Opatření rektorky k organizaci výuky v ZS 2020/21 a provozu školy přijaté v návaznosti na Nařízení HSHMP č. 12/2020 ze dne 18. 9. 2020 a platných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Rektorka VŠE po projednání v krizovém štábu VŠE dne 19.9. stanovuje s účinností od 20. září 2020 následující opatření:

 1. Vstup do budov VŠE mají zakázány osoby s příznaky nemoci COVID-19 a osoby, které se nacházejí v karanténě. Ve společných prostorách budov VŠE mají všechny osoby povinnost používat roušky nebo jiné ochranné prostředky.
 2. Výuka v bakalářských a magisterských studijních programech v zimním semestru akademického roku 2020/21 začíná 29. září 2020, výuka v doktorských studijních programech od 1. října 2020.
 3. Výuka bude v období do 31. října 2020 probíhat v online formě, o formě výuky po tomto datu rozhodne krizový štáb VŠE nejpozději do 30. října 2020.
 4. Garanti předmětů zabezpečí do 25. září 2020 po stránce obsahové i technické, aby jimi garantované předměty byly připraveny od 29. září (resp. 1 října v doktorských programech) na plnohodnotnou výuku v online formě. O způsobu realizace výuky budou informovat studenty zapsané v předmětu.
 5. Výuka studentů v předmětech tělesné výchovy v období do 31. října 2020 odpadá.
 6. Studentům je v plné míře zachována možnost využívat individuálních konzultací, přičemž akademický pracovník může zvolit formu jak osobní účasti, tak online způsob. V případě online formy je povinností akademického pracovníka mít uvedeny v InSISu podrobné informace, na základě kterých může student online konzultace využít.
 7. Studenti jsou povinni pro vyřizování svých studijních záležitostí přednostně využívat dostupné nástroje, které nevyžadují osobní návštěvu studijního oddělení (email, telefon, kontaktní centrum v InSIS).
 8. Veškeré akce studentských spolků v prostorách VŠE se až do odvolání ruší.
 9. Veškeré zkoušky (včetně státních závěrečných zkoušek) v prezenční formě lze realizovat pouze za účasti maximálně 10 osob, přičemž všechny zúčastněné osoby mají povinnost používat roušky nebo jiné ochranné prostředky dýchacích cest. V odůvodněných případech může děkan povolit vykonání státní závěrečné zkoušky distančním způsobem při splnění podmínek stanovených v § 5 zákona č. 188/2020 Sb.
 10. Vzdělávání v programech CŽV (včetně U3V) a MUK může probíhat online, hybridní nebo kontaktní formou, o způsobu realizace rozhoduje garant programu CŽV nebo MUK. Účastníci vzdělávání realizovaném kontaktní formou jsou povinni mít v učebnách nasazeny roušky nebo jiné ochranné prostředky dýchacích cest a dodržovat bezpečné rozestupy. Přednášející mají použití roušky či jiného ochranného prostředku dýchacích cest doporučeno.

Provoz obslužných pracovišť

 1. Knihovna – provoz zůstává beze změn, po celou dobu návštěvy knihovny je povinnost nosit roušky či jiné ochranné prostředky.
 2. Menza a další stravovací zařízení – byla přijata zvýšená hygienická opatření dle nařízení a doporučení ústředních orgánů (odstupy stolů, dezinfekce, balení příborů atd.). V provozovně AV Gastro (menza Italská) bude od 21. 9. rozšířena provozní doba v době výdeje obědů od 11:00. Otevřeny jsou provozy: AV Gastro (část pro zaměstnance), Pizza+Veget, Umbrella a Gastro Farao (Jarov).
 3. Studentské koleje – Správa účelových zařízení VŠE zavedla tato opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Pořádání vybraných akcí na VŠE

 1. Absolventské středy – od 1. 10. 2020 budou probíhat formou on-line.
 2. Veletrh pracovních příležitostí Šance se bude konat v náhradním podzimním termínu, pokud to epidemiologická situace dovolí.
 3. Konference – v případě konání konferencí jsou organizátoři povinni zabezpečit následující opatření:
  • konference se nesmí účastnit osoba s příznaky nemoci COVID-19,
  • maximální počet všech zúčastněných osob nesmí přesáhnout 100,
  • účastníci akce musí mít nasazeny ochranné prostředky.