Ing. Petr Chalupecký

Email: petr.chalupecky@vse.cz

Telefon: 224 095 503

Kancelář: NB345

Z teritoriálního pohledu se specializuje především na hospodářské dějiny Československa a střední Evropy ve 20. století, tematicky pak na dějiny peněz a finančních institucí a na makroekonomickou analýzu a analýzu hospodářských politik v historické perspektivě.

V roce 2005 úspěšně ukončil studium magisterského programu na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, a to v hlavní specializaci finance a vedlejší specializaci Ekonomické teorie. Svou diplomovou práci psal na téma Kurzové aspekty nominální konvergence České republiky k EU, kterou v rámci zakončení studia rovněž úspěšně obhájil.

Od roku 2006 je studentem doktorského studia na katedře hospodářských dějin na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze, kde se věnuje hospodářskému vývoji poválečného Československa, pod nějž spadá i téma dizertační práce: Příčiny měnové reformy v roce 1953. Od zahájení doktorského studia na KHD se rovněž podílí na pedagogické činnosti na této katedře.

Výuka na Národohospodářské fakultě (výběr)

5HD320 Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy ve 20. století

5HD280 From Kafka to Havel: Introduction into the History and Culture of Czech Lands

5HP310 Bakalářský seminář

Účast na řešení grantů

Grant Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT ČR s názvem Inovace výuky předmětu 5HD200 (cvičení), řešen v roce 2009.

Mezifakultní grant IGS VŠE v Praze s názvem Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze, řešen v letech 2012-2013.

Grant IGS VŠE v Praze s názvem Mezinárodní hospodářské vztahy střední Evropy v 1. polovině 20. století, řešen v roce 2014.

Grant IGS VŠE s názvem Role státu v krizových obdobích v první polovině 20.století, řešen v roce 2015.

Grant IGS VŠE v Praze s názvem Hospodářská teorie a praxe nacionálního socialismu v Německu, řešen 2016.

Grant IGS VŠE s názvem Ekonomická teorie v hospodářsko-politické praxiřešen v roce 2017.

Projekt ESF s názvem Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze, řešen 2017-2022.

Grant IGS VŠE s názvem Problémy makroekonomického plánování v letech 1945–1965 pohledem současných výzkumných metod hospodářských dějin, řešen v 2018.

Grant IGS VŠE s názvem Hospodářský cyklus v československé ekonomice první poloviny 20.století, řešen v 2019.

Publikační činnost (výběr)

Publikace

CHALUPECKÝ, Petr a kol., Mezinárodní hospodářské vztahy zemí střední Evropy v první polovině dvacátého století, Praha, 2015, 160 s. ISBN 978-80-86781-25-9.

Články a příspěvky v kolektivních monografiích

TAJOVSKÝ, Ladislav, CHALUPECKÝ, Petr. Ekonomické souvislosti února 1948. In: DEJMEK, Jindřich, LOUŽEK, Marek (ed.). Únor 1948 – Šedesát let poté. Praha : CEP, 2009, s. 109–120. ISBN 978-80-86547-01-5. ISSN 1213-3299.

TAJOVSKÝ, Ladislav, TOMÍČEK, Pavel, CHALUPECKÝ, Petr. Švédský model a jeho vývojové fáze. Ekonomická revue, 2009, roč. XII, č. 1, s. 35–44. ISSN 1212-3951.

TAJOVSKÝ, Ladislav, CHALUPECKÝ, Petr. Marshallův plán a jeho souvislost se vznikem studené války. Skalica 02.10.2008. In: KOLLÁR, Vojtech, FERIKOVÁ KREMLOVÁ, Michaela, MICHALICOVÁ, Katarína (ed.). Vedecký obzor. Skalica; Stredoeurópska vysoká škola, 2009, s. 123–134. ISSN 1337-9054.

CHALUPECKÝ, Petr, FABIANKOVÁ, Klára, JEŘÁBKOVÁ, Zdenka. Discussion on Monetary Policy and Banking Reform in the Course of Economic Reform in ČSSR in the Second Half of the 1960s. In: STELLNER, František, aj. Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968. Praha : Oeconomica, 2010, s. 195–212. 300 s. ISBN 978-80-245-1672-1.

FABIANKOVÁ, Klára, CHALUPECKÝ, Petr, JEŘÁBKOVÁ, Zdenka. Šik’s Reform in Monetary Economy in CSSR. Ekonomska misao i praksa 2011, roč. XX, č. 1, s. 139–159. ISSN 1330-1039.

CHALUPECKÝ, Petr, TAJOVSKÝ, Ladislav. Vývoj, struktura a osud československého státního dluhu v letech 1945-1953. Politická ekonomie, 2011, roč. 59, č. 3, s. 393–406. ISSN 0032-3233.

CHALUPECKÝ, Petr, JOHNSON, Zdenka, FABIANKOVÁ, Klára. Změny v soustavě peněžnictví v kontextu Šikovy ekonomické reformy v Československu ve druhé polovině 60. let. Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 7, s. 719–736. ISSN 0013-3035.

TAJOVSKÝ, Ladislav, CHALUPECKÝ, Petr. Zu den Anfängen der kommunistischen Gestalt des Sozialstaates in der Nachkriegs-Tschechoslowakei. In: STELLNER, František. Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates. Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012, s. 140–150. 188 s. ISBN 978-3-631-63701-2.

CHALUPECKÝ, Petr, JOHNSON, Zdenka. Prosazování marxisticko-leninské politické ekonomie do československého monetárního myšlení v letech 1945-1955. Moderní dějiny, 2014, roč. 22, č. 2, s. 221–244. ISSN 1210-6860.

CHALUPECKÝ, Petr, JOHNSON, Zdenka. Srovnání vývoje českého a slovenského vysokého ekonomického školství mezi lety 1945-1953. In: SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej. Dějiny VŠE v Praze I. Cesta ke vzniku VŠE v Praze. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014, s. 155–168. 242 s. ISBN 978-80-245-2068-1.

CHALUPECKÝ, Petr, Obnova Československa po druhé světové válce. In: FABIANKOVÁ, Klára a aj. Role státu v krizových obdobích v první polovině 20. století, Praha: Agentura Pankrác s.r.o, 2015, s. 123–139, 168 s. ISBN 978-80-86781-29-7.

CHALUPECKÝ Petr, JOHNSON Zdenka. Differences between Czech and Slovak Economic Higher Education from 1945 to 1953. History of Education, Vol. 45, No. 6, 2016, pp. 758-774, ISSN 0046-760X (print), 1464-5130 (online). DOI: 10.1080/0046760X.2016.1154614.

CHALUPECKÝ Petr, FABIANKOVÁ Klára, JOHNSON Zdenka. K Šikově reformě a významu odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze. In: TÓTH Andrej, SKŘIVAN Aleš ml. (eds.). Vysoká škola ekonomická v Praze a rok 1968, s. 82-103. Praha : Agentura Pankrác, 2018. 275 s. ISBN 978-80-86781-37-2.

Recenze

FABIANKOVÁ, Klára, CHALUPECKÝ, Petr. Half Century of Economic History. Proceedings to the 75th Anniversary of Prof. Václav Průcha. (Rec.: STELLNER, František, Half Century of Economic History. Proceedings to the 75th Anniversary of Prof. Václav Průcha. Praha, 2007.) In: Prague economic papers, 2009, roč. XVII, č. 3, s. 283–288. ISSN 1210-0455.

Výstupy z projektů

FABIANKOVÁ, Klára, CHALUPECKÝ, Petr, JEŘÁBKOVÁ, Zdenka. Antologie textů k hospodářským dějinám [online]. Praha : VŠE NF, 2009. 289 s.

FABIANKOVÁ, Klára, HAAS, Jakub, CHALUPECKÝ, Petr, JEŘÁBKOVÁ, Zdenka. Slovník základních termínů pro cvičení předmětu Hospodářské dějiny 5HD200. Praha : VŠE NF, 2009. 31 s.

Ing. Petr Chalupecký
  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: