Závěrečné práce

Obecné informace k psaní závěrečných prací na NF VŠE

Metodické pokyny pro psaní bakalářských a diplomových prací na NF VŠE v Praze

Formuláře potřebné k odevzdání bakalářských a diplomových prací (sekce Závěrečné práce)

Bakalářská práce na Katedře hospodářských dějin

Zadání BP

Studenti bakalářského studia, kteří chtějí zpracovávat bakalářskou práci pod vedením vyučujícího z KHD, si registrují ve standardních registracích na příslušný semestr kurz 5HP310 Bakalářský seminář, konkrétně cvičení vedené Ing. Terezou Strejčkovou (určené pro KHD). Teprve okamžikem přidělení kurzu do rozvrhu/zápisu je možné potvrdit vedení BP vyčujícím z KHD. Po zápisu do předmětu 5HP310 studenti vypracují ve spolupráci s vedoucím své BP v prvních čtyřech týdnech semestru zadání BP. Zadání práce vložené do InSIS musí elektronicky odsouhlasit student, vedoucí práce, vedoucí katedry a garant studijního programu. Teprve okamžikem kompletního schválení je potvrzeno, že je možné obhajovat práci na dané téma.

V Portálu studenta v InSIS se od okamžiku vložení zadání začne objevovat ikona Závěrečná práce. Zde je mimo jiné uveden i nejdřívější možný termín obhajoby, přičemž platí, že obhajovat bakalářskou práci lze nejdříve tři měsíce po jejím zadání.

Psaní BP

Pro psaní bakalářských prací na NF VŠE jsou závazné Metodické pokyny pro psaní bakalářských a diplomových prací na NF VŠE v Praze.

Odevzdání BP

Bakalářská práce se odevzdává minimálně ve dvou vyhotoveních na sekretariát KHD paní Markétě Lačíkové dle pokynů k odevzdávání závěrečných prací v daném semestru a do termínu stanového fakultou (pokyny a termíny jsou během semestru zveřejněny na webu katedry). Oponentem je některý z členů katedry, kterému je práce přidělena na základě jeho odborného zájmu. Student má právo seznámit se s oponentským posudkem (posudky vedoucího i oponenta jsou k dispozici v InSIS nejpozději tři dny před termínem konání obhajoby).

5HP310 Bakalářský seminář

Odevzdání bakalářské práce k obhajobě není nutnou podmínkou úspěšného ukončení předmětu 5HP310 Bakalářský seminář. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba vypracovat projekt bakalářské práce, odevzdat minimálně 2/3 bakalářské práce a prezentovat jí.

Další informace k předmětů můžete nalézt také na stránkách kurzu 5HP310.

Diplomová práce na Katedře hospodářských dějin

Zadání DP

Studenti magisterského studia zpracovávající diplomovou práci vypracují zadání diplomové práce ve spolupráci s vedoucím své diplomové práce. Zadání práce vložené do InSIS musí elektronicky odsouhlasit student, vedoucí práce, vedoucí katedry a garant studijního programu. Teprve okamžikem kompletního schválení je potvrzeno, že je možné obhajovat práci na dané téma.

V Portálu studenta v InSIS se od okamžiku vložení zadání začne objevovat ikona Závěrečná práce. Zde je mimo jiné uveden i nejdřívější možný termín obhajoby, přičemž platí, že obhajovat diplomovou práci lze nejdříve šest měsíců po jejím zadání.

Psaní DP

Pro psaní diplomových prací na NF VŠE jsou závazné Metodické pokyny pro psaní bakalářských a diplomových prací na NF VŠE v Praze.

Odevzdání DP

Diplomová práce se odevzdává minimálně ve dvou vyhotoveních na sekretariát KHD paní Markétě Lačíkové dle pokynů k odevzdávání závěrečných prací v daném semestru a do termínu stanového fakultou (pokyny a termíny jsou během semestru zveřejněny na webu katedry). Oponentem je některý z členů katedry, kterému je práce přidělena na základě jeho odborného zájmu. Student má právo seznámit se s oponentským posudkem (posudky vedoucího i oponenta jsou k dispozici v InSIS nejpozději tři dny před termínem konání obhajoby).

Obhajoba DP

Studentům je dán prostor 10 až 15 minut na to, aby shrnuli téma, obsah a závěry své práce (mohou použít powerpointovou prezentaci). Poté následují hodnocení vedoucího práce a oponenta. Student má následně možnost se k hodnocení vyjádřit a zodpovědět doplňující otázky vedoucího a oponenta. Nakonec probíhá diskuse nad otázkami členů komise. Trvání obhajoby je nejméně 30 minut. Po úspěšném složení obhajoby je studentu přiděleno 6 ECTS kreditů.

Ukázka prezentace k obhajobě diplomové práce

5HD500 Projekt diplomové práce

Odevzdání diplomové práce k obhajobě není nutnou podmínkou úspěšného ukončení předmětu 5HD500 Projekt diplomové práce. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba vypracovat projekt diplomové práce.

Předmět se zapisuje v semestru předcházejícím semestru obhajoby diplomové práce, tzn. většinou v předposledním semestru studia.

Další informace k předmětu naleznete v sylabu předmětu v InSIS.

Ukázka projektu diplomové práce

Zdroje informací

Zdroje informací pro psaní práce jsou k dispozici buď v tištěné podobě v knihovnách a v archivech nebo v elektronické podobě na internetu. Nejsilněji preferovaným zdrojem jsou odborné ekonomické časopisy přístupné například přes databáze dostupné přes Knihovnu VŠE a v případě hospodářských dějin rovněž archivní zdroje. Při citování internetových zdrojů dávejte přednost renomovaným institucím (mezinárodní instituce, výzkumné ústavy, statistické úřady) a vždy pečlivě zvažujte důvěryhodnost citovaného zdroje. Podrobnější informace o tom, jak citovat, viz příklady citací níže. Následující seznam zdrojů je pouze orientační, odkazy na další zdroje vám poskytnou jednotliví vyučující.

Citace

Základní informace k požadavkům na citace najdete v Metodických pokynech pro psaní bakalářských a diplomových prací na NF VŠE v Praze.

Podrobné informace o citačních stylech, používaných na VŠE, praktické příklady citací i informace k citačním manažerům najdete na webu Knihovny VŠE.

  • Autor: Tereza Strejčková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: