Výzkumné projekty

Vývoj těžby a obchodu s hnědým uhlím v českých zemích

Projekt Vývoj těžby a obchodu s hnědým uhlím v českých zemích je řešen na Katedře hospodářských dějin od roku 2020. Řešiteli projektu jsou členové KHD a studenti doktorského studia na KHD.

V rámci projektu již vyšlo:

 • Ječný, R., Švejdová, J. Státní podnikání v Československu 1918-1928. Uhelné doly. Hospodářské dějiny – Economic History, 2020, roč. 35, č. 2, s. 223–231. ISSN 0231-7540.
 • Víšková, M. Horní zákonodárství v Československu po 2. sv. válce s důrazem na organizaci báňské správy. Uhlí, rudy, geologický průzkum, roč. 2020, č. 4 .

Interní grantová soutěž VŠE v Praze

 • Englišova měnová teorie a praxe v čele Národní banky Československé, řešen 2022, A. Dittrich.
 • Převzetí zbrojního průmyslu v Protektorátu Čechy a Morava pod německé řízení na příkladu Škodových závodů a Zbrojovky Brno, řešen 2021, T. Burianová
 • Mzdová politika v Protektorátu Čechy a Morava, řešen 2020, J. Hladík
 • Ropa coby prostředek diplomacie –význam „černého zlata“ pro Venezuelu v období 1999-2018, řešen 2020, M. Korejs
 • Spolupráce a konkurence -Škodovy závody pod vlivem majoritního vlastníka Schneider et Cie v meziválečném období, řešen 2020, T. Burianová
 • Přístupy vybraných typů politických režimů k hospodářské politice v letech 1939-1949, řešen 2019, K. Fabianková
 • Význam a role exportu Škodových závodů v meziválečném období na příkladu dodávek na vybrané cílové trhy, řešen 2019, J. Hladík
 • Interpretace českého ekonomického myšlení a problém subjektivní teorie hodnoty, řešen 2019, L. Nikodym
 • Hospodářský cyklus v československé ekonomice první poloviny 20.století, řešen 2019, P. Chalupecký
 • Význam zbrojní výroby a zbrojení pro ekonomiky vybraných středoevropských zemí ve 30. letech 20. století, řešen 2018, T. Burianová
 • Problémy makroekonomického plánování v letech 1945–1965 pohledem současných výzkumných metod hospodářských dějin, řešen 2018, P. Chalupecký, Z. Johnson (od 9/2018)
 • Ekonomická teorie v hospodářsko-politické praxi, řešen 2017, J. Brhelová
 • Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období, řešen 2017, J. Drábek
 • Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky, řešen 2016, L. Tajovský
 • Hospodářská teorie a praxe nacionálního socialismu v Německu, řešen 2016, Z. Johnson
 • Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století, řešen 2015, K. Fabianková
 • Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě, řešen 2014-2015 ve spolupráci s Centrem pro dějiny VŠE, A. Skřivan
 • Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině dvacátého století, řešen 2014, P. Chalupecký
 • Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945, řešen 2013, P. Szobi
 • Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze, řešen 2012-2013, Z. Johnson, P. Chalupecký
 • Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin, řešen 2012, I. Kozmanová
 • Rozvoj konzumní společnosti v Evropě po druhé světové válce, řešen 2011, P. Szobi
 • Analýza vývoje sociálního státu ve středoevropském regionu, řešen 2010, F. Stellner
 • Hospodářský vývoj Československa v letech 1945 – 1992, řešen 2010, V. Průcha
 • Analýza hospodářského vývoje Československa v letech 1945 – 1992, řešen 2010, V. Průcha
 • Britsko-německé vztahy v době rúrské krize (1923-1924), řešen 2008-2009, J. Soukup
 • Americko-německé ekonomické vztahy 1924-1930. Příspěvek k transnacionálním dějinám meziválečné éry, řešen 2007-2008, L. Tajovský
 • Rakousko-uherský export do Číny a jeho pozice v celkovém vývozu habsburské monarchie, řešen 2007, A. Skřivan
 • Keynesiánství jako alternativa řešení hospodářské krize v Německu 1929-1932, řešen 2006-2007, R. Soběhart
 • Ekonomické aspekty převzetí moci komunisty v Číně, řešen 2004, A. Skřivan
 • Role USA při obnově Evropy a počátcích evropského integračního procesu, řešen 2003–2004, L. Tajovský

Grantová soutěž IGA/A (VŠE v Praze)

 • Genderová otázka v rámci vývoje sociálního zabezpečení v Českých zemích a na Slovensku mezi lety 1918 a 1945, řešen 2021, M. Víšková

Grantová agentura ČR

 • Vývoj československého ekonomického vysokého školství na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století, řešen 2013-2014, A. Skřivan
 • Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě (Čína, Japonsko) v letech 1900-1914, řešen 2011-2013, A. Skřivan
 • Role státu v německém hospodářství 20. století, řešen 2009-2011, M. Kovář ve spolupráci s FF UK
 • Analýza československého vývozu do Čínské lidové republiky, řešen 2007-2009, A. Skřivan
 • Postupné potlačování soukromého podnikání v ČSR a v NDR v 50. letech 20. století a jeho důsledky pro výkonnost ekonomiky a životní úroveň obyvatelstva, řešen 2003-2005, P. Dufek

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

 • Ekonomické myšlení a činnost vybraných českých národohospodářů v kontextu společenských a institucionálních změn 1945–1960, řešen 2021-2023, P. Chalupecký
 • Tradice, která zavazuje – Současnost, kterou žijeme – Budoucnost, která je před námi. Příspěvek k historickým souvislostem, současnosti a budoucnosti Zemské porodnice U Apolináře, řešen 2021-2023, M. Kovář

Interní rozvojová soutěž

 • Nový předmět: Teorie a praxe vystupování a prezentace v masových médiích, řešen 2016, D. Váňa
 • Inovace didaktických pomůcek k předmětu Hospodářské dějiny 5HD200, řešen 2015, K. Fabianková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, řešen 2005-2009, A. Skřivan
 • Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin, řešen 1999-2004, F. Stellner

Fond rozvoje vysokých škol

 • Inovace výuky předmětu 5HD200 (cvičení), řešen 2009, K. Fabianková

Leonardo

 • Odborné vzdělávání univerzitních pedagogů v oblasti Hospodářských dějin, řešen 2008-2010, R. Soběhart

OPVVV

 • IGA/A – Zvýšení kvality studentské grantové soutěže na VŠE v Praze, řešen 2020-2023, ve spolupráci s dalšími katedrami NF a fakultami VŠE v Praze (členové KHD a studenti doktorského studia na KHD se účastní v rámci projektu školení zaměřených na zvýšení odborných kompetencí v oblasti řešení grantů a výzkumu a zapojují se do grantové soutěže IGA/A)

OPPA

 • Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze, řešen 2017-2022, ve spolupráci s dalšími katedrami NF a fakultami VŠE v Praze
 • Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi, řešen 2010-2013, ve spolupráci s dalšími katedrami NF
 • Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce, řešen 2010-2012 ve spolupráci s dalšími katedrami NF
 • Učme se od učící se organizace, řešen 2010-2011, manažerka K. Fabianková
 • Autor: Tereza Burianová
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: