stran. Historický obzor, 2011, roč. 16, č. 9/10, s. 236.

SKŘIVAN Aleš. Urs Schoettli. China. Die neue Weltmacht. München, Wien, Zürich 2007. Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, 2010, N. 10, S. 312–313.

SKŘIVAN Aleš. Matthias Messmer. China. Schauplätze west-östlichen Begegnungen. Wien, Köln, Weimar, 2007. Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, 2009, N. 9, S. 330–331.

SKŘIVAN Aleš. Karin Preisendanz und Dietmar Rothermund (Hg.). Südasien in der „Neuzeit.“ Geschichte und Gesellschaft, 1500–2000. Wien, 2003. Jahrbuch für Europäische Überseegeschichte, 2008, N. 8, S. 344–345.

SKŘIVAN Aleš. Martin Kovář, Václav Horčička. Dějiny evropské integrace. I. a II. díl, Praha, 2005–2006. Prague Papers on the History of International Relations, 2007, s. 520–522.

SKŘIVAN Aleš. Jan Pavel. Velikost a struktura výdajů na národní obranu v Československu v letech 1918–1938. Historický obzor, 2006, roč. 17, č. 5/6, s. 141–142.

SKŘIVAN Aleš. Milan Sekanina. Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu a některá její východiska. Historický obzor, 2005, roč. 16, č. 3/4, s. 89.

Nevydané manuskripty

“Export Opportunities for Czech Producers in the Peoples Republic of China” (Exportní příležitosti českých výrobců v Čínské lidové republice), Research Support Scheme, Praha 2000, 120 stran rukopisu.

“The Automotive Industry in Reform Process and Position of Sino-Foreign Joint-Ventures” referát přednesený v rámci vědeckého semináře Chinas Economy in Transition konaného profesorkou Hongyi Bi (Shandong Economic University) na Vysoké škole ekonomické v Praze 29. ledna 2002.

Přednášky (invited speaker), konference, kolokvia, workshopy

Mezinárodní konference: „International Congress of French Business History“, Université Paris-Dauphine, Sorbonne Université, ESCP Europe, Příspěvek: The beginning of a strategic alliance between the Škoda Works and Schneider et Cie, Creusot, in 1919. 11. – 13. 9. 2019 (Paříž, Francie).

Odborný workshop: „Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy“. Příspěvek: Role a význam Škodových závodů ve zbrojní výrobě meziválečného Československa. 6. 12. 2019 (Praha, VŠE).

Odborný workshop: „CUKROVARNICKÝ PRŮMYSL JAKO OPOMÍJEN AKTÉR MEZINÁRODNÍHO OBCHODU V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ”. Příspěvek: Chadbourneova mezinárodní dohoda o cukru a její dopad na československé cukrovarnictví. 22. 9.2017 (Praha, VŠE).

Mezinárodní konference: „Das Mitteleuropa und Übersee – wirtschaftliche Beziehungen“. Příspěvek:  Der Transport aus Österreich-Ungarn nach Übersee. 21. 6. 2014 (Plzeň, ZČU).

Třetí workshop k projektu Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě (Čína, Japonsko) v letech 1900–1914. Příspěvek: Ekonomické zájmy Rakousko-Uherska v Číně – nerealizovaná expanze. 20. 12. 2013 (Praha, VŠE).

Přednáška: Economic Interests of Austria-Hungary in China before the First World War. Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Bölcsészettudományi Kar (Katedra moderních a současných světových dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti), 20. 3. 2013 (Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem).

Přednáška: On the Changes in Czechoslovak Trade in the Interwar Period. Mitteleuropäische Studien. 19. 3. 2013 (Budapest, Andrássy Universität).

Druhý workshop k projektu Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě (Čína, Japonsko) v letech 1900–1914Příspěvek:  K charakteru, problémům a reálným perspektivám obchod mezi Rakousko-Uherskem a Čínou. 7. 12. 2012 (Praha, VŠE).

Mezinárodní konference: “Österreich in Übersee”, Wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Bezüge Osterreichs in der außereeuropäischen Raum, 18. bis 20. Jahrhundert. Příspěvek: The Interests of Škoda Works in China before the First World War. (konference proběhla ve dnech 8.–10. června 2012, příspěvek přednesen 9. června) 9. 6. 2012  (Wien, Universität Wien).

První workshop k projektu Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě (Čína, Japonsko) v letech 1900–1914Příspěvek: Výsledky výzkumu aktivit Škodových závodů na čínském trhu před první světovou válkou. Prosinec 2011 (Praha, VŠE).

Mezinárodní kolokvium: Europe and Overseas in the 19th Century.  Příspěvek (společně s Dr. Kočvarem): Austria-Hungary and the Boxer Rebellion. 27. 5. 2011  (Praha, FF UK)

Přednáška: Foreign Trade and the Establishment of the Communist Regime in Czechoslovakia. Kulturwissenschaftliche Fakultät, Lehrstuhl für Neueste Geschichte. 12. 1. 2011 (Bayreuth, Universität Bayreuth).

Přednáška: On Czechoslovak Arms Exports in the Interwar Period. Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien. 14. 12. 2010 (Wien, Universität Wien).

Mezinárodní kolokvium: Unruhige dreißiger Jahre. Auf dem Weg zum Zweiten Weltkrieg.  Příspěvek: Export of Czechoslovak Arms to China during the Arms Boom in the 1930s. 14. 5. 2010 (Praha, FF UK).

Mezinárodní kolokvium: The World after the Great War. Příspěvek (společně s prof. PhDr. Alešem Skřivanem, CSc.): Die Probleme des Fernen Ostens auf Pariser Friedenskonferenz 1919. 22. 5. 2009  (Praha, FF UK).

Mezinárodní konference: Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848–1918–1938–1948–1968. Hospodářské a politické důsledky mezníků 1848–1918–1938–1948–1968. Příspěvek: February 1948 and Czechoslovakia’s Foreign Trade. 20. –21. 11. 2008  (Praha, Česká národní banka).

Mezinárodní kolokvium: Auf dem Wege zum Ersten Weltkrieg. Přípěvek: The Role of Export in the Economy of the Habsburg Monarchy before the First World War. 18. 5. 2007 (Praha, FF UK).

Mezinárodní kolokvium: Die Wirkung der Eliten in der Politik, Diplomatie und der Wirtschaft des 19. und 20. Jahrhunderts. Příspěvek: The Elite in the New State – the Role of Foreign Trade and the Dispute about Tariff Policy after the Establishment of Czechoslovakia. 16. 5. 2008  (Praha, FF UK).

Kolokvium: K československým a světovým hospodářským dějinám. Příspěvek: Vývoz Zbrojovky Brno do Číny v období mezi světovými válkami. 8. 11. 2006 (Praha, Národohospodářská fakulta VŠE).

Kolokvium: K vybraným aspektům hospodářských a politických dějin USA. Příspěvek: Spojené státy a jejich role při nástupu komunismu v Číně. 16. 5. 2006 (Praha, Národohospodářská fakulta VŠE).

Mezinárodní konference: Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert. Příspěvek (společně s Alešem Skřivanem st.): Deutschland und Russland im Kampf um die Konzessionen und Einflußsphären in China zu Ende der 90. Jahren des 19. Jahrhunderts. 24.–25. 11. 2005 (Praha, FF UK).

Prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: