Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století (od LS 2019/2020)

Doktorský studijní program

(platí pro studenty zapsané do studia od LS 2019/2020)

Cíle studia a profil absolventa

Program je určen pro studenty, kteří mají zájem o pokročilé studium a výzkum ekonomické teorie a hospodářského vývoje významných ekonomik a Československa (České republiky). Studium tohoto programu spočívá v absolvování předmětů z oblasti ekonomické teorie, moderních hospodářských dějin, hospodářské politiky a také těch, které se zabývají filosofickými a metodologickými východisky společenských věd. Cílem programu je dále prohloubit znalosti z hospodářských dějin a ekonomie v širším kontextu vývoje významných ekonomických procesů a událostí (zejména po roce 1945). Zaměřuje se na přípravu vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří získají hluboké teoretické znalosti a budou je schopni aplikovat ve vědecké, výzkumné, hospodářské nebo pedagogické praxi. Doktorský program se soustředí především na rozvíjení vědecké činnosti studentů individuálním přístupem a jejich zapojením do domácích a zahraničních vědeckých týmů. V rámci vědecké přípravy budou moci studenti navštěvovat kurzy hostujících profesorů z prestižních zahraničních univerzit.

Absolventi budou umět vysvětlit na základě pokročilých znalostí ekonomické teorie hlavní trendy ekonomického vývoje nejvýznamnějších zemí po roce 1945, orientovat se v moderní ekonomické teorii a podrobněji interpretovat ekonomické ukazatele v kontextu dlouhodobých vývojových trendů, rozpoznat dopady globálních ekonomických událostí na ekonomiky a hospodářskou politiku po roce 1945 s využitím pokročilých znalostí makroekonomie nebo posoudit hlavní problémy hospodářského vývoje komunistického Československa. Absolventi tohoto programu se budou moci zapojit do vědecké nebo pedagogické činnosti na domácích i zahraničních institucích a budou mít dobrou výchozí pozici pro práci v soukromém i státním sektoru. Dále se mohou uplatnit i v široké škále kulturních institucí, v médiích, ve státní správě, jako politik či diplomat.

Podmínky: Ukončené magisterské studium. Přijímací řízení se řídí standardy přijímacího řízení na Národohospodářské fakultě VŠE. Podrobnější informace k přijímacímu řízení do doktorského studia na Národohospodářské fakultě lze nalézt zde.

Studium se řídí podmínkami platného Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze, obsahem Manuálu pro studium NF a dalšími relevantními předpisy.

Kapacita: neomezená

Standardní délka studia: 4 akademické roky

Struktura studijních povinností 

Studenti musí za dobu svého studia získat celkem 180 kreditů v následující struktuře.

Oborově povinné předměty (celkem 24 ECTS)
5HP900 Hospodářská politika (2/0 8 ECTS)
5FIL901 Filosofie a metodologie vědy (2/0, 8 ECTS)
5HD922 Moderní československé hospodářské dějiny 1945-1992 (2/0, 8 ECTS)

Oborově volitelné předměty (celkem 8 ECTS)
5EN913 Makroekonomie III (2/2, 8 ECTS)
5EN912 Mikroekonomie III (2/2 8 ECTS)
5HD921 Vybrané problémy hospodářských dějin po roce 1945 (0/2, 8 ECTS)

Ostatní
HD1000 Státní doktorská zkouška (konzultace, 10 ECTS)
HD0000 Obhajoba disertační práce (konzultace, 30 ECTS)

Další povinnosti programu lze nalézt v Manuálu pro studium na NF – část doktorské studium.

K získání dalších informací kontaktujte garanta oboru, vedoucího katedry, prof. PhDr. Ing. Aleše Skřivana, Ph.D. nebo referentku pro doktorské studium Kláru Horovou.

Seznam studentů doktorského programu Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století.

  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: