Odevzdávání závěrečných prací v květnu 2021

Termín pro odevzdání BP a DP je stanoven na pátek 14. 5. 2021 v čase   9:00 – 11:00 hod. a 12:00 – 14:00 hod.

Práci je možné po předchozí domluvě odevzdat i dříve.

Když práci budete odevzdávat, musí již být nahraná v odevzdávárně  i v systému InSIS – Závěrečné práce. Upozorňuji, že jsou to dvě samostatné aplikace. Součástí BP, DP je schválené Zadání podepsané vedoucím katedry i panem děkanem. Termín obhajoby Vám bude přidělen podle oponenta, termín zkoušky si volíte sami. Ke každé státní zkoušce je nutné s sebou přinést potvrzení o splnění Vašich studijních povinností. Závěrečné práce je nutné odevzdat ve dvou vyhotoveních (pokud vytištěnou práci nepožaduje i vedoucí) s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

 

Pěkné jaro a zdraví všem přeje

Markéta Lačíková

sekretářka katedry