Hlavní specializace: Hospodářské a politické dějiny 20. století (do ZS 2019/2020)

Navazující magisterský studijní obor

(platí pro studenty zapsané do studia do ZS 2019/2020)

Cíle studia a profil absolventa

Hlavním cílem magisterského studijního oboru (hlavní specializace) Hospodářské a politické dějiny 20. století je připravit a vychovat vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované ekonomy se zaměřením na hospodářské a politické dějiny 20. století, kteří budou disponovat znalostmi z ekonomie, historie, politologie a sociologie. Předností studia na VŠE je propojení výuky ekonomických a humanitních disciplín, což vytváří dobrý předpoklad pro interdisciplinaritu studijního oboru. Absolvent získá široký všeobecný přehled a zároveň bude schopen samostatné vědecké práce v dílčí specializaci. Zárukou je zkušený pedagogický sbor, složený z předních odborníků se zkušenostmi s výukou na veřejných vysokých školách v České republice, patří k vědecké špičce oboru a získali znalosti a zkušenosti též na předních evropských i světových historických pracovištích (Freie Universität Berlin, Universität Bayreuth, Universität Passau, Karl-Ruprecht Universität Heidelberg, Universität Hamburg, Universität Tübingen, Universität Wien, Cambridge University, University of Arkansas, University of New Orleans atd.). Obor nabízí i tematicky profilované kurzy v anglickém jazyce a rovněž podporuje studenty, kteří v rámci studia vycestují na zahraniční studijní pobyt nebo odbornou stáž. Cílem je také zapojení studentů do vybraných odborných soutěží.

Hlavní oblasti profilu absolventa

  • světové a české/československé hospodářské a politické dějiny (hospodářské dějiny světa, české a československé hospodářské dějiny, hospodářské dějiny USA, Velké Británie, východní Evropy  a Dálného východu ve 20. století, dějiny evropské integrace, dějiny mezinárodních vztahů, dějiny dopravy a peněz),
  • ekonomie (makroekonomie, mikroekonomie, ekonomie státních zásahů a mezinárodního obchodu, dějiny ekonomického myšlení, komparace ekonomických systémů, hospodářská politika),
  • politologie (dějiny mezinárodních vztahů, dějiny evropské integrace, politický systém),
  • sociologie (sociální dějiny, sociální teorie)

Hlavní profese profilu absolventa

Absolvent magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století bude připraven k vykonávání všech profesí vyžadující vysokoškolské vzdělání humanitního, především historického, ekonomického či příbuzného zaměření. Bude disponovat teoretickým rozhledem, analyzovat a interpretovat vybrané otázky v širších souvislostech. Uplatnění nalezne v soukromém i veřejném sektoru. Může pracovat jako odborník ve vědeckých historických a ekonomických ústavech, archivech, muzeích, dále se může uplatnit i v široké škále kulturních institucí jako redaktor v nakladatelstvích, tematicky profilovaný novinář či reportér v masových sdělovacích prostředcích, odborný průvodce, jako úředník ve státní správě, politik či diplomat. Dále může působit v neziskovém sektoru – v nadacích a občanských sdruženích. Obecně získá řadu zkušeností a znalostí, které mu umožní ucházet se o manažerské a řídící posty v mezinárodních organizacích (např. orgánech EU), bankovnictví nebo státních firmách.

Podmínky: Ukončené bakalářské studium. Přijímací řízení se řídí standardy přijímacího řízení na Národohospodářské fakultě VŠE. Informace k navazujícímu magisterskému studiu a přijímacímu řízení lze nalézt na stránkách Národohospodářské fakulty zde.

Studium se řídí podmínkami platného Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze, obsahem Manuálu pro studium NF a dalšími relevantními předpisy.

Kapacita: neomezená

Doporučená délka studia: 4 semestry

Povinné předměty ( celkem 51 ECTS)

5EN401 Mikroekonomie II. (4/0, 6 ECTS)
5EN403 Makroekonomie II (4/0, 6 ECTS)
5HD347 Dějiny Velké Británie po roce 1945 (2/0, 3 ECTS)*)
5HD406 Soudobý diskurs hospodářských a politických dějin (0/2, 4 ECTS)
5HD507 Heuristika a tvorba odborného textu (0/2, 4 ECTS)
5HD404 Československé hospodářské dějiny 1918–1992 (4/0, 5 ECTS)
5HD408 Hospodářské a politické dějiny světa v 19.–20. století (2/2, 6 ECTS)
5HD301 Sociální dějiny (2/2, 6 ECTS)
5HD414 Hospodářský vývoj Dálného východu po roce 1945 (0/2, 4 ECTS)
5HD415 Hospodářský vývoj USA po roce 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD213 Dějiny mezinárodních vztahů v 19. a 20. století (2/0, 4 ECTS) – od ZS 2013/2014 bude předmět nahrazen předmětem 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do roku 1945 (0/2, 4 ECTS)

*) 5HD347 nahrazuje předmět 5EN455 s platností od ZS2015/16. Studenti, kteří do konce LS2014/15  v rámci hP úspěšně neabsolvovali předmět 5EN455, musí vystudovat předmět 5HD347. Zároveň platí pravidla stanovená v Manuálu pro studium NF (viz kapitola 2.6.2).

Vybrané volitelné předměty v hlavní specializaci (celkem 21 ECTS)

5HD226 Dějiny dvacátého století I. (2/0, 4 ECTS)
5HD227 Dějiny dvacátého století II. (2/0, 3 ECTS)
5HD312 Hospodářské dějiny USA do roku 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD320 Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy ve 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD327 Ekonomie a historie ve filmu a literatuře (0/4, 4 ECTS)
5HD336 Hospodářské a politické dějiny totalitních režimů (2/0, 3 ECTS)
5HD337 Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD345 Dějiny Velké Británie 1901-1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD375 Historie Latinské Ameriky po 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD381 Chapters in Economic History (mimosemestrální kurz, 4 ECTS)
5HD403 Geneze, současné problémy a budoucnost evropské integrace (2/0, 3 ECTS)
5HD416 Hospodářský a politický vývoj Evropy ve 20. století (2/0, 4 ECTS)

Pozn. Při přechodu z bakalářského na magisterský typ studia platí pravidla stanovená v Manuálu pro studium NF (viz kapitola 2.6.2).

Státní zkouška z magisterského oboru 

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou samostatných částí. Obhajoby diplomové práce HD000 (6 ECTS) a samotné státní zkoušky z hlavní specializace HD101 (6 ECTS). Vedle státní zkoušky z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století musí student úspěšně složit státní zkoušku z Ekonomie a státní zkoušku ze zvolené vedlejší specializace.

Státní zkouška z hlavní specializace HD101 bude vycházet zejména z těchto předmětů: 5HD406; 5HD404;  5HD408; 5HD301; 5HD414; 5HD415; 5HD213 (resp. 5HD409 od ZS 2013/2014).

Další informace včetně tematických okruhů ke státní zkoušce z hlavní specializace jsou zde (HD101).

Obhajoba diplomové práce v magisterském oboru 

Studentům je dán prostor 10 až 15 minut na to, aby shrnuli téma, obsah a závěry své práce (mohou použít powerpointovou prezentaci). Poté následují hodnocení vedoucího práce a oponenta. Student má následně možnost se k hodnocení vyjádřit a zodpovědět doplňující otázky vedoucího a oponenta. Nakonec probíhá diskuse nad otázkami členů komise. Trvání obhajoby je nejméně 30 minut. Po úspěšném složení obhajoby je studentu přiděleno 6 ECTS kreditů.

Ukázka prezentace k obhajobě diplomové práce: Prezentace_diplomové_práce

Více informací k psaní diplomové práce včetně témat jednotlivých vyučujících lze nalézt zde.

  • Autor: Tereza Burianová
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: