Úspěšná obhajoba disertační práce Ing. Jany Švejdové, Ph.D.

Dne 24. června 2020 proběhla na Katedře hospodářských dějin NF další úspěšná velká obhajoba disertační práce. Ing. Jana Švejdová, Ph.D. v ní zkoumá hospodářskou politiku Velké Británie po druhé světové válce.

Analýza britské hospodářské politiky v letech 1945–1951

Dizertační práce analyzuje vývoj britské ekonomiky a hospodářské, sociální a zahraniční politiky v letech 1945–1951. Důraz je kladen na analýzu faktorů, které ovlivňovaly jejich podobu. V rámci výzkumu bylo využito interdisciplinárního přístupu, který konkrétně spočíval v kombinaci metod a znalostí z oblasti ekonomie, teorie hospodářské politiky, hospodářských dějin, obecných dějin a statistiky. Výzkum potvrdil, že politika realizovaná Labouristickou stranou v letech 1945–1951 nepředstavovala revoluční zlom, ale byla pouze logickým vyústěním meziválečného hospodářského, sociálního a politického vývoje a na něj reagujících nových preferencí britských voličů. Bylo prokázáno, že tři nejvýznamnější politické strany měly dlouhodobě podobné programové priority a opatření doporučovaná v oblasti hospodářské a sociální politiky byla v případě Konzervativní strany, Labouristické strany a Liberální strany velmi podobná. Analýza také potvrdila, že labouristy realizovaná opatření nelze v žádném ohledu považovat za snahy o zavedení socialistických konceptů do hospodářsko-politické praxe a že labouristickou politiku lze jen do jisté míry označovat za politiku vycházejí z teorií J. M. Keynese. Analýza zahraniční politiky prokázala, že podoba poválečné zahraničněpolitické strategie byla určována především stavem britské ekonomiky a hospodářskými zájmy země; současně ověřila, že zahraničněpolitické koncepce prosazované Konzervativní stranou, Labouristickou stranou a Liberální stranou byly až na dílčí výjimky téměř totožné.

Gratulujeme!

 

Bližší informace o aktuálních možnostech doktorského studia na KHD NF naleznete zde.