doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

 

Emailandrej.toth@vse.cz

Telefon: +420 224 095 551; +420 224 095 749

Kancelář: NB 346;  NB 158

Vzdělání
1999 Mgr. MU FF v Brně (historie)
2002 Mgr. UK FF v Praze (maďarština)
2008 Ph.D., MU FF v Brně (historie – obecné dějiny)

Zaměřuje se na politicko-ekonomický a sociokulturní vývoj střední Evropy ve 20. století; multilaterální vztahy ve střední Evropě v meziválečném a poválečném období (politika, hospodářství, sociální otázky, kultura); československo-maďarské bilaterální vztahy v meziválečném období; historicko-politický a ekonomický vývoj meziválečného a poválečného Maďarska; politicko-právní a hospodářské postavení národnostních menšin v prvorepublikovém Československu s důrazem na maďarskou menšinu; národnostní menšiny v meziválečné Evropě a po druhé světové válce, resp. ve druhé polovině 20. století;mezinárodní vztahy zejména ve střední Evropě ve 20. století.  Od roku 1994 absolvoval několik desítek studijních a vědeckých pobytů v zahraničí. Je autorem či spoluautorem desítek odborných studií v českém, anglickém, maďarském německém jazyce. Pravidelně vystupuje na domácích a zahraničních konferencích. Je členem redakčních rad domácích, zahraničních a mezinárodních recenzovaných odborných časopisů. Ve své vědecko-badatelské činnosti spolupracuje s řadou domácích i zahraničních akademických institucí. Je členem širšího pléna Maďarské akademie věd.

Od září 2016 vykonává funkci kancléře Vysoké školy ekonomické v Praze. Vedle pedagogického působení na Katedře hospodářských dějin Národohospodářské fakulty externě spolupracuje i se Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Přednáší na Univerzitě Karlově v Praze a Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích. V roce 2018 se úspěšně habilitoval v oboru “ Mezinárodní politické vztahy“ na Vysoké škole ekonomické v Praze a byl mu udělen titul doc.

 

VÝUKA NA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTĚ (VÝBĚR)

5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945

5HD410 Dějiny mezinárodních vztahů po roce 1945

5HD213 Dějiny mezinárodních vztahů v 19. a 20. století

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH A DALŠÍCH INSTITUCÍCH

Širší plénum Maďarské akademie věd (Magyar Tudományos Akadémia)

Maďarská historická společnost (Magyar Történelmi Társulat) při Maďarské akademii věd

Redakční rada časopisu mezinárodního vědeckého Öt kontinens (Az Újés Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék közleményei, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest) – Cinq Continents (Les cahiers du Département d’Histoire moderne et contemporaine Université Eötvös Loránd Budapest), Budapest (– Bordeaux), Maďarsko (-Francie)

Redakční rada mezinárodního vědeckého časopisu Prague Papers on the History of International Relations, Praha (– Wien), Česká republika (– Rakousko)

Redakční rada časopisu West Bohemian Historical Review, Plzeň (– Hamburg), Česká republika (– Spolková republika Německo)

Redakční rada časopisu Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, Praha

Redakční rada časopisu Közép-Európai Tanulmányok, Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata, Szeged, Maďarsko

Redakční rada časopisu Dvacáté století / The Twentieth Century, Praha

Society of Hungarian Scientists and Scholars associated by the Hungarian Academy of Sciences, Maďarsko

Redakční rada časopisu Koło Historii, Lublin, Polsko

Redakční rada časopisu Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio Balcaniensis et Carpathiensis, Lublin, Polsko

Zakladatel a šéfredaktor (v l. 2013–2014, roč. I a II) mezinárodního časopisu Central European Papers, Opava (– Székesfehérvár), Česká republika (– Maďarsko)

ÚČAST NA GRANTECH A VÝZKUMNÝCH ZÁMĚRECH 

Grant MZV ČR pro nevládní a neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky České republiky a mezinárodních vztahů, „Politický portrét Jánose Esterházyho – jeho role obhájce maďarské menšiny (menšin) v ČSR versus československá státnost (politická činnost J. Esterházyho v předválečném Československu)“, 2008-2009.

Grant VR MZV ČR, „Politika československých vlád vůči národnostním menšinám 1918 – 1938“, 2010.

GA ČR (P410/10/P140), postdoktorský grantový projekt „Československo-maďarské bilaterální vztahy na pozadí vnitropolitického vývoje horthyovského Maďarska v letech 1919 – 1926“, 2010–2012.

IVF (Visegrádský fond), „Life and political role of János Esterházy in archival and press sources“, 2012–2013.

GA ČR (P410/13–39331F), „Vývoj československého ekonomického vysokého školství na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století“, 2013–2014.

Grantová agentura Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, „Hrabě János Esterházy. Politická biografie vůdčího představitele prvorepublikové maďarské menšiny“, 2016–2017.

AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH (výběr)

Trianon – A Nemzetegyesítés szimbóluma. (Trianon – symbol jednoty národa), Komise pro připomínku centenária podepsání trianonské mírové smlouvy ve spolupráci s několika univerzitními a vědecko-výzkumnými pracovišti, příspěvek: Az antanthatalmak politikája és Magyarország 1919 nyarán, őszén. [Politika dohodových mocností a Maďarsko v létě a na podzim 1919.], Székesfehérvár, Maďarsko, 4. června 2019.

XI. A több nemzetiségi államoktól napjaink geopolitikájáig,  příspěvek: A Cseh Köztársaság dilemmája, EU versu V4,University of Szeged, Szeged, Maďarsko, 1. března 2019.

„60. výročí úmrtí Jánose Esterházyho“, Balassiho institut pod záštitou velvyslance Maďarska, Úřad vlády Maďarska, Rákócziho sdružení, Plzeň, Česká republika, 5. března 2017.

„Kulatý diskusní stůl historiků V4 u příležitosti 60. výročí úmrtí Jánose Esterházyho“ pod záštitou generálního konzula v Košicích, Research Institute for National Strategy Budapest + různá občanská sdružení za podpory Úřadu vlády Maďarska, Krásnohorská Dľhá Lúka, Slovenská republika, 19. srpna 2017.

„Vysoká škola ekonomická v Praze a vysokoškolská výuka v Československu a ve střední Evropě od poloviny 50. let do poloviny 60. let.“, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika, 4. prosinec 2015.

Podkarpatská Rus – 70 let poté. Odstoupení Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu v roce 1945. Příspěvek k dějinám českého parlamentarismu.“, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Česká republika, 5. listopad 2015.

„Scientia Pragensis 2015-Den vědy na pražskýkch vysokých školách“, Praha, České vysoké učení technické v Praze, Česká republika, 9.září 2015.

„Pomalu začalo být zase dobře. Vyhnanci vyprávějí o nuceném odchodu, příchodu a životě v nové domovině“, Praha, Národní muzeum – Národní památník na Vítkově, Česká republika, 11. leden 2015.

„Podkarpatská Rus v československém státě (1918–1945)” – „II.“, Užhorod, Ukrajina 16.–17. říjen 2014.

„Das Ende des Ersten Weltkriegs. Folgen für die Kulturelle Vielfalt im Mittel- und Osteuropa”, Berlín, Německé historické muzeu, Berlín, Německo, 7. říjen 2014.

Mezinárodní veřejná odborná panelová diskuse k problematice násilí ve světle uplynulých sta let, která byla uspořádána na Filozofické fakultě Eötvösovy univerzity v Budapešti v rámci „Násilí v zrcadle uplynulých sta let”, Budapest, Maďarsko, 27. červen 2014.

„’A háború, amely megszüntet minden háborút.‘ A Nagy Háború kitörésének 100. Évfordulójára.“ – „’A war that ends all wars.‘ 100 anniversary of the outbreak of the Great War.”, Budapest, Maďarsko, 8.–9. květen 2014.

„Innováció a szlovák magyar politikában.” – „Innovation in the Slovak Hungarian politics”, Bratislava, Slovensko, 8. březen 2014.

„VI. Több nemzetiségű államok keletkezése és felbomlása Közép-Európában. Tudományos konferencia sorozat“ – „Formation and Disintegration of Multinational States in Central-Europe. VI. Scientific Conference Series.”, Szeged, Maďarsko, 7. březen 2014.

„Proměny vysokého ekonomického školství ve 40. a 50. letech 20. století ve střední Evropě“, Praha, Česká republika, 22. listopad 2013.

„Nemzetközi konferencia az I. bécsi döntés 75. évfordulója és a Magyar Tudomány Napja alkalmából” („Mezinárodní konference u příležitosti 75. Výročí I. vídeňské arbitráže a Dne maďarské vědy”), Veszprém, Maďarsko, 7.–8. listopad 2013.

PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI (výběr)

Obhájená disertační práce:
Zrod meziválečného horthyovského Maďarska. Vnitropolitický vývoj Maďarska od nástupu křesťansko-národního politického kurzu k moci po rozhodnutí maďarské vlády podepsat mírovou smlouvu se spojeneckými a přidruženými mocnostmi (podzim 1919 – květen 1920). 245 s. (cca 530 ns.) (Všechny kapitoly práce vyšly ještě před obhajobou tiskem v odborných periodikách vydávaných Historickým ústavem AV ČR, v. v. i. Jedno z dílčích témat práce bylo opublikováno v prestižním maďarském historickém periodiku Századok.)

Monografie

SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej et al. (eds.). History of the Prague University of Economics and Business. (I), The history of economic higher education in the Czech lands. Prague: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2019. 169 s. ISBN 978-80-245-2255-5.

TÓTH, Andrej – NOVOTNÝ, Lukáš – STEHLÍK, Michal: Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu? (The National Minorities in Czechoslovakia 1918–1938. From national state to state of nationalities?) Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – TOGGA, 2012. 722 s. ISBN 978-80-7308-413-4 (Univerzita Karlova v Praze), ISBN 978-80-87258-58-3.

SKŘIVAN, Aleš ml., TÓTH Andrej (eds.), Dějiny VŠE v Praze I. CESTA KE VZNIKU VŠE V PRAZE. Historie vyššího ekonomického školství v českých zemích v situačním kontextu ve vybraných státech střední Evropy, Praha: Oeconomica, 2014, 240 s.  ISBN 978-80-245-2068-1.

TÓTH, A., Maďarsko ve dvacátých letech 20. století. „Bethlenovská konsolidace nového státu a československo-maďarské hospodářsko-politické vztahy. (Hungary in the Twenties of the 20th Century. „Bethlenʼs“ Consolidation of the New State and the Czechoslovak-Hungarian economic and political relations.) Praha : Oeconomica, Nakladatelství VŠE 2015, 349 s. ISBN 978-80-245-2114-5.

SKŘIVAN, Aleš, TÓTH, Andrej. Dějiny VŠE v Praze II. VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let v kontextu dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017. 640 s. ISBN 978-80-245-2192-3.

DRÁBEK, Jakub, TÓTH, Andrej, SKŘIVAN, Aleš. Cukrovarnický průmysl jako opomíjený aktér mezinárodního obchodu v meziválečném období. 1. vyd. České Budějovice : Nakladatelství Halama, 2017. 280 s. ISBN 978-80-87082-37-9. (Další autoři: HLADÍK, Jan, BURIANOVÁ, Tereza, HRUŠKOVÁ, Tereza, FABIANKOVÁ, Klára).

Studie v odborných časopisech

TÓTH, Andrej. K počátkům a vývoji cukrovarnického průmyslu v Uherském království do rozpadu habsburské monarchie. Listy cukrovarnické a řepařské [online]. 2018, roč. 134, č. 12, s. 424–427. eISSN 1805-9708. ISSN 1210-3306. Dostupné z: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2018/PDF/424-427.pdf.

DRÁBEK, Jakub, TÓTH, Andrej. To Legislative Anchoring of the Sugar Industry in the Newly Established Czechoslovak Republic (1918-1921). West Bohemian Historical Review. 2017, roč. VII, č. 2, s. 271–291. ISSN 1804-5480.

DRÁBEK, Jakub, TÓTH, Andrej. K vývoji cukrovarnického průmyslu v Československé republice v dílčí komparaci se situací v Maďarském království ve dvacátých a třicátých letech. Historický obzor. 2017, roč. 28, č. 11/12, s. 256–264. ISSN 1210-6097.

TÓTH, Andrej, SKŘIVAN, Aleš: On the beginnings of the Hungarian University of Economics, or the Karl Marx University of Economic Sciences in Budapest. In: Social and Education History [online]. 2016, roč. 5, č. 2, s. 161–187. ISSN 2014-3567.

TÓTH, Andrej: Vojenské obsazení Podkarpatské Rusi Maďarským královstvím v březnu 1939 a jeho mezinárodněpolitické souvislosti [Military Occupation of Carpathian Ruthenia by Kingdom of Hungary in March 1939 in Context of International Politics]. In: Paginae Historiae, Sborník Národního archivu, roč. 23, 2015, č. 2, Podkarpatská Rus, s. 256–311. ISSN 1211-9768.

TÓTH, Andrej: The Attitude of Budapest to the Election of the President of the Republic in Czechoslovakia in December 1935. In: Prague Papers on the History of International Relations, Prague (– Vienna), Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University in Prague – Institute of East European History, Faculty of Historical and Cultural Sciences, University of Vienna, 2015, No. 2, pp. 73–84. ISSN 1803-7356.

TÓTH, Andrej: On the Situation of Workers of German and Hungarian Nationality in Czechoslovakia in the Period Immediate after World War II on the Background of Restrictive Legislative Measures (1945–1946). In: West Bohemian Historical Review, Pilsen (– Hamburg), Department of Anthropology and History, Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen – Department of History, Faculty of Humanities, University of Hamburg, Year 4, 2014, No 2, s. 211–236. ISSN 1804-5480.

TÓTH, Andrej: Magyar kisebbségi politikai pártok Csehszlovákiában és az 1935. évi elnökválasztás (Political Parties of the Hungarian Minority in Czechoslovakia and the Presidential Election of 1935). In: Századok, A Magyar Történelmi Társulat Folyóirata, roč. 148, 2014, č. 6, s. 1517–1558. ISSN 0039-8098.

TÓTH, Andrej: Count János Esterházy (1901–1957) – short political portrait of leading figure of Czechoslovak Hungarian minority in the Thirtieths of the 20th Century. In: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Vol. 9, 2014, No. 2, pp. 15–39. ISSN 1802-0364.

TÓTH, Andrej: Magyarország meghívása a párizsi békekonferenciára. [Invitation of Hungary to the Paris Peace Conference.]. In: Rubicon. Történelmi Magazin, Budapest, Vol. 25, 2014, No. 6, s. 26–31. ISSN 0865-6347.

TÓTH, Andrej – NOVOTNÝ, Lukáš: On Some Aspects of Political and Legal Backround of National Minorities in Czechoslovakia (1918–1938). In: Zgodovinski časopis. Historical Review, Ljubljana, Vol. 68, 2014, No. 1–2 (149), s. 216–234. ISSN 0350-5774.

TÓTH, Andrej: On the Results of the Parliamentary Election in Czechoslovakia in 1935 with Regard to the Hungarian Opposition and Negativistic Political Parties – Land Christian-Socialist Party (OKSzP) and Hungarian National Party (MNP). In: West Bohemian Historical Review, Pilsen (– Hamburg), Department of Anthropology and History, Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen – Department of History, Faculty of Humanities, University of Hamburg, Year 4, 2014, No 1, s. 129–148. ISSN 1804-5480.

TÓTH, Andrej: Ústřední politická autorita maďarské menšiny třicátých let 20. století – hrabě János Esterházy (1901–1957). [The Main Authority of the Hungarian Minority in 1930s – Count János Esterházy (1901–1957)] In: Historica Olomucensia, Sborník prací historických XXXIV, 45–2013, pp. 155–167. ISSN 1803-9561.

TÓTH, Andrej: Druhé parlamentní volby v poválečném Maďarsku v roce 1922 – usměrnění volebního práva ve prospěch Bethlenovy vládní Jednotné strany. [Second parliamentary election in postwar Hungary in 1922 – adaptation of the electoral law in favor of Bethlen’s ruling United Party.] In: Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, HÚ AV ČR, v. v. i., roč. 21, č. 2 (2013), s. 31–80. ISSN 1210-6860.

TÓTH, Andrej: Maďarské menšinové politické strany v Československu a volba Masarykova nástupce do úřadu prezidenta republiky v prosinci 1935. I. a II. díl. [Hungarian Political Parties in Czechoslovakia and the Election of a Successor to President Masaryk in December 1935. Part I. and II.] In: Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století, HÚ AV ČR, v. v. i., roč. 20, č. 1 a 2 (2012), s. 157–201 a 83–137. ISSN 1210-6860.

Ostatní

TÓTH, Andrej: About János Esterházy in the Context of a Central European Dialogue – Conference and Round Table Discussion in Esterházyʼs Homeland. In: Central European Papers, roč. 2, 2014, č. 1, s. 219–227. ISSN 2236-3312 (Print), ISSN 2336-369X (Online).

TÓTH, Andrej (aj.) – GÁL, Evžen (ed.): Maďarští Pražané – pražští Maďaři. Praha : 2002. ISBN 80-238-9777-2.

TÓTH, Andrej (aj.) – GÁL, Evžen (ed.): Maďarská menšina a její osobnosti v Praze. Maďarské osobnosti a Praha. In Balvín, Jaroslav. Praha a osobnosti národnostních menšin. Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin na území hl. m. Prahy, 2000. ISBN 80-902972-0-X.

doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: