Závěrečné práce

Obecné informace k psaní závěrečných prací na NF VŠE

Metodické pokyny pro psaní bakalářských a diplomových prací na NF VŠE v Praze

Formuláře potřebné k odevzdání bakalářských a diplomových prací (sekce Závěrečné práce)

Bakalářská práce na Katedře hospodářských dějin

Zadání BP

Studenti bakalářského studia zpracovávající bakalářskou práci vypracují v prvních týdnech semestru zadání bakalářské práce ve spolupráci s vedoucím své bakalářské práce. Zadání práce vložené do InSIS musí elektronicky odsouhlasit student, vedoucí práce, vedoucí katedry a garant studijního programu. Teprve okamžikem kompletního schválení je potvrzeno, že je možné obhajovat práci na dané téma.

V Portálu studenta v InSIS se od okamžiku vložení zadání začne objevovat ikona Závěrečná práce. Zde je mimo jiné uveden i nejdřívější možný termín obhajoby, přičemž platí, že obhajovat bakalářskou práci lze nejdříve tři měsíce po jejím zadání.

Psaní BP

Pro psaní bakalářských prací na NF VŠE jsou závazné Metodické pokyny pro psaní bakalářských a diplomových prací na NF VŠE v Praze.

Odevzdání BP

Bakalářská práce se odevzdává minimálně ve dvou vyhotoveních na sekretariát KHD paní Markétě Lačíkové dle pokynů k odevzdávání závěrečných prací v daném semestru a do termínu stanového fakultou (pokyny a termíny jsou během semestru zveřejněny na webu katedry). Oponentem je některý z členů katedry, kterému je práce přidělena na základě jeho odborného zájmu. Student má právo seznámit se s oponentským posudkem (posudky vedoucího i oponenta jsou k dispozici v InSIS nejpozději tři dny před termínem konání obhajoby).

5HP310 Bakalářský seminář

Odevzdání bakalářské práce k obhajobě není nutnou podmínkou úspěšného ukončení předmětu 5HP310 Bakalářský seminář. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba vypracovat projekt bakalářské práce, odevzdat minimálně 2/3 bakalářské práce a prezentovat jí.

Další informace k předmětů můžete nalézt také na stránkách kurzu 5HP310.

Diplomová práce na Katedře hospodářských dějin

Zadání DP

Studenti magisterského studia zpracovávající diplomovou práci vypracují zadání diplomové práce ve spolupráci s vedoucím své diplomové práce. Zadání práce vložené do InSIS musí elektronicky odsouhlasit student, vedoucí práce, vedoucí katedry a garant studijního programu. Teprve okamžikem kompletního schválení je potvrzeno, že je možné obhajovat práci na dané téma.

V Portálu studenta v InSIS se od okamžiku vložení zadání začne objevovat ikona Závěrečná práce. Zde je mimo jiné uveden i nejdřívější možný termín obhajoby, přičemž platí, že obhajovat diplomovou práci lze nejdříve šest měsíců po jejím zadání.

Psaní DP

Pro psaní diplomových prací na NF VŠE jsou závazné Metodické pokyny pro psaní bakalářských a diplomových prací na NF VŠE v Praze.

Odevzdání DP

Diplomová práce se odevzdává minimálně ve dvou vyhotoveních na sekretariát KHD paní Markétě Lačíkové dle pokynů k odevzdávání závěrečných prací v daném semestru a do termínu stanového fakultou (pokyny a termíny jsou během semestru zveřejněny na webu katedry). Oponentem je některý z členů katedry, kterému je práce přidělena na základě jeho odborného zájmu. Student má právo seznámit se s oponentským posudkem (posudky vedoucího i oponenta jsou k dispozici v InSIS nejpozději tři dny před termínem konání obhajoby).

Obhajoba DP

Studentům je dán prostor 10 až 15 minut na to, aby shrnuli téma, obsah a závěry své práce (mohou použít powerpointovou prezentaci). Poté následují hodnocení vedoucího práce a oponenta. Student má následně možnost se k hodnocení vyjádřit a zodpovědět doplňující otázky vedoucího a oponenta. Nakonec probíhá diskuse nad otázkami členů komise. Trvání obhajoby je nejméně 30 minut. Po úspěšném složení obhajoby je studentu přiděleno 6 ECTS kreditů.

Ukázka prezentace k obhajobě diplomové práce

5HD500 Projekt diplomové práce

Odevzdání diplomové práce k obhajobě není nutnou podmínkou úspěšného ukončení předmětu 5HD500 Projekt diplomové práce. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba vypracovat projekt diplomové práce.

Předmět se zapisuje v semestru předcházejícím semestru obhajoby diplomové práce, tzn. většinou v předposledním semestru studia.

Další informace k předmětu naleznete v sylabu předmětu v InSIS.

Ukázka projektu diplomové práce

Zdroje informací

Zdroje informací pro psaní práce jsou k dispozici buď v tištěné podobě v knihovnách a v archivech nebo v elektronické podobě na internetu. Nejsilněji preferovaným zdrojem jsou odborné ekonomické časopisy přístupné například přes databázi JSTOR a v případě hospodářských dějin rovněž archivní zdroje. Při citování internetových zdrojů dávejte přednost renomovaným institucím (mezinárodní instituce, výzkumné ústavy, statistické úřady) a vždy pečlivě zvažujte důvěryhodnost citovaného zdroje. Podrobnější informace o tom, jak citovat, viz příklady citací níže. Následující seznam zdrojů je pouze orientační, odkazy na další zdroje vám poskytnou jednotliví vyučující.

Citace

Obor hospodářské dějiny preferuje používání kontinentálního stylu citování, resp. poznámky pod čarou:

 • číslování průběžně v celé práci, uvádějte je vždy na konci stránky (nikoliv až na konci práce či kapitoly),
 • používejte standardní funkci MS Word, nevkládejte je do práce ručně.
 • plné odkazy (URL) na texty se v textu práce obvykle neuvádějí (ani pod grafy, ani do poznámek pod čarou), ale uvedou se v seznamu literatury.

Příklady uvádění citací v seznamu literatury

Seznam literatury je strukturován dle typu zdroje (vydané, nevydané aj.) a dále je řazen podle abecedy (prvních písmen příjmení autorů či názvů organizací).

Odborná kniha:

 • vzor: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název knihy(: podnázev). (Vydání.) Místo vydání: nakladatel, rok vydání. Počet stran. ISBN.
 • příklad: ŽÍDEK, Libor. Dějiny světového hospodářství. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 391 s. ISBN 978-80-7380-184-7.

Sborník:

 • vzor: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. In: PŘÍJMENÍ, Jméno (tvůrce/editor). Název sborníku. Místo vydání: nakladatel, rok vydání, rozsah stran příspěvku. ISBN.
 • příklad: KLAUS, Václav. Patnáct let od zahájení transformace. In: LOUŽEK, Marek (ed.). Patnáct let od obnovení kapitalismu v naší zemi. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2006, č. 47, s. 11-19. ISBN 80-86547-52-3.

Článek v odborném časopise:

 • vzor: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název periodika/časopisu. (Měsíc +) rok vydání, číslování (ročník, číslo), rozsah stránek článku. ISSN.
 • příklad: FISHER, Irving. A Remedy for the Rising Cost of Living: Standardizing the Dollar. The American Economic Review. 1913, vol. 3, no. 1, pp. 20–28. ISSN 0002-8282.

Elektronické zdroje (články, studie):

 • vzor: PŘÍJMENÍ, jméno. Název článku/studie ([online]). Časopis [online]/instituce. Rok vydání, (ročník, číslo) [cit. datum]. Dostupné z: odkaz.
 • příklad: DUFKA, Jiří. StaréMapy.cz – zkušenosti z pilotního provozu. Ikaros[online]. 2013, roč. 17, č. 7 [cit. 2013-10-31]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/7984.
 • příklad: KUDRIN, Alexey a GURVICH, Evsey. A new growth model for the Russian economy[online]. Bank of Finland BOFIT – Institute for Economies in Transition. 2015 [cit. 2016-02-29]. Dostupné z: www.bof.fi/bofit_en.

Webové stránky:

 • vzor: Tvůrce. Název webové stránky [online]. Místo: nakladatel (sídlo instituce/firmy: název instituce/firmy), rok [cit. datum]. Dostupné z: odkaz
 • příklad: ČNB. Česká národní banka[online]. Praha: Česká národní banka, © 2003-2015 [cit. 2015-11-25]. Dostupné z: http://www.cnb.cz.

Archivní zdroje:

 • příklad první citace: Národní archiv (dále jen NA), fond Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností (dále jen MPOŽ) – dodatky I, ka 6, zakl. č. P-2515/05, spis Ministerstva národní obrany č.j. 7761, Mob.-gen.sekr. 1935 – Seznam důležitých podniků podle § 221 br. př. – revise.
 • příklad opakované citace: NA, f. MPOŽ – dodatky I, ka 6, zakl. č. P-2515/05, spis Ministerstva národní obrany č.j. 7761, Mob.-gen.sekr. 1935 – Seznam důležitých podniků podle § 221 br. př. – revise.

Další informace a příklady citací naleznete také na webu Knihovny VŠE, v citační norma ČSN ISO 690 nebo v Chicago Manual of Style.

 • Autor: Tereza Strejčková
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: