Hospodářské a politické dějiny 20. století

Doktorský studijní obor

(platí pro studenty zapsané do studia do ZS2019/2020)

Doktorský studijní program: Ekonomie a hospodářská správa

Cíle studia a profil absolventa

Obor je určen pro studenty s dostatečně hlubokými znalostmi hospodářských a politických dějin, ekonomických teorií, dějin ekonomických teorií, hospodářské politiky a základních znalostí z příbuzných vědních oborů (politologie, sociologie, filozofie, antropologie). Vedle toho se předpokládají u uchazečů schopnosti analytického a abstraktního myšlení, které napomohou zařadit jednotlivé historické události do širšího společensko-ekonomického rámce. Obor se primárně zaměřuje na přípravu vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří během studia získají hluboké teoretické znalosti, jež budou schopni aplikovat v daných vědeckých disciplínách. Proto se obor soustředí především na rozvíjení vědecké činnosti studentů individuálním přístupem a jejich zapojením do domácích a zahraničních vědeckých týmů. V rámci vědecké přípravy budou moci studenti navštěvovat kurzy hostujících profesorů z prestižních zahraničních univerzit z Francie, Německa, Rakouska, Velké Británie a USA.

Obor vychází z anglosaského modelu propojení ekonomie a politiky, které umožňuje větší teoretické uplatnění různých metodologických přístupů ekonomie a historie, a nabízí větší možnost rozvoje hospodářských dějin jako samostatné historické disciplíny, vycházející z mezioborovosti a široké palety teoretických přístupů. V tomto pojetí je obor jediným pracovištěm v České republice, které nabízí tuto specializaci. Obor „Hospodářské a politické dějiny 20. století“ by chtěl stavět především na široké teoretické průpravě ve spojení s hlubokou znalostí historických reálií. V tomto kontextu by chtěl především reflektovat řadu nových přístupů, které se v posledních letech profilovaly v rámci ekonomie a historie – teorie veřejné volby, institucionální ekonomie, behaviorální ekonomie, nové dějiny mezinárodních vztahů, nové politické dějiny, nová politická ekonomie, kulturní antropologie, nové dějiny idejí, nové kulturní dějiny. Absolventi tohoto oboru se budou moci zapojit do vědecké činnosti na domácích i zahraničních institucích a budou mít dobrou výchozí pozici pro práci v soukromém i státním sektoru.

Podmínky: Ukončené magisterské studium. Přijímací řízení se řídí standardy přijímacího řízení na Národohospodářské fakultě VŠE. Podrobnější informace k přijímacímu řízení do doktorského studia na Národohospodářské fakultě lze nalézt zde.

Studium se řídí podmínkami platného Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze, obsahem Manuálu pro studium NF a dalšími relevantními předpisy.

Kapacita: neomezená

Doporučená délka studia: 6 semestrů

Struktura studijních povinností pro obor Hospodářské a politické dějiny 20. století

Studenti musí za dobu svého studia získat celkem 180 kreditů v následující struktuře.

Oborově povinné předměty (celkem 15 ECTS)
FIL901 Filosofie a metodologie vědy (2/0, 5 ECTS)
5HD921 Vybrané problémy hospodářských dějin po roce 1945 (0/2, 5 ECTS)
5HD922 Moderní československé hospodářské dějiny 1945-1992 (2/0, 5 ECTS)

Oborově volitelné předměty (celkem 5 ECTS)
5EN913 Makroekonomie III (2/2, 5 ECTS)
5EN912 Mikroekonomie III (2/2 5 ECTS)
HP900 Hospodářská politika (2/0 5 ECTS)

Ostatní
HD1000 Státní doktorská zkouška (konzultace, 10 ECTS)
HD0000 Obhajoba disertační práce (konzultace, 30 ECTS)
55F913 Obhajoba výzkumu v rámci disertační práce (0/2, 3 ECTS)*)
*) Tento předmět je povinný pro studenty zapsané do studia v ZS2014/15 a později.

Další povinnosti programu lze nalézt v Manuálu pro studium na NF – část doktorské studium.

Seznam studentů doktorského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století.

K získání dalších informací kontaktujte garanta oboru, vedoucího katedry, prof. PhDr. Ing. Aleše Skřivana, Ph.D. nebo referentku pro doktorské studium Alenu Šalbabovou.

  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: