Výběrová bibliografie k hospodářským a sociálním dějinám 20. století

esf, Praha & EU

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Vysoká škola ekonomická v Praze

 

Národohospodářská fakulta

Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

PhDr. Radek Soběhart

PhDr. Irena Kozmanová

PhDr. Pavel Szobi

2010, HTML verze

PRC formát pro Vaše e-booky (Kindle, iPad).

Autoři:

  • Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.; Fakulta národohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze
  • Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • PhDr. Radek Soběhart; Fakulta národohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze
  • PhDr. Irena Kozmanová; Fakulta národohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze
  • PhDr. Pavel Szobi;  Fakulta národohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze

Tato bibliografie vznikla s podporou Operačního programu Praha jako výstup projektu Kvalitní vzdělání je efektnivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce, CZ.2.17/3.1.00/32102.

esf, Praha & EU

Obsah

Úvod

Bibliografie

Seznam klíčových časopisů a jejich webových stránek

Internetové zdroje

a) elektronické databáze knihoven (online katalogy)

b) portály k hospodářským dějinám

c) elektronické vyhledávání časopisů a časopiseckých studií

d) webové stránky historických pracovišť

e) různé internetové zdroje

Historiografie, metodologie, historická pracoviště

Psaní odborného textu

Úvody do studia historie a hospodářských dějin

Syntézy a slovníky hospodářských dějin a dějin techniky

Sociální dějiny, kulturní dějiny, dějiny každodennosti

Historická demografie a statistika

Syntézy světových, univerzálních a evropských dějin

Syntézy dějin jednotlivých zemí, národů a měst (pouze česky)

Hospodářské a  sociální dějiny jednotlivých států (kromě níže uvedených)

Hospodářské dějiny Velké Británie

Hospodářské dějiny USA a Kanady

Hospodářské dějiny francie, beneluxu a švýcarska

Hospodářské dějiny Skandinávie a Islandu

Hospodářské dějiny Itálie, Španělska a Portugalska

Hospodářské dějiny Německa (syntézy)

Hospodářské dějiny Spolkové republiky Německo

Hospodářské dějiny Německé demokratické republiky

Hospodářské dějiny Sovětského svazu a Ruska

Hospodářské dějiny východního bloku

Hospodářské dějiny Asie (kromě Japonska a Číny)

Hospodářské dějiny Japonska

Hospodářské dějiny Číny

Hospodářské dějiny Afriky

Hospodářské dějiny Latinské Ameriky

Syntézy českých (československých) hospodářských dějin

České hospodářské dějiny do roku 1918

Hospodářský vývoj Československa v letech 1918-1945

Hospodářský vývoj Československa v letech 1945-1989

Hospodářský vývoj Československa a České republiky po roce 1989

Vybrané studie k hospodářským dějinám na přelomu 19. a 20. století

Kolonialismus, imperialismus, dekolonizace

První světová válka. Světové hospodářské dějiny mezi dvěma světovými válkami, Velká hospodářská krize, Nový úděl

Třetí říše, nacismus, Druhá světová válka

Vývoj po Druhé světové válce, studená válka a evropská integrace

ÚVOD

Předkládaná skripta jsou určena pro seznámení se s bibliografickými pravidly a především pro usnadnění bibliografických rešerší, s nimiž začínají všichni badatelé (studenti, diplomanti, doktorandi, vědci) při sestavování seznamu odborné literatury i článků potřebných pro řešení vytýčených úkolů. Ve skriptech lze nalézt výběr z klíčových českých, slovenských, amerických, britských, německých, rakouských, francouzských a ruských studií k nejfrekventovanějším tématům současného výzkumu hospodářských, sociálních i politických dějin za posledních dvacet let. Lze je použít k sestavení vstupní bibliografické informace ke zvolenému problému. Vycházeli jsme ze zaměření Katedry hospodářských dějin FNH VŠE na studium a výzkum hospodářských a sociálních dějin 20. století, a proto jsme pouze okrajově zařadili knihy a články věnující se 19. století.

Autoři

Bibliografie

Každý badatel si při jakémkoli vědeckém úkolu pořizuje soupis odborné a populárně-vědní literatury a vydaných pramenů, které musí prostudovat. Při jeho sestavování mu pomáhají bibliografie, tj. soupisy tištěných prací sestavených podle přesných pravidel. Bibliografický záznam se zásadně provádí v jazyce textu popisovaného díla, slova v názvu díla se nesmějí zkracovat nebo vypouštět. Pro bibliografický popis je směrodatná pouze titulní stránka, impressum a tiráž. Některé údaje můžeme zkrátit pomocí ustálených bibliografických zkratek (bez místa vydání – b. m.; bez roku – b. r.; svazek – sv.).

V odborných textech využíváme bibliografický záznam v seznamu použité odborné literatury na konci diplomové práce, poznámkách pod čarou aj. v podobě bibliografické citace, která odkazuje na zdroj informací. Obecná pravidla pro bibliografickou citaci stanovuje norma ISO 690:1987: Bibliographic references. Vytvořila je organizace International Organization for Standardization (ISO), technická komise TC 46 (Information and documentation), podkomise SC 9 (Identification and description). Podrobné informace lze nalézt na jejích webových stránkách http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage

Od 1. ledna 1997 je tato norma závazná také pro Českou republiku: ČSN ISO 690:1987. Základní informace k citacím monografií, seriálů, konferenčních materiálů atd. v češtině s uvedenými příklady citací českých i cizojazyčných publikací jsou dostupné na webových stránkách Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze:

http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html

Velmi podrobný materiál k této normě je přístupný též na webových stránkách http://www.boldis.cz/citace/citace.html

http://www.vkol.cz/staretisky/citace.rtf

Daná norma stanovuje, že na prvním místě citačního záznamu stojí jméno autora popř. autorů, přičemž příjmení je psáno kapitálkami a od křestního jména je odděleno čárkou (FINKE, Manfred). Pokud je autorů více než jeden, oddělují se jejich jména středníkem. Následuje název publikace uvedený kurzívou. V analytickém záznamu není kurzívou tištěn název článku popř. příspěvku, nýbrž titul seriálu nebo sborníku, v němž je popisovaná analytická část zahrnuta. Impresum zachovává tentýž formát, který předepisuje ISBD (Praha: Academia, 1990.). Na dalším místě udáváme rozsah publikace, za nímž se povinně (je-li k dispozici) uvádí standardní číslo ISBN (u monografií) a ISSN (u seriálů). U analytického záznamu následuje za názvem analytické části titul bibliografické jednotky (tištěn kurzívou), v níž je popisovaná analytická část obsažena, spolu s rokem a ročníkem u seriálových publikací.

Pravidla pro bibliografické citace elektronických zdrojů (elektronické monografie, články, sborníky, příspěvky do elektronických konferencí, e-maily, databáze, počítačové programy) vycházejí z výše uvedených pravidel pro bibliografické citace, obsahují ovšem v rámci normy ISO 690-2:1997: Bibliographic references to electronic documents některá doplnění. Například je nutné označit druh dokumentu ([online], [databáze online]), připojit poznámku o formátu (xxx.pdf, xxx.xls, xxx.doc atd.), technických požadavcích (Requires Adobe Acrobat Reader) a dostupnosti (Dostupný z WWW: <URL>). Při popisu online informačních zdrojů se musejí povinně uvádět v hranatých závorkách za titul zdroje (podobně jako v ISBD) označení druhu dokumentu ([online]) a v závěru záznamu poznámku o dostupnosti (Dostupný z WWW: http://nb.vse.cz/khd/). Online informační zdroje často neuvádějí datum vydání, nýbrž datum copyrightu. V takovém případě citujeme datum copyrightu (c2001). Vzhledem k velké proměnlivosti webových stránek a nestálosti informačních online zdrojů se v citaci za datem vydání uvádí v hranatých závorkách rovněž datum, kdy byla citace podle daného zdroje vytvořena ([cit. 2003-02-27]), ta pak spojuje citovaný stav dokumentu s konkrétním datem.

Monografie:

PAULINYI, Ákoš. Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky. Praha : ISV nakladatelství, 2002. 290 s. ISBN 80-86642-02-X.

Analytický záznam:

NOVOTNÝ, Jiří, ŠOUŠA, Jiří. Krize bank za první republiky. Historický obzor. 2002, č. 1-2, s. 2-14. ISSN 1210-6097.

Bibliografické citace elektronických zdrojů:

 

Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918 [online]. Praha : Libri, c1996 [cit. 2005-06-27]. Dostupný z WWW: .

 

STELLNER, František. Na německém císařském dvoře (1871-1918). Historický obzor [online]. 10, 1999, č. 7-8 [cit. 2005-06-27]. Dostupný z WWW: . ISSN 1210-6097.

Přes existenci výše uvedené normy si jednotlivé vědecké obory zachovávají vlastní specifické formy bibliografického záznamu. Z tohoto důvodu dále uvádíme jeden z nejrozšířenějších způsobů bibliografické citace užívaných v pracech věnujících se hospodářským a sociálním dějinám. Základní bibliografický záznam obsahuje u monografií příjmení (pro lepší orientaci ho lze psát kapitálkami) a úplné křestní jméno autora; název díla a podtitul; počet dílů (arabskými popř. římskými číslicemi); místo a rok vydání.

Příklad základního bibliografického záznamu:

JANČÍK, Drahomír, Třetí říše a rozklad Malé dohody. Hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936-1939, Praha 1999

U sborníku můžeme editora (redaktora) uvést jako autora, ale za křestní jméno vložíme závorku s příslušnou zkratkou podle jazyka dané publikace (u českých knih ed., usp., u německých Hrsg.).

Příklad:

Kalinová, Lenka (ed.), K proměnám sociální struktury v Československu 1918-1968, Praha 1993

Druhou možností je u sborníku uvést nejdříve název (pro lepší orientaci lze psát první podstatné jméno  názvu kapitálkami), poté editora a místo a rok vydání.

Příklad:

K novověkým sociálním dějinám českých zemí. Od války k válce 1914-1939, ed. Zdeněk Kárník, Praha 1998

U statí, článků, studií uvádíme příjmení a úplné křestní jméno autora; název stati; in:; název časopisu (lze zkratkou, pokud je uveden seznam zkratek); číslo ročníku; rok vydání; číslo sešitu; popř. název monotematických čísel a rozmezí stran.

Příklad:

PRŮCHA, Václav, Hospodářská politika a vývoj československého hospodářství v období od roku 1960 do 21. srpna 1968, in: Acta Oeconomica Pragensia 4, 1996, č. 3, Hospodářský a sociální vývoj Československa (1945-1992), s. 107-149

 

Rozšířený bibliografický záznam, který slouží badateli k lepší orientaci ve vlastních databázích, může dále obsahovat název nakladatelství; údaje o vydání (druhé, revidované ap.); počet stran, ilustrací, mapek, grafů; název sbírky či edice, sešitu; signaturu popř. v jaké knihovně nebyla kniha nalezena.

 

Základní bibliografické záznamy používáme nejen v seznamech použité odborné literatury na konci vědeckých prací, ale též ve vědeckém aparátě, především v poznámkách pod čarou. Poznámky pod čarou chápeme jako věty, tzn. začínají velkým písmenem a končí tečkou.

Při opakovaném citování stejné studie zkrátíme základní bibliografický záznam (A) na příjmení autora, zkratku „c. d.“ (citované dílo) a číslo stránky. (AA) Případně zkratku „c. d.“ nepoužijeme. (AAA) Pokud citujeme z několika studií stejného autora, zkrátíme základní bibliografickou citaci na příjmení autora a první slovo (popř. několik slov) z názvu. (AAAA)

(A) Urban, Otto, Česká společnost 1848-1918, Praha  1982.

(AA) Urban, Otto, c. d., s. 112.

(AAA) Urban, Otto, s. 112.

(AAAA)Urban, Otto, Česká společnost, s. 112.

a) Odkazujeme na další studie, které se podrobněji věnují danému problému. Použijeme zkratku „srov.“ nebo „viz“. Pokud uvádíme více bibliografických citací, oddělujeme je středníkem.

Příklad:

řada negativních symptomů z konce dvacátých let 20. století nám neumožňuje hovořit o úplném ozdravení německé ekonomiky.1

1. Srov. Die NACHWIRKUNGEN der Inflation auf die deutsche Geschichte 1924-1933, hrsg. von Gerald D. Feldman und Elisabeth Müller-Luckner, München 1985; RITSCHL, Albrecht, Deutschlands Krise und Konjunktur 1924-1934, Berlin 2002; HENNING, Friedrich-Wilhelm, Handbuch der Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands. Teil I: Deutsche Wirtschfats- und Sozialgeschichte im Ersten Weltkrieg und in der Weimarer Republik 1914 bis 1932, Paderborn, München, Wien, Zürich 2003.

b) Při odkazování na zdroj různých dat uvádíme základní bibliografickou citaci a konkrétní stranu.

Příklad:

Německá ekonomika vykazovala již dva roky před krizí první známky recese, o čemž svědčí i alarmující počet nezaměstnaných – 3,7 milionu v zimě 1928/1929.2

2. BECHTEL, Heinrich, Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands. Wirtschaftsstile und Lebensformen von der Vorzeit bis zur Gegenwart, München 1967, s. 445.

c) Při citování názorů jiných autorů uvádíme též základní bibliografickou citaci a konkrétní stranu.

Příklad:

Jak napsal historik M. Broszat: „Hindenburgovo zvolení představovalo přece jen ubohé vysvědčení pro parlamentní republiku, s jejímiž základními principy tohoto veskrze konzervativního a v nitru srdce monarchisticky smýšlejícího válečného hrdinu nespojovalo zhola nic.“3

3. BROSZAT, Martin, Uchopení moci. Vzestup NSDAP a zničení výmarské republiky, Praha 2002, s. 96.

 

V textech věnujících se ekonomii, statistice, sociologii apod. se můžeme setkat s odlišným zpracováním bibliografických záznamů. Pro úplnou uvádíme i tuto možnost:

U monografií zaznamenáme příjmení autora; první písmeno křestního jména; rok vydání v kulaté závorce; název díla s podtitulem (kurzívou), místo vydání a nakladatelství:

Příklad:

Cameron, R. (1996): Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti. Praha, Victoria Publishing

U sborníku začínáme příjmením autora, prvním písmenem jeho křestního jména, pak vložíme příslušnou zkratku podle jazyka dané publikace (u českých knih „ed.“, „usp.“, u německých „hrsg.“); název sborníku; místo vydání; název nakladatelství:

Příklad:

Janišová, M., Kaplan, K. ed. (1995): Katolická církev a pozemková reforma 1945-1948, Brno, Doplněk

U časopiseckých studií uvádíme příjmení a první písmeno křestního jména autora; rok vydání; název stati (kurzívou); název časopisu (lze zkratkou, pokud je uveden seznam zkratek); číslo ročníku; rok vydání; číslo sešitu; popř. název monotematických čísel a rozmezí stran.

Příklad:

Heyde, P. (2000): Frankreich und das Ende der Reparationen. Das Scheitern der französischen Stabilisierungskonzepte in der Weltwirtschaftskrise 1930-1932. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 48, 2000, H. 1, s. 37-73

 

Jak postupujeme při bibliografické rešerši?

 

  1. Konzultujeme s vedoucím diplomové či doktorské práce, který nám doporučí základní tituly. Využijeme tato skripta. Vypůjčíme si základní syntézy, monografie, články a v jejich seznamech použité literatury hledáme tituly pro vlastní využití (tzv. skrytá vnitroknižní a vnitročlánková bibliografie).
  2. Využijeme tištěné všeobecné a speciální bibliografie.
  3. Provedeme bibliografickou rešerši na webových stránkách velkých vědeckých knihoven, popřípadě v knihovnách osobně prohlédneme věcný či systematický katalog. Využijeme klíčových slov. Můžeme zadat klíčová slova v internetových vyhledavačích (Google, Yahoo, Atlas).
  4. Objednáme si bibliografickou rešerši v knihovnách.
  5. Využijeme historické časopisy (např. rubriku Nové knihy v časopise Historický obzor nebo recenze a seznamy knih došlých redakcí).

Bibliografie dělíme podle obsahu na všeobecné, zahrnující záznamy o vydaných pracích z různých oborů, a speciální, shromažďující záznamy o pracích jen z jednoho vědního oboru.

Mezi periodické speciální bibliografie zařazujeme řady:

Bibliografie české historie,  vycházející v Praze v letech 1904-1941.

Bibliografie československé historie, vycházející v Praze v letech 1955-1989.

Od roku 1990 usiluje Historický ústav Akademie věd ČR o zachycení veškeré bohemikální literatury z oboru historie a příbuzných věd (tj. literatury vydané na území České republiky včetně prací k obecným dějinám, díla českých historiků a práce o dějinách českých zemí bez ohledu na národnost autora a místo vydání.) a vydal mj. publikace:

Bibliografie dějin Československa za roky 1980-1981, Praha 1993

Bibliografie dějin Československa za rok 1990,  Praha 1994

Bibliografie dějin Československa za rok 1991, Praha 1997

Bibliografie dějin Československa za rok 1992, Praha 1998

Bibliografie dějin Českých zemí za rok 1993, Praha 1999

Bibliografie dějin Českých zemí za rok 1994, Praha 2000

Bibliografie dějin Českých zemí za rok 1995, Praha 2000

Bibliografie dějin Českých zemí za rok 1996, Praha 2001

Bibliografie dějin Českých zemí za rok 1997, Praha 2002

BIBLIOGRAFIE českých/československých dějin 1918-1995. Výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 1990-1995, usp. Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková a Oldřich Tůma, Praha 1997

BIBLIOGRAFIE českých/československých dějin 1918-1999. Výběr knih, sborníků a článků vydaných v letech 1996-1999 a doplňky za roky 1990-1995, usp. Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková a Oldřich Tůma, Praha 1999

Časopis Soudobé dějiny přináší pravidelně také bibliografie českých a československých dějin 20. století. Například:

Bibliografie [česká a slovenská knižní produkce prosinec 1993- červen 1995], usp. Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková a Oldřich Tůma,  in: Soudobé dějiny 2, 1995, č. 2/3, s. 324-358

Bibliografie [slovenská knižní a článková produkce 1990-1994], usp. Věra Břeňová, Slavěna Rohlíková a Oldřich Tůma,  in: Soudobé dějiny  2, 1995, č. 4, s. 659-666

Ze zahraničních periodických bibliografií můžeme uvést:

America. History and Life (AHL). A Guide to Periodical Literature, Santa Barbara/Calif. 1964-. Od roku 1974 se člení na 4 části (A: Articles, Abstracts and Citations, B: Index to Book Reviews, C: American History index: Books, Articles, and Dissertations, D: Annual index)

Annual Bibliography British and Irish History, ed. Royal Historical Society, Oxford 1975/1976-2002/2003

Annual Bulletin of Historical Literature: Critical Review of new Publications, ed. Historical Association,  Oxford 1911-

BIBLIOGRAFIA NAZIONALE ITALIANA, ed. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Firenze 1886-

Bibliographie zur Zeitgeschichte. Beilage der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, München, Stuttgart 1953-

Historical Abstracts. Bibliography of the World´s Periodical Literature, Santa Barbara, California 1955-

HISTORISCHE Bibliographie, hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft Außeruniversitärer Historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland, München 1986-

International Bibliography of Historical Sciences, ed. International Committee for Historical Sciences, Paris 1926-

JAHRESBERICHTE für deutsche Geschichte, hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Bearb. von der Arbeitsgruppe Jahresberichte für Deutsche Geschichte Berlin, Berlin 1949-

ÖSTERREICHISCHE Historische Bibliographie, Wien, Graz 1945-

Quellenkunde der deutschen Geschichte: Bibliographie der Quellen und der Literatur zur deutschen Geschichte / Dahlmann-Waitz. Hrsg. im Max-Planck-Institut für Geschichte, Stuttgart 1965-

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BIBLIOGRAFIA, Martin 1946-

Mezi neperiodické speciální bibliografie věnující se pouze určitému výseku historické produkce patří bibliografie hospodářských a sociálních dějin:

Bezděková, Hana, Výběrová bibliografie z dějin podniků, továren a závodů v českých zemích, 3 sv., Praha 1982-1984

Bibliografie české historické demografie za léta 1987-1989, usp. Ludmila Fialová a kol., in: Historická demografie 15, 1991, s. 207-232

Bibliografie sborníku „Hospodářské dějiny/Economic History“ č. 1-20 (1978-1992),  ed. Jan Hájek, Jan Vlk, in: Hospodářské dějiny/Economic History 21, 1995, s. 283-309

Bibliography of European Economic and Social History, ed. by Derek H. Aldcroft and Richard Rodger, Manchester 1993

Deutsche Wirtschaftsarchive, I. Nachweis historischer Quellen in Unternehmen, Kammern und Verbänden, II. Kreditwirtschaft, III. Bestände von Unternehmern, Kammern und Verbänden der Wirtschaft in öffentlichen Archiven,  hrsg. im Auftrag der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e. V., bearb. von Renate Schwärzel u. a., Stuttgart 1999

History of Science and Technology in the Czech Republic 1989-2000 (Selected Bibliography), ed. by Emilie Těšínská, Prague 2002

Holec, Roman, Výběrová bibliografie prací z oblasti hospodářských a sociálních dějin vydaných na Slovensku v letech 1990-1995, in: Informační bulletin Společnosti pro hospodářské dějiny, 1996, č. 2, s. 2-10

International Bibliography of Business History, ed. by Francis Goodall, Terence Gourwish, Richard Tolliday, London 1997

International Bibliography of Economics. (Works published in 1953 includings some publications of the previous year), vol. 1 (1953)-, Paris, UNESCO 1955-

International Bibliography of the Social Sciences. Internatinal Bibliography of Economics London 1953-

JINDRA, Zdeněk, NOVOTNÝ, Jiří, ŠOUŠA, Jiří, Historiografie českého bankovnictví. A Historiography of the Czech banking system, Praha 2000

Kubíček, Jaromír, Bibliografie k dějinám měst České republiky, Brno 1997

Richardson, Roger Charles, British Economic and Social History: a Bibliographical Guide,  Manchester 1996

Sedláčková, Bohumila, Bajger, Lubomír, Výběrová bibliografie publikací a článků: Dějiny dělnického hnutí. Regionální dějiny, in: Slezský sborník 88, 1990, č. 1-4, s. 78-80, 158-160, 238-240, 318-320

STELLNER, František, SOBĚHART, radek, VÁŇA, Daniel, Bibliografie hospodářských a sociálních dějin v České republice v devadesátých letech 20. století, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, č. 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, s. 268-316

The European reconstruction 1948-1961. Bibliographie on the Marshall Plan and the Organisation for European Economic Cooperation (OEEC), Paris 1996

Wehler, Hans-Ulrich, Bibliographie zur neueren deutschen Sozialgeschichte, München 1993

Wellings, Fred, Gibb, Alistair, Bibliography of Banking Histories, 2 vol., Kirkcaldy 1995-1997

Seznam klíčových časopisů a jejich webových stránek

Acta Oeconomica Pragensia (AOP)  http://nb.vse.cz/aop/

Acta Universitatis Carolinae (AUC)

Časopis Matice moravské (ČMM) http://www.matice-moravska.cz/index.html

Časopis Národního muzea (ČNM)

Český časopis historický http://www.hiu.cas.cz/perio-cch.php http://www.lib.cas.cz/knav/journals/cz/Cesky_casopis_historicky.htm

Dějiny – teorie – kritika http://www.msu.cas.cz/publikace/dtk/dtk.html

Dějiny a současnost http://dejiny.nln.cz/

Dějiny věd a techniky http://dvt.hyperlink.cz/in_cas.htm

Ekonomická revue

Historická demografie http://demografie.soc.cas.cz/

Historický časopis http://www.dejiny.sk/histcas.htm

Historický obzor http://obzor.hyperlink.cz

Historie a vojenství http://www.militarymuseum.cz/cz/cz/hav.php

Hospodářské dějiny/Economic History  http://www.hiu.cas.cz/perio-hospdejiny.php

Informační bulletin Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny

Jihočeský sborník historický

Kuděj http://www.scriptorium.cz/kudej/

Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History

Rozpravy Národního technického muzea v Praze

Slezský sborník

Slovanský přehled

Soudobé dějiny http://www.usd.cas.cz/usdwin/ucw043.html

Střední Evropa http://www.sweb.cz/stredni.evropa/indexse_main.htm

Studie z dějin hornictví

Vodní cesty a plavba http://www.vodnicesty.cz/VCAP/

Z dějin hutnictví

U cizojazyčných časopisů doporučujeme využít databáze Stuarta Jenkse a Dietera Rübsamena „Zeitschriftenfreihandmagazin. Inhaltsverzeichnisse geschichtswissenschaftlicher Zeitschriften“ na webové adrese http://www.fordham.edu/mvst/magazinestacks/zfhm.html

Seznam časopisů v angličtině věnujících se hospodářským a sociálním dějinám lze nalézt např. na stránkách: http://opac.brookes.ac.uk/www-bin/journalList?5

Agricultural History http://www.ucpress.edu/journals/ah/

Agricultural History Review http://www.bahs.org.uk/agrev.htm

Annales. Économies, Sociétés, Civilisations http://www.adres.prd.fr/annales/index.htm

Annales dEconomie et de Statistique http://www.adres.prd.fr/annales/index.htm

Archiv für Sozialgeschichte http://www.fes.de/afs-online/

Archiv und Wirtschaft http://www.wirtschaftsarchive.de/zeitschrift/zeitschr.htm

Australian economic history review http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0004-8992&site=1

Bankhistorisches Archiv. Zeitschrift für Bankengeschichte http://www.ibf-frankfurt.de/bankhistorischesarhiv.htm

Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder

Bulletin of the Business Historical Society http://www.eh.net/HE/HisEcSoc/bulletin/

Business and Economic History http://www.thebhc.org/publications/BEHonline/beh.html

Business History Review http://www.hbs.edu/bhr/

Cahiers déconomie politique  http://phare.univ-paris1.fr/cep/

Central European History http://www.ingentaconnect.com/content/brill/ceh

Comparative Studies in Society and History http://www.cambridge.org/uk/journals/journal_catalogue.asp?mnemonic=css

Economia e Storia

Economic History Review http://www.blackwell-synergy.com/

English Historical Review http://ehr.oxfordjournals.org/

European journal of the history of economic thought http://www.tandf.co.uk/journals/titles/09672567.asp

Explorations in Economic History http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622830/description#description

Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für historische Sozialwissenschaft http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/zeitschr/gug/gugindex.htm

Historical Journal http://journals.cambridge.org/bin/bladerunner?30REQEVENT=&REQAUTH=0&500002REQSUB=&REQSTR1=TheHistoricalJournal

Historical Social Research = Historische Sozialforschung http://www.gesis.org/Publikationen/Zeitschriften/HSR/

Histoire sociale – Social History http://www.arts.uottawa.ca/histsoc/

Historische Zeitschrift http://www.oldenbourg.de/verlag/historische-zeitschrift/

Historisches Jahrbuch http://www.geschichte.uni-muenchen.de/dg/hjb.shtml

History of political economy http://www.econ.duke.edu/Journals/HOPE/hope.html

International Review of Social History http://www.iisg.nl/irsh/index.html

Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte  http://www.wiso.uni-koeln.de/wigesch/inhalt/jahrbuch/jahrbuch.htm

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas http://www.lrz-muenchen.de/~jbfgoe/

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik http://www.luciusverlag.com/zeitschriften/jahrbuecher/jahrbuecher_nationaloekonomie_statistik.htm

Journal of Economic History (New York) http://www.eh.net/EHA/Publications/journal.html

Journal of Industrial History http://www.nottingham.ac.uk/businesshistory/journal.phtml

Journal of Interdisciplinary History http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=4&tid=48

Journal of Management History http://www.journalofmanagement.org/history.php

Journal of Peasant Studies http://www.tandf.co.uk/journals/titles/03066150.asp

Journal of Social History http://chnm.gmu.edu/jsh/

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki http://www.ihnpan.waw.pl/

Labour history review http://www.ingentaconnect.com/content/maney/lhr;jsessionid=dp3smpoech78e.victoria?

Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung http://www.univie.ac.at/Geschichtsforschung/mioeg.htm

Revue d`Histoire économique et sociale http://album.revues.org/categorie.php?id=33

Revue Historique http://www.puf.com/Serial.aspx?serial_id=000264

Rivista di storia economica http://www.mulino.it/edizioni/riviste/scheda_rivista.php?issn=0393-3415

Rural History http://www.univie.ac.at/ruralhistory/d-index.htm

Scandinavian Economic History Review http://www.sehr.info/

Technikgeschichte. Beiträge über die geschichtliche Entwicklung der Technik in ihren wissenschaftlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Zusammenhängen http://www-philosophie.kgw.tu-berlin.de/tg

Urban History http://www.cambridge.org/uk/journals/journal_catalogue.asp?mnemonic=uhy

Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte http://www.ifz-muenchen.de/vierteljahrshefte/index.htmlhttp://www.oldenbourg.de/verlag/vierteljahrshefte/

Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte http://www.steiner-verlag.de/VSWG/ http://www.vswg.uni-bonn.de

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft http://zfa.kgw.tu-berlin.de/zfg/

Zeitschrift für Historische Forschung http://www.duncker-humblot.de/?mnu=1000&cmd=1002&tid=48&pid=7&ses=0

Zeitschrift für Unternehmergeschichte

Internetové zdroje

Zcela novou kapitolu v oblasti bibliografie otevřely elektronické katalogy a bibliografie. K danému problému poskytne základní informace příručka: STELLNER, František, POLÁČEK, Jaroslav a kol., Internet nejen pro historiky, Praha 2003.

 

a) elektronické databáze knihoven (online katalogy)

http://bvba2.bib-bvb.de/ http://www-opac.bib-bvb.de/ (WWW – OPAC des BibliotheksVerbundes Bayern. Centrální elektronická databáze bavorských knihoven zahrnuje na 10 miliónů titulů z institucí jako Bayerische Staatsbibliothek, univerzitních, regionálních nebo církevních knihoven.)

http://melvyl.cdlib.org (Melvyl katalog nabízí přehledné základní i pokročilé vyhledávání podle názvu, autora, roku vydání i vydavatele, klíčových slov atd. Odkazy na vyhledávání v jednotlivých kampusech California univerzity a dalších neuniverzitních institucí, vyhledávání článků, časopisů mj. 800 000 odkazů na časopisy a sborníky kalifornských knihoven California State Library, California State Universities, Center for Research Libraries, Stanford University.)

http://stabikat.staatsbibliothek-berlin.de/ (Online-Katalog der Staatsbibliothek zu Berlin – StaBiKat. Elektronický katalog berlínské Staatsbibliothek umožňuje vyhledat tituly vydané od roku 1909 a výběrově starší.)

http://www.lib.cas.cz (Knihovna Akademie věd České republiky – Stránky knihovny naší významné vědecké instituce s elektronickým katalogem.)

http://www.lse.ac.uk/library (Na webových stránkách The British Library of Political and Economic Science, která je hlavní knihovnou London School of Economics and Political Science, lze využít online katalogy.)

http://www.nkp.cz (Webové stránky Národní knihovny České republiky v Praze uvádějí od poloviny devadesátých let 20. století novinky pouze v elektronické podobě. Na adrese http://aip.nkp.cz/index.htm naleznete Online bibliografickou databázi Česká národní bibliografie. Lze v ní vyhledávat české knihy, články v českých novinách, časopisech a sbornících, zahraniční bohemika, disertace, periodika vydávaná na území České republiky.)

http://www.nypl.org (Webové stránky The New York Public Library umožňují využít rozsáhlé online katalogy.)

http://www.nysoclib.org (Na webových stránkách The New York Society Library je nutno ve vyhledávači vybrat „find a book“ a potom kliknout na LEO online catalogue.)

http://www.sudoc.abes.fr/ (Système Universitaire de Documentation je spolek 3 000 francouzských vědeckých knihoven, lze zde procházet různá média, včetně časopisů.)

http://www.ub.fu-berlin.de/ (Webové stránky Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin nabízejí obvyklé informace o svém provozu a službách, dále množství odkazů na internetové informační zdroje a samozřejmě nechybí ani možnost vyhledávání v online katalozích.)

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html (Na stránkách Universität Karlsruhe lze zadat vyhledávání ve všech klíčových světových online knihovních databázích.)

http://www.ulb.uni-bonn.de/ebibliothek/index.htm (Stránky univerzity v Bonnu umožňují podrobné bibliografické rešerše.)

http://www.wienerlibrary.co.uk (Na webových stránkách londýnského The Institute of Contemporary History and Wiener Library lze při bibliografické rešerši vybrat „online searches“ a pak „online catalogue“.)

b) portály k hospodářským dějinám

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/ (Na Humboldtově univerzitě v Berlíně vznikl internetový portál H-Soz-u-Kult – Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften, který zveřejňuje recenze na historická díla a sborníky, rešerše německých, britských, amerických a francouzských historických časopisů. Informuje o konferencích, workshopech a seminářích, které se pořádají na evropském nebo americkém kontinentě. Také se snaží přispívat do diskuse o současných metodologických otázkách historické vědy.)

http://www.busman.qmw.ac.uk/abh/bhlinks.htm (Na webu Business History Links britské Association of Business Historians nalezneme kromě jiného i stránky s pečlivě okomentovanými odkazy na instituce zabývající se hospodářskými dějinami. První sekce patří archivům, další poskytuje přehled převážně britských cen a grantů určených historikům zaměřujícím se na hospodářské a sociální dějiny. Další sekce odkazuje na různé asociace a výzkumná střediska. Alternativní umístění Business History Links na adrese http://www.rdg.ac.uk/CIBH/links.html je doplněno o některé další odkazy, např. na významná odborná periodika.)

http://www.erlangerhistorikerseite.de/ (Portál německé Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg určený především studentům historie a historikům. K užitečným stránkám vede hlavně tato trojice odkazů v menu vpravo nahoře: 1. VL-Geschichte Virtual Library Geschichte, která je součástí projektů Virtual Library Deutschland a Virtual Library History, shromažďuje, třídí a publikuje odkazy na kvalitní internetové zdroje a stránky týkající se především německé historie. Zde lze nalézt velmi podrobný průvodce po internetových stránkách knihoven na celém světě. 2. Zeitschriftenfreihandmagazin – v anglické mutaci Magazine Stacks – poskytuje unikátní stále doplňovaný seznam několika set nejvýznamnějších evropských a amerických historických periodik včetně kompletních obsahů jednotlivých ročníků; 3. Quellen odkazují na prameny k německým dějinám publikovaným na internetu.)

http://www.euroarchiveguide.org (Údaje zveřejněné na této adrese jsou výsledkem spolupráce na Internetu European Association for banking History  a Society for European Business History.)

http://www.historiker.de (Webová stránka Nachrichtendienst für Historiker přináší anotace nových knih, webových stránek, výstav, konferencí, kongresů a rešerše německého, francouzského a britského denního tisku.)

http://www.neha.nl/w3vl/ (Webové stránky WWW Virtual Library The Economic and Business History připravuje amsterdamský Netherlands Economic History Archive. Obsahuje řadu odkazů na webové stránky, studie, časopisy, archivy, knihovny, konference.)

http://www.uni-bielefeld.de/geschichte/ak_agrargeschichte/start2.htm (Web německé Arbeitskreis Agrargeschichte zabývající se dějinami zemědělství s přesahem do archeologie, historické geografie, sociologie a dalších příbuzných oborů. Nalezneme zde krátké zprávy a aktuality z oboru, přehled dosud vydaných půlročních „Newsletters“ i s obsahy, rozsáhlé recenze odborných publikací vydaných v posledních šesti letech. Užitečná je i stránka s množstvím odkazů na muzea, archivy, časopisy a další internetové zdroje především k dějinám zemědělství.)

http://www.worldhistorycompass.com (World History Compass. Zde nalezneme databázi komentovaných odkazů na stránky zabývající se historií. Navíc jsou vyčleněna některá témata jako letectví, lékařství, vojenství, námořnictví, věda a technika, archivy, knihovny a  muzea.)

 

c) Elektronické vyhledávání časopisů a časopiseckých studií

 

http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/en/cnr/fp.html (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici zahrnuje databázi časopisů a periodik z více než 2 300  italských knihoven.)

http://darwin.inf.fu-berlin.de/work/JournalSearch (Na stránkách Freie Universität Berlin lze vyhledávat v abecedním i předmětovém rejstříku periodika ze všech možných oborů, tedy nejen z historie.)

http://opac.bibvb.ac.at/acczs (Die Österreichische Zeitschriftendatenbank nabízí online-katalog časopisů.)

http://www.bne.es/ingles/cat-fra.htm (Biblioteca Nacional: Collective Catalogue of Periodicals obsahuje periodika z 1100 španělských knihoven, nabízí pouze základní vyhledávání, podle titulu, vydavatele apod. Stačí však zadat pouze slova, která má název obsahovat. Výstupem je seznam španělských knihoven, kde je dané periodikum k nalezení a za jaké období.)

http://www.ceskenoviny.cz/iso/prilohy/ (České noviny. Dokumentačně hodnotný server se věnuje událostem 20. století na stránkách českého tisku. Najdete zde dobové zprávy z domova – o vyhlášení ČSR, vyhlazení Lidic, únorových událostech roku 1948, vzniku Charty 77, změnách v roce 1989 -, ale i informace o důležitých událostech v zahraničí.)

http://www.mzk.cz/katalogy (Postupně se zpracovává databanka periodik a časopisů českých zemí v období 1650 – 2000 v Moravské zemské knihovně v Brně.)

http://www.publist.com/ (The Internet Directory of Publications nabízí bezplatné rešerše v rámci vycházejících 150 000 časopisů.)

http://zdb-opac.de (OPAC der Zeitschriftendatenbank zahrnuje časopisy německých i zahraničních knihoven. Jediné, co musíte znát je přesný název požadovaného časopisu, který zadáte do hledače v horní části obrazovky.)

 

d) webové stránky historických pracovišť

http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/index.php (Databáze publikační činnosti učitelů Vysoké školy ekonomické v Praze.)

http://nb.vse.cz/khd/ (Webové stránky Katedry hospodářských dějin Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.)

http://svi.ff.cuni.cz/biblio.htm (Databáze publikační činnosti pracovníků Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.)

http://uhm.fpf.slu.cz/ (Webové stránky Ústavu historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.)

http://uhsd.ff.cuni.cz (Webové stránky Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.)

http://www.hiu.cas.cz (Webové stránky Historického ústavu Akademie věd České republiky.)

http://www.libinst.cz/ (Webové stránky Liberálního institutu – Centra pro rozvoj svobody, soukromého vlastnictví, tržního hospodářství a posílení vlády zákona.)

http://www.msu.cas.cz/ (Webové stránky Masarykova ústavu Akademie věd České republiky.)

http://www.mvcr.cz (Webové stránky Ministerstva vnitra České republiky obsahují mj. databázi Archivní fondy a sbírky v České republice, která umožní vyhledávání ve 130 500 fondech a sbírkách spravovaných v českých archivech, a webové stránky Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.)

http://www.osu.cz/katedry/khi/ (Webové stránky Katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.)

http://www.phil.muni.cz/hist/index_cz.html (Webové stránky Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.)

http://www.usd.cas.cz (Webové stránky Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.)

E) různé internetové zdroje

http://biblio.hiu.cas.cz (Databáze literatury k dějinám Českých zemí vydané Historickým ústavem AV ČR po roce 1989/1990 obsahuje záznamy o odborných a populárně naučných monografiích, článcích, recenzích, zprávách v časopisech i sbornících z oboru historie a příbuzných věd, které mají vztah k českému prostředí tematicky, národností autora nebo místem vydání.)

http://eh.net/XIIICongress/ (Webové stránky s materiály XIII. kongresu  International Economic History Association, který proběhl v červenci 2002 v Buenos Aires.)

http://jdg.bbaw.de/cgi-bin/jdg (Databázi německé historické literatury od roku 1990 připravuje Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, jež každý rok vydává Jahresberichte für deutsche Geschichte. Je pravidelně aktualizována a může se v ní hledat podle klíčového slova, jména autora, názvu knihy či článku.)

http://people.freenet.de/matkuch1/tutlit.htm (Grundlagenliteratur für das Fach Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Pravidelně aktualizovaná základní bibliografie k hospodářským a sociálním dějinám. Seznam je přehledně rozdělen do sekcí – od obecných i specializovaných lexikonů a encyklopedií a základních syntezí, přes literaturu k jednotlivým tématům jako zemědělství, průmysl, bankovnictví, monetární politika, obchod, doprava, životní prostředí, právo, věda a technika, statistika a demografie, až po přehled pramenných a archivních příruček a relevantních časopisů.)

http://www.digitalis.uni-koeln.de/digitaletexte.html (Bibliothek für Wi-So-Geschichte, Köln – Digitale Texte im Seminar für Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Seminář hospodářských a sociálních dějin německé Universität zu Köln se rozhodl zdigitalizovat a zpřístupnit na internetu významná díla ze své knihovny vydaná v 17.-19. století. Knihy jsou naskenovány a takto získané digitální obrázky stránek jsou ukládány do PDF souborů. Zpracováno je již několik set titulů.)

http://www.holocaust.cz (Holocaust. Vedle historického přehledu je publikována také řada dokumentů nebo vzpomínek obětí.)

http://www.psp.cz/eknih/ (V digitální knihovně – Český parlament – dává Poslanecká sněmovna České republiky k dispozici nejen aktuální dokumenty, ale zpřístupnila i soubor dokumentů z historie českého zastupitelského sboru od roku 1861. Je vybavena fulltextovým vyhledáváním a věcným rejstříkem.)

http://www.sehepunkte.net/ (Německý recenzní měsíčník sehepunkte – Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften vychází pouze na internetu a obsahuje recenze historických knih rozdělených do několika sekcí. Na stránkách naleznete též pravidla pro psaní recenzí a citování. Lze v něm pohodlně vyhledávat podle autora recenze nebo údajů recenzovaného díla. Také je možné se zaregistrovat k pravidelnému odebírání informací o obsahu nových čísel na e-mail.)

http://www.uni-klu.ac.at/oehb (Webová stránka Die Österreichische Historische Bibliographie se orientuje na rakouskou historickou produkci. Připravuje ji Institut für Geschichte an der Universität Klagenfurt. Velká pozornost je věnována také bývalým zemím habsburské monarchie.)

Historiografie, metodologie, historická pracoviště

ANKERSMITH, Frank R., Historiography and Postmodernism, in: History and Theory 28, 1989, 2, s. 137-153

APPLEBYOVÁ, Joyce, HUNTOVÁ, Lynn, JACOBOVÁ, Margaret, Jak říkat pravdu o dějinách. Historie, věda, historie jako věda a Spojené státy americké, Brno 2002

ASCHMANN, Birgit, Moderne versus Postmoderne. Gedanken zur Debatte über vergangene, gegenwärtige und künftige Forschungsansätze, in: Historische Debatten und Kontroversen im 19. und 20. Jahrhundert, hrsg. von Jürgen Elvert, Susanne Krauss, Stuttgart 2003, s. 256-275

BAETS, Antoon de, Responsible history, New York 2009

BENEŠ, Zdeněk, Dějiny a přítomnost. Zamyšlení nad povahou soudobých dějin, in: Soudobé dějiny 6, 1999, 1, s. 45-51

BERGHAHN, Volker, A plea for rapprochement between history and economic history, in: Bulletin of the German Historical Institute 40, 2007, s. 83-90

BERGHOFF, Hartmut, Moderne Unternehmensgeschichte, Göttingen 2004

BEYER, Achim, Anmerkungen der DDR-Forschung im Bereich Ökonomie, in: DDR-Forschung. Bilanz und Perspektiven, hrsg. von Heiner Timmermann, Berlin 1995, s. 135-148

BREISACH, Ernst, Historiography. Ancient, Medieval and Modern, Chicago 1983

BRENNER, Christiane, Koncept totalitarismu – studená válka v teorii?, in: Bohumil Jiroušek a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie. Kapitoly z historiografie 20. století, České Budějovice 2008, s. 27-39

BUREŠOVÁ, Jana, K některým problémům výzkumu dějin zemědělství a venkova po druhé světovév álce, in: Hospodářské dějiny na počátku 21. století. Sborník z konference 9. listopadu 2007, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, s. 17-22

Business history in the United States. A guide to archival collections, ed. by Terry Snyder, Washington 2010

A COMPANION to the philosphy of history and historiography, ed. by Aviezer Tucker, Chichester 2009

DESROSIÈRES, Alain, La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, Paris 2010

DOBEŠ, Jan, Totalitarismus mezi ideologií a teorií, in: Dějiny – teorie – kritika 4, 2007, 2, s. 183-218

DOSSE, François, L´histoire en miettes. Des Annales à la nouvelle histoire, Paris 2010

DUMKE, Rolf, Clio´s Climateric? Betrachtungen über den Stand und Entwicklungstendenzen der Cliometrischen Wirtschaftsgeschichte, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 73, 1986, 4, s. 457-487

DUMKE, Rolf, The Future of Cliometric History – A European View, in: Scandinavian Economic History Review 15, 1992, 3, s. 3-28

DUMKE, Rolf, The future of economic history – one view, Neubiberg/München 1991

Ekonomičeskaja istorija. Problemy, Issledovanija, Diskussii, red. Jurij Nikolajevič Rozalijev, Moskva 1993

ERINNERUNGEN nach der Wende. Oral history und (post)sozialistische Gesellschaften = Remembering after the fall of communism. Oral history and (post)socialist societies, hrsg. von Julia Obertreis, Anke Stephan, Essen 2009

ERKER, Paul, „A new business history?” Neuere Ansätzen und Entwicklungen in der Unternehmungsgeschichte, in: Archiv für Sozialgeschichte 42, 2002, s. 557-604

EVANS, Richard J., Fakten und Fiktion. Über die Grundlagen historischer Erkenntnis, Frankfurt am Main 1998

FISCHER, Wolfram, Vom Nutzen der Wirtschaftsgeschichte, in: Scripta Mercaturae 34, 2000, 1, s. 26-50

FISCHER, Wolfram, Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Freien Universität Berlin 1955-2007, in: Die Geschichtswissenschaften an der Freien Universität Berlin, hrsg. von Karol Kubicki, Göttingen 2008, s. 77-102.

FREMDLING, Rainer, Quantitative Probleme in der Wirtschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts, in: Göttinger Sozialwissenschaften heute, hrsg. von Peter Lösche, Göttingen 1990, s. 67-74.

FREVERT, Ute, Neue Politikgeschichte. Konzepte und Herausforderungen, in: Neue Politikgeschichte. Perspektiven einer historischen Politikforschung, hrsg. von Ute Frevert, Heinz-Gerhard Haupt, Frankfurt am Main, New York 2005, s. 7-26.

FULBROOK, Mary, Historical Theory, London 2002

Geld-, Bank- und Börsenwesen. Ein Handbuch, hrsg. von Norbert Kloten, Georg Obst, Stuttgart 1993

GESCHICHTSSCHREIBUNG zu den böhmischen Ländern im 20. Jahrhundert: Wissenschaftstraditionen, Institutionen, Diskurse. Vorträge der Tagungen des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 21. bis 23. November 2003 und vom 12. bis 14. November 2004, hrsg. von Christiane Brenner, München 2006

Der GESTALTUNGSANSPRUCH der Wissenschaft. Aufbruch und Ernüchterung in den Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften auf dem Weg von den 1960er zu den 1980er Jahren, hrsg. von Karl Acham, Stuttgart 2006, s. 599-631.

GÓRNY, Maciej, Die Geschichtswissenschaften in der Volksrepublik Polen, der DDR und der Tschechoslowakei im Vergleich. Eine Einführung, in: Bohumil Jiroušek a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie. Kapitoly z historiografie 20. století, České Budějovice 2008, s. 43-63

GÓRNY, Maciej, Několik úvah o české historiografii po roce 1989, in: Dějiny – teorie – kritika 4, 2007, 1, s. 63-73

GROSS, Mirjana, Von der Antike bis zur Postmoderne. Die zeitgenössische Geschichtsschreibung und ihre Wurzeln, Köln, Weimar, Wien 1998

Hanzal, Josef, Cesty české historiografie 1945-1989, Praha 1999

HAVELKA, Miloš. Srovnávání nesrovnatelného aneb Existovala v nejnovějších českých dějinách epocha totalitarismu?, in: Soudobé dějiny 16, 2009, 4, s. 607-624

HEJDÁNEK, Ladislav, „Pokrok“ jako téma a tzv. „víra v pokrok“, in: Dějiny – teorie – kritika 6, 2009, s.  298-306

HESSE, Jan-Otmar, Wirtschaft als Wissenschaft. Die Volkswirtschaftslehre in der frühen Bundesrepublik, Frankfurt am Main 2010

HISTORICKÉ vědomí jako předmět badatelského zájmu. Teorie a výzkum, ed. Jiří Šubrt, Kolín 2010

HISTORIK v proměnách doby a prostředí 20. století, ed. Jiří Hanuš, Radomír Vlček, Brno 2009

The history of the social sciences since 1945, ed. by Roger E. Backhouse, Cambridge 2010

HODGSON, Geoffrey M., How Economics Forgot History. The Problem of Historical Specifity in Social Science, London 2001

Holman, Robert a kol., Dějiny ekonomického myšlení, Praha 1999

Horský, Jan, Duch doby v českém dějepisectví a francouzský dějepis mentalit, in: Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002-2003, ed. Antonín Kostlán a Markéta Devátá, Praha 2003, s. 235-252

HORSKÝ, Jan, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy, Praha 2009

HUDEMANN, Rainer, Histoire du temps présent ve Francii: mezi národní perspektivou a mezinárodní otevřeností, in: Soudobé dějiny 13, 2006, 3-4, s. 406-430

IGGERS, Georg, Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002

JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, Historiografie vědy a techniky v Čechách a možnosti mezinárodní spolupráce. (Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice), in: Cahiers du Cefres, 2001, 21, s. 19-41

JAKUBEC, Ivan, Symbióza dějin věd a techniky a hospodářských a sociálních dějin, in: Dějiny věd  a techniky 33, 2000, 1, s. 13‑19

JAKUBEC, Ivan, Symbióza hospodářských a sociálních dějin a historie vědy a techniky. (Historie vědy a techniky. Historiografie vědy a techniky, komparace vývoje oboru ve Francii a v České republice), in: Cahiers du Cefres, 2001, 21, s. 97-107

JAKUBEC, Ivan, Technika, technici a Univerzita Karlova, in: 4. mezinárodní konference z historie vědy a techniky u příležitosti 50. výročí založení Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, ed. Marcela Efmertová, Oldřich Starý, Praha 2003, s. 98-106

JANGL, Ladislav, K otázce výuky dějin věd a techniky, in: Dějiny věd a techniky 35, 2002, 1, s. 37-47

Jeleček, Leoš, Environmentální dějiny v Česku, Evropě a USA: počátky a některé širší souvislosti, in: Klaudyán 1, 2000, 3, s. 18-28

JINDRA, Zdeněk, Kockův výklad sociálních dějin – opožděná recenze, in: Hospodářské dějiny 20, 1992, s. 275-280

Jindra, Zdeněk, Ustavení katedry hospodářských a sociálních dějin na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v roce 1990, in: Hospodářské dějiny 20, 1992, s. 299-305

JIRÁSEK, Zdeněk, Základní problémy výzkumu hospodářských dějin Československa po roce 1918, in: K hospodářským a sociálním dějinám 19. a 20. století, Opava 1991, s. 252-259

JIROUŠEK, Bohumil a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie. Kapitoly z historiografie 20. století, České Budějovice 2008

KAMENEC, Ivan, Spoločnosť, politika, historiografia: pokrivené (?) zrkadlo dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí, Bratislava 2009

KLEINDIENST, Thekla, Die Entwicklung der bundesdeutschen Osteuropaforschung im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Politik, Marburg 2009

KLINKHAMMER, Lutz, „Novecento“ namísto „storia contemporanea„? Úvahy o italských soudobých dějinách, in: Soudobé dějiny 15, 2008, 2, s. 357-376

KOCKA, Jürgen, Writing the history of capitalism, in: Bulletin of the German Historical Institute 47, 2010, s. 7-24

KOLÁR, Pavel, Constitutional and economic history at the University of Berlin, 1890-1933, in: The many faces of Clio. Cross-cultural approaches to historiography, essays in honor of Georg G. Iggers, hrsg. von Qingjia Edward Wang, New York, Oxford 2007, s. 346-365

KOLÁŘ, Pavel, KOPEČEK, Michal, A Difficult Quest for New Paradigms. Czech Historiography after 1989, in: Narratives unbound. Historical studies in post-communist Eastern Europe, ed. by Sorin Antohi, Balázs Trencsényi, Péter Apor, Budapest 2007, s. 173-248

KOPEČEK, Michal, Hledání „paměti národa“. Politika dějin, nostalgie a české dějepisectví komunismu, in: Dějiny – teorie – kritika 4, 2007, 1, s. 7-26

KOSTA, Jiří, Die tschechische Wirtschaftswissenschaft von 1945 bis 1990, in: Bohemia 36, 1995,  2, s. 376-387

Krumeich, Gerd, Französische Arbeiten seit 1945 zur deutschen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, in: Geschichte und Gesellschaft 12, 1986, 1, s. 106-133

KUČERA, Jaroslav, ZIMMERMANN, Volker, Ke stavu českého výzkumu nacistické okupační politiky v Čechách a na Moravě, in: Soudobé dějiny 16, 2009, 1, s. 112-130

KUČERA, Rudolf, Občanská společnost. Koncept a jeho historizace, in: Dějiny – teorie – kritika 4, 2007, 2, s. 219-231

KULTURELLE Prägungen wirtschaftlicher Institutionen und wirtschaftspolitischer Reformen, hrsg. von Thomas Eger, Berlin 2002

KUTNAR, František, MAREK, Jaroslav, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997

LACINA, Vlastislav, SLEZÁK, Lubomír, Ho­spodářský vývoj první ČSR v novější historické literatuře, in: Reflexe dějin první Českoslo­venské republiky v české a slovenské historio­grafii, ed. Josef Harna, Praha 1998, s. 145-160

LACINA, Vlastislav, HÁJEK, Jan, SLEZÁK, Lubomír, Historiografie moderních hospodářských dějin českých zemí koncem 20. a na počátku 21. století, in: Hospodářské dějiny 24, 2009, s. 221-246

LAMOREAUX, Naomi R., Economic History and the Cliometric Revolution, in: Imagined History: American Historians Interpret the Past, ed. by Anthony Molho and Gordon S. Wood, Princeton 1998, s. 59-84

lexikon současných českých historiků, ed. Jaroslav Pánek a kol., Praha 1999

LORENZ, Chris, Konstruktion der Vergangenheit. Eine Einführung in die Geschichtstheorie, Köln 1997

Loužek, Marek, Spor o metodu mezi rakouskou ekonomickou školou a německou historickou školou, Praha 2001

Loužek, Marek, Vliv německé historické školy na české ekonomické myšlení, in: Politická ekonomie, 2001, 1, s. 129-139

MAI, Gunther, Die Ökonomie der Zeit. Unternehmerische Rationalisierungsstrategien und industrielle Arbeitsbeziehungen, in: Geschichte und Gesellschaft 23, 1997, 2, s. 311-327

MALÝ, Ivan, Učebnice dějepisu jako nástroj ideologického boje, in: Bohumil Jiroušek a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie. Kapitoly z historiografie 20. století, České Budějovice 2008, s. 301-318

MAPPING contemporary history. Zeitgeschichte im Diskurs, hrsg. von Margit Franz, Wien 2008

MAREK, Jaroslav, Historické dílo jako text, in: In memoriam Josefa Macka (1922-1991), usp. Miloslav Polívka, Praha 1996, s. 317-328

MENSCHEN und Märkte. Studien zur historischen Wirtschaftsanthropologie, hrsg. von Wolfgang Reinhard, Justin Stagl, Wien u.a. 2007

MODERNÍ podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání, ed. Jiří Štaif, Praha 2007

Myška, Milan, Problémy a metody hospodářských dějin, část I.: Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru, Ostrava 1995

MYŠKA, Milan, ZÁŘICKÝ, Aleš a kol., Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1, Ostrava 2008

Myška, Milan, Průmyslová revoluce z perspektivy historiografie 70. a 80. let, in: Český časopis historický 89, 1991, 5, s. 533-546

NODL, Martin, Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století, Brno 2007

Vom NUTZEN der Geschichte. Nachbardisziplinen im Umgang mit Geschichte, hrsg. von Claudia Opitz-Belakhal, Regina Wecker, Basel 2009

NÜTZENADEL, Alexander, Abschied vom „Sonderweg“. Neuere Forschungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte, in: Neue politische Literatur 47, 2002, s. 277-299

PANEŠ, Patrik, ŠÍMA, Josef, Výzvy antimonopolní politiky v 21. století, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, s. 69-80

PAST in the making. Historical revisionism in Central Europe after 1989, ed. by Michal Kopeček, Budapest 2008

PAVELČÍKOVÁ, Nina, Otázka nacionalizace průmyslu v české a zahraniční literatuře, in: Slezský sborník 91, 1993, 1-2, s. 69-80

PIERENKEMPER, Toni, Gebunden an zwei Kulturen. Zum Standort der modernen Wirtschaftsgeschichte im Spektrum der Wissenschaft, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 1995,  2, s. 163-176

PIERENKEMPER, Toni, Zum regionalen Ansatz in der Wirtschaftsgeschichte, in: Unternehmen im regionalen und lokalen Raum 1750-2000, hrsg. von Ulrich Heß, Leipzig 2004, s. 19-34

PIERENKEMPER, Toni, Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftswissenschaften. Vom Nutzen ihrer Wechselwirkungen, in: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte: Arbeitsgebiete, Probleme, Perspektiven.  100 Jahre Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, hrsg. von Günther Schulz u. a., Stuttgart 2004, s. 577-597

PIERENKEMPER, Toni, Zur Bestimmung und Begrenzung historischer Wirtschaftsräume für die Industrialisierungsforschung, in: Die Industrialisierung europäischer Montanregionen im 19. Jahrhundert, hrsg. von Toni Pierenkemper, Stuttgart 2002, s. 3-15

PIERENKEMPER, Toni, Wirtschaftsgeschichte [online]. c2004 [cit. 2005-06-27]. Dostupný z WWW:

PLUMPE, Werner, „Moden und Mythen“. Die Wirtschaft als Thema der Geschichtsschreibung im Umbruch 1960 bis 1980, in: Historie und Leben. Der Historiker als Wissenschaftler und Zeitgenosse. Festschrift für Lothar Gall zum 70. Geburtstag, hrsg. von Dieter Hein, München 2006, s. 209-234

PLUMPE, Werner, Ökonomisches Denken und wirtschaftliche Entwicklung. Zum Zusammenhang von Wirtschaftsgeschichte und historischer Semantik der Ökonomie, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2009,  1, s. 27-52

PLUMPE, Werner, Die Wirtschaftsgeschichte in der Historischen Zeitschrift. Ein Überblick, in: Historische Zeitschrift 289, 2009,  1, s. 223-251

PRŮCHA, Václav, Hospodářská historiografie na VŠE, in: Acta Oeconomica Pragensia  7, 2000, 5, s. 129-132

Průcha, Václav, STELLNER, František, Vývoj Katedry hospodářských dějin Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze [online]. c2004 [cit. 2005-06-27]. Dostupný z WWW:

PULLMANN, Michal, RÁKOSNÍK, Jakub, „Dělnická třída“ v moderní sociální historiografii, in: Dějiny – teorie – kritika 4, 2007, 2, s. 271-288

RÁKOSNÍK, Jakub, Dělnická třída, postmodernismus a česká historiografie, in: České, slovenské a československé dějiny 20. století II., Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků, Univerzita Hradec Králové 7.-8. března 2007, ed. Sylva Sklenářová, Ústí nad Orlicí 2007, s. 222-230

RÁKOSNÍK, Jakub. Elity družstevnictví v meziválečném Československu. Metodologické a teoretické otázky, in: Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání, Praha 2007, s. 77-90

RÁKOSNÍK, Jakub, Teorie sociálního státu v soudobé historiografii, in: Dějiny – teorie – kritika 6, 2009, 1, s. 36-55

RÁKOSNÍK, Jakub, Třídní boj v marxistické historiografii, in: Bohumil Jiroušek a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie. Kapitoly z historiografie 20. století, České Budějovice 2008, s. 287-300

RAMEŠ, Václav, Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha 2005

ROECKNER, Katja, Industriemuseen und ihr Umgang mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel, Stuttgart 2009

ROHBECK, Johannes, Geschichtsphilosophie zur Einführung, Hamburg 2008

Ryantová, Marie, Historikův adresář. Historické instituce v České republice, Praha 2002

SCHEFOLD, Bertram, Geschichte der Wirschaftstheorie und Wirtschaftsgeschichte. Einleitung, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2009,  1, s. 9-25

SCHORN-SCHÜTTE, Luise, Historische Politikforschung. Eine Einführung, München 2006.

Schulz, Günther, Die neuere deutsche Wirtschaftsgeschichte: Themen – Kontroversen – Erträge der Forschung, in: Wirtschaft, Gesellschaft, Unternehmen. Festschrift für Hans Pohl zum 60. Geburtstag, hrsg. von Wilfried Feldenkirchen u. a.,  Bd. 1: Wirtschaft, Stuttgart 1995, s. 400-425

Schwarz, Jiří, Hospodářské dějiny a ekonomie, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, s. 152-162

SCHWARZ, Jiří, Sir Roger Douglas – jeden z největších reformátorů hospodářství ve XX. století, in: Roger Douglas: Tvůrce nejúspěšnější hospo­dářské reformy XX. století, ed. Josef Šíma, Praha  1999, s. 7-11

SIEGENTHALER, Hansjörg, Geschichte und Ökonomie nach der kulturalistischen Wende, in: Geschichte und Gesellschaft 25, 1999,  2, s. 276-301

SNIEGOŇ, Tomáš, Historie ve znovuzrozené volné soutěži. Česká a slovenská postkomunistická transformace a její dominantní historické příběhy, in: Dějiny – teorie – kritika 6, 2009, 2, s. 201-231

SOMMER, Karel, Stav a perspektivy výzkumu průmyslové zaměstnanosti v českých zemích v letech po druhé světové válce, in: K hospodářským a sociálním dějinám českých zemí v 19. a 20. století. Práce Slezského ústavu ČSAV v Opavě, řada B, II., Opava 1991, s. 260-271

SOUKUP, Jaromír, TUMIS, Stanistlav, K některým aspektům současných trendů zkoumání britského sociálního státu, in: Ke stavu bádání hospodářských dějin NDR, in: Hospodářské dějiny na počátku 21. století. Sborník z konference 9. listopadu 2007, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze s. 81-84

Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Arbeitsgebiete, Probleme, Perspektiven.  100 Jahre Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, hrsg. von Günther Schulz u. a., Stuttgart 2004

STEINER, André, Startbedingungen, Wirtschaftssystem und Wachstum. Die Wirtschaftsgeschichte der DDR im Licht der Forschung der letzten zehn Jahre, in: Jahrbuch für historische Kommunismusforschung 8/9, 2000/2001 (2001), s. 447-472

STEINER, André, Wirtschaftsgeschichte der DDR, in: Bilanz und Perspektiven der DDR-Forschung, hrsg. von Rainer Eppelmann, Paderborn 2003, s. 229-238

STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, VÁŇA, Daniel, Bibliografie hospodářských a sociálních dějin v České republice v devadesátých letech 20. století, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha 2005, s. 260–310

STORCHOVÁ, Lucie, HORSKÝ, Jan, Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Ústí nad Labem 2009

STŘEDOVÁ, Veronika, Nad metodologickými proměnami české pozitivistické historiografie 20. století, in: České, slovenské a československé dějiny. Moderní přístupy k soudobým dějinám, Ústí nad Orlicí 2006, s. 3-25

SZOBI, Pavel, Ke stavu bádání hospodářských dějin NDR, in: Hospodářské dějiny na počátku 21. století. Sborník z konference 9. listopadu 2007, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha  2009, s. 91-93

ŠÍMA, Josef, Ekonomie a právo, Praha 2004

Šouša, Jiří, Novotný, Jiří, Selský archiv a Časopis pro dějiny venkova – publikační orgány českého agrárního dějepisectví, in: Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti, Z Českého ráje a podkrkonoší. Supp. 4, Semily 1998, s. 77-94

Štaif, Jiří, Historici, dějiny a společnost. Historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu, 1790-1900, I.-II., Praha 1997

ŠTEMBERK, Jan, Současný stav výzkumu dějin cestovního ruchu ad ějin dopravy jako integrální součásti hospodářských dějin, in: Hospodářské dějiny na počátku 21. století. Sborník z konference 9. listopadu 2007, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha  2009, s. 95-99

ŠUŠA, Jiří, Die Unternehmerbourgoeoisie und Wirtschaftseliten in der tschechischen Historiographie nach dem Jahr 1945. Methodologische und thematische Bilanz der Forschung, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 8, 2007/2008, s. 69-78

Die technikhistorische Forschung in Deutschland von 1800 bis zur Gegenwart, hrsg. von Wolfgang König, Kassel 2007

TILLY, Richard, Einige Bemerkungen zur theoretischen Basis der modernen Wirtschaftsgeschichte, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1, 1994, s. 131-149

TILLY, Stephanie, Getauschte Arbeit. Das Konzept des Arbeitsmarktes in dogmenhistorischer Perspektive, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2009, 2, s. 169-191

The UNSOCIAL social science? Economics and neighbouring disciplines since 1945, ed. by Roger Backhouse, Philippe Fontaine, Durham 2010

VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel, PELIKÁNOVÁ, Hana, Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie, Praha 2007

VAŠÍČEK, Zdeněk, MAYER, Françoise, Minulost a současnost, paměť a dějiny, Brno 2008

VAŠÍČEK, Zdeněk, Archeologie, historie, minulost, Praha 2006

VEYNE, Paul, Jak se píšou dějiny, Červený Kostelec 2010

VRIES, Peer, Global economic history. A survey, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 20, 2009, s. 133-169

WERNER, Wolf, Wege in die Wirtschaftsgeschichte, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 2002, H. 1, s. 13-30

WIRTSCHAFTS- und Sozialgeschichte – Neue Wege? Zum wissenschaftlichen Standorts der Faches, in: Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 82, 1995,  3-4, s. 387-422, 496-510

Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Gegenstand und Methode. 17. Arbeitstagung der Gesellschaft für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Jena 1997, hrsg, von Eckart Schremmer, Stuttgart 1998.

WIRTSCHAFTSGESCHICHTE als Kulturgeschichte. Dimensionen eines Perspektivenwechsels, hrsg. von Hartmut Berghoff, Jakob Vogel, Frankfurt am Main, New York 2004

Die WIRTSCHAFTSGESCHICHTE vor der Herausforderung dirch die New Institutional Economics, hrsg. von Karl-Peter Ellerbrock, Dortmund 2004

ZIEGLER, Dieter, Die Zukunft der Wirtschaftsgeschichte. Versäumnisse und Chancen, in: Geschichte und Gesellschaft 23, 1997,  3, s. 405-422

ZIMMERMANN, Hubert, Die politische Ökonomie der internationalen Geschichte, in: Geschichte der internationalen Beziehungen. Erneuerung und Erweiterung einer historischen Disziplin, hrsg. von Eckart Conze, Köln 2004, s. 113-138

Psaní odborného textu

BARTOŇ, Petr, Manuál k psaní kvalifikačních prací, Praha 2009 (http://keke.vse.cz/KekE/WCMS_KEKE.nsf/files/manual_kvalifikacni_prace_v2/$file/manual_kvalifikacni_prace_v2.pdf)

CHARBEL, Ariane, Schnell und einfach zur Diplomarbeit. Der praktische Ratgeber für Studenten, Nürnberg 2006

ČMEJRKOVÁ, Světla, DANEŠ, František, SVĚTLÁ, Jindra, Jak napsat odborný text, Praha 1999

DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra, Jak psát diplomovou práci, Praha 1996

ECO, Umberto, Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997

EGER, Ludvík, Jak tvořit distanční text, Plzeň 2001

ESSELBORN-KRUMBIEGEL, Helga, Von der Idee zum Text. Eine Anleitung zum wissenschaftlichen Schreiben im Studium, Paderborn 2008

EVANS, David, GRUBA, Paul, How to write a better thesis, Carlton 2009

FRANCK, Norbert, STARY, Joachim, Medien wirksam einsetzen, Paderborn 2006

FRANCK, Norbert, STARY, Joachim, Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens. Eine praktische Anleitung, Paderborn 2009

FREYTAG, Nils, PIERETH, Wolfgang, Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliche Arbeiten, Göttingen 2004

GERŠLOVÁ, Jana, Metodologie odborné práce, Olomouc 2005

GLASMAN-DEAL, Hilary, Science research writing for non-native speakers of English, London 2010

JIHLAVEC, Jan, Metodika tvorby odborných prací, Liberec 2010

KRUSE, Ott, Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreibblockaden durchs Studium, Frankfurt am Main 2007

MAUCH, James E., Guide to the succesful thesis and dissertation. A handbook for students and faculty, New York 1998

KOLKA, Milan, PAVLÍČKOVÁ, Ivona, VEČEŘA, Miloš, Píšeme seminární a diplomové práce na počítači, Brno 2009

KUBÁTOVÁ, Helena, ŠIMEK, Dušan, Od abstraktu do závěrečné práce. Jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech. Praktická příručka, Olomouc 2007

LIPSON, Charles, Cite right. A quick guide to citation styles – MLA, APA, Chicago, the sciences, professions, and more, Chicago 2006

LIPSON, Charles, Doing honest work in college. How to prepare citations, avoid plagiarism, and achieve real academic succes, Chicago 2004

LIPSON, Charles, How to write a BA thesis. A practical guide from your first ideas to your finished paper, Chicago 2005

michalík, Petr a kol., Zpracování diplomové práce na počítači, Plzeň 2000

MEŠKO, Dušan, Akademická příručka, Martin 2006

PETERKOVÁ, Jana, Tvorba diplomové práce, Praha 2004 (VŠE)

POLSTER, Petr, Jak (úspěšně) napsat závěrečnou práci, Ústí nad Labem 2009

šanderová, Jadwiga, Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, Praha 2005

SCHOLZ, Dieter, Diplomarbeiten normgerecht verfassen. Schreibtipps zur Gestaltung von Studien-, Diplom- und Doktorarbeiten, Würzburg 2006

STOREY, William Kelleher, Writing History. A Guide for Students, Oxford 2003

SYNEK, Miloslav, SEDLÁČKOVÁ, Helena, VÁVROVÁ, Hana, Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce, Praha 2007

ŠVINGALOVÁ, Dana, PEŠATOVÁ, Ilona, Metodika tvorby odborných prací, Liberec 2006

TAUFER, Ivan, Jak psát a obhajovat závěrečnou práci. Bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační, Pardubice 2009

WEHRLICH, Ulrich, Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben. Leitfaden zur Erstellung von Bachelorarbeit, Masterarbeit und Dissertation. Von der Recherche bis zur Buchveröffentlichung, München 2010

ZACHEO, Daniela, Erfolgreiches Verfassen der Diplomarbeit. Tipps für Diplom-, Semester- und Projektarbeiten, Zürich 2008

ÚVODY DO STUDIA HISTORIE A HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN

 

AMBROSIUS, Gerold, Staat und Wirtschaftsordnung. Eine Einführung in Theorie und Geschichte, Stuttgart 2001

Die ARCHIVALISCHEN Quellen. Mit einer Einführung in die historischen Hilfswissenschaften, hrsg. von Friedrich Beck, Eckart Henning, Köln u.a. 2004.

BEUTIN, Ludwig, Einführung in das Studium der Wirtschaftsgeschichte, Köln 1973

BLACK, Jeremy, MACRAIDL, Donald M., Studying History, London 1997

BOELCKE, Willi A., Wirtschafts-, und Sozialgeschichte. Einführung, Bibliographie, Methoden, Problemfelder, Darmstadt 1987

BOROWSKY, Peter, VOGEL, Barbara, WUNDER, Heide, Einführung in die Geschichtswissenschaft, Opladen 1989

BRUNNER, Karl, Einführung in den Umgang mit Geschichte, Wien 2004

BUCHHEIM, Christoph, Einführung in die Wirtschaftsgeschichte, München 1997

BUCHMANN, Betrand M., Einführung in die Geschichtswissenschaft, Wien 2002

Cippola, Carlo M., Between history and economics: an introduction to economic history, Oxford 1991

EINFÜHRUNG in die Zeitgeschichte, hrsg. von Horst Möller und Udo Wengst, München 2003

FLOUD, Roderick, Einführung in quantitative Methoden für Historiker, Stuttgart 1980

GESCHICHTE. Ein Grundkurs, hrsg. von Hans-Jürgen Goertz, Reinbek bei Hamburg 1998

GESCHICHTE. Studium – Wissenschaft – Beruf, hrsg. von Gunilla Budde, Dagmar Freist, Hilke Günther-Arndt, Berlin 2008

GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN. Eine Einführung, hrsg. von Christoph Cornelißen, Frankfurt am Main 2004

JORDAN, Stefan, Einführung in die Geschichtswissenschaft, Stuttgart 2005

GOERTZ, Hans-Jürgen, Umgang mit Geschichte. Eine Einführung in die Geschichtstheorie, Reinbeck bei Hamburg 1995

HISTORY beyond the text. A student´s guide to approaching alternative sources, ed. by Sarah Barber, Corinna Peniston-Bird, London 2009

Jindra, Zdeněk, Svátek, František, Štaif, Jiří, Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. O předmětu bádání, genezi a historiografii oboru, Praha 1997

KELLENBENZ, Hermann, Grundlagen des Studiums der Wirtschaftsgeschichte, Köln 1973

KOMPASS der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch, hrsg. von Joachim Eibach und Günther Lottes, Göttingen 2002

Moderne Wirtschaftsgeschichte. Eine Einführung für Historiker und Ökonomen, hrsg. von Gerold Ambrosius, Dietmar Petzina, Werner Plumpe, München 1996

MODERNE Wirtschaftsgeschichte. Eine Einführung für Historiker und Ökonomen, hrsg. von Gerold Ambrosius, Dietmas Petzina, Werner Plumpe, München 2006

OLDENBOURG Geschichte Lehrbuch, Neueste Zeit, hrsg. von Andreas Wirsching, München 2008

OPGENOORTH, Ernst, SCHULZ, Günther, Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 6. Aufl., Paderborn u.a. 2001

PIERENKEMPER, Toni, Unternehmensgeschichte. Eine Einführung in ihre Methoden und Ergebnisse, Stuttgart 2000

PIERENKEMPER, Toni, Eine Einführung. Oder: wie wir reich wurden, München 2005

READING primary sources. The interpretation of texts from nineteenth- and twentieth-century history, ed. by Miriam Dobson, Benjamin Ziemann, London 2009

RÖSENER, Werner, Einführung in die Agrargeschichte, Darmstadt 1997

SCHULZE, Winfried, Einführung in die Neuere Geschichte, Stuttgart 2002

SELLIN, Volker, Einführung in die Geschichtswissenschaft, 3. erw. u. erg. Auflage, Göttingen 2005

TOSH, John, The Pursuit of History. Aims, methods and new directions in the study of modern history, London and New York 1992

WALTER, Rolf, Einführung in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Paderborn 1994

WALTER, Rolf, Einführung in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Köln 2008

WOLBRING, Barbara, Neuer Geschichte studieren, Konstanz 2006

Syntézy a slovníky hospodářských dějin a dějin techniky

ACROSS THE BORDERS: Financing the Worlds Railways in the Nineteenth and Twentieth Centuries, ed. by Ralf Roth and Gunter Dinhobl  Aldershot, Burlington 2008

AGRARREVOLUTIONEN. Verhältnisse in der Landwirtschaft vom Neulithikum zur Globalisierung, hrsg. von Markus Cerman, Ilja Steffelbauer, Sven Tost, Innsbruck 2008

Albers, Willi u. a., Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft, 10 Bde., Stuttgart, New York  1977-1988

Aldcroft, Derek Howard, The European economy 1914-2000, London, New York  2001

AMBROSIUS, Gerold,  A social and economic history of twentieth century Europe, Cambridge 1989

AMBROSIUS, Gerold, HUBBARD, William H., Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas im 20. Jahrhundert, München 1986

Die ANDERE Seite des Wirtschaftsrechts. Steuerung in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts, hrsg. von Gerd Bender, Rainer Maria Kiesow, Dieter Simon, Frankfurt am Main 2006

APPLEBY, Joyce, The relentless revolution. A history of capitalism, New York 2010

Armstrong, Philip, Glyn, Andrew, Harrison, John, Capitalism since World War II. The Making and Breakup of the Great Boom, London 1984

ASTORGA, Pablo, Productivity growth in Latin America during the twentieth century, Oxford 2003

The ASHGATE companion to the history of textile workers, 1650-2000, ed. by Lex Heerma van Voss, Els Hiemstra-Kuperus, Elise van Nederveen Meerkerk, Farnham 2010

AUSTEN, Ralph Albert, African economic history: internal development and external dependency, London 1987

BARRO, Robert J., URSÚA, José F., Macroeconomic Crises since 1870, in: Brooking Papers on Economic Activity 2008, s. 255-335

BAUBEAU, Patrice, ÖGREN, Anders, Convergence and divergence of national financial systems. Evidence from the gold standards, London 2010

BEITRÄGE zur quantitativen vergleichenden Unternehmensgeschichte, hrsg. von Richard H. Tilly, Stuttgart 1985

BERSTEIN, Peter L., Dějiny zlata, Praha 2002

Born, Karl-Erich, Geld und Banken im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 1977

BRAUDEL, Fernand, Dynamika kapitalismu, Praha 1999

The Cambridge Economic History, 7 vol., Cambridge 1941-1978

Cameron, Rondo, A Concise Economic History of the World, 2 vol., New York, Oxford 1989 (Stručné ekonomické dějiny světa, Praha 1996)

CASSIS, Youssef, Capitals of capital. The rise and fall of international financial centres 1780-2009, Cambridge 2010

Cassis, Youssef, Finance and Financiers in European History, 1880-1960, Cambridge 1992

CENTRES and peripheries in banking. The historical development of financial markets, ed. by Philip L. Cottrell, Aldershot 2007

CHARLOTTE, Lilian, Economic history of Asia and Africa, New Delhi 1998

Cihelková, Eva a kol., Světová ekonomika. Základní nárys a nový vývoj, Praha 1997

COLLANTES, Fernando, Rural Europe Reshaped: The Economic Transformation of Upland Regions, 1850-2000, The Economic History Review, Vol. 62, 2009, 2, s. 306-323

CROUZET, François, Histoire de l´économie européenne. 1000-2000, Paris 2010

Davisson, William I., Harper, James E., European economic history, New York 1972

DENZEL, Markus A., Handbook of world exchange rates, 1590-1914, Farnham 2010

DICTIONNAIRE d´économie et de sciences sociales, ed. Alain Bruno, Christian Ellebode, Paris 2010

DUNLAVY, Colleen, WELSKOPP, Thomas, Pecularities and Myths. Comparing U.S. and German Capitalism, in: German Historical Institute Bulletin 41, 2007, s. 33-64

DUNLAVY, Colleen, Social Conceptions of the Corporation. Insights from the History of Shareholder Voting Rights, in: Washington and Lee Law Review 63, 2006,  4, s. 1347-1388

Economic Change in Eastern Europe since 1918, ed. by Derek Howard Aldcroft, Steven Morewood, Aldershot, Brookfield 1994

ECONOMIC DISASTERS of the twentieth century, edited by Michael J. Oliver, Derek Howard Aldcroft, Northampton 2007

Economic history of Eastern Europe, 1919-1975, I, ed. by Michael Charles Kaser, Edward Albert Radice, Oxford 1985

ENTREPRENEURSHIP in theory and history, ed. by Youssef Cassis, Ioanna Pepelasis Minoglou, New York 2005

Die EUROPÄISCHE Stadt im 20. Jahrhundert. Wahrnehmung, Entwicklung, Erosion, hrsg. von Friedrich Lenger, Klaus Tenfelde, Köln u.a. 2006

FALTUS, Jozef, PRůCHA, Václav, Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století, Praha 2003 (VŠE)

FELDENKIRCHEN, Wilfried, Die deutsche Wirtschaft im 20. Jahrhundert, München 1998 FERGUSON, Niall, Politik ohne Macht. Das fatale Vertrauen in die Wirtschaft, Stuttgart, München 2001

FISK, Catherine, Working knowledge. Employee inovation and the rise of corporate intellectual property, 1800-1930, Chapel Hill 2009

Flamant, Maurice, Histoire économique et sociale contemporaine, Paris 1976

The Fontana Economic History of Europe, 6 vol., ed. by Carlo M. Cipolla, London 1969-1973 (německá verze: Europäische Wirtschaftsgeschichte, 6 Bde., hrsg. von Karl-Dietrich Borchardt, Stuttgart, New York 1976-1980)

Foreman-Peck, James, A History of the World Economy. International economic relations since 1850, Harlow 2010

FRIEDEN, Jeffry A., Global capitalism: its fall and rise in the twentieth century, New York 2006

Geschichte der Weltwirtschaft im 20. Jahrhundert, hrsg. von Wolfram Fischer, 6 Bde., München 1973-1984

GESCHICHTE des Konsums, hrsg. von Rolf Walter, Stuttgart 2005

GIOVANNI, Frederico, Feeding the World: An Economic History of Agriculture, 1800-2000, Princeton 2005

GRÁDA, Cormac Ó, Famine. A short history, Princeton 2009

GRENZÜBERSCHREITENDE Arbeitergeschichte. Konzepte und Erkundungen, hrsg. von Marcel van der Linden, Leipzig 2010

GRIES, Rainer, Produkte und Politik. Zur Kultur- und Politikgeschichte der Produktkommunikation, Wien 2006

GROSSMAN, Richard S., Unsettled account. The evolution of banking in the industrialized world since 1800, Princeton 2010

Guillaume, Pierre, Delfaud, Pierre, Nouvelle histoire économique, I.-II., Paris 1976

Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, hrsg. von Hermann Aubin, Wolgang  Zorn, 2 Bde., Stuttgart 1976

Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, hrsg. von Wolfram Fischer u. a.,  6 Bde., Stuttgart 1980-1993

Hartmann, Jürgen, Verbände in der westlichen Industriegesellschaft. Ein international vergleichendes Handbuch, Frankfurt am Main 1985

HAUSMAN, Wiliam J., HERTNER, Peter, WILKINS, Mira, Global electrification. Multinational enterprise and international finance in the history of light and power, 1878-2007, Cambridge 2008

HELLER, Michael, Capitalism, institutions and economic development, London 2009

HINDLE, Steven, Feeding the masses. Plenty, want and the distribution of drink in historical perspective, Oxford 2008

HINDLS, Richard, HOLMAN, Robert, HRONOVÁ, Stanislava a kol., Ekonomický slovník, Praha 2003

HISTORISCHE Konjunkturforschung, hrsg. von Wilhelm Heinz, Reinhard Spree, Stuttgart 1981

HLAVAČKA, Milan, HALADA, Jaroslav, Světové výstavy od Londýna 1851 po Hannover 2000, Praha 2000

INTERACTIONS in the World Economy. Perspectives from International Economic History. Festschrift für Wolfram Fischer, ed. by Carl-Ludwig Holtfrerich, New York 1989

International financial history in the twentieth century: system and anarchy, ed. by Marc Flandreau, Carl-Ludwig Holtfrerich, Harold James, Cambridge  2003

The INVENTION of enterprise. Entrepreneurship from ancient Mesopotamia to modern times, ed. by David S. Landes, Joel Mokyr, William J. Baumol, Princeton 2010

Jacomy, Bruno, Une histoire des technique, Paris 1990

JAKUBEC, Ivan, Stručné dějiny oborů – Obchod, bankovnictví, podnikání, právo, Praha 2002

JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZOBI, Pavel, ŠTEMBERK, Jan, Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992, Praha 2009

JONES, Geoffrey, Beauty imagined. A history of the global beauty industry, Oxford 2010

KARIER, Thomas Mark, Intellectual capital. Forty years of the Nobel Prize in economics, New York 2010

KARTELLE und Kartellgesetzgebung in Praxis und Rechtsprechung vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, hrsg. von Hans Pohl, Wiesbaden 1985

Kaser, Michael C., Radice, Edward Albert, The Economic History of Eastern Europe 1919-1975,  3 vol., Oxford 1985-1986

KETTELL, Steven, The political economy of exchange rate policy-making: from the gold standard to the euro, Basingstoke, New York 2004

Kindleberger, Charles, Poor, Manias, Panics, and Crashes. A History of Financial Crises, Basingstoke 2001

KLUGE, Ulrich, Agrarwirtschaft und ländliche Gesellschaft im 20. Jahrhundert, München 2005

KÖNIG, Wolfgang, Technikgeschichte. Eie Einführung in ihre Konzepte und Forschungsergebnisse, Stuttgart 2009

KOPPER, Christopher, Handel und Verkehr im 20. Jahrhundert, München 2002

KOPSIDIS, Michael, Agrarentwicklung. Historische Agrarrevolution und Entwicklungsökonomie, Stuttgart 2006

KRIEGSWIRTSCHAFT und Wirtschaftskriege = Economie de guerre et guerres économiques, hrsg. von Valentin Groebner, Zürich 2008

Lampe, John R., Jackson, Marvil R., Balkan Economic History, 1550-1950. From Imperial Borderlands to Developing Nations, Bloomington 1982

LÉCUYER, Christopher, Making Silicon Valley: Innovation and the Growth of High Tech, 1930-1970, Cambridge 2007

Léon, Pierre, Histoire économique et sociale du monde, I.-VI., Paris 1977-1978

LEVINSON, Marc, The Box: How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger, Princeton 2008

LITVIN, Daniel, Weltreiche des Profit. Die Geschichte von Kommerz, Eroberung und Globalisierung, Berlin 2003

LYTH, Peter J., Sky wars. Conflicting approaches to air transport regulation in Europe and the United States 1920 to 1990, in: Institutions in the transport and communications industries. State and private actors in the making of institutional patterns, 1850-1990, ed. by Lena Andersson-Skog, Olle Krantz, Canton/Mass 1999, s. 93-111

MADDISON, Angus, The World Economy in the 20th Century, Paris 1989

McCLOSKEY, Deirdre, Bourgeois dignity. Why economics can´t explain the modern world, Chicago 2010

MERKI, Christoph Maria, Verkehrsgeschichte und Mobilität, Stuttgart 2008

MILWARD, Robert, Private and Public Enterprise in Europe: Energy, Telecommunications and Transport, 1830-1990, Cambridge 2005

Milward, Alan S., Saul, Samuel Berrick, Economic History of Continental Europe, 2 vol., London 1973-1977

MOKYR, Joel, The gifts of Athena. Historcal origins of the knowledge economy, Princeton 2002

Mokyr, Joel, The lever of riches. Technological creativity and economic progress, Oxford 1990

MOKYR, Joel, Twenty-Five centuries of technological change. An historical survey. A volume in the economics of technological change section, Chur 1990

montanari, Massimo, Hlad a hojnost, Praha 2003

MYŠKA, Milan a kol., Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století, Ostrava 2003

MYŠKA, Milan a kol., Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století, II., Ostrava 2008

North, Douglass C., Thomas, Robert P., The Rise of the Western World. A New Economic History, New York 1973

NUTZENADEL, Alexander, TRENTMAN, Frank, Food and Globalization: Consumption, Markets and Politics in the Modern World, Oxford 2008

The Oxford encyclopedia of economic history, ed. by Joel Mokyr, Oxford, New York 2003

The OXFORD handbook of business history, ed. by Geoffrey Jones, Jonathan Zeitlin, Oxford 2008

PIERENKEMPER, Toni, Gewerbe und Industrie im 19. und 20. Jahrhundert, München 2007

PIERENKEMPER, Toni, Wirtschaftsgeschichte. Die Entstehung der modernen Volkswirtschaft, Berlin 2009

PAST and future of central bank cooperation, ed. by Claudio Borio, Gianni Toniolo, Piet Clement, Cambridge 2009

PLUMPE, Werner, Korruption. Annährung an ein historisches und gesellschaftliches Phänomen, in: Geld, Geschenke, Politik. Korruption im neuzeitlichpen Europa, hrsg. von Jens Ivo Engels, München 2009. s. 19-47

PLUMPE, Werner, Wirtschaftskrisen. Geschichte und Gegenwart, München 2010

POHL, Manfred, Handbook on the History of European Banks, Aldershot 1994

PREISPOLITIK und Lebensstandard. Nationalsozialismus, DDR und Bundesrepublik im Vergleich, hrsg. von André Steiner, Köln u.a. 2006

Propyläen Technikgeschichte, hrsg. von Wolgang König, 5 Bde., Berlin 1990-1992

PŮL STOLETÍ hospodářských dějin: Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc. (Acta Oeconomica Pragensia, 7.) Praha 2007

RITTER, Gerhard A., Der Sozialstaat. Entstehung und Entwicklung im internationalen Vergleich, München 2010

RÜBNER, Hartmut, Konzentration und Krise der deutschen Schiffahrt – maritime Wirtschaft und Politik im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus, Bremen 2005

SCHRICKER, Peter, KNIPPING, Andreas, Atlas der deutschen Eisenbahn-Geschichte, München 2010

SEKANINA, Milan, GERŠLOVÁ, Jana, Lexikon našich hospodářských dějin. 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech, Praha 2003

SINGLETON, John Central banking in the twentieth century, Cambridge 2011

SIKLOS, Pierre, The changing face of central banking. Evolutionary trends since World War II, Cambridge 2002

SIRŮČEK, Pavel a kol., Hospodářské dějiny a ekonomické teorie, Slaný 2007

SOJKA, Milan, Kdo byl kdo. Světoví a čeští ekonomové, Praha 2002

SOJKA, Milan, KONEČNÝ, Bronislav, Malá encyklopedie moderní ekonomie, Praha 1999

Spero, Joan Edelman, The Politics of International Economic Relations, New York 1990

STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny (16.-20. století), Praha 2006

STRAUMANN, Tobias, Fixed ideas of money. Small states and exchange rate regimes in twentieth-century Europe, Cambridge 2010

SUTCLIFFE, Anthony, An economic and social history of Western Europe since 1945, London 1996

ŠULC, Zdislav, Stát a ekonomika, Praha 2004

Technik und Kultur, hrsg. von Wilhelm Dettmering, Armin Hermann, 11 Bde., Düsseldorf 1990-1992

TECHNIK und Industrielle Revolution, hrsg. von Theo Pirker, Opladen 1987

TILLY, Richard, Stadtfinanzierung als wirtschaftshistorisches Problem, in: Hauptstadtfinanzierung in Deutschland. Von der Reichsgründung bis zur Gegenwart, hrsg. von Wolfgang Ribbe, Berlin 2004, s. 11-26

TILLY, Richard, Geld und Kredit in der Wirtschaftsgeschichte, Stuttgart 2003

TONIOLO, Gianni, CLEMENT, Piet, Central bank cooperation at the Bank for International Settlements, 1930-1973, Cambridge 2005

Treue, Wilhelm, Wirtschaftsgeschichte der Neuzeit, 2 Bde., Stuttgart 1974

TURNOCK, David, The Economy of East Central Europe, 1815-1989, Abuington, New York 2006

WALTER, Rolf, Wirtschaftsgeschichte. Vom Merkantilismus bis zur Gegenwart, Köln 1998

Wee, Herman van der, Prosperity and Upheaval: The World Economy, 1945-1980, New York 1986

WIRING Prometheus. Globalisation, History and Technology, ed. by Peter Lyth, Helmuth Trischler, Aarhus 2004

WIRTSCHAFTSGESCHICHTE, hrsg. von Werner Plumpe, Stuttgart 2008

WOMEN and their money, 1700-1950. Essays on women and finance, ed. by Anne Laurence, London 2009

The WORLD of private banking, ed. by Youssef Cassis and Philip Cottrell, Farnham 2009

 

 

Sociální dějiny, kulturní dějiny, dějiny každodennosti

 

ALBRECHT, Richard, Alte Armut – neue Armut. Zur Theorie und Empirie des Pauperismus, in: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 42, 2006, 2/3, s. 145-168

ALHEIT, Peter, DAUSIEN, Bettina, „Biographie“ in den Sozialwissenschaften. Anmerkungen zu historischen und aktuellen Problemen eienr Forschungsperspektive, in: Die Biographie. Zur Grundlegung ihrer Theorie, hrsg. von Bernhard Fetz, Berlin 2009, s. 285-315

ANDERSEN, Arne, Der Traum vom guten Leben. Alltags- und Konsumgeschichten vom Wirtschaftswunder bis heute, Frankfurt am Main, New York 1997

Angestellte im europäischen Vergleich, hrsg. von Jürgen Kocka, Göttingen 1981

Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám. K novověkým sociálním dějinám českých zemí, díl 5, sv. 1, ed. Jana Čechurová, Zdeněk Kárník, Praha 2002

Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám. K novověkým sociálním dějinám českých zemí, díl 5, sv. 2, ed. Jana Čechurová, Praha 2002

ANTROPOLOGICKÉ přístupy v historickém bádání, ed. Martin Nodl, Daniela Tinková, Praha 2007

BARŠA, Pavel, CÍSAŘ, Ondřej, Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století, Brno 2004

BERDING, Helmut, Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte, in: Historische Zeitschrift 223, 1976,  1, s. 98-110

Die Bielefelder Sozialgeschichte. Klassische Texte zu einem geschichtswissenschaftlichen Programm und seinen Kontroversen, hrsg. von Bettina Hitzer, Thomas Welskopp, Bielefeld 2010

BRIESEN, Detlef, Warenhaus, Massenkonsum und Sozialmoral. Zur Geschichte der Konsumkritik im 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2001

Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich, hrsg. von Jürgen Kocka, I.-III., München 1988

COHEN, John, Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements, in:  Social Research 52, 1985,  4, s. 663-716

CONDITIO humana – konstanta (č)i historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, ed. Lucie Storchová, Praha 2007

DÜLMEN, Richard van, Historická antropologie, Praha 2002

EUROPÄISCHE Konsumgeschichte. Zur Gesellschaft- und Kulturgeschichte des Konsums (18. bis 20. Jahrhundert), hrsg. von Hannes Siegrist, Hartmund Kaelble, Jürgen Kocka, Frankfurt/Main, New York 1997

ETZEMÜLLER, Thomas, Sozialgeschichte als politische Geschichte. Werner Conze und die Neuorientierung der westdeutschen Geschichtswissenschaft nach 1945, München 2001

Fentress, James, Wickham, Chris, Social Memory, Oxford, Cambridge (USA) 1992

Grégr, Eduard, Historie rodiny, Praha 1996

GESCHICHTSPOLITIK und demokratische Kultur. Bilanz und Perspektiven, hrsg. von Beatrix Bouvier, Bonn 2008.

Horská, Pavla, KUČERA, Karel, MAUR, Eduard, STLOUKAL, Milan, Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990

Horský, Jan, Seligová, Markéta, Rodina našich předků, Praha 1997

K novověkým sociálním dějinám českých zemí. Od války k válce 1914-1939, ed. Zdeněk Kárník, Praha 1998

K novověkým sociálním dějinám českých zemí. Sociální dějiny dnes, ed. Jana Čechurová, Jiří Štaif, Praha 2004

K novověkým sociálním dějinám českých zemí. Z dob rakouských a předlitavských (1848-1918), ed. Zdeněk Kárník, Praha 1998

K novověkým sociálním dějinám českých zemí. Zvraty a převraty 1939-1992, ed. Zdeněk Kárník, Jan Měchýř, Praha 2001

KAELBLE, Hartmut, Sozialgeschichte Europas: 1945 bis zur Gegenwart, München 2007

KAELBLE, Hartmut, Vergleichende Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts: Forschungen europäischer Historiker, in: Geschichte und Vergleich. Ansätze und Ergebnisse international vergleichender Geschichtsschreibung, hrsg. von Heinz-Gerhard Haupt, Jürgen Kocka, Frankfurt am Main, New York 1996, s. 91-130

KALINOVÁ, Lenka, Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 1945-1989, Praha 2007

Kocka, Jürgen, Sozialgeschichte. Begriff – Entwickelung – Probleme, Göttingen 1986

KOPPER, Christopher, Eine komparative Geschichte des Massentourismus im Europa der 1930er bis 1980er Jahre. Deutschland, Frankreich und Großbritannien im Vergleich, in: Archiv für Sozialgeschichte 49, 2009, s. 129-148

Kulturgeschichte heute, hrsg. von Wolfgang Hardtwig, Hans-Ulrich Wehler, Göttingen 1996

LANDWEHR, Achim, Diskurs – Macht – Wissen. Perspektiven einer Kulturgeschichte des Politischen, in: Archiv für Kulturgeschichte 85, 2003, s. 71-117

LÄSSIG, Simone, Zwischen Markt und Kultur? „Weiche“ Faktoren in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte am Beispiel von Privatbanken und Privatbankiers, in: Geschichte und Geschichtsvermittlung. Festschrift für Karl Heinrich Pohl, hrsg. von Olaf Hartung, Bielefeld 2008, s. 104-124

LENGER, Friedrich, „Historische Sozialwissenschaft“. Aufbruch oder Sackgasse, in: Geschichtswissenschaft im Geist der Demokratie. Wolfgang J. Mommsen und seine Generation, hrsg. von Christoph Corneließen, Berlin 2010, s. 115-132.

„LUXUS UND KONSUM“: eine historische Annäherung, hrsg. von Reinhold Reith und Torsten Meyer, Münster 2003

Machačová, Jana, Matějček, Jiří, Stav výzkumu sociálního vývoje českých zemí v období 1781-1914, in: Studie k sociálním dějinám 19. století, sv. 1, ed. Jana Machačová, Jiří Matějček, Opava 1992, s. 9-166

MACHAČOVÁ, Jana, MATĚJČEK, Jiří, MUSILOVÁ, Dana, PAVELČÍKOVÁ, Nina, Die Sozialgeschichte der böhmischen Länder 1918-1848 in der Fachliteratur aus den Jahren 1990-2007. Ein Forschungsbericht, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 8, 2007/2008, s. 223-246

MERGEL, Thomas, Überlegungen zu einer Kulturgeschichte der Politik, in: Geschichte und Gesellschaft 28, 2002, s. 574-606.

MITTERAUER, Michael, Sozialgeschichte der Familie. Kulturvergleich und Entwicklungsperspektiven, Wien 2009 (Basistexte Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 1)

MORAWSKI, Witold, Ekonomická sociologie. Problémy, teorie, empirie, Praha 2005

MUSILOVÁ, Dana, Možnosti uplatnění kategorie gender v sociální historiografii, in: Studie k sociálním dějinám 8, 2001, ed. Jana Machačová, Jiří Matějček, s. 45-52

NEČASOVÁ, Denisa, Dějiny žen či gender history? Možnosti, limity, východiska, in: Dějiny – teorie – kritika 5, 2008, 1, s. 81-102

NEŠPOR, Zdeněk R., HORSKÝ, Jan, Historická antropologie? Metodické problémy a paradoxy na pomezí dějepisectví, sociologie a sociální antropologie, in: Kuděj 6, 2004, 1, s. 61-81

NICKLAS, Thomas, Macht – Politik – Diskurs. Möglichkeiten und Grenzen einer Politischen Kulturgeschichte, in: Archiv für Kulturgeschichte 86, 2004, s. 1-25.

NOLTE, Paul, Historische Sozialwissenschaft, in: Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch, hrsg. von Johann Eibach, Georg  Lottes, Göttingen 2002, s. 53-68

PETRÁŇOVI, Josef a Lydia, Rolník v evropské tradiční kultuře, Praha 2000

PULLMANN, Michal, Sociální hnutí jako problém soudobé historické vědy v kontextu sociálních věd. Příspěvek k interdisciplinárnímu výzkumu, in: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, sv. 1, ed. Zdeněk Kárník a Michal Kopeček, Praha 2003, s. 271-284

Pullmann, Michal, Sociální dějiny českých zemí 2000, in: Český časopis historický 99, 2001, 1, s. 188-192

PULLMANN, Michal, Zneuznání, konflikt, revoluce. Místo hodnotových orientací a praktického jednání historických aktérů v dynamice sociálních hnutí, in: K novověkým sociáním dějinám Českých zemí. Sociální dějiny dnes, ed. Jana Čechurová, Jiří Štaif, Praha 2004, s. 59-67

RÁKOSNÍK, Jakub, Sociální politika jako předmět historického zkoumání, in: K novověkým sociálním dějinám Českých zemí. Sociální dějiny dnes, ed. Jana Čechurová, Jiří Štaif, Praha 2004, s. 179-192

RÁKOSNÍK, Jakub, Od tuláků k nezaměstnaným. Sociální politika z pohledu dějin pojmů, in: Dějiny – teorie – kritika 2, 2005, 2, s. 179-194

RELIGIÖSE Sozialisationen im 20. Jahrhundert. Historische und vergleichende Perspektiven, hrsg. von Klaus Tenfelde, Essen 2010.

RÖDDER, Andreas, Klios neue Kleider. Theoriedebatten um eine neue Kulturgeschichte der Politik in der Moderne, in: Historische Zeitschrift 283, 2006, s. 657-688.

Sanderson, Stephen K., Social Transformations. A General Theory of Historical Development, Oxford, Cambridge 1995

SCHINDLER-WISTEN, Petra, Rodinný život v období tzv. normalizace pohledem komunistických funkcionářů a disidentů, in: České, slovenské a československé dějiny. Moderní přístupy k soudobým dějinám, Ústí nad Orlicí 2006, s. 162-170

SCHLÄPPI, Daniel, Zum Stellenwert von Vereins- und Verbandsarchiven als Quellen für die Kultur- und Sozialgeschichte, in: Kulturelle Überlieferung. Bürgertum, Literatur und Vereinswesen im Rheinland 1830-1945, hrsg. von Cornelia Ilbrig, Düsseldorf 2008, s. 47-65.

SCHLÖGEL, Karl, Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, München 2003

SLABÁKOVÁ, Radmila, Sociální historie na prahu 21. století aneb k perspektivám sociální historie v postmoderní  a post-postmoderní době, in: Studie k sociálním dějinám 8, 2001, ed. Jana Machačová, Jiří Matějček, s. 31-37

Soukup, Václav, Dějiny sociální a kulturní antropologie, Praha 1996

Sozialgeschichte im internationalen Überblick, hrsg. von Jürgen Kocka, Darmstadt 1989

SOZIALGESCHICHTE und soziale Bewegungen in der Historiographie der Tschechischen und Slowakischen Republik, hrsg. von Institut für Soziale Bewegungen, Ruhr-Universität Bochum, Bochum 2000

Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung: Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und DDR 1948-1968. Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 22. bis 24. November 2002, hrsg. von Christiane Brenner, München 2005

STOLLBERG-RILINGER, Barbara, Was heißt Kulturgeschichte des Politischen?, Berlin 2005 (Zeitschrift für Historische Forschung, Beiheft 35).

Studie k sociálním dějinám 19. století, ed. Jana Machačová, Jiří Matějček, sv. 1-5, Opava 1992-1995, sv. 6-7, Kutná Hora, Opava 1996-1997

Studie k sociálním dějinám, ed. Jana Machačová, Jiří Matějček, sv. 1-9, Opava, Praha, Kutná Hora 1998-2002, sv. 10-, Opava 2002

SUTER, Mischa, Jenseits des „cash nexus“. Sozialgeschichte des Kredits zwischen kulturanthropologischen und informationsökonomischen Zugängen, in: WerkstattGeschichte 18, 2009,  53, s. 89-99.

ŠUBRT, Jiří, Sociální paměť a sociologický výzkum, in: Soudobé dějiny 2, 1995, 2-3, s. 269-280

Transnationale Netzwerke im 20. Jahrhundert. Historische Erkundungen zu Ideen und Praktiken, Individuen und Organisationen = Transnational networks in the 20th century, hrsg. von Berthold Unfried, Leipzig 2008.

TRENTMANN, Frank, Beyond consumerism. New historical perspectives on comsumption, in: Journal of contemporary history 39, 2004,  3, s. 373-401

Unterwegs in Europa. Beiträge zu einer vergleichenden Sozial- und Kulturgeschichte. Festschrift für Heinz-Gerhard Haupt, hrsg. von Christina Benninghaus, Frankfurt am Main 2008

Wehler, Hans-Ulrich, Die Herausforderung der Kulturgeschichte, München 1998

WEHLER, Hans-Ulrich, Land ohne Unterschichte? Neue Essays zur deutschen Geschichte, München 2010.

Was sind Kulturwissenschaften? Hrsg. von Heinz D. Kittsteiner,  Paderborn 2004

WELSKOPP, Thomas, Sozialgeschichte der Väter. Grenzen und Perpektiven der Historischen Sozialwissenschaft, in: Geschichte und Gesellschaft 24, 1998,  2, s. 173-198

ZIEBURA Gilbert, Die Rolle der Sozialwissenschaften in der westdeutschen Historiographie der internationalen Beziehungen, in: Geschichte und Gesellschaft 16, 1990,  1, s. 79-103

Znebejdánek, František, Sociální hnutí. Teorie, koncepce, představitelé, Praha 1997

Historická demografie a statistika

Armengaud, André, La population française au XXè siècle, Paris 1970

BACCI, Massimo Livi, Populace v evropské historii, Praha 2003

Bade,  Klaus J., Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí, Praha 2005

DESROSIÉRES, Alain, La Politique des Grands Nombres: Histoire de la Raison Statistique, Paris 1993

FialovÁ, Ludmila a kol., Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996

Fialová, Ludmila, Využití výsledků českého historicko demografického výzkumu pro dějiny rodiny, in: Česko-francouzský dialog o dějinách evropské rodiny,  usp. Pavla Horská, Praha 2001, s. 85-106

Geschichte der Familie, hrsg. von  André Burguiére, I.-IV., Frankfurt am Main, New York 1996

Havránek, Jan, Petráň, Josef, Základy statistické metody pro historiky, Praha 1963

Hejl, František, Verbík, Antonín, Vošahlíková, Pavla, Struktura společnosti na území Československa a Polska v 19. století do roku 1918, Praha 1988

HISTORISCHE Statistik in der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. von Nils Diederich, Wiesbaden 1990

Horská, Pavla, KUČERA, Karel, MAUR, Eduard, STLOUKAL, Milan, Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990

International historical statistics. Africa, Asia & Oceania 1750-1993, ed. by Brian F. Mitchel, New York, London 1998

International historical statistics. Europe 1750-1993, ed. by Brian F. Mitchel, Basingstoke 1998

International historical statistics. The Americas 1750-1993, ed. by Brian F. Mitchel, Basingstoke 1998

JARAUSH, Konrad, Quantitative Methoden in der Geschichtswissenschaft, Darmstadt 1985

Kárníková, Ludmila, Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914, Praha 1965

KOBELT, Helmut, Wirtschaftsstatistik für Studium und Praxis, Stuttgart 2000

Maur, Eduard, Základy historické demografie, Praha 1983

MAUR, Eduard, Débuts, développement et état actuel de la démographie historique en République tcheque, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 3, 1996, s. 21-35

PODZIMEK, Jaroslav, Súpis štatistických prameňov dotýkajúcich sa územia Československa pre roky 1939-1945, Bratislava 1974

PODZIMEK, Jiří, Vývoj československé statistiky do vzniku Státního úřadu statistického, Praha 1974

Quantitative Methoden in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Vorneuzeit,  hrsg. von  Franz Irsigler, Stuttgart 1978

QUELLEN und Forschungen zur historischen Statistik von Deutschland, hrsg. von Wolfram Fischer, Andreas Kunz, Wiesbaden 1992 (Ausgewählte Arbeitsunterlagen zur Bundesstatistik, Statistisches Bundesamt Wiesbaden, 26)

RÖNZ, Bernd, ECKSTEIN, Peter, Lexikon Statistik, Wiesbaden 1994

Sborník k problematice multietnicity, ed. Zdeněk Kárník, Praha 1996

ŠTAIF, Jiří, Multietnicita a statistika v českých zemích 1790-1880, in: Sborník k problematice multietnicity, ed. Zdeněk Kárník, Praha 1996, s. 13-46

THOME, Hans, Grundkurs Statistik für Historiker, Köln 1995

TOOZE, Adam J., Die Vermessung der Welt. Ansätze zu einer Kulturgeschichte der Wirtschaftsstatistik, in: Wirtschaftsgeschichte als Kulturgeschichte. Dimensionen eines Perspektivenwechsels, hrsg. von Hartmut Berghoff, Jakob Vogel, Frankfurt am Main, New York, s. 325-351

TOOZE, Adam J., Statistics and the German State, 1900-1945. The making of modern economic knowledge, Cambridge 2001

 

Syntézy světových, univerzálních a evropských dějin

Au nom du consommateur : Consommation et politique en Europe et aux États-Unis au XXe siècle / Sous la dir. de Alain Chatriot, Marie-Emmanuelle Chessel et Matthew Hilton.
Paris : Éd. la Découverte, 2004

ARON, Raymond, Historie XX. století, Praha 1999

BEREND, Ivan T., An economic history of twentieth-century Europe. Economic regimes from Laissez-Faire to globalization, Cambridge 2006

BERGHAHN, Volker, Industriegesellschaft und Kulturtransfer. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen im 20. Jahrhundert, Göttingen 2010

BLACKFORD, Mansel G., The rise of modern business in Great Britain, the United States, and Japan, Chapel Hill 2008

The CAMBRIDGE economic history of modern Europe, ed. by Stephen Broadberry and Kevin O´Rourke, Cambridge 2010

CARNEVALLI, Francesca, Europes Advantage: Banks and Small Firms in Britain, France, Germany and Italy since 1918, Oxford 2005

COMPANJE, Karel-Peter, VERAGHTERT, Karel, WIDDERSHOVEN, Brigitte, Two centuries of solidarity. German, Belgian and Dutch social health insurance, 1770-2008, Amsterdam 2009

CRAIG, Gordon A., Geschichte Europas 1815-1980, München 1989

DAVIES, Norman, Evropa. Dějiny jednoho kontinentu, Praha 2000

DEUTSCHLAND und Europa in der Weltwirtschaft seit 1945. Quellen zur Geschichte und Politik. Texte und Quellen in Auswahl, hrsg. von Werner Abelshauser, Reinhard Neebe, Stuttgart 2008 (středoškolská učebnice, mám to tam nechat? ◙IK)

Dülffer, Jost, Europa im Ost-West-Konflikt: 1945-1991,  München 2004 (Oldenbourg-Grundriss der Geschichte)

DÜR, Andreas, Protection for exporters. Power and discrimination in transatlantic trade relations, 1930-2010, Ithaca 2010

DURMAN, Karel, Popely ještě žhavé. Velká politika 1938-1991, I. Světová válka a nukleární mír 1938-1964, Praha 2004

An ECONOMIC  HISTORY of Europe: from expansion to development, ed. by Antonio Di Vittorio, Abington, New York 2006

DVOŘÁK, Radovan, Choceň. Patnáct kapitol z dějin města, Ústí n. O. 1999 – co to tady dělá? IK

ENGELEN, Ute, Betriebliche Wohnungspolitik im „fordistischen“ Zeitalter. Das Volkswagenwerk in Wolfsburg und Automobiles Peugeot in Sochaux von 1944 bis 1979, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 55, 2010,  2, s. 180-203

EUROPEAN banks and the American challenge. Competition and cooperation in international banking under Bretton Woods, ed. by Stefano Battilossi, Youssef Cassis, Oxford 2002

Europas Finanzzentren. Geschichte und Bedeutung im 20. Jahrhundert, hrsg. von Christoph Maria Merki, Frankfurt am Main, New York 2005

European economies since the Second World War, ed. by Bernard J. Foley, Basingstoke 1998

GILBERT, Felix, LARGE, David Clay, Konec evropské éry. Dějiny Evropy 1890-1990, Praha 2003

GILBERT, Martin, Dějiny dvacátého století, Svazek 1. 1900-1933, Praha 2005

Handbuch der europäischen Geschichte, hrsg. von Theodor Schieder, I.-VII., Stuttgart 1968-1975

Hillgruber, Andreas, Europa in der Weltpolitik der Nachkriegszeit: 1945-1963, bearb. von Jost Dülffer,  München 2004 (Oldenbourg-Grundriss der Geschichte)

HISTORY and culture of economic nationalism in East Central Europe, ed. by Helga Schultz, Eduard Kubů, Berlin 2006

Hobsbawm, Eric John, Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991, Praha 1998

Johnson, Paul, Dějiny 20. století, Praha 1991

KAELBLE, Hartmut, Sozialgeschichte Europas. 1945 bis zur Gegenwart, München 2007

Kennedy, Paul Michael, Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996

KIESEWETTER, Hubert, Region und Industrie in Europa 1815-1995, Stuttgart 2000

LEMMES, Fabian, „Ausländereinsatz“ und Zwangsarbeit im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Neuere Forschungen und Ansätze, in: Archiv für Sozialgeschichte 50, 2010, s. 395-444

LEBOUTTE, René, Histoire économique et sociale de la construction européenne, Bruxelles 2008

MAGEE, Gary B., Productivity and performance in the paper industry. Labour, capital, and technology in Britain and America, 1860-1914, Cambridge 1997

MARKWELL, Donald, John Maynard Keynes and international relations. Economic paths to war and peace, Oxford 2006

„Mitteleuropa“ und „Südosteuropa“ als Planungsraum. Wirtschafts- und kulturpolitische Expertisen im Zeitalter der Weltkriege, hrsg. von Carola Sachse, Göttingen 2010

The New Cambridge Modern History, 14 vol., Cambridge 1957-1970

Paying for the liberal state. The rise of public finance in nineteenth-century Europe, ed. by José Luís Cardoso, Cambridge 2010

PERSSON, Karl Gunnar, An economic history of Europe. Knowledge, institutions and growth, 600 to the present, Cambridge 2010

REBUILDING the financial system in Central and Eastern Europe, 1918-1994, edited by Philipp L. Cottrell, Brookfield 1997

STATE and financial systems in Europe and the USA. Historical perspectives on regulations and supervision in the nineteenth and twentieth centuries, ed. by Stefano Battilossi, Jaime Reis, Farnham 2010

STRAUMANN, Tobias, Fixed ideas of money. Small states and exchange rate regimes in twentieth-century Europe, Cambridge 2010

Supervision and authority in industry. Western European experiences, 1830-1939, ed. by Patricia Van den Eeckhout, New York 2009

TILLY, Stephanie, Arbeit – Macht – Markt. Industrieller Arbeitsmarkt 1900-1929. Deutschland und Italien im Vergleich, Berlin 2006

Wegs Robert, Ladrech, Robert, Evropa po roce 1945, Praha 2002

WIRTSCHAFT im Zeitalter der Extreme. Beiträge zur Unternehmensgeschichte Deutschlands und Österreichs. Im Gedenken an Gerald D. Feldman, hrsg. von Hartmut Berghoff, München 2010

WOOD, John H., A history of central banking in Great Britain and the United States, Cambridge 2009

Syntézy dějin jednotlivých zemí, národů a měst (pouze česky)

 

ARMSTRONGOVÁ, Karen, Jeruzalém, Praha 1999

AXWORTHY, Michael, Dějiny Íránu, Praha 2009

BAREŠ, Petr a kol., Dějiny Egypta, Praha 2010

BLAINEY, Geoffrey, Dějiny Austrálie, Praha 2000

BUFFET, cyril, Berlín, Praha 1999

BUSCK, Henning, Dějiny Dánska, Praha 2007

CHALUPA, Jiří, Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile, Praha 1999, 2002

COLLINS, Roger, Baskové, Praha 1997

Davies, Norman, Ostrovy: dějiny, Praha 2003

DAVIES, Norman, Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy, Praha 2003

DUBY, Georges a kol., Dějiny Francie, Praha 2003

ECKERT, Carter J., Dějiny Koreje, Praha 2009

FAIRBANK, John, Dějiny Číny, Praha 2010

FERRO, Marc, Dějiny Francie, Praha 2009

FILIPSKÝ, Jan a kol., Dějiny Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Srí Lanky, Praha 2003

FRASER, Angus, Cikáni, Praha 1998

GLENNY, Misha, Balkán 1804-1999. Nacionalismus, válka a velmoci, Praha 2003

Gombár, Eduard, Moderní dějiny islámských zemí, Praha 1999

HIBBERT, Christopher, Florencie, Praha 1997

HIBBERT, Christopher, Řím, Praha 1998

HORST, Han van der, Dějiny Nizozemska, Praha 2005

HRADEČNÝ, Pavel a kol., Dějiny Řecka, Praha 1998

HRADEČNÝ, Pavel, HLADKÝ, Ladislav, Dějiny Albánie, Praha 2008

HULEC, Otakar, OLŠA, Jaroslav, Dějiny Jižní Afriky, Praha 2010

HULEC, Otakar, OLŠA, Jaroslav, Dějiny Zimabwe, Zambie a Malawi, Praha 2008

INWOOD, Stephen, Historie Londýna, Praha 2003

JOHNSON, Paul, Dějiny amerického národa, Praha 2000

JOHNSON, Paul, Dějiny anglického národa, Praha 2002

JUTIKKALA, Eino, Dějiny Finska, Praha 2001

KADEČKOVÁ, Helena, Dějiny Islandu, Praha 2009

KAISEROVÁ, Kristýna a kol., Dějiny města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1995

KAŠPAR, Oldřich, Dějiny Karibské oblasti, Praha 2002

KAŠPAR, Oldřich, Dějiny Mexika, Praha 2009

KLÍMA, Jan, Dějiny Angoly, Praha 2008

KLÍMA, Jan, Dějiny Brazílie, Praha 1998

KLÍMA, Jan, Dějiny Mosambiku, Praha 2010

KLÍMA, Jan, Dějiny Portugalska, Praha 2007

KLÍMA, Vladimír, Nigérie, Praha 2003

KODLOVI, František a Jiřina, Chlum u Třeboně. Kapitoly z dějin jihočeského pohraničí, Chlum u Třeboně 1979

KONTLER, László, Dějiny Maďarska, Praha 2008

KOVÁČ, Dušan, Dějiny Slovenska, Praha 1998

LEDVINKA, Václav,  PEŠEK, Jiří, Praha. Dějiny českých měst, Praha 2000

LEMAIRE, André, Dějiny hebrejského národa, Praha 1995

LEWIS, Bernard, Dějiny Blízkého východu, Praha 2007

MAK, Geert, Malé dějiny Amsterodamu, Praha 1999

MÁNKOVÁ, Eva, KAŠPAR, Oldřich, Dějiny Mexika, Praha 2000

MAREK, Jan, Dějiny Afghánistánu, Prha 2006

MAUROIS, André, Dějiny Francie, Praha 1994

MOODY, Theodore W., Dějiny Irska, Praha 1996

Morgan, Kenneth O. a kol., Dějiny Británie, Praha 2010

MÜLLER, Helmuth a kol., Dějiny Německa, Praha 2008

NEUMANN, Christoph K., KREISER, Klaus, Dějiny Turecka, Praha 2010

NOŽINA, Miroslav, Dějiny Kambodže, Praha 2007

PALMER, Alan, Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996

PROCACCI, Giuliano, Dějiny Itálie, Praha 2007

Redgateová, Elisabeth,  Arméni, Praha 2003

REISCHAUER, Edwin O., CRAIG, Albert M., Dějiny Japonska, Praha 2009

ROEDL, Bohumír, Dějiny Peru a Bolívie, Praha 2007

ROUX, Jean Paul, Dějiny Střední Asie, Praha 2007

ROVNÁ, Lenka, JINDRA, Miroslav, Dějiny Kanady, Praha 2000

Rybníček, Drahomír, Třebíč: dějiny města, I., Třebíč 2003

RYCHLÍK, Jan, Dějiny Bulharska, Praha 2001

RYCHLÍK, Jan, KOUBA, Miroslav, Dějiny Makedonie, Praha 2003

RYCHLÍK, Jan, PERENIČ, Milan, Dějiny Chorvatska, Praha 2007

SAHANOVIČ, Hienadž, ŠYBIEKA, Zachar, Dějiny Běloruska, Praha 2006

SCHOEPS, Hans-Joachim, Dějiny Pruska, Praha 2004

sinclair, Keith a kol., Dějiny Nového Zélandu, Praha 2003

strnad, Jaroslav a kol., Dějiny Indie, Praha 2008

ŠESTÁK, Miroslav a kol., Dějiny jihoslovanských zemí, Praha 2009

ŠVANKMAJER, Milan a kol., Dějiny Ruska, Praha 2010

ŠVEC, Luboš, Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996

TINDALL, George B. a kol., Dějiny Spojených států amerických, Praha 2008

TREPTOW, Kurt W., Dějiny Rumunska, Praha 2000

UBIETO ARTERA, Antonio a kol., Dějiny Španělska, Praha 2010

VEBER, Václav a kol., Dějiny Rakouska, Praha 2002

VEBER, Václav, Dějiny sjednocené Evropy. Od antických počátků do současnosti, Praha 2009

VLK, Jan, LÁNÍK, Jaroslav, Dějiny Prahy, I.-II., Praha 1997

WEBER, Hermann, Dějiny NDR, Praha 2003

WEIL, Francois, New York. Dějiny měst, Praha 2003

Wyatt, David A.,  Dějiny Thajska, Praha 2004

ZBOŘIL, Zdeněk, Dějiny Malajsie, Praha 2009

Žagabpa, Cipön Wangčhug Dedän, Dějiny Tibetu, Praha 2000

Hospodářské a  sociální dějiny jednotlivých států (kromě níže uvedených)

BEREND, Iván Tibor, The Hungarian economy in the twentieth century, London 1985

The economic development of Ireland since 1870, ed by Cormac O Gráda, Aldershot 1994

Freris, Andrew, The Greek economy in the twentieth century, London 1986

JOUGANATOS, George A., The development of the Greek economy, 1950-1991: an historical, empirical, and econometric analysis, New York 1992

KAHK, Juhan, An economic history of the Baltic countries, Stockholm 1997

KENNEDY, Kieran A., GIBLIN, Thomas, McHUGH, Deirdre, London 1988, The economic development of Ireland in the twentieth century, London 1988

KLIX, Heike, Volkswirtschaft Irland. Ursachen und Folgen des Wirtschaftswachstums. Die Entwicklung des Celtic Tigers zwischen 1990 und 2005, Hamburg 2010

Lackner, Helmut, Luxbacher, Günter, Hannesschläger, Christian, Technikgeschichte in Österreich, Wien, München 1996

LAMPE, John R., Balkan economic history 1550-1950: from imperial borderlands to developing nations, Bloomington 1982

LANDAU, Zbigniew, Polish and Jewish enterpreneurs during the German occupation in Poland, 1939-1945, in :  Enterprise in the period of fascism in Europe, ed. by Harold James, Jakob Tanner, Aldershot u.a. 2002, s. 178-188

Lampe, John R., The Bulgarian Economy in the Twentieth Century, London 1986

Landau, Zbigniew, Tomaszewski, Jerzy, The Polish Economy in the Twentieth Century, London 1985

PALAIRET, Michael R., The Balkan economies 1800-1914: evolution without development, Cambridge 1997

RICHARDS, Eric, Destination Australia: Migration to Australia since 1901, Manchester 2009

SWEENEY, Paul, CAIRNCROSS, Frances, McDOWELL, Daragh, Irelands Economic Success: Reasons and Lessons, Edinburgh 2008

TURNOCK, David, The Romanian economy in the twentieth century, London 1986

TURNOCK, David, Aspects of Independent Romanias Economic History with Particular Reference to Transition for EU Accession, Aldershot, Burlington 2007

WESSELS, Jens-Wilhelm, Economic Policy and Microeconomic Performance in Interwar Europe: The Case of Austria, 1918-1939, Stuttgart 2007

VALGE, Jaak, Breaking Away from Russia: Economic Stabilization in Estonia, 1918-1924, Strockholm 2006

Hospodářské dějiny Velké Británie

Aldcroft, Derek Howard, The British economy. The years of turmoil, 1920-1951, Brighton 1986

ALLEN, Robert C., The British industrial revolution in global perspective, Cambridge 2009

ARKELL, Vincent Thomas John, An exam guide to British social and economic history (1750-1950), Oxford 1983

An AFFLUENT society?: Britains post-war Golden Age revisited, edited by Lawrence Black and Hugh Pemberton, Aldershot, Burlington 2004

BARNETT, Correlli, The lost victory: British dreams, British realities, 1945-1950, Basingstoke 1995

BARR, Nicholas Adrian,  The economics of the welfare state, Oxford 2004

BARTON, Susan, Working-class organisations and popular tourism, 1840-1970, Manchester, New York 2005

BENSON, John,. Affluence and Authority: A Social History of 20th Century Britain, London 2005

Blackford, Mansel G., The rise of modern business in Great Britain, the United States, and Japan, Chapel Hill 1998

Booth, Alan, The British economy in the twentieth century, New York 2001

BROADBERRY, Stephen, Market Services and the Productivity Race, 1850-2000: British Performance in International Perspective, Cambridge 2006

BRITTON, Andrew, Macroeconomic policy in Britain 1974-1987, Cambridge 1991

BURNHAM, Peter, Remaking the Postwar World Economy: Robot and British Policy in the 1950s, Basingstoke 2003

BUSINESS in Britain in the twentieth century, ed. by Richard Coopey, Oxford 2009

CAIRNCROSS, Alec, Austin Robinson: the life of an economic adviser, New York 1993

CAIRNCROSS, Alec, EICHENGREEN, Barry, Sterling in decline: the devaluations of 1931, 1949 and 1967, Basingstoke 2003

Cairncross, Alec, The British economy since 1945: economic policy and performance, 1945-1995, Oxford 1995

The CAMBRIDGE ECONOMIC HISTORY of modern Britain. Vol. 2, Economic maturity, 1860-1939, ed. by Roderick Floud and Paul Johnson, Cambridge 2004

The CAMBRIDGE ECONOMIC HISTORY of modern Britain. Vol. 3, Structural change and growth, 1939-2000, ed. by Roderick Floud and Paul Johnson, Cambridge 2004

The Chancellors Tales: Managing the British Economy, edited by Howard Davies, Cambridge, Malden, MA 2006

CAPIE, Forrest, Price change, financial stability, and the British economy, 1870-1939, in: Deflation. Current and historical perspectives, ed. by Richard C. K. Burdekin, Cambridge 2010, s. 61-90

CAPIE, Forrest, The Bank of England. 1950s to 1979, Cambridge 2010

CAPIE, Forrest, Financial crises in the UK during the 19th and 20th centuries, in: Die internationale Finanzkrise. Was an ihr ist neu, was alt? Worauf muss in Zukunft geachtet werden? 31. Symposium des Instituts für Bankhistorische Forschung e. V. am 10. Juni 2009 in der Hauptverwaltung Frankfurt am Main der Deutschen Bundesbank, Stuttgart 2009, s. 31-42

Capie, Forrest, Webber, Alan, A monetary history of the United Kingdom, 1870-1982, London 1985

CHICK, Martin, Industrial policy in Britain, 1945-51: economic planning, nationalisation, and the Labour governments, New York 1997

Collins, Michael,  Money and banking in the UK: a history, London 1988

DARLING, Elizabeth, WHITWORTH, Lesley, Women and the Making of Built Space in England, 1870-1950, Hants, Burlington 2007

DELL, Edmund, A hard pounding: politics and economic crisis, 1974-1976, Oxford, New York 1991

The economic history of Britain since 1700, ed. by Roderick Floud and Donald McCloskey, vol. 2, 1860 to the 1970s, Cambridge 1981

EDGERTON, David, Warfare State: Britain, 1920-1970, Cambridge 2005

FRANCIS, Martin,  Ideas and policies under Labour, 1945-1951: building a new Britain, Manchester 1997

The FRONTLINE of freedom: British farming in the Second World War, edited by Brian Short, Charles Watkins, John Martin, Agricultural History Review – Supplement 2006

GAMBLE, Andrew, Privatization, thatcherism, and the British state, in: Journal of Law and Society, Vol. 16, 1988, 1, s. 1-20

GAZELEY, Ian, Poverty in Britain, 1900-1965, Basingstoke 2003

GEIGER, Till, Britain and the economic problem of the Cold War: the political economy and the economic impact of the British defence effort, 1945-1955, Aldershot 2004

GLYNN, Sean, BOOTH, Alan, Modern Britain: an economic and social history, London, New York 1996

GREAVES, Julian, Industrial reorganization and government policy in interwar Britain, Aldershot, Burlington 2005

GREGG, Pauline, A social and economic history of Britain 1760-1980, London 1982

HENNASY, Peter, Having It so Good: Britain in the Fifties, London 2006

Hill, Charles Peter, British economic and social history, 1700-1975, London 1985

JACKSON, Ian, The economic cold war: America, Britain and East-West trade 1948-1963, Basingstoke 2001

KAISER, Wolfram, Großbritannien und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1955-1961. Von Messina nach Canossa, Berlin 1996

Kennedy, William P., Industrial structure, capital markets and the origins of British eco­nomic decline, Cambridge 1987

KETTELL, Steven, The Political Economy of Exchange Rate Policy-Making from the Gold Standard to the Euro, Ithaca 2006

KORZENIEWICZ, Richard, British economic and social history 1700-1950, London 1985

KOVÁŘ, Martin, Sir Oswald Mosley, British Union of Fascists a jejich vize fašistického státu. Příspěvek ke studiu politického a ekonomického extremismu mezi světovými válkami, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, s. 210-229

KOVÁŘ, Martin, SOUKUP, Jaromír, TUMIS, Stanislav, Vznik a vývoj britského sociálního státu ve 40.-60. letech 20. století. Příspěvek k politickým, sociálním a hospodářským dějinám Velké Británie po roce 1945, in: Dvacáté století 2006, ed. Martin Kovář a Vladimír Nálevka, s. 163-192

LABOUR’s economic policies 1974-1979, ed. by Michael Artis and David Cobham, Manchester 1990

LORD, Christopher James, Absent at the creation. Britain and the formation of the European community, 1950-1952, Aldershot, Dartmouth 1996

LYTH, Peter J., The resumption of British coal exports through Hamburg, 1919-1925: Problems and perspectives, in: Inland navigation and economic development in nineteenth-century Europe, ed. by Andreas Kunz, Mainz 1995, s. 291-304

MAGEE, Gary B., THOMPSON, Andrew S., Empire and globalisation. Networks of people, goods and capital in the British world, c. 1850-1914, Cambridge 2010

MAGEE, Gary B., THOMPSON, Andrew S., Lines of credits, debts of obligation. Migrant remittances to Britain, c. 1875-1913, in: The economic history review 59, 2006, s. 539-577

MASON, Simon, British social and economic history: sources, coursework, questions, Oxford 1990

MAY, Trevor, An economic and social history of Britain, 1760-1970, Harlow 1996

MELLING, Joseph, BOOTH, Alan, Managing the Modern Workplace: Productivity, Politics and Workplace Culture in Postwar Britain, Adelrshot, Burlington 2008

MILLS, Catherine, Regulating health and safety in the British mining industries, 1800-1914, Farnham 2009

MILWARD, Alan Steele, The economic effects of the two world wars on Britain, Basingstoke 1984

NEWTON, Scott, The Two Sterling Crises of 1964 and the Decision Not to Devalue, in: The Economic History Review, Vol. 62, 2009, 1, s. 73-98

NO WEALTH but life. Welfare economic and the welfare state in Britain, 1880-1945, ed. by Roger E. Backhouse, Cambridge 2010

NORPOTH, Helmut, Guns and butter and government popularity in Britain, in: The American Political Science Review, Vol. 81, 1987, 3, s. 949-959

OHARA, Glen, From Dreams to Disillusionment: Economic and Social Planning in 1960s Britain, Basingstoke 2007

POWELL, Christopher G., The British building industry since 1800: an economic history, London 1996

REID, Alistair J., United We Stand: A History of Britains Trade Unions, London 2004

RINGE, Astrid, Konkurrenten in Europa. Großbritannien und die Bundesrepublik Deutschland  – Deutsch-britische Wirtschaftsbeziehungen 1949-1957, Stuttgart 1996

ROSEN, Andrew, The Transformation of British Life, 1950-2000: A Social History, Manchester 2003

SANDBROOK, Dominic, Never Had It so Good: A History of Britain from Suez to the Beatles, London 2006

SCOTT, Peter, triumph of the South: A Regional Economic History of Early Twentieth Century Britain, Aldershot, Burlington 2007

SUNDERLAND, David, Managing British Colonial and Post-Colonial Development: The Crown Agents, 1914-1974, Woodbridge 2007

THOMSON, Steven, Unemployment, Poverty and Health in Interwar South Wales, Cardiff 2006

TIRATSOO, Nicholas, TOMLINSON, Jim, The Conservatives and industrial efficiency, 1951-1964: thirteen wasted years? London, New York 1998

TODD, Selina, Young Women, Work and Family in England, 1918-1950, Oxford 2005

TOMLINSON, Jim, Democratic socialism and economic policy: the Attlee years, 1945-1951, Cambridge 1997

TOMLINSON, Jim, Managing the Economy, Managing the People: Britain c. 1931-70, in: The Economic History Review, Vol. 58, 2005, 3, s. 555-585

TOYE, Richard, The Labour Party and the planned economy, 1931-1951, London 2003

TWENTIETH Century Britain: Economic, Cultural and Social Change, edited by by Francesca Carnevali; Julie-Marie Strange Paul A. Johnson, Edinburgh 2007

WENGENROTH, Ulrich, Deutsche und britische Unternehmer im 19. und 20. Jahrhundert, in: Die ungleichen Partner. Deutsch-britische Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert, hrgs. von Wolfgang J. Mommsen, Stuttgart 1999, s. 98-111

WICKHAM-JONES, Mark, Economic strategy and the Labour Party: politics and policy-making, 1970-83, Basingstoke 1996

YANTEK, Thom, Polity and Economy under Extreme Economic Conditions: A Comparative Study of

the Reagan and Thatcher Experiences, in: American Journal of Political Science, Vol. 32, 1988, 1,

s. 196-216

WOODWARD, Nicholas, The Management of the British Economy, 1945-2001, Manchester New York 2004

WORK and Pay in Twentieth Century Britain, edited by Nicholas Crafts, Ian Gazeley, Andrew Newell, Oxford 2007

Hospodářské dějiny USA a kanady

APPLEBY, Joyce, CHENG, Eileen K., GOODWIN, Joanne L., Encyclopedia of women in American history, I-III, Armonk 2002

BOSTON, Michael B., The business strategy of Booker T. Washington. Ist development and implementation, Gainesville 2010

The Cambridge economic history of the United States, ed. by Stanley L. Engerman, Robert E. Gallman, vol. 3, The twentieth century, Cambridge 1996

CAPITAL intentions. Female proprietors in San Francisco, 1850-1920, ed. by Edith Sparks, Chapel Hill 2006

COLLIER, Peter, HOROWITZ, David, Fordové, Praha 1995

COHEN, Lizabeth, A Consumers Republic: The Politics of Mass Consumption in Postwar America, New York 2003

DELTON, Jennifer, Racial integration in corporate America, 1940-1990, New York 2009

Dickinson, John Aleksander, Brève histoire socio-économique du Québec, Sillery (Québec) 1995

EGNAL, Marc, Divergent paths. How culture and institutions have shaped North American growth, New York 1996

EISENBERG, Carolyn Woods, Drawing the line: the American decision to divide Germany, 1944-1949, Cambridge, New York 1996

FARBER, Davir, Sloan Rules: Alfred P. Sloan and the Triumph of General Motors, Chicago 2002

FIELD, Alexander J., The Impact of the Second World War on US Productivity Growth, in: The Economic History Review, Vol. 61, 2008, 3, s. 672-694

HART, David M., Forged consensus: science, technology, and economic policy in the United States, 1921-1953, Princeton, New Jersey 1998

HEALEY, Richard G., The Pennsylvania anthracite coal industry, 1860-1902. Economic cycles, business decision-making and regional dynamics, Scranton 2007

HETZEL, Robert L., The monetary policy of the Federal Reserve. A history, Cambridge 2008

Hughes, Jonathan, Cain, Louis P., American economic history, New York 1994

HUNT, James L., Relationship banker. Eugene W. Stetson, Wall Street, and American business, 1916-1959, Macon 2009

HUTCHINSON, William K., American economic history: a guide to information sources, Detroit, Michigan 1980

HYDE, Charles K., Riding the Roller Coaster: A History of the Chrysler Corporation, Detroit 2003

JACKSON, Ian, The economic cold war: America, Britain and East-West trade 1948-1963, Basingstoke 2001

KAMENSKY, Jane, The exchange artist. A tale of high-flying speculation and America´s first banking collapse, New York 2008

KAPLAN, Edward S., American trade policy, 1923-1995, London 1996

KARIER, Thomas Mark, Great experiments in American economic policy: from Kennedy to Reagan, Westport, Connecticut 1997

Landauer, Carl, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika, Stuttgart 1981

LICHTENSTEIN, Nelson, American Capitalism: Social thought and Political Economy in the Twentieth Century, Philadelphia 2006

Lundestad, Geir, Empire by integration. The United States and European integration, 1945-1997, Oxford, New York 1998

MADDOX, Robert Franklin, The war within World War II: The United States and international cartels, Westport, Connecticut 2001

MATUSOW, Allen J., Nixon´s economy: booms, busts, dollars, and votes, Lawrence, Kansas 1998

MAUSBACH, Wilfried, Zwischen Morgenthau und Marshall. Das wirtschaftspolitische Deutschlandkonzept der USA 1944-1947, Düsseldorf 1996

MAYER, Thomas, Monetary policy and the great inflation in the United States: the Federal Reserve and the failure of macroeconomic policy, 1965-1979, Cheltenham 1999

NELSON, Bruce, Divided we stand. American workers and the struggle for blac equality, Princeton 2002

NYE, David E., Electrifying America. Social meanings of a new technology, 1880-1940, Cambridge 1990

NYE, David E., When the lights went out. A history of blackouts in America, Cambridge 2010

NYE, David E., JOHANSEN, Thomas, The American century. A chronology and orientation (1900-2007), Odense 2007

Olson, James S.,  Wladaver-Morgan, Susan, Dictionary of United States economic history, Westport, Connecticut 1992

PARKER, Randall, E., The Economics of the Great Depression: A Twenty-First Century Look Back at the Economics of the Interwar Era, Northampton, MA 2007

PARKER, Roy, Uprooted: The Shipment of Poor Children to Canada, 1867-1917, Bristol 2010

PORTER BENSON, Susan, Household Accounts: Working-Class Family Economies in the Interwar United States, New York 2007

Ratner, Sidney, Soltow, James H., Sylla, Richard, The Evolution of the American econo­my: growth, welfare, and decision making, New York 1993

Ritter, Gretchen, Goldbugs and greenbacks. The antimonopoly tradition and the politics of finance in America, Cambridge, New York 1997

Roe, Mark J., Strong managers, weak owners. The political roots of American corporate finance, Princeton, N. J. 1994

ROGERS, Donald W., Making capitalism safe. Work safety and health regulation in America, 1880-1940, Urbana 2009

ROGERS, Robert P., An economic history of the American steel industry, London 2009

ROSENBERG, Samuel, American Economic Development since 1945: Growth, Decline and Rejuvenation, New York 2003

RUSSEL, Judith, Economics, bureaucracy, and race: how Keynesians misguided the war on poverty, New York 2004

Schaefer, Donald, Weiss, Thomas, American Economic Development in Historical Perspective, Stanford 1994

Schuker, Stephen A., American „reparations“ to Germany, 1919-33: implications for the third-world debt crisis, Princeton, New Jersey 1988

SILBER, William L., When Washington Shut down Wall Street: The Great Financial Crisis of 1914 and the Origins of Americas Monetary Supremacy, Princeton 2007¨

STEIN, Judith, Pivotal decade. How the United States traded factories for finance in the seventies, New Haven 2010

SUISMAN, David, Selling sounds. The commercial revolution in American music, Cambridge 2009

TAILLON, Paul Michel, Good, reliable, white men: railroad brotherhoods, 1877-1917, Urbana 2009

TAJOVSKÝ, Ladislav, Historické a myšlenkové pozadí New Dealu, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha 2005, s. 128–151

TAJOVSKÝ, Ladislav, Marshallův plán – pokračování Trumanovy doktríny, in: Marshallův plán: šedesát let poté. Sborník textů, ed. Jindřich Dejmek, Marek Loužek, Praha 2007, s. 99–137

TAJOVSKÝ, Ladislav, KOŠŤÁKOVÁ, Tereza, Americká ekonomika na prahu Velké hospodářské krize; Hospodářská politika 20. let, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám Prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007, s. 432–447

VALERI, Mark, Heavenly merchandize. How religion shaped commerce in Puritan America, Princeton 2010

WALTON, Gerry M., ROCKOFF, Hugh, History of the American economy, New York 1990 YANTEK, Thom, Polity and Economy under Extreme Economic Conditions: A Comparative Study of

the Reagan and Thatcher Experiences, in: American Journal of Political Science, Vol. 32, 1988, 1,

s. 196-216

WILKINS, Mira, The History of Foreign Investment in the United States, 1914 to 1945, Harvard 2004

ZHANG, Shu Guang, Economic Cold War: Americas embargo against China and the Sino-Soviet alliance, 1949-1963, Washington 2001

Hospodářské dějiny francie, beneluxu a švýcarska

BANKEN und Kredit in der Schweiz, 1850-1930 = Banques et crédit en Suisse, hrsg. von Youssef Cassis, Jakob Tanner, Zürich 1993

BATEN, Jörg, Ursachen und Erfolg von grenzüberschreitender Unternehmertätigkeit 1830-1914. Das Beispiel des badisch-schweizerischen Raumes, in: Natürliche und politische Grenzen als soziale und wirtschaftliche Herausforderung. Referate der 19. Arbeitstagung der Gesellschaft für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vom 18. bis 20. April 2001 in Aachen, Wiesbaden 2003, s. 179-201

BAUBEAU, Patrice, LAVIT D´HAUTEFORT, Arnaud, LESCURE, Michel, Histoire publique d´une société national, 1919-1994, Paris 1994

BEALE, Marjorie A., The modernist enterprise. French elites and the threat of modernity, 1900-1940, Stanford 1999

Bergier, Jean-François, Die Wirtschaftsgeschichte der Schweiz, von den Anfängen bis zur Gegenwart, Zürich 1983

BERGIER, Jean-François, Enterprises in Switzerland during the Second World War, in: Enterprise in the period of fascism in Europe, ed. by Harold James, Jakob Tanner, Aldershot u.a. 2002, s. 105-114

BÖCKER, Anita, GROENENDIJK, Kees, Einwanderungs- und Integrationsland Niederlande. Tolerant, liberal und offen?, in: Länderbericht Niederlande. Geschichte – Wirtschaft – Gesellschaft, hrsg. von Friso Wielenga, Ilona Taute, Bonn 2004, s. 303-361

BONIN, Hubert, La Banque nationale de crédit. Histoire de la quatrième banque de dépôts française en 1913-1932, Paris 2002

BONIN, Hubert, Les banques françaises de l´entre-deux-guerres (1919-1935), Paris 2000

BONIN, Hubert, Le Monde des banquiers français au Xxe siècle, Bruxelles 2000

Braudel, Fernand, Histoire économique et sociale de la France, I.-V., Paris 1993

Caron, François, An economic history of modern France, Paris 1981

Caron, François, Histoire économique de la France. XIXe-XXe siècle, Paris 1995

CASSIERS, Isabelle, LEDENT, Philippe, Belgian Monetary Policy under Bretton Woods, in: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalization and De-globalisation, ed. by Margit Müller, Timo Myllyntaus, Bern 2008, s. 407-434

CASSUT-SCHNEEBERGER, Julia, Der Einfluss des Konjunkturzyklus auf die Streikaktivität in Deutschland, Österreich und der Schweiz von 1901 bis 2004, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 18, 2007,  4, s. 80-100

COMMUN, Patricia, Von der deutschen Besatzung zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl? Lothringen und die deutsch-französische Handels- und Wirtschaftspolitik, 1931-1952, in: Europäische Integration. Deutsche Hegemonialpolitik gegenüber Westeuropa 1920-1960, hrsg. von Thomas Sandkühler, Göttingen 2002, s. 195-221.

DAVID, Thomas, MACH, André Mach, STRAUMANN, Tobias Straumann, The Questioning of Selective Protectionism in Switzerland. Cartel Law Reform and Corporate Governance Changes in the 1990s, in: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalization and De-globalisation, ed. by Margit Müller, Timo Myllyntaus, Bern 2008, s. 449-476

Deutschland und die Niederlande. Wirtschaftsbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert, hrsg. von Hein A. M. Klemann, Münster u.a. 2009

DIJK, Henk van, The development of the service sector in Germany and the Netherlands. A comparison, in: Historical social research 44, 1987, s. 98-120.

Dormois, Jean-Pierre, The French economy in the twentieth century, Cambridge, New York 2004

DROSSARD, Klaus, Debelux 100 Jahre, ans, jaar. 1894-1994. Deutsch-Belgisch-Luxemburgische Handelskammer, Bruxelles u.a., 1994

EBERT, Anne-Katrin, Verkehrspolitik im Vergleich. Radfahrwege in Deutschland und in den Niederlanden 1910-1940, in: Blätter für Technikgeschichte 71, 2009, s. 45-70

ECK, Jean-François, Les enterprises françaises face à l´Allemagne de 1945 à la fin des années 1960, Paris 2003

ECK, Jean-François, Histoire de l´économie française depuis 1945, 7.éd, Paris 2004

ECK, Jean-François, La France dans la nouvelle économie mondiale, Paris 1994

Les entreprises de biens de consommation sous lOccupation, ed. Sabine Effosse, Marc de Ferrière le Vayer, Hervé Joly, Tours 2010

Les entreprises du secteur de lénergie sous lOccupation, ed. Denis Varaschin, Arras 2006

Les ENTERPRISES et l´outre-mer français pendant la Seconde Guerre mondiale, ed. Hubert Bonin, Christophe Bouneau, Hervé Joly, Pessac 2010

Léconomie française dans la compétition internationale au XXe siècle. Colloque des 3 et 4 octobre 2002, ed. Maurice Lévy-Leboyer, Paris 2006.

Frankreich und Deutschland. Forschung, Technologie und industrielle Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Akten des internationalen Kolloquiums, veranstaltet vom Deutschen Historischen Institut Paris in Verbindung mit dem Deutschen Museum München und der Cité des Sciences et de lindustrie, Paris, München, 12.-15. Okt. 1987, hrsg. von Yves Cohen, München 1990

FRECH, Stefan, Bilaterale Arrangements und korporatistischer Entscheidungsprozeß. Schweizerische Außenwirtschaftspolitik und europäische Integrationskonzepte 1930-1960, in: Europäische Integration. Deutsche Hegemonialpolitik gegenüber Westeuropa 1920-1960, hrsg. von Thomas Sandkühler, Göttingen 2002, s. 223-251

FREMDLING, Rainer, John Cockerill. Pionierunternehmer der belgisch-niederländischen Industrialisierung, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 26, 1981,  3, s. 179-193

FREMDLING, Rainer, Die niederländische Wirtschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert, in: Nachbar Niederlande, hrsg. von Friso Wielenga, Markus Wilp, Münster 2007, s. 133-172

FREMDLING, Rainer, de Jong, Herman, SMITS, Jan Pieter, Die niederländische Wirtschaft während des zwanzigsten Jahrhunderts, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2001,  1, s. 13-52.

FRIDENSON, Patrick, French enterprises under German occupation, 1940-1944, in: Enterprise in the period of fascism in Europe, ed. by Harold James, Jakob Tanner, Aldershot u.a. 2002, s. 259-269

GILLINGHAM, John, Belgian Business in the Nazi New Order, Gent 1977

HALBEISEN, Patrick, Open Financial Markets in Switzerland and their Impact on Monetary and Financial Policy, in: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalization and De-globalisation, ed. by Margit Müller, Timo Myllyntaus, Bern 2008, s. 241-270

HEAD-König, Anne-Lise, The Process of Globalisation in the Swiss Labour Market Viewed in the Context of Three Major Export Industries (1880-1939), in: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalization and De-globalisation, ed. by Margit Müller, Timo Myllyntaus, Bern 2008, s. 209-240

HOMBURG, Ernst, ROOIJ, Arjan van, Die Vor- und Nachteile enger Nachbarschaft. Der Transfer deutscher chemischer Technologie in die Niederlande bis 1952, in: Technologietransfer aus der deutschen Chemieindustrie, 1925-1960, hrsg. von Rolf Petri, Berlin 2004, s. 201-251

Höpflinger, François, Die anderen Gewerkschaften. Angestellte und Angestelltenverbände in der Schweiz, Zürich 1980

JOLY, Hervé, Les relations entre les entreprises françaises et allemandes dans lindustrie chimique des colorants des années 1920 aux années 1950, entre Occupation, concurrence, collaboration et coopération, in: L´économie, l´argent et les hommes. Les relations franco-allemandes de 1871 à nos jours, ed. Jean-François Eck, Paris 2009, s. 225-239.

JONG, Herman de, Catching up twice. The nature of Dutch industrial growth during the 20th century in a comparative perspective, Berlin 2003

JONG, Herman de, SMITS, Jan Pieter, Changing patterns of Competitiveness in Dutch manufacturing During the Twentieth Century. Factor or Technology Driven?, in: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalization and De-globalisation, ed. by Margit Müller, Timo Myllyntaus, Bern 2008, s. 89-112

KIPPING, Matthias, Inter-firm relations and industrial policy. The French and German steel producers and users in the twentieth century, in: Business history 38, 1996, 1, s. 1-25

KLEMANN, Hein A. M., Did the German occupation (1940 – 1945) ruin Dutch industry?, in: Contemporary European history 17, 2008,  4, s. 457-481

KLEMANN, Hein A. M., Dutch industrial companies and the German occupation, 1940-1945, in: Vierteljahrschrift für Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte 93, 2006,  1, s. 1-22

KLEMANN, Hein A. M., Die niederländische Wirtschaft von 1938 bis 1948 im Griff von Krieg und Besatzung, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2001,  1, s. 53-76

KLEMANN, Hein A. M., Political Development and International Trade. The Netherlands 1929-1941, in: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalization and De-globalisation, ed. by Margit Müller, Timo Myllyntaus, Bern 2008, s. 297-322

LACROIX-RIZ, Annie, Frankreich und die europäische Integration. Das Gewicht der Beziehungen mit den Vereinigten Staaten und Deutschland, 1920-1955, in: Europäische Integration. Deutsche Hegemonialpolitik gegenüber Westeuropa 1920-1960, hrsg. von Thomas Sandkühler, Göttingen 2002, s. 145-194

LEPSZY, Norbert, WOYKE, Richard, Belgien, Niederlande, Luxemburg. Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Opladen 1985

LÜCHINGER, René, WILLMANN, Birgitta, Der Jacobs Weg. Die autorisierte Biografie des Unternehmers Klaus J. Jacobs, Zürich 2007

LUYTEN, Dirk, The Belgian economic elite and the punishment of economic collaboration after the Second World War. Power and legitimacy (1944-1952), in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2010,  2, s. 95-105

LYNCH, Frances M. B., France and the international economy. From Vichy to the Treaty of Rome, London 1997

MERKI, Christoph Maria, Wirtschaftswunder Liechtenstein. Die rasche Modernisierung einer kleinen Volkswirtschaft im 20. Jahrhundert, Zürich, Vaduz 2007

MÜLLER, Philipp, La Suisse en crise, 1929-1936. Les politiques monétaire, financière, économique et sociale de la Confédération helvétique, Lausanne 2010

MOMMEN, André, The Belgian economy in the twentieth century, London, New York 1994

MOURÉ, Kenneth, The gold standard illusion. France, the Bank of France, and the international gold standard, 1914-1939, Oxford 2002

MOURÉ, Kenneth, Managing the franc Poincaré. Economic understanding and political constraint in French monetary policy, 1928-1936, Cambridge 1991

MÜLLER, Margrit, From Protectionism to Market Liberalisation. Patterns of Internationalisation in the Main Swiss Export Sectors, in: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalization and De-globalisation, ed. by Margit Müller, Timo Myllyntaus, Bern 2008, s. 113-150

OCCHINO, Filippo, OOSTERLINCK, Kim, WHITE, Eugene N., How much can a victor force the vanquished to pay? France under the Nazi boot, in: Journal of economic history 68, 2008, 1, s. 1-45

OCCHINO, Filippo, OOSTERLINCK, Kim, WHITE, Eugene N., How Occupied France Financed Its Own Exploitation in World War II, in: The American Economic Review 97, 2007,  2. s. 295-299

OOSTERLINCK, Kim, French Stock Exchanges and Regulation during World War II, in: Financial History Review 17, 2010,  2, s. 211-237

Loccupation, lÉtat français et les entreprises. Actes du colloque organisé par lUniversité de Franche-Comté (laboratoire des sciences historiques) et le Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon à Besançon, les 24, 25 et 26 mars 1999, ed. Olivier Dard, Paris, 2000

PARIDON, Kees van, Wiederaufbau – Krise – Erholung. Die niederländische Wirtschaft seit 1945, in: Länderbericht Niederlande. Geschichte – Wirtschaft – Gesellschaft, hrsg. von Friso Wielenga, Ilona Taute, Bonn 2004, s. 363-422

PARIDON, Kees van, Wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Niederlanden und Deutschland. Über wirtschaftliche Entwicklung, Handel, Direkte Investitionen und „Poldermodelle“, in: Die Niederlande und Deutschland. Einander kennen und verstehen, hrsg. von Gebhard Moldenhauer, Jan Vis, Münster 2001, s. 351-377

PARIDON, Kees van, Geht es noch enger? Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden nach 1945, in: Deutschland und die Niederlande. Wirtschaftsbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert, hrsg. von Hein A. M. Klemann, Friso Wielenga, Münster u.a. 2009, s. 87-126

Ritzmann, Franz, Die Schweizer Banken. Geschichte – Theorie – Statistik, Bern 1973

SEBERECHT, Frank, The political and economic relations between the port of Antwerp and the Rhine. Borders and treaties of obstacles or catalysers for the development od the German-Belgian trade relations, in: Natürliche und politische Grenzen als soziale und wirtschaftliche Herausforderung. Referate der 19. Arbeitstagung der Gesellschaft für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vom 18. bis 20. April 2001 in Aachen, Wiesbaden 2003, s. 169-177

SMITH, Michael Stephan, The Emergence of Modern Business Enterprise in France, 1800-1930, Harvard 2006

VANDEPUTTE, Robert, L´histoire économique de la Belgique, 1944-1990, Bruxelles 1993

VERHOEYEN, Étienne, Les grands industriels belges entre collaboration et résistance. Le moindre mal, in: Cahiers du CREHSGM 10, 1986, s. 57-114

VERHOEYEN, Étienne, La Belgique occupée de l´an 40 à la libération, Bruxelles 1994

VISSER, Jelle, HEMERIJCK, Anton, ´A Dutch miracle´. Job growth, welfare reform and corporatism in the Netherlands, Amsterdam 1997

Vries, Johan de,  The Netherlands economy in the twentieth century: an examination of the most characteristic features in the period 1900-1970, Assen 1978

VOLKMANN, Hans-Erich, Luxemburg im Zeichen des Hakenkreuzes. Eine politische Wirtschaftsgeschichte 1933 bis 1944, Paderborn 2010

WEE, Herman van der, L’économie belge au cours de la Seconde Guerre Mondiale et le problème de la collaboration industrielle, in: Revue Belge de Philologie et d’Histoire 57, 1979,  2, s. 394-409

WEE, Herman van der, VERBREYT, Monique, A small nation in the turmoil of the Second World War. Money, finance and occupation (Belgium, ist enemies, ist friends, 1939-1945, Leuven 2009

WINTLE, Michael J., An economic and social history of the Netherlands, 1800-1920: demographic, economic, and social transition, Cambridge 2000

WOLDENDORP, Johannes, The polder model: from disease to miracle? Dutch neo-corporatism 1965-2000, Amsterdam 2005

WUBS, Ben, Niederländische Multinationals in Deutschland. Das Beispiel Unilever, 1890-1960, in: und die Niederlande. Wirtschaftsbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert, hrsg. von Hein A. M. Klemann, Friso Wielenga, Münster u.a. 2009, s. 173-186

ZANDEN, Jan L. van, The economic history of the Netherlands, 1914-1995. A small open economy in the long twentieth century, London 1998

ZANDEN, Jan L. van, HOWARTH, Stephen, JONKER, Joost, SLUIJTERMAN, Keetie, A History of Royal Dutch Shell, 4 vol., Oxford 2007

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY SKANDINÁVIE A ISLANDU

 

ESPELI, Harald, The German occupation and ist consequences for the composition and changes of Norwegian business elites, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2010,  2, s. 107-130

Frøland, Hans Otto, In Pursuit of Selective Protectionism. The Norwegian Experience, 1920s-1950s, in: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalization and De-globalisation, ed. by Margit Müller, Timo Myllyntaus, Bern 2008, s. 349-374

HANSEN, Per H., Business as usual? The Danish economy and business during the German occupation, in: Enterprise in the period of fascism in Europe, ed. by Harold James, Jakob Tanner, Aldershot u.a. 2002, s. 115-143

HODNE, Fritz, The Norwegian economy 1920-1980, New York 1983

JOHANSEN, Hans Christian, The Danish economy in the twentieth century, London 1987

JONSSON, Gudmundur, SNAEVARR, Sigurdur Snaevarr, Icelands Response to European Economic Integration, 1945-1960, in: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalization and De-globalisation, ed. by Margit Müller, Timo Myllyntaus, Bern 2008, s. 375-406

KRANTZ, Olle, Economic growth and economic policy in Sweden in the twentieth century. A comparative perspective, in: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalization and De-globalisation, ed. by Margit Müller, Timo Myllyntaus, Bern 2008, s. 39-64

KRANTZ, Olle, Die skandinavischen Länder. Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland von 1914 – 1970, Stuttgart 1980

KRANTZ, Olle, SCHÖN, Lennart, Swedish historical national accounts, 1800-2000, Stockholm 2007

LANGE, Even, PHARO, Helge, Have your Cake and Eat it too. National Policy and Private Interest in a Small Open Economy. The Case of Norway, in: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalization and De-globalisation, ed. by Margit Müller, Timo Myllyntaus, Bern 2008, s. 151-176.

MOSES, Jonothan Wayne, Norwegian Catch-up: Development and Globalization before Word War II, Aldershot, Burlington 2005

Myllyntaus, Timo, Unharnessing Capital. Deregulation of International Capital Movements and Finnish Monetary Policy in the 1980s, in: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalization and De-globalisation, ed. by Margit Müller, Timo Myllyntaus, Bern 2008, s. 435-448

OJALA, Jari, ELORANTA, Jari, JALAVA, Jukka, The Road to Prosperity: An Economic History of Finland, Helsinki 2006

The ROAD to prosperity. An economic history of Finland, ed. by Jari Ojala, Jari Eloranta, Jukka Jalava, Helsinki 2006

SVENSSON, Lars, Pay differentials and gender-based promotion discrimination in a dual labour market. Office work in Sweden in the mid-1930s, Lund 2010 (Lund Papers in Economic History, 117)

SVENSSON, Lars, Foreign Competition and Labour Market Institutions in a Small Open Economy. Sweden during the Short Twentieth Century, in: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalization and De-globalisation, ed. by Margit Müller, Timo Myllyntaus, Bern 2008, s. 65-88

ULLENHAG, Kersti, Globalisation, Management Education and Management Practice: The Case of the IFL, Sweden, in: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalization and De-globalisation, ed. by Margit Müller, Timo Myllyntaus, Bern 2008, s. 477-504

HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY ITÁLIE, ŠPANĚLSKA A PORTUGALSKA

 

ALMODOVAR, Antónie, CARDOSO,José Luís, London 1998

BAKER, David, The political economy of fascism: Myth or reality, or myth and reality? In: New Political Economy, Vol. 11, 2006, 2, s. 227-250

BARONE, Giuseppe, Mezzogiorno e modernizzazione : elettricità, irrigazione e bonifica nellItalia contemporanea, Torino 1986

BATTILOSSI, Stefano, L’Ilalia nel sistema economico internazionale: il management dellintegrazione; finanza, industria e istituzioni, 1945-1955, Milano 1996

BELTRÁN, Concha, PONS, Maria A., Labour market response to globalisation: Spain, 1880-1913, Murcia 2010

BOTTIGLIERI, Bruno, La politica economica dell’Italia centrista, Milano 1984

CARREAS, Albert, TAFUNELL, Xavier, Historia económica de la España contemporanea, Barcelona 2004

CLARENCE-SMITH, Gervase, The Third Portuguese empire, 1825-1975. A study in economic imperialism, Manchester, Dover 1985

COHEN, John S., The growth of the Italian economy, 1820-1960, Cambridge 2001

CORKILL, David, The Portuguese economy since 1974, Edinburgh 1993

CURTO-GRAU, Maria, HERRANZ LONCÁN, Alfonso, SOLÉ-OLLÉ, Alebert, The political economy of infrastructure: the Spanish „parliamentary roads“ (1880-1914), Murcia 2010

CRAINZ, Guido, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ottanta, Roma 2005

DELGADO, García J. C., Jiménez, Juan Carlos, Un siglo de España: La economía, Madrid 2001

Di Quirico, Roberto, Le banche italiane all’estero, 1900-1950: espansione bancaria all’estero e integrazione finanziaria internazionale nell’Italia degli anni tra le due guerre, Firenze 2000

EVOLUTION of Italian Enterprises in the 20th Century, edited by Renato Giannetti and Michelangelo Vasta, Heidelberg 2006

Forms of Enterprise in 20th Century Italy. Boundaries, structures and strategies, ed. by Andrea Colli, Cheltenham 2010

HARRISON, Jospeph, The Spanish economy: from the Civil War to the European Community, Cambridge 1995

KOCIÁNOVÁ, Helena, Hospodářská politika v procesu otevírání se Španělska světu, in: Politická ekonomie 40, 1992, 3, s. 379-388

LANARO, Silvio, Storia dell’Italia repubblicana, Venezia 2007

LIEBERMAN, Sima, Growth and crisis in the Spanish economy: 1940-93, London 1995

MAKLER, Harry M., The Portuguese Industrial Elite and Its Corporative Relations: A Study of Compartmentalization in an Authoritarian Regime, in: Economic Development and Cultural Change, Vol. 24, 1976, 3, s. 495-526

MATA, Maria Eugénia, VALÉRIO, Nuno, The concise economic history of Portugal: a comprehensive guide, Lisbon 2010

MARTÍNEZ CARRIÓN, José-Miguel, MEDINA-ALBALADEJO, Francisco José,  Change and development in the Spanish wine industry, 1950-2009, Murcia 2010

NEVES, João Luís César, The Portuguese economy: a picture in figures. XIX and XX centuries, Lisbon 1994

PASCUAL MARTÍNEZ SOTO, Ángel, MARTÍNEZ RODRIGUEZ, Susana, Rural credit cooperatives in Spain (1890-1935) : a good start was not enough, Murcia 2010

PETRI, Rolf, Storia economica dItalia. Dalla Grande Guerra al miracolo economico (1914-1963), Bologna 1997

PODBIELSKI, Giséle, Italy. Development and Crisis in the Post-War Economy, New York 1974

The POWER OF Entrepreneurs: Politics and Economy in Contemporary Spain, edited by by Mercedes Cabrera, Fernando del Rey, Robert Lavigna, New York, Oxford 2008

PRADOS, Leando Escosura de la, El progreso económico de España, 1850-2000, Bilbao 2003

SALVATI, Michele, Occasioni mancate, Economia e politica in Italia dagli anni ’60 a oggi, Roma 2000

Sánchez Marroyo, Fernando, La España del siglo XX.: economía, demografía y sociedad, Madrid 2003

SCHIFFINI, Michael J., The Economic History of Italy 1860-1990: Recovery after Decline, Oxford 1998

TURONE , Sergio – Il sindacato nellItalia del benessere, Roma, Bari 1989

TURRI, Eugenio, Miracolo economico, dalla villa veneta al capannone industriale, Verona 1995

ZAMAGNI, Vera, The economic history of Italy, 1860-1990: from the periphery to the center, Oxford 1993

 

Hospodářské dějiny Německa (syntézy)

ACKERMANN, Volker, Treffpunkt der Eliten. Die Geschichte des Industrie-Clubs Düsseldorf, Dürsseldorf 2006

ALBERT Hahn. Ein verstoßener Sohn Frankfurtst, Bankier und Wissenschaftler. Eine Dokumentation, hrsg. von Michael Hauck, Frankfurt am Main 2009

LAllemagne 1945 – 1961. De la catastrophe allemande à la construction du Mur, ed. Ulrich Pfeil,  Jean-Paul Cahn, Villeneuve dAscq 2009

Die BASF. Eine Unternehmensgeschichte, hrsg. von Werner Abelshauser, München 2003

BAUER, Reinhold, Ölpreiskrisen und Industrieroboter. Die siebziger Jahre als Umbruchphase für die Automobilindustrie in beiden deutschen Staaten, in: Das Ende der Zuversicht? Die siebziger Jahre als Geschichte, hrsg. von Konrad Jarausch, Göttingen 2008, s. 68-83

Birke, Adolf M., Nation ohne Haus. Deutschland 1945-1961, Berlin 1989

BOLDORF, Marcel, Die „Neue Soziale Frage“ und die „Neue Armut“ in den siebziger Jahren. Sozialhilfe und Sozialfürsorge im deutsch-deutschen Vergleich, in: Das Ende der Zuversicht? Die siebziger Jahre als Geschichte, hrsg. von Konrad Jarausch, Göttingen 2008, s. 138-156

Borchardt, Knut, Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 2 Bde., Stuttgart 1976

BUCHHEIM, Christoph, Die Geschichte der Deutschen Bundesbank in der geldpolitischen Verantwortung, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen. Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse 60, 2007,  19, s. 1020-1024

CADI, Clotilde, Siemens: du capitalisme familieal à la multinationale, Strasbourg 2010

CONZE, Eckart, FREI, Norbert, HAYES, Peter, ZIMMERMANN, Moshe, Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, München 2010

DEUTSCHE Geschichte im 20. Jahrhundert. Ein Lexikon, hrsg. von Axel Schildt, München 2005

DEUTSCHE Kontraste 1990-2010. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, hrsg. von Manuela Glaab, Frankfurt am Main 2010

Die deutsche Wirtschaftselite im 20. Jahrhundert. Kontinuität und Mentalität, hrsg. von Volker R. Berghahn u. a., Essen 2004

DEUTSCHE Wirtschaftsgeschichte im Industriezeitalter. Konjunktur, Krise, Wachstum, hrsg. von Werner Abelshauser, Dietmar Petzina, Königstein im Taunus 1981

Deutsche Zeitgeschichte von 1945 bis 2000. Gesellschaft, Staat, Politik. Ein Handbuch, hrsg. von Clemens Burrichter, Clemens, Berlin, 2006

Das DOPPELTE Deutschland. 40 Jahre Systemkonkurrenz, Berlin 2008

ECK, Jean-François, Les évolutions économiques dans les deux Allemagnes durant les années 1950, in: Revue dAllemagne et des pays de langue allemande 41, 2009, s. 469 – 481

Edwards, Jeremy, Fischer, Klaus, Banks, Finance and Investment in Germany, Cambridge 1994

EICHHOLTZ, Dietrich, Deutsche Ölpolitik im Zeitalter der Weltkriege. Studien und Dokumente, Leipzig 2010

Feldenkirchen, Wilfried, Die deutsche Wirtschaft im 20. Jahrhundert, München 1998

„Dem FLOR der hiesigen Handlung“. 200 Jahre Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main, hrsg. von Werner Plumpe, Dieter Rebentisch, Frankfurt am Main 2008

FREMDLING, Rainer, German National Accounts for the 19th and 20th Century, in: Scandinavian Economic History Review 43, 1995,  1, s. 77-100

GESCHICHTE der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945, hrsg. vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung und Bundesarchiv, Baden-Baden 2001-2008

GERMAN Industry and German Industrialisation. Essays in German economic and business history in the nineteenth and twentieth centuries, ed. by William Robert Lee, London 1991

German industry and global enterprise. BASF: the history of a company, ed. by Werner Abelshauser, Cambridge 2004

Germany: A New Economic and Social History, III: Since 1800, ed. by Sheilagh Ogilvie, London 2003

GOSEWINKEL, Dieter, Zwischen Diktatur und Demokratie. Wirtschaftliches Planungsdenken in Deutschland und in Frankreich. Vom Ersten Weltkrieg bis zur Mitte der 1970er Jahre, in: Geschichte und Gesellschaft 34, 2008,  3, s. 327-359

GRUNENBERG, Nina, Die Wundertäter. Netzwerke der deutschen Wirtschaft, 1942 bis 1966, München 2007

Hardach, Karl, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert (1914-1970), Göttingen 1993

Hardach, Karl, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands im zwanzigsten Jahrhundert. 1914-1970, Göttingen 1976

Henning, Friedrich Wilhelm, Das industrialisierte Deutschland 1914 bis 1972, Paderborn 1979

Henning, Friedrich Wilhelm, Handbuch der Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands, 3 Bde., Paderborn, München 1991-1996, 2003

Henning, Friedrich-Wilhelm, Das industrialisierte Deutschland 1914 bis 1972, Paderborn 1974

INTERESSE und Konflikt. Zur politischen Ökonomie der deutsch-polnischen Beziehungen 1900-2007, hrsg. von Dieter Bingen, Wiesbaden 2008

KÄHLER, Kai, Zwischen Wirtschafsförderung und Wirtschaftsbetrieb. Hamburgs öffentlicher Hafenbetrieb im Wandel, 1910-1970. Von staatlicher Kaiverwaltung in den freien Wettbewerb, Bremen 2010

Kellenbenz, Hermann, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, 2 Bde., München 1977-1981

KLESSMAN, Christoph, Zwei Staaten, eine Nation. Deutsche Geschichte 1955-1970, Bonn 1997

Klump, Rainer, Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden 1985

KRUSE, Michael, Politik und deutsch-deutsche Wirtschaftsbeziehungen von 1945 bis 1989, Berlin 2005

LINDMAN, Kai, Bettlergeld. Unterstützungsscheine für Nichtsesshafte und Bedürftige in Deutschland, Gifhorn 2009

Lütge, Friedrich, Deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Ein Überblick, Berlin 1979

Mieck, Ilja, Kleine Wirtschaftsgeschichte der neuen Bundesländer, Stuttgart 2009

Morsey, Rudolf, Die Bundesrepublik Deutschland. Entstehung und Entwicklung bis 1969, München 2000  (Oldenbourg-Grundriss der Geschichte)

MÜNKEL, Daniela, Der lange Abschied vom Agrarland. Agrarpolitik, Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft zwischen Weimar und Bonn, Göttingen 1999

PAQUÈ, Karl-Heinz, Die Bilanz. Eine wirtschaftliche Analyse ser Deutschen Einheit, München 2009

PIERENKEMPER, Toni, Der Auf- und Ausbau eines „Normalarbeitsverhältnisses“ in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, in: Geschichte der Arbeitsmärkte. Erträge der 22. Arbeitstagung der Gesellschaft für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 11. bis 14. April 2007 in Wien, hrsg. von Rolf Walter, Stuttgart 2009, s. 77-112

PIERENKEMPER, Toni, Entstehung und Wandel der deutschen Unternehmerschaft im 19. und 20. Jahrhundert, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 8, 2007/2008, s. 79-94

PIERENKEMPER, Toni, TILLY, Richard, The German economy during the nineteenth century, New York 2004

POLLEMS, Sebastian, Der Bankplatz Berlin zur Nachkriegszeit. Transformation und Rekonstruktion des Ost- und Westberliner Bankwesens zwischen 1945 und 1953, Berlin 2006

PROLLIUS, Michael, Deutsche Wirtschaftsgeschichte nach 1945, Stuttgart 2006

RITTER, Gerhard A., Wir sind das Volk! Wir sind ein Volk! Geschichte der deutschen Einigung, München 2009

Rödder, Andreas, Die Bundesrepublik Deutschland: 1969-1990, München 2004 (Oldenbourg-Grundriss der Geschichte)

SELLING MODERNITY: Advertising in Twentieth-Century Germany, ed. by Pamela E. Swett, S. Jonathan Wiesen, Jonathan R. Zatlin, Durham 2008

SOMMARIVA, Andrea, German macroeconomic history, 1880-1979: a study of the effects of economic policy on inflation, currency depreciation and growth, Basingstoke 1986

Spree, Reinhard, Geschichte der deutschen Wirtschaft im 20. Jahrhundert, München 2001

STEEGE, Paul, Black Market, Cold War. Everyday Life in Berlin, 1946-1949, Cambridge 2007

STEINER, André, Zwischen Wirtschaftswundern, Rezessionen und Stagnation. Deutsch-deutsche Wirtschaftsgeschichte 1945 bis 1989, in: Teilung und Integration. Die doppelte deutsche Nachkriegsgeschichte als wissenschaftliches und didaktisches Problem, hrsg. von Christoph Kleßmann, Schwalbach am Taunus 2006, s. 177-191

STEINER, André, Bundesrepublik und DDR in der Doppelkrise europäischer Industriegesellschaften. Zum sozialökonomischen Wandel in den 1970er Jahren, in: Zeithistorische Forschungen 3, 2006,  3, s. 342-362

TARIFBEZIEHUNGEN und Tarifpolitik in Deutschland im historischen Wandel, hrsg. von Karl Christian Führer, Bonn 2004

Ten years of German unification: Transfer, transformation, incporporation?, ed. by Jörn Leonhard

Tilly, Richard, German economic history and cliometrics, in: European Review of Econo­mic History 5, 2001,  2, s. 151-187

TOOZE, Adam J., German business-cycle research 1925-1945, in: Colloquium on the History of Business Cycle Analysis, ed. by Dominique Ladiray, Luxembourg 2004, s. 191-212

WAGNER, Andrea, Die Entwicklung des Lebensstandards in Deutschland zwischen 1920 und 1960, Berlin 2008

Wehler, Hans Ulrich, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 5 Bde., München 1987-2008

Wehler, Hans Ulrich, Moderne deutsche Sozialgeschichte, Königstein 1981

Weimer, Wolfram, Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Von der Waehrungsreform bis zum Euro, Hamburg  1998

WILLOWEIT, Dietmar, Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Frankenreich bis zur Wiedervereinigung Deutschlands, München 2009

Die Wirtschaft im geteilten und vereinten Deutschland, hrsg. von Karl Eckart, Berlin 1999

WIRTSCHAFT im Zeitalter der Extreme. Beiträge zur Unternehmensgeschichte Deutschlands und Österreichs. Im Gedenken an Gerald D. Feldman, hrsg. von Hartmut Berghoff, München 2010

Hospodářské dějiny Spolkové republiky Německo

60 Jahre Währungsreform. Fünf Vorträge, hrsg. von dem Hessischen Wirtschaftsarchiv, Darmstadt 2008

ABELSHAUSER, Werner, Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945, Bonn 2005

ABELSHAUSER, Werner, Die Langen Fünfziger Jahre. Wirtschaft und Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland 1949-1966, Düsseldorf 1987

ABELSHAUSER, Werner, Strukturelle Arbeitslosigkeit. Eine Diagnose aus historischer Perspektive, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2009,  2, s. 249-262

Abelshauser, Werner, Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland (1945-1980), Frankfurt am Main 1983

ABELSHAUSER, Werner, Nach dem Wirtschaftswunder. Der Gewerkschafter, Politiker und Unternehmer Hans Matthöfer, Bonn 2009

ADENAUERS Verhältnis zu Wirtschaft und Gesellschaft, hrsg. von Hans Pohl, Bonn 1992

AHRENS, Ralf, Die Dresdner Bank 1945-1957. Konsequenzen und Kontinuitäten nach dem Ende des NS-Regimes, München 2007

Ambrosius, Gerold, Die Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland 1945-1949, Stuttgart 1977

AMBROSIUS, Gerold, Sektoraler Wandel und internationale Verflechtung. Die bundesdeutsche Wirtschaft im Übergang zu einem neuen Strukturmuster, in: Auf dem Weg in eine neue Moderne? Die Bundesrepublik Deutschland in den siebzigern und achtzigern Jahren, hrsg. von Thomas Raithel, München 2009, s. 17-30

America and the shaping of German society, 1945-1955, ed. by Michael Ermarth, Oxford 1993

Amerikas Option für Deutschland und Japan. Die Position und Rolle Deutschlands und Japans in regionalen und internationalen Strukturen. Die 1950er und 1990er Jahre im Vergleich, hrsg. von Gustav Schmidt, Bochum 1996

ANGSTER, Julia, Konsenskapitalismus und Sozialdemokratie. Die Westernisierung von SPD und DGB von 1940-1965, München 2003

BÄHR, Johannes, BANKEN, Ralf, FLEMMING, Thomas, Die MAN. Eine deutsche Industriegeschichte, München 2008

Becker, Winfried, Die Entscheidung für eine neue Wirtschaftsordnung nach 1945. Christliche Werte in der Sozialen Marktwirtschaft Ludwig Erhards, in: Die zweite deutsche Demokratie. Ursprünge, Probleme, Perspektiven, hrsg. von Rainer A. Roth,  Köln, Wien 1990, s. 67-90

Berger, Helge, Konjunkturpolitik im Wirtschaftswunder. Handlungsspielräume und Verhaltensmuster von Bundesbank und Regierung in den 1950er Jahren, Tübingen 1997

BERGHAHN, Volker R., Resisting the pax Americana? West German industry and the United States, 1945-55, in: America and the shaping of German society, 1945-1955, ed. by Michael Ermath, Oxford 1993, s. 85-100

BERGHAHN, Volker R., West German reconstruction and American industrial culture, 1945-1960, in: The American impact on postwar Germany, ed. by Reiner Pommerin, Oxford 1995, s. 65-81

BERGHAHN, Volker R., The Americanization of West Germany Industry 1945-1973, Cambridge 1986

Berwid-Buquoy, Jan, Der Vater des deutschen Wirtschaftswunders: Ludwig Erhard. Zitate, Analysen, Kommentare, Budweis 2004

BOHNET, Torsten, Eine Bank für Berlin. Die Geschichte der Berliner Bank von 1950 bis heute, Berlin 2010

BÖKENKAMP, Gérard, Das Ende des Wirtschaftswunders. Geschichte der Sozial-, Wirtschafts- und Finanzpolitik in der Bundesrepublik 1969-1998, Stuttgart 2010

Boehling, Rebecca L., A question of priorities. Democratic reforms and economic recovery in postwar German. Frankfurt, Munich, and Stuttgart under U.S. occupation 1945-1949, Providence 1996

Brackmann, Michael, Vom totalen Krieg zum Wirtschaftswunder, Essen 1993

BRAUN, Hans-Joachim, The German economy in the twentieth century, London 1992

Buchheim, Christoph, Die Errichtung der Bank Deutscher Länder und die Währungsreform in Westdeutschland, in: Deutsche Bundesbank. Fünfzig Jahre Deutsche Mark. Notenbank und Währung in Deutschland seit 1948, hrsg. von Deutsche Bundesbank, München 1998, s. 91-138

BUCHHEIM, Christoph, Die Wiedereingliederung Westdeutschlands in die Weltwirtschaft, München 1990

BÜHRER, Werner, Erzwungene oder freiwillige Liberalisierung? Die USA, der OEEC und die westdeutsche Außenhandelspolitik 1949-1952, in:Vom Marshallplan zur EWG. Die Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die westliche Welt, hrsg. von Ludolf Herbst, München 1990, s. 139-162

Die BUNDESREPUBLIK Deutschland. Eine Bilanz nach 60 Jahren, hrsg. von Hans-Peter Schwarz, Köln 2008

CONZE, Eckart, Die Suche nach Sicherheit. Eine Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis in die Gegenwart, München 2009

Dickhaus, Monika, Die Bundesbank im westeuropäischen Wiederaufbau, München 1996

Die  Wirschaft im geteilten und vereinten Deutschland, hrsg. von Karl Eckart, Jörg Roesler, Berlin 1999

DIE ZEIT und die Bonner Republik. Eine meinungsbildende Wochenzeitung zwischen Wiederbewaffnung und Wiedervereinigung, hrsg. von Christian Haase, Axel Schildt, Göttingen 2008

EBERT, Volker, Korporatismus zwischen Bonn und Brüssel. Die Beteiligung deutscher Unternehmensverbände an der Güterverkehrspolitik (1957-1972), Stuttgart 2010

ENGELHARD, Peter, Die Ökonomen der SPD. Eine Geschichte sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik in 45 Porträts, Bielefeld 2010

ENGELS, Silvia, Deutsche Wirtschaft – Gestalter der Ostpolitik? Die Bedeutung der Wirtschaftsbeziehungen für die Regierungspolitik. Die Bundesrepublik Deutschland und Polen, Ungarn sowie die Tschechoslowakei 1985-1992, Köln 1998

FENGLER, Silke, Entwickelt und fixiert. Zur Unternehmens- und Technikgeschichte der deutschen Fotoindustrie, dargestellt am Beispiel der Agfa AG Leverkusen und des VEB Filmfabrik Wolfen (1945-1995), Essen 2009

FRITSCHE, Christiane, Schaufenster des „Wirtschaftswunders“ und Brückenschlag nach Osten,. Westdeutsche Industriemessen und Messebeteiligungen im Kalten Krieg (1946-1973), München 2008

GALL, Lothar, Elitenkontinuität in Wirtschaft und Wissenschaft. Hinderniss oder Bedingung für den Neuanfang nach 1945? Hermann Josef Abs und Theodor Schieder, in: Historische Zeitschrift 279, 2004,  3, s. 659-676

GILLIES, Peter, KOERFER, Daniel, WENGST, Udo, Ludwig Erhard, Berlin 2010

GILLINGHAM, John, Coal, steel and the rebirth of Europe, 1945-1955. The Germans and French from Ruhr conflict to economic community, Cambridge 1991

GLASTETTER, Werner, HÖGEMANN, Günter, MARQUARDT, Ralf, Die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 1950-1989, Frankfurt am Main 1991

GÖTZ, Albert, Wettbewerbsfähigkeit und Krise der deutschen Schiffbauindustrie 1945-1990, Frankfurt am Main u.a. 1998

GRÜNBACHER, Armin, Reconstruction and Cold War in Germany: the Kreditanstalt für Wiederaufbau (1948-1961), Aldershot u. a. 2004

GRÜNER, Stefan, Geplantes „Wirtschaftswunder“? Industrie- und Strukturpolitik in Bayern 1945 bis 1973, München 2009

HARDACH, Gerd, Der Marshall-Plan. Auslandshilfe und Wiederaufbau in Westdeutschland 1948-1952, München 1994

HARDACH, Gerd, Krise und Reform der Sozialen Marktwirtschaft. Grundzüge der wirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik der 50er und 60er Jahre, in: Dynamische Zeiten: die 60er Jahre in den beiden deutschen Gesellschaften, hrsg. von Axel Schildt, Hamburg 2000, s. 197-217

HASELBACH, Dieter, Autoritärer Liberalismus und die Soziale Markwirtschaft. Gesellschaft und Politik im Ordoliberalismus, Baden-Baden 1991

HELDMANN, Philipp, Das „Wirtschaftswunder“ in Westdeutschland. Überlegungen zu Periodisierung und Ursachen, in: Archiv für Sozialgeschichte 36, 1996, s. 323-344

Hentschel, Volker, Ludwig Erhard, die „soziale Marktwirtschaft“ und das Wirtschaftswunder, Bonn 1998

HILGER, Susanne, „Der Zwang zur Größe“. Internationalisierungsstrategien deutscher Unternehmen nach 1945 am Beispiel des USA-Geschäfts, in: Natürliche und politische Grenzen als soziale und wirtschaftliche Herausforderung. Referate der 19. Arbeitstagung der Gesellschaft für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vom 18. bis 20. April 2001 in Aachen, Wiesbaden 2003, s. 215-238

Hohmann, Karl, Ludwig Erhard (1897-1977). Eine Biographie, Düsseldorf  1997

Horstmann, Theo, Die Alliierten und die deutschen Großbanken. Bankenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland, Bonn 1991

KARCZEWSKI, Johannes von, „Weltwirtschaft ist unser Schicksal“. Helmut Schmidt und die Schaffung der Weltwirtschaftsgipfel, Bonn 2008

KLEINSCHMIDT, Christian, Driving the West German consumer society: The introduction of the US style production and marketing at Volkswagen, 1945–70, in: German and Japanese business in the boom years: Transforming American management and technology models, ed. by Akira Kudo, London, New York 2004, s. 75-92

KLEINSCHMIDT, Christian, Vom Wirtschaftswunder zur Wiedervereinigung. Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Bundesrepublik von den 1950er bis Ende der 1980er-Jahre, in: Zeppelin 1908-2008. Stiftung und Unternehmen, München, Zürich 2008, s. 237-248

KNORTZ, Heike, Diplomatische Tauschgeschäfte. „Gastarbeiter“ in der westdeutschen Diplomatie und Beschäftigungspolitik, 1953-1973, Köln 2008

KOZA, Ingeborg, Deutsch-sowjetische Kontakte in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur 1963-1967. Eine Untersuchung zu den auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland, Münster 2002

LACKMANN, Jürgen, 2008 – 60 Jahre soziale Marktwirtschaft. Ihre Entstehung und Weiterentwicklung, Weingarten 2008

LEAMAN, Jeremy, The political economy of Germany under chancellors Kohl and Schröder. Decline of the German model?, New York 2009

LINDLAR, Ludger, Das missverstandene Wirtschaftswunder. Westdeutschland und die westeuropäische Nachkriegsprosperität, Tübingen 1997

LÖFFLER, Bernhard, Soziale Marktwirtschaft und administrative Praxis. Das Bundeswirtschaftsministerium unter Ludwig Erhard, Wiesbaden 2002

LUBINSKI, Christina, Familienunternehmen in Westdeutschland. Corporate Governance und Gesellschaftskultur seit den 1960er Jahren, München 2010

Ludwig Erhard und seine Politik, hrsg. von Regina Krane, Berlin 1997

MATTES, Monika, „Gastarbeiterinnen“ in der Bundesrepublik. Anwerbepolitik, Migration und Geschlecht in den 50er bis 70er Jahren, Frankfurt am Main 2005

MAUSBACH, Wilfried, Zwischen Morgenthau und Marshall. Das wirtschaftspolitische Deutschlandkonzept der USA 1944-1947, Düsseldorf 1996

MAYER, Alexander, Grundig und das Wirtschaftswunder, Erfurt 2008

MOELLER, Robert G., Protecting motherhood. Women and the family in the politics of postwar West Germany, Berkeley 1993

MÜSKE, Johannes, Arbeitsalltag und technischer Wandel. Arbeiterinnen in einem Hamburger Versandhandelsunternehmen und ihre Arbeitswelt (1969-2005), Berlin 2010

NEEBE, Reinhard, Überseemärkte und Exportstrategien in der westdeutschen Wirtschaft 1945 bis 1966. Aus den Reisebericht von Dietrich Wilhelm von Menges, Stuttgart 1991

NIEHUSS, Merith, Familie, Frau und Gesellschaft. Studien zur Strukturgeschichte der Familie in Westdeutschland 1945-1960, Göttingen 2001

NOH, Meung-Hoan, Westintegration versus Osthandel. Politik und Wirtschaft in den Ost-West-Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland 1949-1958, Frankfurt am Main 1995

NONN, Christoph, Die Ruhrbergbaukrise. Entindustrialisierung und Politik 1958-1969, Göttingen 1999

PARIDON, Kees van, Geht es noch enger? Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden nach 1945, in: Deutschland und die Niederlande. Wirtschaftsbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert, hrsg. von Hein A. M. Klemann, Friso Wielenga, Münster u.a. 2009, s. 87-126

PATEL, Kiran Klaus, Europäisierung wider Willen. Die Bundesrepublik Deutschland in der Agrarintegration der EWG 1955-1973, München 1973

PLUMPE, Werner, 1968 und die deutschen Unternehmen. Zur Markierung eines Forschungsfeldes, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 49, 2004,  1, s. 45-66

POUTRUS, Patrice G., Flüchtlingsaufnahme in der Bundesrepublik von den frühen 1950er bis zur Mitte der 1970er Jahren, in: Potsdamer Bulletin für zeithistorische Studien 45/46, 2009, s. 21-36

POUTRUS, Patrice G., Zuflucht im Nachkriegsdeutschland. Politik und Praxis der Flüchtlingsaufnahme in Bundesrepublik und DDR von den späten 1940er bis zu den 1970er Jahren, in: Geschichte und Gesellschaft 35, 2009,  1, s. 135-175

Rechnung für Hitlers Krieg. Aspekte und Probleme des Lastenausgleichs, hrsg. von Paul Erker, Heidelberg u.a. 2004, s. 235-247

REICHEL, Clemens, Vom Verbund zum Konzern. Die Metallgesellschaft AG 1945-1975, Darmstadt 2008

REITMAYER, Morten, Elite. Sozialgeschichte einer politisch-gesellschaftlichen Idee in der frühen Bundesrepublik, München 2009.

ROESLER, Jörg, Momente deutsch-deutscher Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1945-1990, Leipzig 2006

ROESLER, Jörg, Tři studie z hospodářských dějin Německa ve 20. století, Praha 1999

ROSENBERGER, Ruth, Experten für Humankapital. Die Entdeckung des Personalmanagements in der Bundesrepublik, München 2008

Die RÜCKKEHR der Arbeitslosigkeit. Die Bundesrepublik Deutschland im europäischen Kontext 1973 bis 1989, hrsg. von Thomas Raithel und Thomas Schlemmer, München 2009

Rudolph, Karsten, Wirtschaftsdiplomatie im Kalten Krieg: die Ostpolitik der westdeutschen Großindustrie 1945-1991, Frankfurt am Main 2004

RUHL, Klaus-Jörg, Verordnete Unterordnung. Berufstätige Frauen zwischen Wirtschaftswachstum und konservativer Ideologie in der Nachkriegszeit (1945-1963), München 1994

SCHILDT, Axel, SIEGFRIED, Detlef, Deutsche Kulturgeschichte. Die Bundesrepublik – 1945 bis zur Gegenwart, Bonn 2009

SCHLARP, Karl-Heinz, Zwischen Konfrontation und Kooperation. Die Anfangsjahre der deutsch-sowjetischen Wirtschaftbeziehungen in der Ära Adenauer, Münster 2002

SCHÖNWÄLDER, Karen, Migration und Ausländerpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Öffentliche Debatten und politische Entscheidungen, in: Zuwanderungsland Deutschland, hrsg. von Rosmarie Beier-de Haan, Berlin 2005, s. 106-119

SCHRATTENECKER, Wolfgang, Qualifikationsstruktur im Wandel. Räumliche Entwicklungen in Deutschland 1980-2002, Saarbrücken 2008

SCHROEDER, Wolfgang, Industrielle Beziehungen in den 60er Jahren – unter besonderer Berücksichtigung der Metallindustrie, in: Dynamische Zeiten: die 60er Jahre in den beiden deutschen Gesellschaften, hrsg. von Axel Schildt, Hamburg 2000, s. 492-527

SOZIALSTAAT Deutschland. Geschichte und Gegenwart, hrsg. von Ulrich Becker, Bonn 2010

SPAULDING, Robert M., Osthandel and Ostpolitik. German foreign trade policies in Eastern Europe from Bismarck to Adenauer, Providence 1997

SPICKA, Mark E., Selling the Economic Miracle. Economic Reconstruction and Politics in West Germany, 1949-1957, Oxford 2007

STEINER, André, Die Veränderung der Verbraucherpreise und der private Verbrauch von Konsumgüter in der Bundesrepublik Deutschland 1948-98, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2007,  1, s. 89-118

TILLY, Richard, Willy H. Schlieker. Aufstieg und Fall eines Unternehmers (1914-1980), Berlin 2008

TILLY, Richard, Trust and mistrust. Banks, giant debtors, and enterprise crises in Germany, 1960 – 2002, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2005,  1, s. 107-135

TILLY, Stephanie, „Die guten Zeiten… sind vorbei.“ Zum Verhältnis von Automobilindustrie, Politik und Automobilverband in den 1970er Jahren, in: Unternehmen am Ende des „goldenen Zeitalters“. Die 1970er Jahre in unternehmens- und wirtschaftshistorischer Perspektive, hrsg. von Morten Reitmayer, Ruth Rosenberger, Essen 2008, 209-232

Wee, Herman van der, Der gebremste Wohlstand. Wiederaufbau, Wachstum, Strukturwandel der Weltwirtschaft seit 1945, München 1984

Westphal, Siegried, Arenth, Joachim, Uncle Sam und die Deutschen. 50 Jahre deutsch-amerikanische Partnerschaft in Politik, Wirtschaft und Alltagsleben, München 1995

Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik in Deutschland (1933-1993), hrsg. von Jürgen Schneider und Wolfgang Harbrecht, Stuttgart 1996

WOLFRUM, Edgar, Zdařilá demokracie, Dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek, Brno 2008

WOLZ, Christian N., Konflikte zwischen der Notenbank und der Regierung in der Bundesrepublik Deutschland, 1956-1961, Stuttgart 2009

ZIMMERMANN, Hubert, Money and security: troops, monetary policy and West Germanys relations with the United States and Britain, 1950-1971, Washington, Cambridge 2002

ZÜNDORF, Irmgard, Der Preis der Markwirtschaft. Staatliche Preispoiltik und Lebensstandard in Westdeutschland 1948 bis 1963, Stuttgart 2006

ZÜNDORF, Irmgard, Staatliche Verbraucherpreispolitik und Soziale Marktwirtschaft in Westdeutschland 1948-1963, in: Preispolitik und Lebensstandard. Nationalsozialismus, DDR und Bundesrepublik im Vergleich, hrsg. von André Steiner, Köln u.a. 2006, s. 129-169

Hospodářské dějiny Německé demokratické republiky

ACKERLOF, George u.a., East Germany in from the Cold: The Economic Aftermath of Currency Union, in: Brookings Papers on Economic Activity 22, 1991, 1, s. 1-106

AHRENS, Ralf, Gegenseitige Wirtschaftshilfe? Die DDR im RGW – Strukturen und handelspolitische Strategien 1963-1976, Köln 2000

Akten. Eingaben, Schaufenster. Die DDR und ihre Texte. Erkundungen zu Herrschaft and Alltag, hrsg. von Alf Lüdtke und Peter Becker, Berlin 1997

AM ENDE DES REALEN SOZIALISMUS /2/. Die wirtschaftliche und ökologische Situation der DDR in den 80er Jahren, hrsg. von Eberhard Kuhrt, Hannsjörg F.Buck, Gunter Holzweißig, Opladen 1996

Ankunft, Alltag, Ausreise. Migration und interkulturelle Begegnung in der DDR-Gesellschaft, hrsg. von Christian Th. Müller, Patrice G. Poutrus, Köln 2005

ARBEITER in der SBZ/DDR, hrsg. von Peter Hübner und Klaus Tenfelde, Essen 1999

BAAR, Lothar, Müller, Uwe, Zschaler,  Frank E. W., Strukturveränderungen und Wachstumsschwankungen. Investitionen und Budget in der DDR 1949 bis 1989, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1995, 2, s. 47-74

BÄHR, Johannes, Institutionenordnung und Wirtschaftsentwicklung. Die Wirtschaftsgeschichte der

BAUER, Reinhold, Die 1970er Jahre als „Sattelzeit“ im ostdeutschen Automobilbau, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2010, 1, s. 161-172

BAUER, Reinhold, Pkw-Bau in der DDR. Zur Innovationsschwäche von Zentralverwaltungswirtschaften, , Frankfurt am Main 1999

BAUERKÄMPER, Arnd, Junkerland in Bauernhand? Durchführung, Auswirkungen und Stellenwert der Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone, Stuttgart 1999

BAUERKÄMPER, Arnd, Die Sozialgeschichte der DDR, München 2005

BELL, Wolfgang, Enteignungen in der Landwirtschaft der DDR nach 1949 und deren politische Hintergründe. Analyse und Dokumentation, Münster 1992

BLESSING, Klaus, Die Schulden des Westens. Was hat die DDR zum Wohlstand der BRD beigetragen? Berlin 2010

BOLDORF, Marcel, Austausch der wirtschaftlichen Führungskräfte in der SBZ / DDR nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2010, 2, s. 47-70

BOLDORF, Marcel, Brüche oder Kontinuitäten? Von der Entnazifierung zur Stalinisierung in der SBZ/DDR (1945-1952), in: Historische Zeitschrift 289, 2009, 2, s. 287-323

BOLDORF, Marcel, Die Marginalisierung der Sozialfürsorge als Gradmesser für den Aufbau des Sozialismus (1949-1961), in: Vor dem Mauerbau. Politik und Gesellschaft in der DDR der fünfziger Jahre, hrsg. von Dierk Hoffmann, München 2003, s. 137-148

BOLDORF, Marcel, Sozialfürsorge in der SBZ/DDR 1945-1953. Ursachen, Ausmass und Bewältigung der Nachkriegsarmut, Stuttgart 1998

BOUVIER, Beatrix, Die DDR – ein Sozialstaat? Sozialpolitik in der Ära Honecker, Bonn 2002

BUCHHEIM, Christoph, Dôsledky vojny a hospodársky rast v sovietskej okupačnej zóne a v NDR, in: Historik v čase a priestore. Laudatio Ľubomírovi Liptákovi, ed. Ivan Kamenec, Bratislava, 2000, s. 269-284

BUCHHEIM, Christoph, Wirtschaftliche Hintergründe des Arbeiteraufstandes vom 17. Juni 1953 in der DDR, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 38, 1990, 3, s. 415-433

BUCHHEIM, Christoph, Die Wirtschaftsordnung als Barriere des gesamtwirtschaftlichen Wachstums in der DDR, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 82, 1995, 2, s. 194-210

BUDDE, Gunilla-Friederike, Frauen arbeiten. Weibliche Erwerbstätigkeit in Ost und Westdeutschland nach 1945, Göttingen 1997

CONERLSEN, Doris, Diskussionsbeitrag, in: Anatomie einer Pleite. Der Niedergang der DDR-Wirtschaft seit 1971, Berlin, 2000

CZADA, Roland, Vom Plan zum Markt: Die radikale Massenprivatisierung der DDR-Wirtschaft durch die Treuhandanstalt, in: Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte 7, 1995, s. 307-323

DALE, Gareth, Between State Capitalism and Globalisation: The Collapse of the East German Economy, Berlin 2004

Der Plan als Befehl und Fiktion. Wirtschaftsführung in der DDR. Gespräche und Analysen, hrsg. von Theo Pirker, Rainer M. Lepsius, Hans-Hermann Hertle, Opladen 1995

Der Schein der Stabilität. DDR-Betriebsalltag in der Ära Honecker, hrsg. von Renate Hürtgen, Berlin 2001

DEUTSCHE BUNDESBANK, Die Zahlungsbilanz der DDR 1975 bis 1989, Frankfurt am Main, 1999

DDR aus der Sicht des zwischendeutschen Vergleichs, in: Geschichte und Gesellschaft 25, 1999, 4, s. 530-555

Die DDR IM RÜCKBLICK. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, hrsg. von Helga Schultz und Hans-Jürgern Wagener, Berlin 2007

Die Endzeit der DDR-Wirtschaft – Analysen zur Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik, hrsg. von Eberhard Kuhrt, Opladen 1999

DIEMER, Susanne, Patriarchalismus in der DDR: Strukturelle, kulturelle und subjektive Dimensionen in der Geschlechtspolarisierung, Opladen 1994

EigenArtige Ostfrauen. Frauenemanzipation in der DDR und den neuen Bundesländern, hrsg. von Birgit Bütow ubd Heide Stecker, Bielefeld 1994

Eliten im Sozialismus – Beiträge zur Sozialgeschichte der DDR, hrsg. von Peter Hübner, Köln, Weimar, Wien 1999

ELSNER, Eva-Maria und Lothar, Zwischen Nationalismus und Internationalismus. Über Ausländer und Ausländerpolitik in der DDR 1949-1990. Darstellung und Dokumente, Rostock 1994

FISCH, Jörg, Reparationen nach dem Zweiten Weltkrieg, München 1992

FRIEDENSSTAAT, Leseland, Sportnation? DDR-Legenden auf dem Prüfstand, hrsg. von Thomas Großbölting, Berlin 2009

FRIEDRICH, Sönke, Autos bauen im Sozialismus. Arbeit und Organisationskultur in der Zwickauer Automobilindustrie nach 1945, Leipzig 2008

FRITZE, Lothar, Panoptikum DDR-Wirtschaft. Machtverhältnisse, Organisationsstrukturen, Funktionsmechanismen, München 1993

FULBROOK, Mary, The peoples state: East German society from Hitler to Honecker. New Haven 2005

GABLER, Diethelm, Entwicklungsabschnitte der Landwirtschaft in der ehemaligen DDR, Berlin 1995

GEIßLER, Rainer, Die Sozialstruktur Deutschlands. Ein Studienbuch zur Entwicklung im geteilten und vereinten Deutschland, Opladen 1992

HAASE, Herwig E., Das Wirtschaftssystem der DDR. Eine Einführung, Berlin 1990

HAUPT, Daniela, Einfluß des Ministeriums für Staatssicherheit auf die Wirtschaft der DDR,
Lüneburg 2000

HELDMANN, Philipp, Herrschaft, Wirtschaft, Anoraks. Konsumpolitik in der DDR der Sechzigerjahre, Göttingen 2004

HEYL, Friedrich von, Der innerdeutsche Handel mit Eisen und Stahl 1945-1972. Deutsch-deutsche Beziehungen im Kalten Krieg, Köln 1997

HOFFMANN, Dierk, Aufbau und Krise der Planwirtschaft. Die Arbeitskräftelenkung in der SBZ/DDR 1945 bis 1963, München 2002

HOFFMANN, Dierk, Regulace trhu pracovních sil v sovětské okupační zóně a NDR v letech 1945-1951, in: Soudobé dějiny 7, 2000, 1-2, s. 88-106

HOFFMANN, Dierk, Sozialpolitische Neuordnung in der SBZ/DDR. Der Umbau der Sozialversicherung 1945-1956, München 1996

HOFFMANN, Heinz, Die Betriebe mit staatlicher Beteilung im planwirtschaftslichen System der DDR 1956-1972, Stuttgart 1999

HÜBNER, Peter, Konsens, Konflikt und Kompromiss. Soziale Arbeiterinteressen und Sozialpolitik in der SBZ/DDR 1945-1970, Berlin 1995

HÜBNER, Peter, Personale Netzwerke im lokalhistorischen Kontext. Überlegungen zur Sozialgeschichte der DDR, in: Vernetzte Improvisationen. Gesellschaftliche Subsysteme in Ostmitteleuropa und in der DDR, hrsg. von Annette Schuhmann, Köln 2008, s. 193-216

HÜBNER, Peter, TENFELDE, Klaus, Arbeiter in der SBZ/DDR, Essen 1999

HUMM, Antonia Maria, Auf dem Weg zum sozialistischen Dorf? Zum Wandel der dörflichen Lebenswelt in der DDR und der Bundesrepublik Deutschland 1953-1969, Göttingen 1999

Die Industriespionage der DDR. Die wissenschaftlich-technische Aufklärung der HVA Reihe, hrsg. von Horst Müller, Manfred Süß, Horst Vogel, Berlin 2008

INTEGRATION or exclusion. Former national socialists in the GDR = Integration oder Ausgrenzung. Ehemalige Nationalsozialisten in der DDR, ed. by Dietmar Remy, Axel Salheiser, Köln 2010

JANČÍK, Drahomír, Řízení a plánování průmyslu v sovětské okupační zóně Německa (1945-1949), in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005,  3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, s. 9-26

JENKINS, Helmut, Stand die DDR vor dem Staatsbankrott? Eine systemimmanente Prämissenkritik, in: Die DDR zwischen Mauerbau und Mauerfall, hrsg. von Heiner Timmermann, Münster 2003, s. 96-125

KAMINSKY, Annette, Wohlstand, Schönheit, Glück. Kleine Konsumgeschichte der DDR, München 2001

KARLSCH, Rainer, Allein bezahlt? Die Reparationsleistungen der SBZ/DDR 1945-1953, Berlin 1993

KAVEN, Carsten, Von Planerfüllern zu Marktbeschickern. DDR-Betriebe und ihr Übergang in den Kapitalismus. Eine machtanalytische Betrachtung, Marburg 2007

KEHRER, Gerhard, Industriestandort Ostdeutschland, Berlin 2000

KIRCHBERG, Peter, Plaste, Blech und Planwirtschaft. Die Geschichte des Automobilismus in der DDR, Berlin 2001

KLEIN, Werner, Die wirtschaftliche Bedeutung der DDR Ende der achtziger Jahre, in: Wirtschaftsstandort Deutschland, hrsg. von Karl Eckart und Spiridon Paraskewopoulos, Berlin 1997,  s. 27-50

KLENKE, Olaf, Ist die DDR an der Globalisierung gescheitert? Autarke Wirtschaftspolitik versus internationale Weltwirtschaft – Das Beispiel Mikroelektronik, Frankfurt am Main 2001

KNABE, Hubertus, Umweltkonflikte im Sozialismus. Möglichkeiten und Grenzen gesellschatlicher Problemartikulation in sozialistischen Systemen. Eine vergleichende Analyse der Umweltdiskussion in der DDR und Ungarn, Köln 1993

KNORTZ, Heike, Innovationsmanegement in der DDR 1973/79-1989. Der sozialistische Manager zwischen ökonomischen Herausforderungen und Systemblockaden, Berlin 2004

KOPSTEIN, Jeffrey, The politics of economic decline in East Germany, 1945-1989, Chapel Hill 1997

KOCH, Peter-Ferdinand, Das Schalck-Imperium, München 1992

KORNAI, János, Das sozialistische System. Die politische Ökonomie des Kommunismus, Baden-Baden 1995

KOTT, Sandrine, Le communisme au quotidien. Les enterprises d´état dans la société est-allemande, Paris 2001

KREWER, Peter, Geschäfte mit dem Klassenfeind: Die DDR im innerdeutschen Handel 1949-1989, Trier 2008

KRÖMKE, Claus, Das „Neue ökonomische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft“ und die Wandlungen des Günter Mittag, Berlin 1996

KUHLEMANN, Jens, Differenzierte Biografien, differenzierte Integration. Ehemalige Nationalsozialisten in der Deutschen Wirtschaftskommission und den DDR-Regierungsdienststellen (1948-1957), in: Historical social research 35, 2010, 3, s. 95-116

KUSCH, Günter u.a., Schlußbilanz – DDR. Fazit einer verfehlten Wirtschafts- und Sozialpolitik, Berlin 1991

KÜCHLER, Falk, Die Wirtschaft der DDR. Wirtschaftspolitik und industrielle Rahmenbedingungen 1949 bis 1989, Berlin 1997

LINDMAN, Kai, Bausteine und Spendescheine der Sowjetisch besetzten Zone und der Deutschen Demokratischen Republik, 1945-1989, Gifhorn 2008

LUDWIG, Udo, STÄGLIN, Reiner, Die gesamtwirtschaftliche Leistung der DDR in den letzten Jahren ihrer Existenz – Zur Neuberechnung von Sozialproduktsdaten für die ehemalige DDR, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1997-2, s. 55-81

MAIER, Harry, MAIER, Siegfrid, Vom innerdeutschen Handel zur deutsch-deutschen Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft, Köln 1990

MADARÁSZ, Jeannette Z., Working in East Germany: normality in a socialist dictatorship, 1961-79, Basingstoke 2006

MEINTS, Tobias, Zwischen Markt und Plan. Die Arbeitsbeziehungen der DDR. Eingebettet in die sozialistische Wirtschaftsgeschichte, München 2010

MENZEL, Rebecca, Jeans in der DDR: Vom tieferen Sinn einer Freizeithose, Berlin 2004

MERKEL, Ina, Utopie und Bedürfnis. Die Geschichte der Konsumkultur in der DDR, Köln 1993

MERKEL, Wilma, WAHL, Stefanie, Das geplünderte Deutschland. Die wirtschaftliche Entwicklung im östlichen Teil Deutschlands von 1949 bis 1989, Bonn 1991

MIETHE, Ingrid, Frauen in der DDR-Opposition, Opladen 1999

MITTER, Armin, WOLLE, Stefan, Untergang auf Raten, München 1993

MÜLLER, Armin, Konkurrierende Netzwerke. SED und alte Intelligenz in Unternehmen der DDR-Industrie, in: Historical social research 35, 2010, 3, s. 134-162

NAKATH, Detlef, Zur Geschichte der deutsch-deutschen Handelsbeziehungen. Die besondere Bedeutung der Krisenjahre 1960/61 für die Entwicklung des innerdeutschen Handels, Berlin 1993

OHSE, Marc D., Jugend nach dem Mauerbau. Anpassung, Protest und Eigensinn (DDR 1961-1974), Berlin 2003

POND, Elizabeth, Beyond the wall: Germanys road to unification, New York 1993

POUTRUS, Patrice, G., Die Erfindung des Goldbroilers. Über den Zusammenhang zwischen Herrschaftssicherung und Konsumentwicklung in der DDR, Köln, Weimar, Wien 2002

POUTRUS, Patrice G., Zuflucht im Ausreiseland. Zur Geschichte des politischen Asyls in der DDR, in: Jahrbuch für historische Kommunismusforschung 2004, s. 355-378

RICHTER, Hedwig, Die DDR, Stuttgart 2009

RITSCHL, Albrecht, Aufstieg und Niedergang der Wirtschaft der DDR: Ein Zahlenbild 1945-1989, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1995, 2, 11-46.

ROESLER, Jörg, After the Collapse of East Germany: Social Insecurity and Political Disillusion in the New Länder, in: Central Europe in the twentieth century: an economic history perspective, ed. by Alice Teichova, Aldershot, Brookfield 1997, s. 105-120

ROESLER, Jörg, Zwischen Plan und Markt. Die Wirtschaftsreform 1963-1970 in der DDR, Berlin 1990

ROESLER, Jörg, Momente deutsch-deutscher Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1945-1990, Leipzig 2006

ROSLER, Jörg, Neues Denken und Handeln im Neuen Ökonomischen System (NÖS), in: Denkversuche: DDR-Philosophie in den 60er Jahren, hrsg. von Hans-Christoph Rauh und Peter Ruben, Berlin 2005, s. 51-76

SATTLEROVÁ, Friederike, Od válečného k plánovanému hospodářství. K proměně funkce tradičních institucí při budování hospodářského systému v sovětské okupační zóně a NDR (1945-1962), in: Soudobé dějiny 7, 2000, 1-2, s. 59-87

SCHLEGEL, Thomas, Dezentralisierung und Rekonzentration. Die Commerzbank AG in den Nachkriegsjahren 1945, Halle 2010

SCHÖNE, Jens, Landwirtschaftliches Genossenschaftswesen und Agrarpolitik in der SBZ/DDR 1945-1950/51, Stuttgart 2000

SCHULTE, Bernd F., Armageddon des Kommunismus. Strategie Wirtschaft und die DDR, 1970-1990, Hamburg 2006

SCHULZ, Dieter, „Kapitalistische Länder überflügeln“. Die Bauern in der SED-Politik des ökonomischen Wettbewerbs mit der Bundesrepublik von 1956 bis 1961, Berlin 1994

SCHWARZER, Oscar, Sozialistische Zentralplanwirtschaft in der SBZ/DDR. Ergebnisse eines ordnungspolitischen Experiments (1945-1989), Stuttgart 1999

SLEIFER, Jaap, Planning Ahead and Falling Behind. The East German Economy in Comparison with West Germany 1936-2002, Berlin 2006

SMAD-Handbuch. Die Sowjetische Militäradministration in Deutschland 1945-1949, hrsg. von Jan Foitzik, Horst Möller u.a., München 2009

SOLGA, Heike, Auf dem Weg in eine klassenlose Gesellschaft? Klassenlagen und Mobilität zwischen Generationen in der DDR, Berlin 1995

Sozialgeschichte der DDR, hrsg. von Hartmut Kaeble, Jürgen Kocka, Hartmut Zwahr, Stuttgart 1994

STAATSSICHERHEIT und Gesellschaft. Studien zum Herrschaftsalltag in der DDR, hrsg. von Jens Gieseke, Göttingen 2007

STEINER, André, Bolsche Vita in der DDR? Überlegungen zur Korruption im Staatssozialismus, in: Geld, Geschenke, Politik. Korruption im neuzeitlichen Europa, hrsg. von Jens Ivo Engels, München 2009, s. 248-274

STEINER, André, Vom „Überholen“ eingeholt. Zur Wirtschaftskrise 1960/61 in der DDR, in: „Sterben für Berlin?“ Die Berliner Krisen 1948-1958, hrsg. von Burghard Ciesla, Michael Lemke, Thomas Lindenberger, Berlin 1999, s. 245-262

STEINER, André, Die DDR-Wirtschaftsreform der sechziger Jahre. Konflikt zwischen Effizienz- und Machtkalkül, Berlin 1999

STEINER, André, Von „Hauptaufgabe“ zu „Hauptaufgabe“. Zur Wirtschaftsentwicklung der langen 60er Jahre in der DDR, in: Dynamische Zeiten: die 60er Jahre in den beiden deutschen Gesellschaften, hrsg. von Axel Schildt, Hamburg 2000, s. 218-247

STEINER, André, Leistungen und Kosten: das Verhältnis von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und Sozialpolitik in der DDR, München 2005

STEINER, André, Von Plan zu Plan. Eine Wirtschaftsgeschichte der DDR, München 2004

STEINER, André, Wirtschaftliche Lenkungsverfahren in der Industrie der DDR Mitte der fünfziger Jahre. Resultate und Alternativen, in: Wirtschaftliche Folgelasten des Krieges in der SBZ/DDR, hrsg. von Christoph Buchheim, Baden-Baden 1995, s. 271-293

STEINER, André, Faktoren des wirtschaftlichen Niedergangs der DDR, in: Deutschland Archiv 42, 2009, 3, S. 459-465

STEINER, André, Der Weg zur Wirtschafts- und Währungsunion vom 1. Juli 1990, in: Revolution und Vereinigung 1989/90. Als in Deutschland die Realität die Phantasie überholte, hrsg. von  Klaus-Dietmar Henke, München 2009, s. 441-455, 656-659

STEINER, André, Die DDR-Volkswirtschaft am Ende, in: Revolution und Vereinigung 1989/90. Als in Deutschland die Realität die Phantasie überholte, hrsg. von  Klaus-Dietmar Henke, München 2009, s. 113-129, 592-595

STEINER, André, The plans that failed. An economic history of the GDR, New York 2010

STEINITZ, Klaus, Wirtschaft bankrott? Die DDR-Ökonomie Ende der achtziger Jahre, in: Das letzte Jahr der DDR. Zwischen Revolution und Selbstaufgabe, hrsg. von Stefan Bollinger, Berlin 2004, s. 70-99

SZEPANSKY, Gerda, Die stille Emanzipation. Frauen in der DDR, Frankfurt am Main 1995

SZOBI, Pavel, Komparace energetické politiky NDR a ČSSR na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století, in: Acta Oeconomica Pragensia, 18, 2010, 2, s. 73-83

TRAPPE, Heike, Emanzipation oder Zwang? Frauen in der DDR zwischen Beruf, Familie und Sozialpolitik, Berlin 1995

Überholen ohne einzuholen. Die DDR-Wirtschaft als Fußnote der deutschen Geschichte? Hrsg. von André Steiner, Berlin 2006

Unger, Stefan, Eisen und Stahl für den Sozialismus. Modernisierungs- und Innovationsstrategien der Schwarzmetallurgie in der DDR von 1949 bis 1971, Berlin 2000

VOLLNHALS, Clemens, WEBER, Jürgen, Der Schein der Normalität. Alltag und Herrschaft in der SED-Diktatur, Berlin 2002

VOLZE, Armin, Devisengeschäfte der DDR. Genex und Intershop, in: Duetschland Archiv 24, 1991, 11, s. 1144-1159.

VOLZE, Armin, Ein großer Bluff? Die Westverschuldung der DDR, in: Deutschland Archiv 29, 1996, 5,  s. 701-713

WEBER, Hermann, Dějiny NDR, Praha 2003

WEGENER, Hans-Jürgen, Zur Innovationsschwäche der DDR-Wirtschaft, in: Innovationsverhalten und Entscheidungsstrukturen. Vergelichende Studien zur wirtschaftlichen Entwicklung im geteilten Deutschland 1945-1990, hrsg. von Johannes Bähr und Dietmar Petzina, Berlin 1996, s. 21-48

WENZEL, Siegfried, Plan und Wirklichkeit. Zur DDR-Ökonomie. Dokumentation und Erinnerungen, St. Katharinen 1998

WENZEL, Siegfried, Sozialismus gleich Mangelwirtschaft? Ein Beitrag zur Systemauseinandersetzung, Berlin 1999

WENZEL, Siegfried, Wirtschaftsplanung in der DDR. Struktur, Funktion, Defizite, Berlin 1992

WENZEL, Siegfried, War die DDR 1989 wirtschaftlich am Ende? Zum Produktivitäts- und Effektivitätsvergleich der Wirtschaften der BRD und der DDR, Berlin 1998

WIARDS, Mathias, Krise im Realsozialismus. Die Politische Ökonomie der DDR in den 80er Jahren, Hamburg 2001

WIENERT, Helmut, Die Stahlindustrie in der DDR, Berlin 1992

Wirtschaftliche Folgelasten des Krieges in der SBZ/DDR, hrsg. von Christoph  Buchheim, Baden-Baden 1995

WOLLE, Stefan, „A čím jsme, tím jsme díky ní.“ SED v každodenním životě NDR, in: Soudobé dějiny 7, 2000, 1-2, s. 154-171

WOLLE, Stefan, Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR 1971-1989, Berlin 2009

ZANK, Wolfgang, Wirtschaft und Arbeit in Ostdeutschland 1945-1949. Probleme des Wiederaufbaus in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands, München 1987

ZATLIN, Jonathan R., The Currency of Socialism. Money and Political culture in East Germany, Cambridge 2007

Zedilin, Leonid, Sowjetunion, DDR und RGW in der Ära Gorbatschow, Köln 1995

Zur Kritik der deutsch-deutschen Ökonomie. Konzeptionen, Positionen und Methoden wirtschaftswissenschaftlicher Forschung in Ost und West, hrsg. von Camilla Warnke, Marburg 1996

Zwischen Bodenreform und Kollektivierung. Vor- und Frühgeschichte der „sozialistischen Landwirtschaft“ in der SBZ/DDR vom Kriegsende bis in die fünfziger Jahre, hrsg. von Ulrich Kluge, Winfried Halder, Katja Schlenker, Stuttgart 2001

Hospodářské dějiny Sovětského svazu a Ruska

BABKA, Lukáš, Solovecký koncentrační tábor – unikát sovětského Gulagu, in: Historický obzor 13, 2002, 1-2, s. 24-32

BARNETT, Vincent, A history of Russian economic thought, London 2005

BARNETT, Vincent, The Revolutionary Russian Economy, 1890-1940: Ideas, Debates, and Alternatives? London, New York 2004

BARNETT, Vincent, Russian émigré economists in the USA, in: Economics in Russia. Studies in intellectual history, ed. by Vincent Barnett, Aldershot 2008, s. 107-122

Belozercev, Aleksandr Grigorjevič, Zernovoje chozjajstvo Rossii (1865-1997 gg.): istoriko-ekonomičeskij očerk, Moskva 1998

Berliner, Joseph S., Soviet industry from Stalin to Gorbachev, Aldershot  1988

BRANCATO, Ekaterina, Markets versus hierarchies. A political economy of Russia from the 10th century to 2008, Cheltenham 2009

Brown, Archie, The Gorbachev Factor, Oxford 1996

COHEN, Yves, Administration, politique et techniques. Réflexions sur la matérialité des pratiques administratives dans la Russie stalinienne, 1922-1940, in: Cahiers du Monde russe 44, 2003, 2/3, s. 269-307

CONQUEST, robert, The Great Terror. Stalin´s Purge of the Thirties, New York 1970

ENGEL, Barbara Alpern, Women in Russia, 1700-2000, New York 2003

FIGES, Orlando, Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924, Praha, Plzeň 2000

Gimpelson, Jefim G., NEP: novaja ekonomičeskaja politika Lenina-Stalina, problemy i uroki,  (20-e gody XX veka), Moskva 2004

GOEHRKE, Carsten, Russland. Eine Strukturgeschichte, Paderborn, München u.a. 2010

Golc, Grigorij Abramovič, Kultura i ekonomika Rossii za tri veka, XVIII-XX vv. Tom 1, Mentalitet, transport, informacija (prošloje, nastojaščeje, buduščeje), Novosibirsk 2002

GRERGORY, Paul R., LAZAREV, V. The Economics of Forced Labour: The Soviet Gulag, Stanford 2003

GRERGORY, Paul R., The Political Economy of Stalinism: Evidence from the Soviet Secret Archives, Cambridge 2004

Grik, Nikolaj A., Sovětskaja ekonomičeskaja politika v 1921-1933 gg. (kritičeskij analiz), Tomsk 2002

Gusejnov, Rifat, Istorija mirovoj ekonomiki: Zapad  – Vostok – Rossija: učebnoje posobije, Novosibirsk 2004

HILDEMEIER, Manfred, Geschichte der Sowjetunion 1917-1991. Entstehung und Niedergang des ersten sozialistischen Staates, München 1998

The INDUSTRIALIZATION of Soviet Russia, 5 vol., editet by Robert W. Davies, Harvard 1980-2004

KEEP, John L. H., Last of the Empires. A History of the Soviet Union 1945-1991, Oxford, New York 1995

KostorniČenko, Vladimir N., Inostrannyj kapital v sovetskoj neftjanoj promyšlennosti: (1918-1932 gg.), Volgograd 2000

LEDENEVA, Alena, Russia’s Economy of Favours. Blat, Networkung and Informal Exchange, Cambridge 1998

LITERA, Bohuslav, K významu lend-lease pro sovětskou válečnou ekonomiku, in: Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty, ed. Miroslav Šesták, Praha 2000, s. 491-504

MALIA, Martin, Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991, Praha 2004

Matthews, Mervyn, Privilege in the Soviet Union. A Study of Elite Life-styles under Communism, London 1978

MAU, Vladimir A., The political history of economic reform in Russia: 1985-1994, London 1996 (Ekonomika i vlast: političeskaja istorija ekonomičeskoj reformy v Rossii: 1985-1994, Moskva 1995)

McFaul, Michael, Russias unfinished revolution, Ithaca 2001

MOSHE, Levin, The Soviet Century, London, New York 2005

NARINSKIJ, Michail M., Sovětský svaz a Marshallův plán: ještě k otázce sovětského veta, in: Soudobé dějiny 4, 1997, 3-4, s. 479-491

Munting, Roger, The Economic Development of the USSR, London, New York, London 1982

NOVE, Alec, An Economic History of the USSR 1917-1991, London 1992

PITLÍKOVÁ, Jana, Zahraniční obchod Sovětského svazu na přelomu 20. a 30. let, in : Hospodářské dějiny 22, 1999, s. 163-190

Pipes, Richard, Dějiny ruské revoluce, Praha 1998

PLESSIX GREY du, Francine, Drahtseilakte. Frauen in der Sowjetunion. München 1990

ploetz, Michael, Wie die Sowjetunion den Kalten Krieg verlor. Von der Nachrüstung zum Mauerfall, Berlin, München 2000

RAUPACH, Hans, System der Sowjetwirtschaft. Theorie und Praxis, Reibek bei Hamburg 1968

BLISS EATON, Katherine, Daily Life in the Soviet Union, Westport 2004

SAKWA, Richard, Gorbachev and his Reforms 1985-1990, New York 1990

Scharlau, Winfried B., Zeman, Zbyněk A., Parvus Helphand. Muž, který financoval Lenina, Praha, Litomyšl 1999

Tucker, Robert C., Stalin. Na vrcholu moci. Revoluce shora 1928-41, Praha 2000

Hospodářské dějiny východního bloku

http://www.totalita.cz

Antal, Endre, Beteiligung der RGW-Länder am Weltagrarhandel in den achtziger Jahren, Berlin 1992

Arbeiter im Staatssozialismus. Ideologischer Anspruch und soziale Wirklichkeit, hrsg. von Peter Hübner, Köln 2005

BAILEY-WIEBECKE, Ilka, Die Europäische Gemeinschaft und der Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe. Multilaterale Diplomatie oder Blockpolitik? Bern, Frankfurt am Main, New York, Paris 1989

BATT, Judy, Economic reform and political change in Eastern Europe: a comparison of the Czechoslovak and Hungarian experiences, Basingstoke 1988

BEREND, Iván Tibor, Central and Eastern Europe, 1944-1993: detour from the periphery to the periphery, Cambridge, New York 1995

besancon, Alain, Nemoc století. Komunismus, nacismus a holocaust, Praha 2000

BIDELEUX, Robert; JEFFRIES, Ian, A History of Eastern Europe: Crisis and Change, Routledge 1998

BRABANT, Josef M. van, Socialist economic integration: Aspects of Contemporary Economic Problems in Eastern Europe, Cambridge; New York; Melbourne 1980

BRABANT, Jozef M. van, Ruble Convertibility, External and Internal Equilibrium, and Perestroyka, Köln 1992

BRINE, Jenny, Comecon: the rise and fall of an international socialist organization, Oxford 1992

CROZIER, Brian, Vzestup a pád sovětské říše, Praha 2004

Durman, Karel, Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998

EINHORN, Barbara, Cinderella Goes to Market – Citizenship, Gender and Womens Movements in East Central Europe, London, New York 1993

The Economic history of Eastern Europe 1919-1975, vol. 1, Economic structure and performance between the two wars, vol.  2, Interwar policy; The War and reconstruction, vol. 3, Institutional change within a planned economy, ed. by Michael C. Kaser and Edward Albert Radice, Oxford 1984-1986

GOUGH, Roger, A Good Comrade. János Kádár, Communism and Hungary, London 2006

HALL, Derek E., Tourism and economic development in Eastern Europe and the Soviet Union, New York 1991

Herbst, Ludolf, Hospodářská integrace zemí východního bloku a RVHP. Pozice KSČ a SED v reformní debatě 60. let, in: V rozdelenej Európe. Česi, Slováci, Nemci a ich štáty v rokoch 1948-1989, sest. Dušan Kováč, Jan Křen a Hans Lemberg, Bratislava 1998, s. 89-100

HUSEBY-DARVAS, Éva V., Hungarian village women in the marketplace during the late socialist period, in: Women traders in cross-cultural perspective. Mediating identities, marketing wares, ed. by Linda J. Seligmann, Stanford 2001, s. 185-208

IRMANOVÁ, Eva, Kádárismus – vznik a pád jedné iluze, Praha 1998

JAROSZ, Dariusz, Polští rolníci a kolektivizace, in: Soudobé dějiny 4, 1997, 2, s. 292-305

KOPEČEK, Michal, Hledání ztraceného smyslu revoluce. Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953-1960, Praha 2009

KoSta, Jiří, Wirtschaftssysteme des realen Sozialismus, Probleme und Alternativen, Köln 1984

KOCHANOWSKI, Jerzy, Pioneers of the free market economy? Unofficial commercial exchange between people from the Socialist bloc countries (1970s and 1980s), in: Journal of Modern European History 8, 2010, 2, s. 196-220.

KOCHANOWSKI, Jerzy, Pašeráci, turisté, kšeftaři. Neoficiální obchodní výměna mezi Polskem a Československem v letech 1945–1989, in: Soudobé dějiny 27, 2010, 3

KUČERA, Jaroslav, Postranní cesty – Schleichwege – drogy boczne – köztes terei. Neoficiální kontakty mezi občany socialistických zemí v letech 1945–1989, in: Soudobé dějiny 27, 2010, 3

Landau, Zbigniew, Průcha, Václav, Systém centrálně plánovaných ekonomik v zemích střední a jihovýchodní Evropy a příčiny jeho rozpadu, in: Systém centrálně plánovaných ekonomik v zemích střední a jihovýchodní Evropy a příčiny jeho rozpadu, ed. Daniel Váňa, Praha 1995, s. 9-32

Marszałek, Antoni, Integracja ekonomiczna krajów RWPG a stosunki międzynarodowe
Łódź 1991

METCALF, Lee Kendall, The Council of Mutual Economic Assistance. The Failure of Reform, New York 1997

Moulis, Vladislav, Valenta, Jaroslav, Vykoukal, Jiří, Vznik, krize a rozpad sovětského bloku v Evropě 1944-1989, Ostrava 1991

PELKA, Anna, Teksas-land: Moda młodzieżowa w PRL, Warszawa 2007

PLEASURES IN SOCIALISM: Leisure And Luxury In The Eastern Bloc, ed. by David Crowley Susan E. Reid, Evanston 2010

PREUSSEN, Ronald, Od symbolu ke katalyzátoru a znovu k symbolu. Vývoj amerického chápání Československa a východní Evropy v letech 1943-1948, in: Soudobé dějiny 5, 1998, 2-3, s. 238-246

REGIONAL development in Central and Eastern Europe. Development processes and policy challenges, ed. by Grzegorz Gorzelak, London, New York 2010

Reiman, Michal, Nevšední příspěvek k dějinám sovětského bloku, in: Soudobé dějiny 10, 2003, 1-2, s. 24-40

The soviet defence-industry complex from Stalin to Khrushchev, ed. by John Barber and Mark Harrison, New York 1999

STEINER, André, Einkommen in den Ostblockländern. Annährungen an einen Vergleich, in: Arbeiter im Staatssozialismus. Ideologischer Anspruch und soziale Wirklichkeit, hrsg. von Peter Hübner, Köln 2005, s. 227-247

STEINER, André, Zur Anatomie der Wirtschaftskrisen im Sozialismus, in: Aufstände im Ostblock. Zur Krisengeschichte des realen Sozialismus, hrsg. von Henrik Bispinck, Berlin 2004, s. 131-143

The System of Centrally Planned Economies in Central-Eastern and South-Eastern Europe after World War II and the Causes of its Decay, ed. by Václav Průcha, Praha 1994

ŠVÍK Peter, Kodifikácia politickej pamäti na bankovkách vo vybraných postkomunistických krajinách: Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko, in: Slovanský přehled 93, 2007, 2, s. 217–239

TEJCHMAN, Miroslav a kol., Sovětizace východní Evropy. Země střední a jihovýchodní Evropy v letech 1944-1948, Praha 1995

TOMŠÍK, Vladimír, Proces ekonomické transformace v zemích střední a východní Evropy I, II, Praha 1999

VORÁČEK, Emil, Československo-sovětské hospodářské vztahy: 1945-1948, Praha 1985

VYKOUKAL, Jiří, LITERA, Bohuslav, TEJCHMAN, Miroslav, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha  2000

WANNER, Jan, Brežněv a východní Evropa, Praha 1995

ZEDILIN, Leonid I., Sowjetunion, DDR und RGW in der Ära Gorbatschow, Köln 1995

ZUR PHYSIOGNOMIE SOZIALISTISCHER WIRTSCHAFTSREFORMEN. Die Sowjetunion, die Tschechoslowakei, Ungarn, die DDR und Jugoslawien im Vergleich, hrsg. von Christopher Boyer, Frankfurt am Main 2007

ZWASS, Adam, The Council for Mutual Economic Assistance: The Thorny Path from Political to Economic Integration, Armonk 1989

Hospodářské dějiny Asie (kromě Japonska a Číny)

The Cambridge economic history of India, vol. 2, c. 1757 – c. 1970, ed. by Dharma Kumar, Meghnad Desai, Cambridge 1983

Corpuz, Onofre D., An economic history of the Philippines, Quezon City 1997

DANG, Duc Dam, Vietnams economy 1986-1995, Hanoi 1995

FFORDE, Adam, Economics, History, and the Origins of Vietnam’s Post-War Economic Success. Asian Survey 49, 2009, 3, s. 484-504

GOODSTADT, Leo F., Profits, Politics and Panics: Hong Kongs Banks and the Making of a Miracle Economy, 1935-1985, Aberdeen HK 2007

Hershlag, Z. Y., Introduction to the modern economic history of the Middle East, Leiden 1980

Choi Hochin, The Economic History of Korea: From the Earliest Times to 1945, Seul 1988

Indien, Kultur, Geschichte, Politik, Wirtschaft, Umwelt. Ein Handbuch, hrsg. von  Dietmar Rothermund, München 1995

The INTERNATIONAL order of Asia in the 1930s and 1950s, ed. by Shigru Akita, Nicholas J. White, Farnham 2010

Mishra, Girish, An economic history of modern India, Delhi 1994

The MODERN ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY of the Middle East in its world context, ed. by Georges Sabagh, Cambridge 1989

MUKHERJEE, Aditya, Imperialism, Nationalism and the Making of the Indian Capitalist Class, 1920-1947, New Delhi 2002

New challenges in the modern economic history of Indonesia: proceedings of the First Conference on Indonesia’s Modern Economic History, Jakarta, October 1-4, 1991, ed. by J. Thomas Lindblad, Leiden 1993

Owen, Roger, Pamuk, Sevket, A history of middle east economies in the twentieth century, London 1998

Pluvier, Jan M., South-East Asia from colonialism to independence, Kuala Lumpur, London 1974

Qureshi, Anwar Iqbal, Economic history of Pakistan, Lahore 1978

Rothermund, Dietmar, An economic history of India: from pre-colonial times to 1991, London 1992

WADE, Robert, Governing the market: Economic theory and the role of government in East Asian Industrialization, Princeton, Oxford 1990

Hospodářské dějiny Japonska

Allen, George Cyril, A short economic history of modern Japan, 1867-1937: with a supplementary chapter on economic recovery and expansion, 1945-1970, London 2003

ALEXANDER, Arthur, The Arc of Japans Economic Development, Abington, New York 2008

Blackford, Mansel G., The rise of modern business in Great Britain, the United States, and Japan, Chapel Hill 1998

COHEN, Jerome B., Japanese economic history 1930-1960. Vol. 2, Japans economy in war and reconstruction, London 2000

Daniels, Gordon, The social history of occupied Japan: some sources and problems, London 1990

The ECONOMIC DEVELOPMENT of modern Japan, Volume 1 and 2, ed. by Steven Tolliday, Northampton 2001

The economic history of Japan, 1600-1990, ed. by Takafusa Nakamura, Konosuke Odaka, vol. 1, Emergence of economic society in Japan, 1600-1859, Oxford 2004; vol. 3, Economic history of Japan, 1914-1955: a dual structure, Oxford 2003

FRANCKS, Penelope, The Japanese consumer. An alternative economic history of modern Japan, Cambridge 2009

FRANCSK, Penelope, Rural economic development in Japan: from the nineteenth century to the Pacific War, London 2006

The interwar economy of Japan: colonialism, depression, and recovery, 1910-1940, ed. by Michael Smitka, New York 1998

Japan, China, and the growth of the Asian international economy, 1850-1949, ed. by Kaoru Sugihara, Oxford, New York 2005

Japan’s war Economy, ed. by Erich Pauer, New York 1998

Japanese industrialization and the Asian economy, ed. by John Latham and Heita Kawakatsu, London, New York 1994

Japan-Handbuch, hrsg. von Horst Hammitzsch, Lidia Brüll, Stuttgart 1990

KAWANISHI, Hirosuke, The human face of industrial conflict in post-war Japan, New York 1999

Koshiro, Kazutoshi, A fifty-year history of industry and labor in postwar Japan, Tokyo 2000

Kratoska, Paul H., The Japanese occupation of Malaya: a social and economic history, Honolulu 1997

Lenz, Ilse, Kapitalistische Entwicklung, Subsistenzproduktion und Frauenarbeit: der Fall Japan, Frankfurt am Main, New York 1984

McCulloch, Rachel, United States-Japan economic relations, Cambridge 1987

MILLER, Edward. S., Bankrupting the Enemy: The US Financial Siege of Japan before Pearl Harbor, Annapolis 2007

MOSK, Carl, Japanese Economic Development: Markets, Norms, Structures, Abington, New York 2008

NAKAMURA, Takafusa, Economic History of Japan, 1914-1955: A Dual Structure, Oxford 2003

NAKAMURA, Takafusa, Lectures on modern Japanese economic history 1926-1994, Tokyo 1994

Nakamura, Takafusa, The postwar Japanese economy: its development and structure, 1937-1994, Tokyo 1995

OKAZAKI, Tetsuji, Voice and Exit in Japanese Firms during the Second World War: Sanpo Revisited, in: The Economic History Review 59, 2006, 2, s. 374-395

PRODUCTION Organizations in Japanese Economic Development, ed. by Tetsuji  Okazaki, Abington, New York 2007

Shimizu, Hiroshi, Japan and Singapore in the world economy: Japan’s economic advance into Singapore, 1870-1965, New York 1999

SHŌWA Japan: political, economic and social history 1926-1989, ed. by Stephen S. Large, London 1998

Skřivan st., Aleš, Cestou samurajů. Japonská politika v letech 1931-1942,  Praha 1984

Skřivan st., Aleš, Pád Nipponu. Japonská politika v letech 1942-1945, Praha  1990

Smethurst, Richard J., Politics and the economy in pre-war Japan, London 1999

SMITKA, Michael, The interwar economy of Japan: colonialism, depression, and recovery, 1910-1940, New Yoirk 1998

Takekoshi, Yosaburo, The economic aspects of the history of the civilization of Japan, London 2003

The textile industry and the rise of the Japanese economy, ed. by Michael Smitka, New York 1998

Waswo, Ann, Modern Japanese society, 1868-1994, Oxford 1996

YAMAMURA, Kôzô, The economic emergence of modern Japan, Volume 1, Cambridge 1997

YOKOI, Noriko, Japans postwar economic recovery and Anglo-Japanese relations, 1948-62, London 2003

Hospodářské dějiny Číny

DIKÖTTER, Frank, Mao´s great famine. The history of China´s most devastating catastrophe, 1958-62, London 2010

FAURE, David, China and capitalism: a history of business enterprise in modern China. Hong Kong 2006

Feuerwerker, Albert, Economic trends in the Republic of China, 1912-1949, Ann Arbor 1977

Geraedts, Henry N., The People’s Republic of China: foreign economic relations and technology acquisition 1972-1981, Lund 1983

GOETZMANN, William N., UKHOVNing Zhu, Andrey D., China and the World Financial Markets 1870-1939: Modern Lessons from Historical Globalization, in: The Economic History Review 60, 2007, 2, s. 267-312

JAPAN, CHINA, and the growth of the Asian international economy, 1850-1949, ed. by Kaoru Sugihara, Oxford 2005

Kang, Chao, Man and land in Chinese history: an economic analysis, Stanford 1986

KÖLL, Elisabeth, From Cotton Mill to Business Empire: The Emergence of Regional Enterprises in Modern China, Cambridge 2003

Lee, Robert Stuart, France and the exploitation of China, 1885-1901: a study in economic imperialism,  Hong Kong, Oxford 1989

Lippit, Victor D., The economic development of China, Armonk, N. Y. 1987

Liu, Alan P. L., The political basis of the economic and social development in the Republic of China 1949-1980, Baltimore, Md. 1985

MADDISON, Agnus, Chinese Economic Performance in the Long Run, Revised and Updated, 960-2030 AD, Paris 2007

Mazumdar, Sucheta, Sugar and society in China: peasants, technology, and the world market, Cambridge 1998

Minami, Ry-oshin, The economic development of China: a comparison with the Japanese experience, Basingstoke 1994

NAUGHTON, Barry, The Chinese Economy: Transition and Growth, Cambridge  2007

ONE CHINA, ed. by Chaohua Wang, London 2005

Overholt, William H., The rise of China: how economic reform is creating a new superpower, New York, London 1993

RABUŠIC, Ladislav, Demografická krize v Číně v období 1959-1961, aneb velký skok kupředu, in: Demografie 32, 1990, 2, s. 132-142

Richardson, Philip, Economic change in China, c. 1800-1950, Cambridge 1999

Skřivan ml., Aleš, K ekonomickým okolnostem utváření komunistického režimu v Číně v prvních letech jeho existence, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, s. 109-127

SKŘIVAN ml., Aleš, K vývoji a významu zahraničního obchodu ČLR v letech 1949-1978, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnověkších dějiny Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2006, ed. Martin Kovář a Vladimír Nálevka, s. 163-192

SKŘIVAN ml., Aleš, Hospodářské reformy v ČLR v letech 1979–1989, Praha 2007

Skřivan st., Aleš, Výstavba železniční sítě v Číně do světové hospodářské krize, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 3,  1974, Studia Historica XII, s. 7-44

TRESCOTT, Paul. B., Jingji Xue: The History of the Introduction of Western Economic Ideas into China, 1850-1950, Hong Kong  2007

The United States and the Republic of China: democratic friends, strategic allies, and economic partners, ed. by Steven W. Mosher, New Brunswick 1992

Hospodářské dějiny Afriky

 

Agbodeka, Francis, An economic history of Ghana from the earliest times, Accra 1992

BUTLER, Larry J., Copper Empire: Mining and the Colonial State in Northern Rhodesia, c.1930-64, Basingstoke 2007

An economic history of modern Ethiopia, vol. 1, The imperial era, 1941-74, ed. by Shiferaw Bekele, Senegal 1995

Ekundare, Richard Olufemi, An economic history of Nigeria, 1860-1960, London 1973

FEINSTEIN, Charles H., An Economic History of South Africa: Conquest, Discrimination and Development, Cambridge 2005

Forrest, Tom, The advance of African capital: the growth of Nigerian private enterprise,  Edinburgh 1994

GARETH, Austin, Labour, Land and Capital in Ghana: From Clavery to Free Labour in Asante, 1807-1956, New York 2003

Hargreaves, John D., Imperialism, decolonization, and Africa: studies presented to John Hargreaves: with an academic memoir and bibliography, ed. by Roy Bridges, New York 1999

Hopkins, Antony Gerald, An economic history of West Africa, Harlow 1973

Issawi, Charles Philip, An economic history of the Middle East and North Africa, London 1982

PETERS, Wolff-Christian, The quest for an African economic community. Regional integration and its role in achieving African Unity. The case of SADC, Frankfurt am Main 2010

Phimister, Ian, An economic history of Zimbabwe 1890-1948: capital accumulation and class struggle, London 1987

SEIBERT, Gerhard, Comrades, clientes and cousins. Colonialism, socialism and democratization in São Tomé and Príncipe, Leiden 1999

Studies in the economic history of Southern Africa, ed. by Zbigniew A. Konczacki, Jane L. Parpart and Timothy M. Shaw, vol.1, The front-line states, vol. 2, South Africa, Lesotho and Swaziland, London 1989-1990

Wickins, Peter Lionel, An economic history of Africa from the earliest times to partition, Cape Town 1981

Zwanenberg, Roger Maurice Arthur, King, Anne, An economic history of Kenya and Uganda, 1800-1970, London 1975

Hospodářské dějiny Latinské Ameriky

ASTORGA, Pablo, VALPY FITZGERALD, Ame R.,The Standard of Living in Latin America during the Twentieth Century, in: The Economic History Review 58, 2005, 4,  s. 765-796

BABB, Sarah, Managing Mexico: Economists from Nationalism to Neoliberalism, Princeton 2004

Pablo AstorgaAme R. BergesValpy Fitzgerald

BAER, Werner, The Brazilian economy. Growth and development. Westport, London 2001

BALZE, Felipe A.M. de la, Remaking the Argentine economy, New York 1995

BARRIENTOS, Armando, Pension reform in Latin America, Aldershot, Brookfield 1998

BIGLASIER, Glen, Guardians of the Nation?: Economists, Generals and Economic Reform in Latin America, Notre Dame 2002

Brito Figueroa, Federico, Historia economica y social de Venezuela: Una estructura para su estudio, Caracas 1981

The CAMBRIDGE ECONOMIC HISTORY of Latin America: The long twentieth century, ed. by Victor Bulmer-Thomas, John H. Coatsworth, Roberto Cortés Conde, Cambridge 2006

COLLINS, Jospeph, LEAR, John, Chile’s free market miracle: a second look, Oakland 1995

CONNIFF, Michael L., Latin American populism in comparative perspective, Albuquerque 1982

DEMOCRACY, marcets, and structural reform in Latin America: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, and Mexico, ed. by William C. Smith, Carlos H. Acuña, Eduardo A. Gamarra, New Brunswick 1994

Díaz Alejandro, Carlos F., Essays on the Economic History of the Argentine Republic, New Haven 1970

EVANS, Peter, Dependent development: The alliance of multinational, state and local capital in Brazil, Princeton, Guildford 1979

FINCH, Martin H.J., The political economy of Uruguay since 1870, London, New York 1981

FINCH, Martin H. J., La Economia Politica Del Uruguay Contemporaneo. 1870-2000, Montevideo 2005

FITZGERALD, E. Valpy K., ECLA and the formation of Latin American Economic doctrine, in: Latin America in the 19470s: War and postwar transititons, ed. by David Rock, Berkley, London 1994

FUKUYAMA, Francis, Falling behind: Explaining the Development Gap between Latin America and the United States, Oxford 2008

Furtado, Celso, La formation économique du Brésil: de lépoque coloniale aux temps modernes, Paris 1998

GJELTEN, Tom, Bacardi and the long fight for Cuba. The biography of a cause, New York 2008

JUAREZ-DAPPE, Patricia, When sugar ruled. Economy and society in northwestern Argentina, Tucumán, 1876-1916, Athens 2010

LEVINE, Robert M., Father of the poor? Vargas and his era, Cambridge, New York 1998

LEWIS, Paul H., The crisis of Argentine capitalism, Chapel Hill, London 1990

LIVING standards and inequality in Latin American history. Height, welfare, and development, 1750-2000, ed. by Ricardo Salvatore, John H. Coatsworth, Amilcar Challu, Cambridge 2010

The MACROECONOMICS of populism in Latin America, ed. by Rudiger Dornbusch and Sebastian Edwards, Chicago, London 1991

MADDISON, Angus, The political economy of poverty, equity, and growth: Brazil and Mexico, Oxford, New York 1992

MAMALAKIS, Markos J., The growth and structure of the Chilean economy: from independence to Allende, New Haven, London 1976

MARTÍNEZ, Javier, DÍAZ, Alvaro, Chile, the Great Transformasion, Washington, DC, Geneva 1996

McGreevey, William Paul, An economic history of Colombia, 1845-1930, London 1971

Monteón, Michael, Chile in the Nitrate Era: The Evolution of Economic Dependence, 1880-1930, Madison 1982

MUSACCHIO, Aldo, Experiments in financial democracy. Corporate governance and financial development in Brazil, 1882-1950, Cambridge 2009

PAREDES, Roberto, Stroessner y el stronismo, Asunción 2004

PERALTA-RAMOS, Monica, The political economy of Argentina: Power and class since 1930, Boulder, Oxford 1992

PETRAS, James, VELTMEYER, Henry, Cardoso’s Brazil. A land for sale, Oxford 2003

PINEDA, Yovanna, Industrial development in a frontier economy. The industrialization of Argentina, 1890-1930, Stanford 2009

POLITICS, social change, and economic restructuring in Latin America, ed. by William C. Smith, Roberto Patricio Korzniewicz, Coral Gables 1997

Randall, Laura, An economic history of Argentina in the twentieth century, New York 1978

RAZO, Armando, Social Foundations of Limited Dictatorship: Networks and Private Protection during Mexicos Early Industrialization, Stanfrord 2008

ROXBOROUGH, Ian, Inflation and social pacts in Brazil and Mexico, in: Journal of Latin American studies 24, 1992, 3, s. 639-664

Sarmiento Ramírez, Ismael, Cuba: entre la opulencia y la pobreza: población, economía y cultural material en los primeros 68 años del siglo XIX, Madrid 2004

The SECOND CONQUEST of Latin America: Coffee, henequen, and oil during the export boom, 1850-1930, ed. by Steven C. Topik and Allen Wells, Austin 1998

SENÉN GONZÁLEZ, Santiago, BOSOER, Fabián, El sindicalismo en tiempos de Menem, Buenos Aires 1999

SCHUMACHER XAVIER, Cordula, Stabilisierungspolitik in Brasilien. Der Plano Real, Marburg 1998

SIKKINK, Kathryn, Ideas and institutions: Developmentalism in Brazil and Argentina, Ithaca 1991

THORP, Rosemary, An economic history of twentieth-century Latin America. Latin America in the 1930s – the role of the periphery in world crisis, Basingstoke 2000

TRINER, Gail D., Banking and economic development: Brazil, 1889-1930, New York, Basingstoke 2000

Ward, John, Latin America: development and conflict since 1945, London 2004

WEINSTEIN, Barbara, For social peace in Brazil: Industrialists and the remaking of the working class in São Paulo, 1920-1964, Chapter Hill, London 1996

WELFARE, Poverty and development in Latin America, ed. by Christopher Abel and Colin M. Lewis, Basingstoke 1993

Syntézy českých (československých) hospodářských dějin

Bažantová, Ilona, Centrální bankovnictví v české historii po současnost. Institucionální pohled, Praha 2005

BOHEMIA in History, ed. by Mikuláš Teich, Cambridge 1998

EFMERTOVÁ, Marcela, Elektrotechnika v českých zemích a v Československu do poloviny 20. století, Praha 1999

FINANČNÍ ELITY v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, ed. Eduard Kubů a Jiří Štaif, Praha 2008

HLAVAČKA, Milan a kol., Železnice Čech, Moravy a Slezska, Praha 1995

JAKUBEC, Ivan, SANDGRUBER, Roman, Rakousko – Česká republika. Ekonomické kořeny a perspektivy sousedství ve 20. století, in: Česko. Rakousko. Rozděleni – odloučení – spojeni, ed. Stefan Karner a Michal Stehlík, Schallaburg, Jihlava 2009, s. 154-163

JAKUBEC, Ivan, Funkční elity vědy a techniky v Československu, Praha 1996

JEMELKA, Martin, Na Šolomouně. Společnost a každodenní život v největší moravskoostravské hornické kolonii (1870-1950), Ostrava 2008

KRÁLÍK, Jan a kol., Století motorismu. Automobil v českých zemích, Brno 2001

KUKLÍK, Jan ml., Do poslední pence. Československo-britská jednání o majetkoprávních a finančních otázkách 1938-1982, Praha 2007

NĚMCOVÁ, Ludmila, PRŮCHA, Václav, K dějinám družstevnictví ve světě a v Československu, Praha  1999

Leitner, Antonín, Z hospodářských a sociálních dějin Československa 1918-1992, Praha 1998

O HOSPODÁŘSKOU národní državu. Úvahy a stati o moderním českém a německé nacionalismu v českých zemích = For economic national possessions. Reflections and Studies in modern Czech and German nationalism in the Czech lands, ed. Jan Hájek, Drahomír Jančík, Eduard Kubů, Praha 2009

POPELKA, Petr, Dějiny Moravských chemických závodů. Ostrava 2008
Průcha,Václav a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 1. díl, období 1918-1945, Brno 2004

PRŮCHA, Václav, Česká ekonomika: cesty stoletím, in: Ročenka Hospodářských dějin 2000, Praha 2000, s. 7-28

PŮLPÁN, Karel, Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990, Praha 1993

SEKANINA, Milan, GERŠLOVÁ, Jana, Zrození nové doby. Stručné hospodářské dějiny českých zemí (od poloviny 19. století do konce 80. let 20. století), Ostrava 1999

Starzyczná, Halina, STEINER, Jan, Maloobchod v českých zemích v proměnách let 1918-2000, Opava 2000

Steiner, Jan, Krol, Jiří, Kapitoly z hospodářských a sociálních dějin Československa 1918-1989, Karviná 1997

STUDIE o technice v českých zemích 1945-1992, ed. Jaroslav Folta, 3 sv., Praha 2003

SMIL, Vaclav, Creating the Twentieth Century: Technical Innovations of 1867-1914 and Their Lasting Impact (Technical Revolutions and Their Lasting Impact), Oxford 2005

Šulc, Zdislav, Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995, Brno 1998

Technokracie v českých zemích (1900-1950), ed. Jan Janko a Emilie Těšínská, Praha 1999

Teichová, Alice, Wirtschaftsgeschichte der Tschechoslowakei 1918-1980, Wien 1988

Die TSCHECHISCHE/tschechoslowakische Wirtschaft im mehrfachen Wandel, hrsg. von Jiří Kosta, Münster 2005

Vencovský, František a kol., Dějiny bankovnictví v českých zemích, Praha 1999

VENCOVSKÝ, František, Měnová politika v české historii, Praha 2001

České hospodářské dějiny do roku 1918

Čas rychlých kol a křídel, aneb mezi Laurinem a Kašparem. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, Historia culturae XIV, Studia 9, ed. Dana Blümlová a J. Rauchová, České Budějovice 2008

Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, I.-II., ed. Ivan Jakubec, Zdeněk Jindra, Praha 2005

Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti, III. Období první Československé republiky a německé okupace 1918-1945, ed. Vlastislav Lacina, Jaroslav Pátek, Praha 1995

Dudek František, Hájek Jan, Fialová Ludmila, Historický rámec vývoje pojišťovnictví v Československu do roku 1918, Praha 1987

Efmertová, Marcela, České země v letech 1848-1918, Praha 1998

GERŠLOVÁ, Jana, Vývoj hospodářství českých zemí do první světové války, in: Historický obzor 8, 1997, 1-2, s. 36-40

HÁJEK, Jan, Bankovnictví v českých zemích před první světovou válkou jako základ bankovního systému meziválečného Československa, in: Hospodářské dějiny 20, 1992, s. 75-86

HLAVAČKA, Milan, Cestování v éře dostavníku, Praha 1996

Hlavačka, Milan, Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, Praha 1990

Hlavačka, Milan, Doprava a industrializace v českých zemích v 19. století, in: Hospodářské dějiny 16, 1989, s. 211-221

Hlavačka, Milan, Hospodářský vývoj českých zemí v rámci Rakouska-Uherska (od 60. let 19. století), in: Historický obzor 3, 1992, 7-8, s. 230-234

HLAVAČKA, Milan, Vzpomínka na jubilejní výstavu, in: Dějiny a současnost 13, 1991, 2, s. 22-27

Horská, Pavla, Kapitalistická industrializace a středoevropská společnost, Praha 1970

JAKUBEC, Ivan, Říšský vodocestný zákon č. 66/1901 jako fenomén hospodářských dějin a DVT? in: Dějiny vědy a techniky 12, 2004, s. 53-58

JAKUBEC, Ivan; JINDRA, Zdeněk, Dějiny hospodářství českých zemí. Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, Praha 2006

Janáček, František a kol., Největší zbrojovka monarchie. Škodovka v dějinách, dějiny ve Škodovce 1859-1918, Praha 1990

Janák, Jan, Dějiny Moravy. Díl 3/1, Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918, Brno 1999

JINDRA, Zdeněk, Proces koncentrace bankovního kapitálu v Předlitavsku, zvláště v českých zemích do r. 1914, Hospodářské dějiny 24, 2009, s. 49-110

KLADIWA, Pavel, Die Elektrifizierung der Munizipalitäten in Mähren und Österreichisch Schlesien bis zum I. Weltkrieg, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 10, 2009,  s. 33-52

KLADIWA, Pavel, POKLUDOVÁ, Andrea, KAFKOVÁ, Renata, Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914, Díl II, Svazek 2, Finance a infrastruktura, Ostrava 2009

KRAMAR, Konrad, STUIBEROVÁ, Petra Dörthe, Finanční starosti domu  Habsburků. Dynastické dluhy, bankroty a daňové triky, Praha 2002

KUBŮ, Eduard, Relativ „junge“ und „unreife“ tschechische Unternehmer- und Managereliten in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jhs., in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 8, 2007/2008, s. 43-50

Kubů, Eduard, Za sjednocenou nacionálně českou bankovní frontu (Založení Svazu českých bank a jeho činnost v období rakousko-uherské monarchie), in: Z dějin českého bankovnictví v 19. a 20. století, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 5, 1997, Studia historica XLVII, ed. Jiří Šouša a Zdeněk Jindra, Praha 2000, s. 139-161

LACINA, Vlastislav, Hospodářství českých zemí 1880-1914, Praha 1990

LANGHAMER, Antonín, Legenda o českém skle, Zlín 1999

Lněničková, Jitka, České země v době předbřeznové 1792-1848, Praha 1999

MACHAČOVÁ, Jana, MATĚJČEK, Jiří, Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914, Opava 2002

MÁLKOVÁ, Květoslava, Vývoj živnostenské otázky v rakouském Slezsku 1859-1914, Bruntál 2010

MORISHITA, Yoshiyuki, Svaz českých měst a bytová politika na začátku 20. století, Moderní dějiny 16, 2008, s. 63-80

MYŠKA, Milan, Rytíři průmyslové revoluce, Ostrava 1997

Nečas, Ctibor, Na prahu české kapitálové expanze. Rozpínavost českého bankovního kapitálu ve střední, jihovýchodní a východní Evropě v období rakousko-uherského imperialismu, Brno 1987

NOVOTNÝ, Jiří, ŠOUŠA, Jiří, Kde jsou mé peníze? Zpronevěry v českých záložnách na přelomu 19. a 20. století, in: Historický obzor 14, 2003, 7-8, s. 146-165

PÁNKOVÁ, Kateřina, Ochranná známka – nástroj konkurenčního boje plzeňských pivovarů na přelomu devatenáctého a dvacátého století, in: Hospodářská dějiny 24, 2009, s. 111-134

PETRÁŇ, Josef, Příběh Ouběnic: mikrohistorie české vesnice, Praha 2001

Přehled dějin Československa I/2 (1526-1848), ed. Jaroslav Purš, Miroslav Kropilák, Praha 1982

RODAN, Kamil, Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1848-1914. Základní vývojové tendence, Ostrava 2008

ŠEVEČEK, Ondřej, Zrození Baťovy průmyslové metropole. Továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně v letech 1900-1938, České Budějovice 2009

ŠOUŠA, Jiří, Tschechische Bankeliten am Ende des 19. und in den ersten jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 8, 2007/2008, s. 59-68

ŠTAIF, Jiří, Efforts of the Czech Political, Intellectual and Enterpreneurial Elites Concerning the Economical Emancipation before 1914, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 11, 2010,  s. 55-74

štaif, Jiří, Moravská reprezentace v Národohospodářském ústavu při České akademii věd a moravský hospodářský nacionalismus před r. 1918, in: Morava v českém národním vědomí od středověku po dnešek, ed. Jiří Malíř, Radomír Vlček, Brno 2002, s. 123-132

Urban, Otto, Česká společnost 1848-1918, Praha  1982

URBAN, Otto, České a slovenské dějiny do roku 1918, Praha 1991

URBAN, Otto, Československé dějiny 1848-1914. I. Hospodářský a sociální vývoj v českých zemích 1848-1914, Praha 1978

URBAN, Otto, Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha 2003

Vošahlíková, Pavla, Jak se žilo za časů Františka Josefa I., Praha 1996

Hospodářský vývoj Československa v letech 1918-1945

Alois Rašín: český politik, právník a národohospodář. Sborník textů. Výňatky z díla Aloise Rašína, ed. Ilona Bažantová, Praha 2003

BÁLEK, Alexej, Vývoj výkonnosti československé a české ekonomiky v 70. letech, in: Acta Oeconomica Pragensia 6, 1998, 5, Z hospodářských a sociálních dějin Československa 1918-1992. K 80. výročí vzniku ČSR, ed. Václav Průcha, s. 101-128

Bažantová, Ilona, Družstevní a svépomocné koncepce v českém ekonomickém myšlení: vývoj názorů a pokusů o praktickou realizaci do roku 1948, Praha 2002

BENEŠ, Zdeněk, JANČÍK, Drahomír a kol., Rozumět dějinám. Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948, Praha 2003

BEROV, Ljuben, SLÁDEK, Zdeněk, Konkrete und allgemeine Probleme der Handelsbeziehungen zwischen Tschechoslowakei und Bulgarien in der Zwischenkriegszeit: Zur Methodologie der Erforschung zwischenstaatlicher Handelsbeziehungen, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague economic and social history Papers 1, 1994, s. 27-43

BOSÁK, Rudolf, Michal Bosák – bankár s podpisom na desaťdolárovke, in: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě: sborník mezinárodní vědecké konference v Praze, 5.-8. října 1998. 1. a 2. díl, ed. Jaroslav Valenta, Emil Voráček, Josef Harna, Praha 1999, s. 415-416

BRANDES, Detlef, Češi pod německým protektorátem: okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945, Praha 1999

BUTSCHEK, Felix, PRŮCHA, Václav, Einkommensniveau und Wirtschaftstruktur in der Zwischenkriegzeit, in: Österreich und die Tschechoslowakei, hrsg. von Alice Teichová u. a., Wien, Köln 1996, s. 309-328

ČAPKA, František, Odbory v českých zemích v letech 1918–1948, Brno 2008

ČECHUROVÁ, Jana, Sociální programy politické reprezentace českých buržoazních kruhů po vzniku Československa, in: Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi. K sedmdesátým narozeninám, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 3, 1998, Studia historica L, ed. Drahomír Jančík, Praha 2003,  s. 117-123

Československá pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, ed. Ivo Frolec, Uherské Hradiště 1994

Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě: sborník mezinárodní vědecké konference v Praze, 5.-8. října 1998. 1. a 2. díl, ed. Jaroslav Valenta, Emil Voráček, Josef Harna, Praha 1999

Dobeš, Jan, Československá akademie zemědělská v letech 1924-1938 a její přínos pro zemědělské výzkumnictví, in: Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 19. – 20. května 2004 v Uherském Hradišti věnovaný památce Samuela Cambela, Uherské Hradiště 2004, s. 289-295

Doležalová, Antonie, Měnová politika jako výsledek velkých ambicí. Hospodářské dějiny 23, 2004, s. 157-182

Doležalová, Antonie, Rašín, Engliš a ti druzí: konfrontace hospodářské politiky a praxe 1. československé republiky ve fiskální a měnové oblasti. Léta 1918-1928, Praha 2002

DUDEK, František, K vývoji struktury a koncentrace průmyslové výroby v českých zemích 1902-1948, in: Slezský sborník 89, 1991, 3-4, s. 199-210

DVOŘÁK, Jiří, K problematice vzniku, vývoje a zániku Národohospodářského sboru jihočeského (1925-1941), in: Jihočeský sborník historický 63, 1994, s. 132-150

FALTUS, Jozef, Nútená syndikalizácia československého priemyslu v 30. rokoch, in: Hospodářské dějiny 20, 1992, s. 167-178

FILIP, Zdeněk, Německý hospodářský svaz v ČSR v roce 1938, in: Slezský sborník 91, 1993, 1-2, s. 54-62

FINANČNÍ ELITY v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, ed. Eduard Kubů a Jiří Šouša, Praha 2008

GERŠLOVÁ, Jana, Proměny hospodářských a sociálních struktur Československa a prostor pro uplatňování podnikatelských aktivit v letech 1918-1920, in: K hospodářským a sociálním dějinám 19. a 20. století, Opava 1991, s. 285-287

GERŠLOVÁ, Jana, Proměny sociálně profesních struktur obyvatelstva českých zemí v letech 1930  a 1947, in: Slezský sborník 92, 1994, 3-4, s. 218-227

GERŠLOVÁ, Jana, Průmysl a výrobní řemesla v meziválečném Československu ve světle racionalizace a jejich ekenomických a sociálních důsledcích, Praha 2003

GROBELNÝ, Andělín, Třinecké železárny 1938-1945, Opava 1990

HALLON, Ľudovít, Capital transfers in commercial banking industry of Slovakia 1939-1945, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 8, 2007/2008, s. 127-140

Hallon, Ľudovít, Industrializácia Slovenska 1918-1938. Rozvoj alebo úpadok, Bratislava 1995

HALLON, Ľudovít, Pokusy o zostavenie a realizáciu hospodárskeho plánu na Slovensku v rokoch 1918-1938, in: Hospodářské dějiny 21, 1995, s. 265-279

HALLON, Ľudovít, Vývoj technickej základne priemyslu na Slovensku v rokoch 1924-1930, in: Historický časopis 41, 1993, 1, s. 36-49

HALLON, Ľudovít, Zápas slovenského a nemeckého finančného kapitálu o pozície v penažníctve Slovenska 1939-1945, in: Historický časopis 58, 2010, 1, s. 37-59

HEUMOS, Peter, Aspekte des sozialen Milieus der Industriearbeiterschaft in der Tschechoslowakei vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zur Reformbewegung der sechziger Jahre. in: Bohemia 42, 2001, 2, s. 290-306.

HOFFMAN, Jaroslav, „Mnichov“ a sudetoněmecký textilní průmysl, Ústí nad Labem 1996

HONCOVÁ, Jaroslava, K problematice zemědělských výrobních domkářských družstev, in: Sociologie zemědělství 28, 1992, 1, s. 67-76

HONCOVÁ, Jaroslava, Vznik a rozvoj českých zemědělských družstev do roku 1938, in: Sociologie zemědělství 28, 1992, 2, s. 93-101

HOREJSEK, Jaroslav, Spojení Československa s pobaltskými přístavy v letech 1919-1938, in: Slezský sborník 92, 1994, 1, s. 40-47

CHMIEL, Juraj, Československý zbrojársky priemysel a taliansko-etiopský konflikt, in: Historie a vojenství 40, 1991, 2, s. 40-64

JAKUBEC, Ivan, Československo na Odře v letech 1918‑1939, in: Vodní cesty a plavba, 1999, 1‑2, s. 34‑40

JAKUBEC, Ivan, Československý průmysl a racionalizace 1918-1938, in: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě: sborník mezinárodní vědecké konference v Praze, 5.-8. října 1998. 1. a 2. díl, ed. Jaroslav Valenta, Emil Voráček, Josef Harna, Praha 1999,  s. 319-327

JAKUBEC, Ivan, Československo-západoněmecké obchodněpolitické a dopravněpolitické vztahy v období 1968-1989, in: Acta Oeconomica Pragensia 16, 2008, 1, Německé hospodářské dějiny, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 38-52

JAKUBEC, Ivan, Czechoslovak Industry 1918-1938/1939. Outlet Problems for Goods, in: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalization and De-globalisation, ed. by Margit Müller, Timo Myllyntaus, Bern 2008, s. 323-346

JAKUBEC, Ivan, Die Bedeutung des Elbeweges und des Hamburger Hafens für die Tschechoslowakei  in den Jahren 1918‑1938, in: Beiträge zur Geschichte der Binnenschiffahrt, des Lufts‑ und Kraftfahrzeugverkehrs, Bergisch Gladbach 1994, s. 15‑42

JAKUBEC, Ivan, Die Oder als „tschechoslowakischer“ Strom, in: Prager Wirtschafts‑ und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers 5, 1999, s. 97‑127

JAKUBEC, Ivan, Die Regelung von Verkehrsfragen, in: Österreich und die Tschechoslowakei 1918‑1938. Die wirtschaftliche Neuordnung in Zentraleuropa in der Zwischenkriegszeit, hrsg. von Alice Teichova, Herbert Matis, Wien, Köln, Weimar 1996, s. 91‑112

JAKUBEC, Ivan, Donau‑Verkehrs‑ und Handelsachse. Die Bedeutung der Donau für die Tschechoslowakei in den Jahren 1918‑1939, in: Prager Wirtschafts‑ und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers 4, 1997/1998, s. 19‑47

JAKUBEC, Ivan. Československo-německé dopravněpolitické vztahy v období studené války se zvláštním zřetelem na železnici a labskou plavbu (1945/1949–1989). Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia, Praha 2007

JAKUBEC, Ivan, Dopravní problematika v německo ‑ československých vztazích ve dvacátých letech, in:  Konkurence i partnerství. Německé a československé hospodářství v letech 1918‑1945, ed. Boris Barth, Jozef Faltus, Jan Křen a Eduard Kubů, Praha 1999, s. 55‑71

JAKUBEC, Ivan, Eisenbahn und Elbeschiffahrt in Mitteleuropa 1918‑1938: Die Neuordnung der verkehrspolitischen Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei, dem Deutschen Reich und Österreich in der Zwischenkriegszeit, Stuttgart 2001

JAKUBEC, Ivan, Eisenbahntariffragen der Tschechoslowakei nach dem Ersten Weltkrieg, in: Prager Wirtschafts‑ und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers 3, 1996, s. 85‑111

JAKUBEC, Ivan, Fenomén dopravněpolitické závislosti Československa na Německu, in: Ekonomická revue 7, 2004, 3, s. 63-75

JAKUBEC, Ivan, Hamburk, české země a globalizace? Hamburk a české země v období 1900-1945, in: Ekonomická revue 5, 2002, 3, s. 43-53

JAKUBEC, Ivan, K problematice dopravních tarifů po první světové válce, in: Střední a východní Evropa v krizi XX. století. K 70. narozeninám Zdeňka Sládka, ed. Václav Veber, Praha 1998, s. 231‑239

JAKUBEC, Ivan, K. Engliš, F. Fellner a národní důchod, in: Ekonomická revue 3, 2000, 3, s. 52-58

JAKUBEC, Ivan, KUBů, Eduard, Námořní přístavy a československá ekonomika meziválečného období, in: Slezský sborník 93,  1995, 3, s. 244‑248

JAKUBEC, Ivan, KUBů, Eduard, Veränderung der territorialen Orientierung des tschechoslowakischen Außenhandels zwischen den Kriegen, in: Der Markt im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit, hrsg. von Alice Teichová, Alois Mosser, Jaroslav Pátek, Praha 1994, s. 257‑293

JAKUBEC, Ivan, Odra jako „československá“ řeka, in: Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi. K sedmdesátým narozeninám, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 3, 1998, Studia historica L, ed. Drahomír Jančík, Praha 2003,  s. 179-190

JAKUBEC, Ivan, Problematika československo‑rakouských dopravních vztahů po první světové válce, in: Československo a střední Evropa v meziválečném období, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 3, 1994, Studia Historica XL., ed. Jaroslav Pátek, Praha 1996, s. 193‑210

JAKUBEC, Ivan, Působení firmy Schenker v českých zemích a Československu v letech 1879-1945, in: Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 1, 2003, Studia historica LV, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha 2005, s. 239-250

JAKUBEC, Ivan, The transport problems of a new State: Czechoslovak railways and rivers 1918‑38, in: The Journal of Transport History 17, 1996, 2, s. 116‑132

JAKUBEC, Ivan, Transformace dopravy jako součást transformace hospodářství ve střední Evropě  po první světové válce na příkladu Československa, in: Ekonomická revue 2, 1999, 2, s. 34-47

JAKUBEC, Ivan, Úvahy o dopravně-politických otázkách česko-slovenských vztahů 1918-1938, in: Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století. Sborník Vojenské akademie v Brně, Řada C (mimořádné číslo), Brno 1994, s. 243-249

JAKUBEC, Ivan, Via Danubiana. Význam Dunaje pro Československo v letech 1918‑1938, in: Kolize, řevnivost a pragmatismus. Československo-rakouské hospodářské vztahy 1918-1938, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 1, 1997, Studia historica XLV, ed. Jiří Šouša a Drahomír Jančík, Praha 1999, s. 219‑246

JAKUBEC, Ivan. Vytváření obchodnických elit se zvláštním zřetelem k pražské obchodní a živnostenské komoře in: Moderní podnikatelské elity – metody a perspektivy bádání, ed. Jiří Štaif, Praha 2007, s. 111–127

JAKUBEC, Ivan, Vývoj československých a německých drah 1929-1937, Praha 1991

JAKUBEC, Ivan, Železnice a labská plavba ve střední Evropě 1918‑1938: (Dopravněpolitické vztahy Československa, Německa a Rakouska v meziválečném období), Praha 1997

JAKUBEC, Ivan, RÁKOSNÍK, Jakub, Ústřední jednota hospodářských družstev (1896-1938). Charakteristika vedoucích činitelů, in: Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha 2008, s. 342-378

JAN, Pavel, Velikost a struktura výdajů na národní obranu v Československu v letech 1918-1938, Praha 2004

JANČÍK, Drahomír, Bestrebungen der Tschechoslowakei um eine wirtschaftliche Organization  Mittel und Südosteuropa 1918-1930, in: Prague Papers on History of International Relations 2, 1998, s. 313-337

JANČÍK, Drahomír, Celní unie v úvahách o středoevropské integraci (1918-1938), in: Československo a střední Evropa v meziválečném období, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 3, 1994, Studia Historica XL., ed. Jaroslav Pátek, Praha 1996, s. 61-91

JANČÍK, Drahomír, Československo a Mitteleuropäischer Wirtschaftstag ve Vídni, in: Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století. Sborník Vojenské akademie v Brně, Řada C (mimořádné číslo), Brno 1994, s. 119-128

JANČÍK, Drahomír, Die Rolle der Unternehmerelite im wirtschaftspolitischen System der Tschechoslowakei in den dreißiger Jahren des 20. Jhs., in: Prager wirtschafts und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History  8, 2007/2008, s. 33-42

JANČÍK, Drahomír, Englišův zápas o měnovou politiku ve třicátých letech, in: Ekonomická revue 3,  2000, 3, s. 36-46

JANČÍK, Drahomír, Hospodářská desintegrace střední Evropy a snahy Československa o její překonání (1918-1938), in: Moderní dějiny 2, 1994, s. 143-161

JANČÍK, Drahomír, Hospodářský regionalismus a krizový vývoj ve střední a jihovýchodní Evropě třicátých let, in: Kolize, řevnivost a pragmatismus. Československo-rakouské hospodářské vztahy 1918-1938, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 1, 1997, Studia historica XLV, ed. Jiří Šouša a Drahomír Jančík, Praha 1999, s. 167-199

JANČÍK, Drahomír, Metody germanizace českého hospodářského prostoru v období německé okupace na příkladu Báňské a hutní společnosti Praha, in: Acta Oeconomica Pragensia 16, 2008, 1, Německé hospodářské dějiny, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 53-56

JANČÍK, Drahomír, Die Rolle der Unternehmer im wirtschaftspolitischen system der Tschechoslowakei in den dreißiger Jahren des 20. Jhs., in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 8, 2007/2008, s. 33-42

JANČÍK, Drahomír, KALINA, Tomáš, Banken und öffentliche  Meinung in der Tschechoslowakei zwischen den beiden Weltkriegen, in: Jahrbuch der Gesellschaft fuer mitteleuropäische Banken und Sparkassengeschichte, Geld und Kapital, Bd. 1:  Banken, Währung und Politik in Mitteleuropa zwischen den Weltkriegen, ed. Alice Teichova, Wien 1997, s. 159-239

JANČÍK, Drahomír, KALINA, Tomáš, Banky a společnost v meziválečném Československu, in: Historický obzor 5, 1994, 11, s. 251-259

JANČÍK, Drahomír, KALINA, Tomáš, Banky a veřejné mínění v meziválečném Československu, in: Hospodářské dějiny 21, 1995, s. 231-264

JANČÍK, Drahomír, KALINA, Tomáš, Organizace peněžnictví při přechodu k direktivnímu řízení národního hospodářství a její odraz na česko-slovenském poměru, in: Česko-slovenská historická ročenka 1998, ed. Vojtech Čelko,  Brno 1998, s. 181-188

JANČÍK, Drahomír, KALINA, Tomáš, Systemsänderungen in der Entwicklung der tschechoslowakischen Handelsbanken in den Jahren 1945-1950: von der Restrukturalisierung zur Liquidation, in: Prager wirtschafts und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History  4, 1998, s. 77-98

JANČÍK, Drahomír, KUBů, Eduard, „Arizace“ a arizátoři. Drobný a střední židovský majetek v úvěrech Kreditanstalt der Deutschen (1939-45), Praha 2005

Jančík, Drahomír, Kubů, Eduard, T. G. Masaryk, hospodářství a hospodářská politika, in: T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství. Sborník mezinárodní vědecké konference konané v Praze 2. – 4. března 2000, I., ed. Emil Voráček, Praha 2001, s. 413-448

JANČÍK, Drahomír, KUBů, Eduard, Zahraniční obchod – aktivní či pasivní činitel zahraniční politiky? (Srovnání československého a německého přístupu ve vzájemných vztazích), in: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě: sborník mezinárodní vědecké konference v Praze, 5.-8. října 1998, I., ed. Jaroslav Valenta, Emil Voráček, Josef Harna, Praha 1999, s. 310-318

JANČÍK, Drahomír, Obchodní a živnostenské komory a malodohodová hospodářská spolupráce, in: Střední a východní Evropa v krizi XX. století. K 70. narozeninám Zdeňka Sládka, ed. Václav Veber, Praha 1998, s. 299-314

JANČÍK, Drahomír, Program hospodářské integrace ve střední a jihovýchodní Evropě 30. let na příkladu Hospodářského ústředí, in: Ekonomická revue 2, 1999, 2, s. 60-68

Jančík, Drahomír, Třetí říše a rozklad Malé dohody. Hospodářství a politika v Podunají v letech 1936-39, Praha 1999

JANČÍK, Drahomír, Úsilí Československa o upevnění hospodářské jednoty Malé Dohody ve 30. letech, in: Hospodářské dějiny 20, 1992, s. 179-207

JAWORSKI, Rudolf, Na stráži němectví nebo v postavení menšiny? Sudetoněmecký národnostní boj ve vztazích výmarské republiky a ČSR, Praha 2005

JIRÁNEK, Tomáš, Exportní ústav československý: 1934-1944, in: Hospodářské dějiny 20, 1992, s. 209-258

JIRÁNEK, Tomáš, Obchodní politika meziválečného Československa: Pokus o shrnutí, in: Sborník vědeckých prací University Pardubice, Série C, Ústav jazyků a humanistických studií 4, 1998, s. 219- 241

Kárník, Zdeněk, České země v éře První republiky (1918-1938), I. díl: Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929), Praha 2000, 2003

KÁRNÍK, Zdeněk, České země v éře První republiky (1918-1938), II. díl: Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930-1935), Praha 2002

KÁRNÍK, Zdeněk, České země v éře První republiky (1918-1938), III. díl: O přežití a o život (1936-1938), Praha 2003

Kirsch, Roland, Historie sklářské výroby v českých zemích, Praha 2003

KLIMEK, Antonín, Velké dějiny zemí Koruny české, XIII., 1918-1929, Praha 2000

KLIMEK, Antonín, Velké dějiny zemí Koruny české, XIV.,  1929-1939, Praha 2002

KOHÁROVÁ, Marta, Z dějin Explosie, československé továrny na látky výbušné 1919-1945, Pardubice 1992

Kolize, řevnivost a pragmatismus. Československo-rakouské hospodářské vztahy 1918-1938, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 1, 1997, Studia historica XLV, ed. Jiří Šouša a Drahomír Jančík, Praha 1999

Konkurence a partnerství. Německé a československé hospodářství v letech 1918-45, ed. Boris Barth, Jozef Faltus, Jan Křen a Eduard Kubů, Praha 1999 (Konkurrenzpartnerschaft. Die deutsche und die tschechoslowakische Wirtschaft in der Zwischenkriegszeit, hrsg. von Boris Barth, Jozef Faltus, Jan Křen und  Eduard Kubů, Essen 1999)

KOSATÍK, Pavel, Bankéř první republiky: život dr. Jaroslava Preisse, Praha 1996

KOSTA, Jiří, Zahraniční obchod Československa (1918-1938), in: Československo 1918-1938: Osudy demokracie ve střední Evropě, ed. Jaroslav Valenta a kol., Praha 1999, s. 335-346

KUBAČÁK, Antonín, Pozemková reforma v období první republiky, in: Historický obzor 4, 1993, 4, s. 84-87

KUBAČÁK, Antonín, T. G. Masaryk a zemědělství, in: Sociologie zemědělství 27, 1991, 2, s. 143-146

KUBŮ, Eduard, Aktienbanken, Industrie und Staat in der Ersten Tschechoslowakischen Republik und die Entwicklung ihrer Beziehungen, in: Der Tschechische Weg. Transformation einer Industriegesellschaft (1918-1998), hrsg. von Dirk Tänzler, Frankfurt am Main, New York 1999, s. 19-41

KUBŮ, Eduard, Banky, průmysl a stát v první Československé republice (Nástin hlavních tendencí ve vývoji vzájemných vztahů), in: Kolize, řevnivost a pragmatismus. Československo-rakouské hospodářské vztahy 1918-1938, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 1, 1997, Studia historica XLV, ed. Jiří Šouša a Drahomír Jančík, Praha 1999,  s. 201-216

KUBŮ, Eduard, Die Kreditanstalt der Deutschen 1911-1945. Ein Beitrag zum Wirtschaftsnationalismus der Deutschen in den böhmischen Ländern und ihrem Verhältnis zum Deutschland, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 45, 2000, 1, s. 3-29

KUBŮ, Eduard, Die Wirtschaftskonflikt zwischen der Tschechoslowakei und Deutschland im März 1933: Zur Geschichte des tschechoslowakisch-deutschen Clearings, in: Konkurrenzpartnerschaft. Die deutsche und die tschechoslowakische Wirtschaft in der Zwischenkriegszeit, hrsg. von Boris Barth, Jozef Faltus, Jan Křen und Eduard Kubů, Essen 1999, s. 216-235

KUBů, Eduard, JAKUBEC, Ivan, Hamburk a jeho úloha v československém zahraničním obchodu meziválečného období (přístavní pásmo, doprava po Labi a hamburský reexport), in: Hospodářské dějiny/Economic History 20, 1992, s. 127‑166

KUBů, Eduard, JAKUBEC, Ivan, The Czechoslovak Joint‑stock and Private Shipping Companies on The Elbe. Adaptation in One Commercial sector in the Changed Economic Conditions after the First World War (1918‑1929), in: European Enterprise. Strategies of adaptation and renewal in the twentieth century, ed. by Margarita Dritsas, Terry Gourvish, Athens 1996, s. 125‑138

KUBŮ, Eduard, Německo – zahraničněpolitické dilema Edvarda Beneše: Hospodářské vztahy s Německem v československé zahraniční politice let 1918-1924, Praha 1994

KUBŮ, Eduard, ŠETŘILOVÁ, Jana, Hrad a Alois Rašín v letech 1922-1923: Zápas o deflaci a omluvu legionářům, in: Český časopis historický 93, 1995, 3, s. 451-469

KUBŮ, Eduard, Tradice a zkušenost terciární sféry – významný faktor hospodářské transformace po 1. světové válce, in: Ekonomická revue 2, 1999, 2, s. 12-21

KUBŮ, Eduard, Šouša, Jiří, The Czechoslovak Loan of 1922: Meeting Place of Financial Elites of London and Prague, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 11, 2010, s. 27-54

Kuklík, Jan, Gebhart, Jan, Velké dějiny Zemí Koruny České, XV., 1938-1945, Praha 2003

LACINA, Vlastimil, Zlatá léta československého hospodářství 1918-1929, Praha 2000

LACINA, Vlastislav, Bankensystem und Industriefinanzierung in der Tschechoslowakischen Republik (1918-1931), in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 4, 1993, 4, s. 542-556

LACINA, Vlastislav, Česká eskomptní banka a úvěrní ústav v hospodářství meziválečné republiky a za okupace (1918-1945), in: Hospodářské dějiny 22, 1999, s. 149-162

LACINA, Vlastislav, Das Finanzsystem der böhmischen Länder nach der Entstehung der Tschechoslowakei 1918-1929, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History  2, 1995, s. 129-137

LACINA, Vlastislav, Dynamika průmyslového rozvoje v meziválečném Československu, in: Český časopis historický 94, 1996, 2, s. 281-302

LACINA, Vlastislav, Formování československé ekonomiky 1918-1923, Praha 1990

LACINA, Vlastislav, Měnová politika v prvních letech Československé republiky, in: Historický obzor 1, 1990, 2, s. 50-53

LACINA, Vlastislav, Měnová politika v prvním desetiletí Československé republiky, in: Český časopis historický 91, 1993, 1, s. 1-17

LACINA, Vlastislav, Možnosti a problémy československé ekonomiky, in: Moderní dějiny 2, 1994, s. 111-121

LACINA, Vlastislav, Německé a československé hospodářství v meziválečném období, in: Český časopis historický 95, 1997, 3-4, s. 836-863

LACINA, Vlastislav, Nostrifikace podniků a bank v prvním desetiletí Československé republiky, in: Český časopis historický 91, 1993, 1, s. 77-93

LACINA, Vlastislav, Od zlaté měny k devalvaci. Měnová politika v Československu v letech 1929-1934, in: Moderní dějiny 1, 1993, s. 185-195

LACINA, Vlastislav, Problémy spolupráce českých a německých podnikatelů v průmyslu meziválečného Československa (1918-1933), in: České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století. Praha 2010, s. 181-193

LACINA, Vlastislav, Rozhodování v hospodářské politice meziválečného Československa, in: Sborník k dějinám 19. a 20. století 19, 1993, s. 179-205

LACINA, Vlastislav, SLEZÁK, Lubomír, Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR, Praha 1994

LACINA, Vlastislav, Tempo růstu a etapy rozvoje hospodářství v meziválečném Československu, in: Český časopis historický 93, 1995, 2 , s. 223-243

LACINA, Vlastislav, Úloha Živnostenské banky v československém bankovnictví po vzniku republiky (1918-1923), in: Český časopis historický 90, 1992, 1, s. 43-63

Lacina, Vlastislav, Velká hospodářská krize v Československu, Praha 1990

LACINA, Vlastislav, Zahraniční obchod v letech první Československé republiky, in: Český časo­pis historický 95, 1997, 1, s. 110-139

LACINA, Vlastislav, Změny v bankovním systému a financování průmyslových podniků po vzniku samostatné Československé republiky, in: Hospodářské dějiny 20, 1992, s. 87-99

LACINA, Vlastislav, Změny mocenských orgánů v hospodářské sféře a vytváření nových hospodářských orgánů československého státu. In: Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918-1921). Praha 2008, s. 140-162.

LESÁK, Vladimír, Textilní průmysl v Ústí nad Orlicí od poloviny 19. století do konce první republiky, Hradec Králové 1993

LESÁK, Vladimír, Vzestup a pád textilního podnikání rodiny Hernychů: Úloha Živnobanky při akcionování závodů firmy Jan Hernych a syn v Ústí nad Orlicí, in: Hospodářské dějiny 21, 1995, s. 201-230

MAAYTOVÁ, Alena, NOVOTNÝ, Jiří, PEKOVÁ, Jitka, Československé veřejné finance v letech 1918-1938, in: Acta Oeconomica Pragensia 6, 1998, 5, Z hospodářských a sociálních dějin Československa 1918-1992. K 80. výročí vzniku ČSR, ed. Václav Průcha, s. 27-49

machačová, Jana, pitronová, Blanka, STEINER, Jan, Průmyslové oblasti českých zemí: 1780-1938. II., 1918-1938: Část 2, Sociální a populační vývoj, Opava 1991

Maier, Karel, Hospodaření a rozvoj českých měst 1850-1937, Praha 2004

MAREK, Martin, Československá účast na Všeruské výstavě selského hospodářství a domácího průmyslu v Moskvě v roce 1923, in: Slovanský přehled 95, 2009, 2, s. 153–177

MAREK Martin, STROBACH, Vít, „Batismus, urychlená modernita a průkopníci práce“. Personální politika Baťova koncernu a řízené přesuny zaměstnanců v letech 1938–1941, Moderní dějiny 18, 2010, 1, s. 103-153

MAREK, Pavel, K historii moravské Zemské živnostenské rady, in: Vlastivědný sborník moravský 47, 1995, 4 , s. 54-56

MILOTOVÁ, Jaroslava a kol., Židovské zlato, ostatní drahé kovy, drahé kameny a předměty z nich v českých zemích 1939-1945. Protiprávní zásahy do majetkových práv, jejich rozsah a následné osudy tohoto majetku, Praha 2001

Moravcová, Dagmar, Československo, Německo a Evropská hnutí 1929-1932, Praha 2001

Moravcová, Dagmar, Československo-německé vztahy 1919-1935 očima německého vyslance v Praze Waltera Kocha, in: Český časopis historický 91, 1993, 4, s. 594-611

Moravcová, Dagmar, Francie a vývoj německo-československých vztahů ve dvacátých letech, in: Střední Evropa 14, 1998, 84, s. 99-108

Moravcová, Dagmar, Počátky krize v československo-německých vztazích 1929-1932, in: Moderní dějiny 6, 1998, s. 99-107

MUSILOVÁ, Dana, Problémy sociálně ekonomického vývoje v letech 1939-1945 v protektorátu Čechy a Morava, in: Historický obzor 3, 1992, 5-6 , s. 149-152, 183-185

MUSILOVÁ, Dana, Zásobování a výživa českého obyvatelstva v podmínkách válečného řízeného hospodářství (1939-1945), in: Slezský sborník 89, 1991, 3-4, s. 255-266

MYŠKA, Milan, Nacistická hospodářská politika na odtržených územích (na příkladě dolů Petershofen I-IV. a V-VI.  v Ostravě Petřkovicích), in: Časopis Matice moravské 122, 2003, 1, s. 123- 146

Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami, ed. Eduard Kubů, Jaroslav Pátek, Praha 2000

NĚMCOVÁ, Ludmila, Vývoj československého družstevnictví v období druhé světové války a v letech 1945-1948, in: Acta Oeconomica Pragensia 4, 1996, 3, Hospodářský a sociální vývoj Československa (1945-1992), ed. Václav Průcha, s. 67-77

NIKLÍČEK, Ladislav, Čeští lékaři a povinné nemocenské pojištění v letech 1888-1938, in: Moderní dějiny 1, 1993, s. 69-97

NIKLÍČEK, Ladislav, Systém veřejného zdravotnictví a nemocenského pojištění za první Československé republiky, Praha 1994

NOVÁČEK, Aleš, Postoj sociální demokracie k problematice prvorepublikové pozemkové reformy v období první světové války, in: Hospodářské dějiny 23, 2004, s. 7-36.

NOVOTNÝ, Jiří, ŠOUŠA, Jiří, Banka ve znamení čtyřlístku. Agrární banka 1911-1938(1948), Praha 1997

NOVOTNÝ, Jiří, ŠOUŠA, Jiří, K účasti československých bank na půjčkách Rakouské republice v meziválečném období, in: Slezský sborník 91, 1993, 1-2, s. 24-29

NOVOTNÝ, Jiří, ŠOUŠA, Jiří, Moravský slad v Jižní a Střední Americe (do roku 1938), in: Časopis Matice moravské 112, 1993, 2, s. 255-277

NOVOTNÝ, Jiří, ŠOUŠA, Jiří, Instrument germanizace velkého podnikání v protektorátu Čechy a Morava? K vývoji Pražsé burzy pro zboží a cenné papíry a jejímu fungování při obchodování akciemi v letech 1939-1945, ŠOUŠA, Jiří, in: Acta Oeconomica Pragensia 16, 2008, 1, Německé hospodářské dějiny, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 74-87

NOVOTNÝ, Jiří, Úvěrové podmínky a postupy Živnostenské banky v meziválečném období, in: Hospodářské dějiny 20, 1992, s. 101-111

O HOSPODÁŘSKOU NÁRODNÍ državu. Úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích, ed. Jan Hájek, Drahomír Jančík, Eduard Kubů, Praha 2009

Österreich und die Tschechoslowakei: 1918-1938. Die wirtschaftliche Neuordnung in Zentraleuropa in der Zwischenkriegszeit, hrsg. von Alice Teichova, Herbert Matis, Wien, Köln, Weimar 1996

PÁTEK, Jaroslav, Československé banky a mezinárodní úvěrový trh, in: Hospodářské dějiny 20, 1992, s. 113-126

PÁTEK, Jaroslav, JAKUBEC, Ivan, Struktura zaměstnanosti obyvatelstva v meziválečném Československu, in: Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi. Sborník k jubilantovým sedmdesátinám, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 1, Praha 2003, ed. Jiří Štaif, s. 181-200

PÁTEK, Jaroslav, Možnosti a hranice rozvoje ekonomiky v meziválečném Československu a úloha hospodářského managementu, in: Soudobé dějiny 2, 1995, 2-3, s. 201-224

PLUMPE, Werner, Les enterprises sous le nazisme. Bilan intermédiaire, in: Histoire économie et société 24, 2005, 4, s. 453-472

POCHYLÝ, Jaroslav, Baťova průmyslová demokracie, Praha 1990

POHL, Rudolf, Stav domácí výroby a odbytu organických barviv v Československu krátce před druhou světovou válkou, in: Příspěvky k historii československého chemického průmyslu 19, 1990, s. 63-77

PROCHÁZKA, Jiří, Mzdy textilního dělnictva na Liberecku v letech 1918-1921, in: Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích 18, 1990, s. 121-135

Průcha, Václav, Kalinová, Lenka, K 60. výročí vítězství nad fašismem a osvobození Československa.  Koncepce budoucí hospodářské a sociální politiky v československém odboji za druhé světové války, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, s. 81-108

PRŮCHA, Václav, Sociální a profesní struktura obyvatelstva v meziválečném Československu, in: Československo 1918-1938: Osudy demokracie ve střední Evropě, ed. Jaroslav Valenta a kol., Praha 1999, s. 368-382

Průcha, Václav, Sociální struktura československé společnosti v předmnichovské republice, Praha 1970

Průcha, Václav, The Expropriation of Jewish Property in the Territory of Czechoslovakia in the Years 1938-1945, in: Rozdział wspólnej historii, Studia z dziejów Żydów w Polsce (Ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin), Warszawa 2001, s. 245-255

Průcha, Václav, The Systems of Control and Functioning of Czechoslovak National Economy in the Years 1918-1945, in: Między gospdarką a politiką, Księga jubileuszowa Pana Profesora Zbigniewa Landaua, Warszawa 2001, s. 239-252

PRŮCHA, Václav, Změny v sociální struktuře české a slovenské společnosti v letech 1938-1945, in: K proměnám sociální struktury v Československu 1918-1968, ed. Lenka Kalinová, Praha 1993, s. 50-79

Půlpán, Karel,  Státní dluh habsburské monarchie a jeho osudy v meziválečném období z československého hlediska: vybrané části, Praha 1997

RÁKOSNÍK, Jakub, Die Eliten des tschechoslowakischen Genossenschafswesens in der Zwischenkriegszeit, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 8, 2007/2008, s. 51-58

RÁKOSNÍK, Jakub, Odvrácená tvář meziválečné prosperity / Nezaměstnanost v Československu v letech 1918–1938, Praha  2008

RÁKOSNÍK, Jakub, Gentský systém v období 1. Československé republiky, in: Časopis Národního muzea v Praze, Řada historická 170, 2001, 3-4, s. 84-105

RÁKOSNÍK, Jakub, Limity působení ľuďáckého odborového hnutí ve 30. letech, in: Ľuďáci a komunisti: súperi? spojenci? protivníci? Ed. Xénia Šuchová, Prešov 2006, s. 88-101

RÁKOSNÍK, Jakub, Odborové organizace v počátcích Československa, in: Na pozvání Masarykova ústavu 3, 2007, s. 56-70

RÁKOSNÍK, Jakub, Odvrácená tvář meziválečné prosperity. Nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938, Praha 2008

RÁKOSNÍK, Jakub, Sociální ústav 1920-1941 – mozkové centrum československé sociální politiky, in: Svět historie. Historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 295-316

Rákosník, Jakub, Zásady ochrany a boje nezaměstnaných v kontextu programu KSČ v letech 1921-1938, in: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, I., sest. Zdeněk Kárník a Michal Kopeček, Praha 2003, s. 43-62

RYCHLÍK, Jan, Vídeňská arbitráž a rozvoj osobní dopravy na Slovensku, in: Hospodářské dějiny 19, 1991, s. 117-131

SAMEK, Stanislav, O získávání a poblikování statistických údajů průmyslu a zemědělství v Československu (období 1918-1938), in: Statistika 27, 1990, 6, s. 275-281

Sekanina, Milan, Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu a některá její východiska, Praha 2004

SKŘIVAN ml., Aleš, K otázce vývozu Zbrojovky Brno a Škody Plzeň do Číny v meziválečném období, in: Slovasnký přehled, 91, 2006, 2, s. 183-202

SLÁDEK, Zdeněk, Hospodářské styky malodohodových států v letech 1920-1929, in: Český časopis historický 88, 1990, 4, s. 514-534

Sládek, Zdeněk, Malá dohoda 1919-1938, její hospodářské, politické a vojenské komponenty, Praha 2000

SLÁDEK, Zdeněk, NOVOTNÝ, Jiří, ŠOUŠA, Jiří, Slovanství nebo obchod? Vývoz československých zemědělských strojů do Ruska a SSSR po roce 1918, in: Slovanské historické studie 18, 1992, s. 190-217

SLÁDEK, Zdeněk, Od pout mírové smlouvy k poutům protekcionismu: Hospodářské vztahy mezi Malou dohodou ve 20. letech 20. století, in: Slovanské historické studie 25, 1999, s. 125-150

SLÁDEK, Zdeněk, Příspěvek Škodových závodů k rozvoji zbrojního průmyslu Sovětského svazu, in: Historie a vojenství 39, 1990, 2, s. 63-77

SLÁDEK, Zdeněk, Recepce hospodářského aspektu Briandova plánu v ČSR a ostatních středoevropských státech, in: Slovanské historické studie 23, 1997, s. 91-104

SLEZÁK, Lubomír, Protikrizová opatření v zemědělství českých zemí ve třicátých letech, in: Sborník k dějinám 19. a 20. století 13, 1993, s. 273-299

SLEZÁK, Lubomír, Sudetští Němci a hospodářství první republiky, in: Moderní dějiny 2, 1994, s. 123-141

SLEZÁK, Lubomír, Tvůrci, kritikové a odpůrci pozemkové reformy, in: Moderní dějiny 1, 1993, s. 197-217

SLEZÁK, Lubomír, Změny ve velikosti a struktuře zemědělských závodů v českých zemích v meziválečném období, in: Český časopis historický 91, 1993, 2, s. 205-223

SLOVENSKO v Československu (1918-1939), ed. Milan Zemko, Valerián Bystrický, Bratislava 2004

SMUTNÝ, Bohumír, Závody masného a uzenářského průmyslu na jihozápadní Moravě v období velké hospodářské krize (1930-1933), in: Vlastivědný sborník Vysočiny 9, 1994, s. 21-41

SOMMER, Karel, Hospodářská politika československé vlády a hutní průmysl v letech 1918-1923, in: Slezský sborník 89, 1991, 3-4, s. 219-230

STARZYCZNÁ, Halina, STEINER, Jan, Proměny obchodního podnikání v českých zemích v letech (1930-) 1945-1950, in: Slezský sborník 93, 1995, 3, s. 218-231

Starzyczná, Halina, STEINER, Jan, Velikostní a sortimentní struktura obchodních podniků českých zemí v období první republiky, in: Slezský sborník 92, 1994, 1, s. 22-38

STEINER, Jan, Komparativní výzkum vývoje ostravské a hornoslezské průmyslové oblasti v meziválečném období, in: Slezský sborník 88, 1990, 4, s. 241-252

STEINER, Jan, Posuny kapitálu v těžkém průmyslu na Ostravsku a Horním Slezsku v meziválečném období, in: Slezský sborník 91, 1993, 1-2, s. 30-43

STEINER, Jan, Průmyslové oblasti českých zemí: 1780-1938. II., 1918-1938: Část 1, Hospodářský vývoj průmyslových oblastí českých zemí v období první republiky, Opava 1991

STEINER, Jan, Rozmístění těžkého průmyslu na Ostravsku a Horním Slezsku po první světové válce,  in: Slezský sborník 89, 1991, 2, s. 81-93

STEINER, Jan, Výroba a počet dělníků v těžkém průmyslu na Ostravsku a Horním Slezsku v meziválečném období, in: Slezský sborník 90, 1992, 3-4, s. 206-217

STEINER, Jan, Změny ve vlastnictví těžkého průmyslu na Ostravsku a Horním Slezsku po první světové válce, in: Slezský sborník 89, 1991, 3-4, s. 211-218

Studie o technice v českých zemích 1918‑1945, sv. 5, ed. Jaroslav Folta, Praha 1995

Svátek, František, K dějinám sociálních elit první ČSR, in: Soudobé dějiny 6, 1995, 2-3, s. 169-180

ŠEDA, Oldřich, Táborská obchodní sladovna a přidružené podniky 1872-1948, in: Táborský archiv  6, 1994, s. 249-258

ŠETŘILOVÁ, Jana, Alois Rašín. Dramatický život českého politika, Praha 1997

ŠMEJKAL, Miroslav, Život a dílo národohospodáře Dr. Aloise Rašína, in: Acta Oeconomica Pragensia 1, 1993, 1, Významní čeští národohospodáři, s. 41-62

šouša, Jiří, Československo-rakouské finanční a měnové vztahy v letech 1918-1938, in: Kolize, řevnivost a pragmatismus. Československo-rakouské hospodářské vztahy 1918-1938, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 1, 1997, Studia historica XLV, ed. Jiří Šouša a Drahomír Jančík, Praha 1999, s. 31-69

ŠOUŠA, Jiří, Instrument germanizace velkého podnikání v protektorátu, Čechy a Morava? K vývoji Pražské burzy pro zboží a cenné papíry a jejímu fungování při obchodování akciemi v letech 1939-1945, in: Acta Oeconomica Pragensia 16, 2008, 1, Německé hospodářské dějiny, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 74-87

ŠTEMBERK, Jan, A study to the development of the hotel business in the interwar Czechoslovakia, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 8, 2007/2008, s. 173-184

ŠTEMBERK, Jan, Tourism in economy of the interwar Czechoslovakia, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 11, 2010, s. 96-108

ŠUSTA, Josef, Pět století rybničního hospodářství v Třeboni, Třeboň 1995

Teichová, Alice, Keinstaaten im Spannungsfeld der Großmächte. Wirtschaft und Politik in Mittel- und Südosteuropa in der Zwischenkriegszeit, München 1988

TEICHOVÁ, Alice, Mezinárodní kapitál a Československo v letech 1918-1938, Praha 1994

TEICHOVÁ, Alice, PRŮCHA, Václav, STRAKA, Ivo, Německá hospodářská politika v českých zemích v letech 1939-1945, Praha 1997

VÁŇA, Daniel, To the Question of the Armament Production in škoda Works till the great Depression, in: Prague Papers of history of International Relations 1, 1997, s. 157-172

Vencovský, František, Alois Rašín: Život a dílo, Praha 1992

VENCOVSKÝ, František, Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948. Vybrané kapitoly,  Praha 1996

Vencovský, František, Karel Engliš, Boskovice 1993

VONDRA, Roman, Hospodaření Elektrických podniků hl. m. Prahy a MHD v letech 1918-1939, in: Hospodářské dějiny 24, 2009, s. 149-171

VRABEC, Václav, Znárodnění 1945, in: Dějiny a současnost 13, 1991, 1, s. 48-54

WIRTSCHAFTSNATIONALISMUS als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten. Die böhmischen Länder und die Tschechoslowakei in vergleichender Perspektive, hrsg. von Eduard Kubů, Helga Schultz, Praha, 2004

ZÁMEČNÍK, Stanislav, Nejen odboj: Zbrojní výroba v Protektorátě, in: Historie a vojenství 40, 1991, 6, s. 56-69

ZDYCHA, Pavel, Počiatky lesnej pozemkovej reformy, in: České a slovenské zemědělství v období mezi světovými válkami, Uherské Hradiště 1992, s. 51-59

Hospodářský vývoj Československa v letech 1945-1989

BEINHAUEROVÁ, Anna, Československý úřad pro hospodářskou pomoc a obnovu (1945-1948), in: Slezský sborník 90, 1992, 1, s. 11-20

BEINHAUEROVÁ, Anna, K problematice pracovních sil a jejich zdrojů ve vybraných odvětvích lehkého průmyslu českých zemí v letech 1949-1960, in: K hospodářským a sociálním dějinám 19. a 20. století, II., Opava 1991, s. 143-165

BEINHAUEROVÁ, Anna, Pracovní morálka a výkonnost v průmyslové výrobě v českých zemích v období dvouletky, in: Slezský sborník 88, 1990, 2, s. 131-136

BEINHAUEROVÁ, Anna, SOMMER, Karel, K některým problémům fluktuace, absentismu a pracovní morálky v průmyslových oblastech českých zemí v letech 1949-1960, in: Slezský sborník 89, 1991, 2, s. 127-140

BEINHAUEROVÁ, Anna, SOMMER, Karel, K problematice pracovních sil a jejich zdrojů ve vybraných průmyslových odvětvích českých zemí v letech 1949-1960, in: Slezský sborník 89, 1991, 1, s. 17-31

BEINHAUEROVÁ, Anna, Znárodněný průmysl v Československu jinýma očima, in: Slezský sborník 91, 1993, 1-2, s. 81-88

BENČÍK, Antonín, PAULÍK, Jan, PECKA, Jindřich, Vojenské otázky československé reformy 1967-1970: srpen 1968-květen 1971, Praha 1999

BENEŠOVÁ, Emilie, ŠIMŮNKOVÁ, Karolina: Expo 58: Příběh československé účasti na Světové výstavě v Bruselu, Praha 2008

BERAN, Pavel, K vývoji národního podniku Sokolovský revír. Důl Marie Majerová v Královském Poříčí 1946-1967, in: Studie z dějin hornictví 21, 1991, s. 227-259

BÍLEK, Jiří, Československá armáda a měnová reforma v roce 1953, in: Historie a vojenství 44, 1995, 1, s. 66-91

BORÁK, Mečislav, JANÁK, Dušan, Tábory nucené práce v ČSR 1948-1954, Šenov u Ostravy 1996

Brom, Bohumír, Dokumenty z českých archivů k historii mezinárodních hospodářských vztahů v období studené války: studie o pramenech, Praha 2002

BRUSELSKÝ SEN: Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let, ed. Daniela Kramerová a Vanda Skálová, Praha 2008

BUREŠOVÁ, Jana, Prosazování sovětského modelu do československého zemědělství, in: Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století. Sborník Vojenské akademie v Brně, Řada C (mimořádné číslo), Brno 1994, s. 395-402

BUREŠOVÁ, Jana, Společensko-politický vývoj zemědělství v Československu v letech 1945-1948 v kontextu vývoje evropských zemí sovětské sféry vlivu, in: Acta Universitatis Palackinae Olomucensis 26, 1994, s. 116-175

DEVÁTÁ, Markéta, Vysoká škola politických a hospodářských věd jako nástroj indoktrinace marxisticko-leninského vědeckého světového názoru, in: Bohumil Jiroušek a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie. Kapitoly z historiografie 20. století, České Budějovice 2008, s. 193-204

Dufek, Pavel, Vliv právního prostředí na soukromé podnikání v Československu v 50. a 60. letech 20. století, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, s. 163-189

FROMMER, Benjamin, Národní očiska. Retribuce v poválečném Československu, Praha 2010

GERŠLOVÁ, Jana, Kapitoly z dějin podnikání v Československu. Období po roce 1945, Karviná 1994

GERŠLOVÁ, Jana, Výsledky a nejbližší perspektivy technicko-ekonomického a sociálního vývoje OKR v období socialismu, in: Studie z dějin hornictví 21, 1991, s. 285-309

GERŠLOVÁ, Jana, Vývoj sociální politiky a sociálních opatření v Československu v letech 1945-1960, in: Slezský sborník 88, 1990, 1, s. 23-35

GLASSHEIM, Eagle, Etnické čistky, komunismus a devastace životního prostředí, in: Soudobé dějiny 12, 2005, 3-4, s. 432-463

HAJN, Ivo, K pokusu budějovického Budvaru o obnovení exportu do Spojených států amerických po druhé světové válce, in: Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích 32, 1995, 3, s. 201-203

HERBST, Rudolf: Hospodářská integrace zemí východního bloku a RVHP: Pozice KSČ a SED v reformní debatě 60. let, in: V rozdelenej Európe, ed. Dušan Kováč a kol.,  Bratislava 1998, s. 89-100

HEUMOS, Peter, „Vyhrňme si rukávy, než se kola zastaví“: Dělníci a státní socialismus v Československu 1945–1968, Praha 2006

HIRŠL, Miroslav, Příjmy mladých domácností v Československu (1970-1988), in: Demografie 33, 1991, 3, s. 222-229

HLAVÁČKOVÁ, Konstantina, „Kytky v popelnici“: Společnost a móda v sedmdesátých letech v Československu, Praha 2007

HLUŠIČKOVÁ, Růžena, K úloze sovětských poradců v řízení česko-slovenského hospodářství počátkem padesátých let, in: Slezský sborník 88, 1990, 3, s. 183-193

JAKUBEC, Ivan, Československo-německé dopravněpolitické vztahy v období studené války se zvláštním zřetelem na železnici a labskou plavbu (1945/1949-1989), Praha 2005

JAKUBEC, Ivan, Československo–západoněmecké obchodněpolitické a dopravněpolitické vztahy v období 1949–1967, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, s. 190-209

JAKUBEC, Ivan, Dopravní infrastruktura České republiky v souvislosti s připravovaným vstupem do EU ‑ historické zamyšlení, in: Ekonomická revue 3, 2000, 1, s. 69‑78

JANÁK, Dušan, JIRÁSEK, Zdeněk, Sovětští poradci a ekonomický vývoj v ostravsko-karvinském revíru, Opava 1996

JANČÍK, Drahomír a kol., „Spící konta“ ve švýcarských bankách za znárodněný švýcarský majetek v Československu? Československo-švýcarská jednání o tzv. náhradových otázkách (1945-1967), in: Studie k moderním dějinám. Sborník prací k 70. narozeninám  Vlastislava Laciny, ed. Josef Harna a Petr Prokš,  Praha 2001, s. 445-462

JANČÍK, Drahomír, KALINA, Tomáš, Organizace peněžnictví při přechodu k direktivnímu řízení národního hospodářství a její odraz na česko-slovenském poměru, in: Česko-slovenská historická ročenka 1998, ed. Vojtech Čelko, Brno 1998, s. 181-188

JANČÍK, Drahomír, KALINA, Tomáš, Systemveränderung in der Entwicklung der tschechoslowakischen Handelsbanken in den Jahren 1945-50 – vor der Restrukturalisierung zur Liquidation, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers 4, 1997-1998, s. 77-98

JANČÍK, Drahomír, Stát, politická moc a bankovní systém. Příspěvek k hospodářským předpokladům československého února 1948, in: Z dějin českého bankovnictví v 19. a 20. století, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 5, 1997, Studia historica XLVII, ed. Jiří Šouša a Zdeněk Jindra, Praha 2000, s. 189-209

JECH, Karel, Soumrak selského stavu 1945-1960, Praha 2001

JANČÍK, Drahomír, Veränderungen im Raum für Unternehmenstätigkeit in den böhmischen Ländern in der Zeit des Übergangs von der limitierten Demokratie zur kommunistischen Diktatur, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 11, 2010, s. 11-26

JIRÁSEK, Zdeněk, Hospodářský vývoj průmyslových oblastí Čech v letech 1949-1953, in: Slezský sborník 88, 1990, 2 , s. 114-130

JIRÁSEK, Zdeněk, Hospodářský vývoj průmyslových oblastí Čech v letech 1954-1955, in: Slezský sborník 89, 1991, 1, s. 1-16

JIRÁSEK, Zdeněk, K ekonomickému začlenění Československa do sovětského bloku, in: Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století. Sborník Vojenské akademie v Brně, Řada C (mimořádné číslo), Brno 1994, s. 303-307

JIRÁSEK, Zdeněk, Němečtí specialisté ve lnářském průmyslu severovýchodních Čech po roce 1945, in: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 1, 1994,  Řada C, s. 72-89

JIRÁSEK, Zdeněk, Podmínky tvorby prvního pětiletého plánu v Československu, in: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 2, 1995, Řada C, s. 148-154

JIRÁSEK, Zdeněk, Problémy ekonomického vývoje Československa a jeho industriálního zabezpečení v letech 1948-1967, in: Česko-slovenská historická ročenka 1998, ed. Vojtech Čelko,  Brno 1998, s. 141-148

JIRÁSEK, Zdeněk, Problémy měnové reformy roku 1953 na Slovensku, in: V tieni totality, ed. Jan Pešek, Bratislava 1996, s. 90-97

JIRÁSEK, Zdeněk, ŠŮLA, Jaroslav, Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1, Praha 1992

JIRÁSEK, Zdeněk, Záměry rozvoje jižní Moravy pro období prvního pětiletého plánu, in: Vlastivědný věstník moravský 43, 1991, 3, s. 350-352

JIRÁSEK, Zdeněk, ŽÁČEK, Rudolf, Hospodářský vývoj průmyslových oblastí na Moravě a ve Slezsku v letech 1954 a 1955, in: Časopis Slezského zemského muzea 40, 1991, 1, s. 60-71

JIRÁSEK, Zdeněk, ŽÁČEK, Rudolf, Plánování československé ekonomiky v letech 1956-1960, in: Slezský sborník 89, 1991, 3-4, s. 234-254

JIRÁSEK, Zdeněk, ŽÁČEK, Rudolf, Příprava třetí pětiletky v druhé polovině 50. let, in: Slezský sborník 90, 1992, 2, s. 132-142

JOKEŠ, Petr, MALKIEWICZ, Andrzej, RUCHNIEWICZ, Krysztof, Peněžní reforma v Československu v roce 1953 a její ohlasy v Polsku, in: Slovanský přehled 35, 1999, 1, s. 63-70

JŮN, Libor, Československo-uruguayské obchodní jednání v letech 1946-1948. Příspěvek k československo-latinskoamerickým obchodním vztahům po druhé světové válce, in: Časopis Národního muzea 163, 1994, 1-2, s. 61-67

KALINOVÁ, Lenka, Ke změnám ve složení hospodářského aparátu ČSR v 50. letech, in: Stránkami soudobých dějin. Pages of Contemporary History. Blättern in der Zeitgeschichte. Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana, ed. Karel Jech, Praha 1993, s. 149-157

KALINOVÁ, Lenka, PRŮCHA, Václav, Sociální reforma a sociální realita v Československu v šedesátých letech, Praha 1998

KALINOVÁ, Lenka, Sociální situace a sociální politika v Československu v letech 1945-1948, in: Acta Oeconomica Pragensia 4, 1996, 3, Hospodářský a sociální vývoj Československa (1945-1992), ed. Václav Průcha, s. 79-103

KALINOVÁ, Lenka, Společenské proměny v čase socialistického experimentu: K sociálním dějinám v letech 1945–1969, Praha 2007

KALINOVÁ, Lenka, Transformace sociálního systému v Československu po únoru 1948, in: Acta Oeconomica Pragensia 6, 1998, 5, Z hospodářských a sociálních dějin Československa 1918-1992. K 80. výročí vzniku ČSR, ed. Václav Průcha, s. 129-146

KALINOVÁ, Lenka, Východiska, očekávání a realita poválečné doby. K dějinám české společnosti v letech 1945-1948, Praha 2004

KALINOVÁ, Lenka, Změny ve složení a postavení dělníků – představy a skutečnost, in: K proměnám sociální struktury v Československu 1918-1968, ed. Ústav sociálně politických věd fakulty sociálních věd UK, Praha 1993, s. 145-161

KAPLAN, Karel, Československo v RVHP 1949-1956, Praha 1995

KAPLAN, Karel, Kořeny československé reformy 1968, I.-IV., Praha 2000-2004

Kaplan, Karel, Pravda o Československu 1945-1948, Praha 1990

KAPLAN, Karel, Proměny české společnosti 1948-1960, Praha 2007

KAPLAN, Karel, PŘIBÍK, Petr, Osudy Marshallova plánu v Československu, in: Slezský sborník 89, 1991, 3-4, s. 231-242; 90, 1992, 1, s. 21-32

KAPLAN, Karel, Rada vzájemné hospodářské pomoci a Československo 1957-1967, Praha 2002

KARKOŠKOVÁ, Alena, POKLUDA, Zdeněk, ŠTROBLÍK, Vladimír, Znárodnění průmyslu ve Zlíně 1945-1948, in: Zlínsko 10, 1988-1991, s. 103-116

kárník, Zdeněk, Odsun Němců a dlouhodobé sociální a hospodářské trendy ve vývoji obyvatelstva v industriální společnosti. (Na příkladu dvou obcí při národnostní hranici v Orlických horách), in: Východočeské listy historické 11-12, 1997, s. 45-61

KAŠKA, Václav, Indoktrinace členů KSČ během tzv. dnů komunistické výchovy 1948-1949. Organizace, ideologické zázemí, lokální průběh, in: Dějiny – teorie – kritika 5, 2008, 1, s. 39-78

Katolická církev a pozemková reforma 1945-1948, ed. Milena Janišová a Karel Kaplan, Brno 1995

KLABJAN, Borut, Hospodářský význam Terstu pro Československo po druhé světové válce, Slovanský přehled 94, 2008, 2, s. 221–230

KOPAČKA, Ludvík, Energetik und Elektrifizierung in der Wirtschaft der Tschechoslowakei 1948-1989, in: Hefte zur Wirtschaftsgeschichte und Industriearchäologie 5, 1992, s. 102-118

KOPEJTKOVÁ, Drahomíra, K úloze národních správ a nucených nájmů jako nástroje změn v pozemkovém vlastnictví v Československu na konci 40. a na počátku 50. let, in: Slovanský přehled 77, 1991, 5, s. 396-405

KOSTA, Jiří,  O pracích českých a slovenských ekonomů v exilu: 1948-1990, in: Politická ekonomie 39, 1991, 9-10, s. 825-837

KOSTA, Jiří, Československo-německé hospodářské vztahy: vývoj – problémy – perspektivy, in: Mezinárodní vztahy 3, 1992, s. 29-36

Kosta, Jiří, K historii a koncepci československé ekonomické reformy v letech 1965-1969, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, s. 27-47

KOSTA, Jiří, Wirtschaftssysteme des realen Sozialismus. Probleme und Alternativen, Köln 1984

Kubů, Eduard, České (československé) transformační kontinuity 20. století. Problémy struktury ekonomiky, technicko-technologické vyspělosti a podnikatelsko-manažerských elit, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, s. 230-245

KUČERA, Jaroslav, „Žralok nebude nikdy tak silný“: Československá zahraniční politika vůči Německu 1945–1948, Praha 2005

KUČERA, Petr, Vojenské technické jednotky a čs. ekonomika v druhé polovině 50. let, in: Historie a vojenství 40, 1991, 4, s. 95-118

KUKLÍK, Jan, Do poslední pence: Československo-britská jednání o majetkoprávních a finančních otázkách 1938–1982, Praha  2007

KULÍKOVÁ, Ladislava, Československo-polské hospodářské dohody z roku 1947, in: Slezský sborník 90, 1992, 2, s. 121-131

KULÍKOVÁ, Ladislava, Československo-polské hospodářské styky před uzavřením spojenecké smlouvy (květen 1945-březen 1947), in: Slovanské historické studie 18, 1992, s. 218-249

LEITNER, Antonín, Některé náměty k současné hospodářské situace ČSSR: Stanovisko 52 pracovníků VŠE z března 1968, in: Acta Oeconomica Pragensia 6, 1998, 5, Z hospodářských a sociálních dějin Československa 1918-1992. K 80. výročí vzniku ČSR, ed. Václav Průcha, s. 248-282

lepka, František, Český uran 1945-2002, Praha 2003

LOJÍN, Jaromír, Hospodářské důsledky sovětské okupace Československa 1968-1991, Praha 1995

LONDÁK, Miroslav, Industrializácia Slovenska a tendencie k samosprávnému riadeniu ekonomiky na Slovensku po februári 1948, in: Česko-slovenská historická ročenka 1998, ed. Vojtech Čelko,  Brno 1998, s. 162-169

LONDÁK, Miroslav, Nové názory v ekonomickej teórii na Slovensku v prvej polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia, in: Historický časopis 49, 2001, 1, s. 85-99

LONDÁK, Miroslav, Príprava ekonomickej reformy a Slovensko v rokoch 1963-1967, in: Historický časopis 49, 2001, 4, s. 635-654.

LONDÁK, Miroslav, SIKORA, Stanislav, LONDÁKOVÁ, Elena, Predjarie: politický, ekonomický a  kultúrny vývoj na Slovensku v rokoch 1960-1967, Bratislava 2002

MAREK, Pavel, České živnostnictvo 1945–1960: Likvidace živnostníků, řemeslníků a obchodníků v českých zemích, Brno 2006

MESÁROŠ, Oldřich, Vývoj zbrojního průmyslu v Československu v letech 1945-1992, in: Acta Oeconomica Pragensia 4, 1996, 3, Hospodářský a sociální vývoj Československa (1945-1992), ed. Václav Průcha, s. 201-216

MICHÁLEK, Slavomír, Československo-americké rokovania o kompenzácií a  obchodnej dohode v rokoch 1949-1956, in: Historický obzor 10, 1999, 7-8, s. 165-172

Moulis, Vladislav, Podivné spojenectví. K československo-sovětským politickým a hospodářským vztahům mezi dubnem 1945 a únorem 1948, Praha 1997

MUSILOVÁ, Dana, Měnová reforma 1953 a její sociální důsledky, Praha 1994

NACHTIGAL, Vladimír, Retrospektivní propočty makroekonomických agregátů ČSFR za roky 1970-1988, in: Statistika 28, 1991, 3, s. 97-114

NEČASOVÁ, Denisa, Společenské postavení žen v poválečném Československu se zaměřením na jejich veřejně organizační činnost z pohledu gender history, in: České, slovenské a československé dějiny 20. století II., Sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků, Univerzita Hradec Králové 7.-8. března 2007, ed. Sylva Sklenářová, Ústí nad Orlicí 2007, s. 154-159

NEČASOVÁ, Denisa, „Nahraďme muže na jejich pracovních místech!“ Gender a nábor žen do zaměstnání v poúnorovém Československu, in: Časopis Matice moravské 128, 2009, 2, s. 367-379

PAŽOUT, Jaroslav, Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století, Praha 2008

PEŠEK, Jan, Československo-rakouská jednání o zaplavování pozemků v souvislosti s výstavbou přehrady u Lipna na Vltavě (1957-1958), in: Jihočeský sborník historický 59, 1990, 4, s. 223-227

PLUSKAL, Oskar, Poválečná historie jáchymovského uranu, Praha 1998

POLITICKÉ PROCESY v Československu po roce 1945 a „Případ Slánský“: Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, pořádané ve dnech 14.–16. dubna 2003 v Praze, ed. Jiří Pernes a Jan Foitzik, Brno, Praha 2007

PROKŠ, Petr, Československo na rozcestí: Marshallův plán a únor 1948, in: Slovanský přehled 79, 1993, 2, s. 170-183

PROKŠ, Petr, Ekonomicko-politická rokování mezi Československem a Spojenými státy v letech 1945-1947, in: Slovanský přehled 78, 1992, 1, s. 11-21

PRŮCHA, Václav, Die strukturelle Umgestaltung der tschechoslowakischen Industrie nach 1948, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin 40, 1991, 7, s. 99-103

PRŮCHA, Václav, Economic Development and Relations (between Czech Lands and Slovakia), 1918-89, in: The End of Czechoslovakia, ed. by Jiří Musil, Budapest 1995, s. 40-76

PRŮCHA, Václav, Ekonomika a vzestup a pád malého mnohonárodního státu: Československo 1918-1992, in: Economic Change and the Building of the Nation State in History, ed. by Alice Teichova, Herbert Matis, Cambridge 1999, s. 1-24

PRŮCHA, Václav, Hospodářská politika a vývoj československého hospodářství v období od roku 1960 do 21. srpna 1968, in: Acta Oeconomica Pragensia 4, 1996, 3, Hospodářský a sociální vývoj Československa (1945-1992), ed. Václav Průcha, s. 107-149

PRŮCHA, Václav, Státní regulace pracovního trhu v Československu od konce druhé světové války do začátku dvouletky (1945-1947), in: Sborník prací k 70. narozeninám Vlastimila Laciny. Studie k moderním dějinám, ed. Josef Harna, Petr Prokš, Praha 2001, s. 409-424

PRŮCHA, Václav, Vývoj zemědělské výroby v Československu v období socializace vesnice, in: Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století, Studie Slováckého muzea 7, Uherské Hradiště 2002, s. 31-45

PRŮCHA, Václav, Zahraniční dělníci v Československu v letech 1946-1950, in: Studie k sociálním dějinám 8, 2001, ed. Jana Machačová, Jiří Matějček, s. 248-261

PRŮCHA, Václav, Zmírňování rozdílů v ekonomické úrovni mezi Slovenskem a Českými zeměmi v letech 1948-1967, in: Česko-slovenská historická ročenka, ed. Vojtech Čelko,  Brno 1998, s. 171-179

PULLMANN, Michal, Planning, Efficiency, and the Socialist Entrepreneurship: Economic Reform and Elite Transformation in the Late Communist Czechoslovakia, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 11, 2010, s. 86-95

RÁKOSNÍK, Jakub, „Akce D“ proti důchodcům, nepřátelům lidově demokratického režimu v roce 1953, in: Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918-1989). Spoločnosť medzi demokraciou a totalitou, Banská Bystrica 2007, ed. Michal Šmigel a kol., s. 198-209

RÁKOSNÍK, Jakub, Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945-1960, Praha 2010

ROESER, Matthias, Sovětizace a militarizace československého leteckého průmyslu v letech 1949-1953, Soudové dějiny 3, 1996, 1, s. 60-71

RŮŽIČKA, Jan, Úloha státních statků ve vývoji zemědělství na Brněnsku v letech 1945-1960, in: Časopis Matice moravské 111, 1992, 2, s. 291-314

RŮŽIČKA, Jan, Vývoj státních statků Brněnského kraje v období relativního oslabení politiky kolektivizace, in: Sborník k dějinám 19. a 20. století 12, 1991, s. 167-198

RYCHLÍK, Jan, Pozemková reforma na Slovensku v rokoch 1945-1950, in: Historický časopis 41, 1993, 4, s. 394-413

ŘEHÁČEK, Karel, „Nepřátelský“ živnostenský a průmyslový majetek po roce 1945. Příspěvek k jeho osudům, in: Hospodářské dějiny 24, 2009, s. 175-217

SOMMER, Karel, Sovětská válečná kořist a Československo, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Civilia I., 1995, s. 9-23

SPÄTI, Christoph, Die Schweiz und die Tschechoslowakei 1945-1953: Wirtschaftliche, politische und kulturelle Beziehungen im Polarisationsfeld des Ost-West-Konflikts, Zürich 2000

Staněk, Tomáš, Odsun Němců z Československa 1945-1947, Praha 1991

STRAZYCZNÁ, Halina, STEINER, Jan, ŠÍPEK, Ladislav, Rozvoj a problémy socializovaného obchodu v Československu (1950-1989), in: Slezský sborník 94, 1996, 4, s. 295-308; 95, 1997, 3, s. 209-225

ŠTEFÁNIKOVÁ, Antonia, Ekonomické aspekty normalizácie (1969-1989), in: Slovensko a režim normalizácie, ed. Norbert Kmeť a kol., Prešov 2002, s. 184-200

ŠULC, Zdislav, Československé hospodářství v podmínkách centrálního plánování: Vývoj chtěný a skutečný, in: Acta Oeconomica Pragensia 4, 1996, 3, Hospodářský a sociální vývoj Československa (1945-1992), ed. Václav Průcha, s. 151-187

Šulc, Zdislav, On the Functioning of the Economic Mechanism in a Centrally Planned Economy with Special Regard to the Czechoslovak Experience, in: The System of Centrally Planned Economies in Central-Eastern and South-Eastern Europe after World War II and the Causes of its Decay, ed. Václav Průcha, Praha 1994, s. 344-348

ŠULC, Zdislav, Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995, Praha 1996

TEICHOVÁ, Alice, Die Grenzen der Planwirtschaft in der Tschechoslowakei, in: Der Weg aus der Knechtschaft: Probleme des Übergangs von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft, hrsg. von Herbert Matis, Wien 1992, s. 123-151

TEICHOVÁ, Alice, Velké průmyslové podniky v Československu po roce 1948: Historický nástin strukturálních a organizačních změn, in: Systém centrálně plánovaných ekonomik v zemích střední a jihovýchodní Evropy a příčiny jeho rozpadu, ed. Daniel Váňa, Praha 1994, s. 130-153

TOPINKA, Jiří, Zapomenutý kraj: české pohraničí 1948-1960 a takzvaná akce dosídlení, in: Soudobé dějiny 12, 2005, 3-4 , s. 534-585

TRAPL, Miloš, Olomoucké závody Milo v letech 1968-1970, in: Střední Morava 1, 1995, s. 78-82

Vaculík, Jaroslav, Začleňování reemigrantů do hospodářského života v letech 1945-1950, Praha 2001

VARINSKÝ, Vladimír, Nútené práce na Slovensku v rokoch 1945-1948, in: Soudobé dějiny 1, 1993/1994, 6, s. 724-736

VLÁŠEK, Josef, VOTAVA, Radomil, HRINDOVÁ, Nataša, Vývoj bytové výstavby v ČSFR v letech 1960 až 1990, in: Statistika 28, 1991, 4, s. 164-174

VOJTA, Miloš, Alternativní propočty indexu fyzického objemu průmyslové produkce od roku 1968 do roku 1989, in: Statistika 29, 1992, 4, s. 145-151

ZAVACKÁ, Marina, Kto žije za ostnatým drôtom? Oficiálna zahraničnopolitická propaganda na Slovensku, 1956-1962, Bratislava 2006

ZAVACKÁ, Marina, Svet v zrkadle Kartotéky utajovaných skutočností. K aktivitám československej cenzúry v rokoch 1953-1967, in: Historické štúdie 44, 2006, s. 121-140

ZEMAN, Zbyněk A. B.: Československý uran a únor 1948, in: Soudobé dějiny 5, 1998, 2-3, s. 257-265

Hospodářský vývoj Československa a České republiky po roce 1989

Alternativní rozvojové cesty průmyslové společnosti po zhroucení „reálného socialismu“. Referáty a některé diskusní příspěvky ze semináře, ed. Jan Škaloud, Praha 1991

ČUTKOVÁ, Jindra, Vývoj úspor a finančních aktivit domácností v letech 1993-1998,  Praha 1999

DĚDEK, Oldřich, Ekonomické aspekty zániku Československa: příklad kulturního rozchodu národů, Praha 1997

DISKURSE über Zwangsmigrationen in Zentraleuropa. Geschichtspolitik, Fachdebatten, literarisches und lokales Erinnern seit 1989, hrsg. von Peter Haslinger, K. Erik Franzen, Martin Schulze Wessel, München 2008

ECONOMIC policy framework in CEECs  for the Process of Moving towards the European Union: International Workshop, ed. by Miroslav Had, Prague 1996

EKONOMIKA Slovenska na začiatku transformačného procesu, Bratislava 1992

FILIPOVÁ, Hana, SCHINKE, Eberhard, Die Lage der Landwirtschaft bei der Teilung der Tschechoslowakei in zwei Republiken, in: Osteuropa 43, 1993, 7, s. 687-706

HALLON, Ľudovít, Slovakias International Economic Integration from 1993, in: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalization and De-globalisation, ed. by Margit Müller, Timo Myllyntaus, Bern 2008, s. 505-543

JANÁČEK, Kamil, K vybraným sociálním efektům transformace československé ekonomiky, in: Sociologický časopis 28, 1992, 3, s. 386-393

JEŽEK, Tomáš, HUSÁK, Petr, Budování kapitalismu v Čechách: Rozhovory s Tomášem Ježkem, Praha 1997

KADEŘÁBKOVÁ, Anna, Strukturální změny české ekonomiky v období transformace, Praha 2004

KAPITOLY z dějin české demokracie po roce 1989, ed. Adéla Gjuričová, Michal Kopeček, Praha, Litomyšl 2008

Karpová, Eva, Vývoj ekonomik střední a východní Evropy v letech 1991 až 2003, Praha 2004

KLAUS, Václav,  Ekonomická teorie a realita transformačních procesů, Praha 1995

Klaus, Václav, Česká cesta, Praha 1994

KOMÁREK, Valtr, Prognostické reflexe problémů přechodu k demokracii a k tržní ekonomice v ČSFR, Praha 1991

KOPEČEK, Michal, Stigma minulosti, pouto sounáležitosti. První desetiletí českého polistopadového komunismu, in: Soudobé dějiny 16, 2009, 2-3, s. 386-418

KOSTA, Jiří, Die Transformation des Wirtschaftssystems in der Tschechoslowakei und den beiden Nachfolgestaaten, in: Die Rekonstruktion Ostmitteleuropas: Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Umbruch, hrsg. von August Pradetto, Stuttgart 1994, s. 153-180

KOSTA, Jiří, Die Transformation des Wirtschaftssystems in der Tschechoslowakei und den beiden Nachfolgestaaten, in: Marktwirtschaft als Aufgabe: Wirtschaft und Gesellschaft im Übergang vom Plan zum Markt, hrsg. von Carsten Herrmann-Pillath, Opladen 1994, s. 157-187

KOSTA, Jiří, Systemwandel in der Tschechslowakei: Ökonomische und politische Aspekte, in:  Osteuropa 40, 1990, 9, s. 802-818

MATĚJKA, Milan, Spor o reformu: Rozvojová transformace versus léčba šokem, Praha 1992

MATĚJŮ, Petr, Determinanty ekonomického úspěchu v první fázi postkomunistické transformace: Česká republika 1989-1992, in: Sociologický časopis 29, 1993, 3, s. 341-366

MAYER, Françoise, Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita, Praha 2009

MAYERHOFER, Karl, KUČERA, Rudolf, Je to především otázka myšlení: Rozhovor o situaci v českém bankovnictví a poměrech v Čechách, in: Střední Evropa 12, 1996, 63, s. 4-15

MLČOCH, Lubomír, Chování čs. podnikové sféry, Praha 1990

Mlčoch, Lubomír, Machonin, Pavel, Sojka, Milan, Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989 (alternativní pohled), Praha 2000

PROROK, Vladimír, LISA, Aleš, Komparace hospodářských koncepcí ve volebních programech vybraných politických stran České republiky v letech 1992-1994, in: Acta Oeconomica Pragensia  4, 1996, 3, Hospodářský a sociální vývoj Československa (1945-1992), ed. Václav Průcha, s. 237-258

PRŮCHA, Václav, Ekonomické aspekty dělení Československa v letech 1990-1993, in: Česko-slovenská historická ročenka 2003, s. 43-54

SUK, Jiří, Politické hry s nedokončenou revolucí. Účtování s komunismem v čase Občanského fóra a jeho rozpadu (1989–1992), in: Soudobé dějiny 16, 2009, 2-3, s. 276-312

ŠULC, Zdislav, Vize a skutečnost české transformace. K historii sporů o strategii přechodu k tržní ekonomice 1989-1999, Praha 2002

ŠVEJNAR, Jan, Strategie ekonomické přeměny Československa, Praha 1990

TEICHOVÁ, Alice, Úvaha o transformaci a dědictví minulosti ve střední a východní Evropě, in: Historické studie, ed. Oldřich Tůma, Praha 1998, s. 206-216

TOMŠÍK, Vladimír, Komparace makroekonomického vývoje transformačních ekonomik – České republiky, Maďarska a Polska s důrazem na vývoj zahraničního obchodu a platebních bilancí, Praha 1997

TOMŠÍK, Vladimír, Proces ekonomické transformace v zemích střední a východní Evropy, Praha 1999

TUREK, Otakar, Podíl ekonomiky na pádu komunismu v Československu, Praha 1995

ZPRÁVA o vývoji české společnosti 1989-1998, ed. Jiří Večerník, Praha 1998

Vybrané studie k hospodářským dějinám na přelomu 19. a 20. století

ABELSHAUSER, Werner, Die Wirtschaft des deutschen Kaiserreiches. Ein Treibhaus nachindustrieller Institutionen, in: Finanzmarkt-Kapitalismus. Analysen zum Wandel von Produktionsregimen, hrsg. von Paul Windolf, Wiesbaden 2005, s. 172-195

AMBROSE, Stephen E., Dlouhá železná stuha, Praha 2003

AMBROSIUS, Gerold, Regulativer Wettbewerb und koordinative Standardisierung zwischen Staaten. Theoretische Annahmen und historische Beispiele, Stuttgart 2005

Bachinger, Karl, Grundriss der österreichischen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von 1848 bis zur Gegenwart, Wien 1987

BAUER, Reinhold, Der Elektropflug als „Medienereignis“ im Deutschen Kaiserreich. Zur Geschichte einer wirtschaftlich gescheiterten aber propagandistisch erfolgreichen Innovation, in: Technikgeschichte 73, 2006, 2, s. 95-114

Berger Waldenegg, Georg Christoph, Mit vereinten Kräften! Zum Verhältnis von Herrschaftspraxis und Systemkonsolidierung im Neoabsolutismus am Beispiel der Nationalanleihe von 1854, Wien 2002

Born, Karl Erich, Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Deutschen Kaiserreichs (1867/71-1914), Stuttgart 1985

BUCHHEIM, Christoph, Industrielle Revolutionen. Langfristige Wirtschaftsentwicklung in Großbritannien, Europa und in Übersee, München 1994

Bürgertum im 19. Jahrhundert, hrsg. von  Jürgen Kocka, München 1988

Butschek, Felix, Europa und die Industrielle Revolution, Wien, Köln, Weimar 2002

The Cambridge economic history of the United States, ed. by Stanley L. Engerman, Robert E. Gallman, vol. 2, The Long Nineteenth Century, Cambridge 2000

Da Rin, Marco, Understanding the development of the German Kreditbanken, 1850-1914: an approach from the economics of information, in: Financial History Review 3, 1996, s. 29-47

DAVIS, John R., Britain and the German Zollverein, 1848-66, London 1997

Davis, Ralph, The Industrial Revolution and British overseas trade, Leicester 1979

Die Bedingungen des Wirtschaftswachstums in Vergangenheit und Zukunft. Gedenkschrift für Walther G. Hoffmann, hrsg. von Ernst Helmstädter, Tübingen 1984

Documents of European economic history. Vol. 2, Industrial power and national rivalry, 1870-1914, ed. by Sidney Pollard, Colin Holmes, London 1972

DORNHEIM, Andreas, Forschergeist und Unternehmergut. Der Kölner Chemiker und Industrielle Hermann Julius Grüneberg (1827-1894), Köln 2006

Dunlavy, Colleen A., Politics and industrialization, early railroads in the United States and Prussia, Princeton, NJ 1994

Dutt, Romesh Chunder, The economic history of India in the Victorian age, London 2000

Economic Development in the Habsburg Monarchy in the Nineteenth Century: Essays, ed. by John Komlos, Boulder 1983

Edelstein, Michael, Overseas investment in the age of high imperialism. The United Kingdom, 1850-1914, London 1982

Europäische Arbeiterbewegungen im 19. Jahrhundert, hrsg. von Jürgen Kocka, Göttingen 1983

Flandreau, Marc, The French Crime of 1873: An Essay on the Emergence of the International Gold Standard, 1870-1880, in: Journal of Economic History 56, 1996, s. 862-897

FOHLIN, Caroline, Finance capitalism and Germany´s rise to industrial power, Cambridge 2007

FREMDLING, Rainer, The French Iron Industry, 1820-1860. The Change from Charcoal- to Mineral-Fuel Based Technology, in: Les entreprises et leur réseaux. Hommes, capitaux, techniques et pouvoirs XIXe-XXe siècles, ed. Dominique Barjot und Michèle Merger, Paris 1998, s. 711-724

FREMDLING, Rainer, Modernisierung und Wachstum der Schwerindustrie in Deutschland, 1830-1869, in: Geschichte und Gesellschaft 5, 1979, 2, s. 201-227

FREMDLING, Rainer, Die Rolle ausländischer Facharbeiter bei der Einführung neuer Techniken im Deutschland des 19. Jahrhunderts (Textilindustrie, Maschinenbau, Schwerindustrie), in: Archiv für Sozialgeschichte 24, 1984, s. 1-45

FREMDLING, Rainer, Transfer Patterns of British Technology to the Continent. The Case of the Iron Industry, in: European Review of Economic History 4, 2000, s. 197-220

FREMDLING, Rainer, Die Zoll- und Handelspolitik Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands vom späten 18. Jahrhundert bis zum ersten Weltkrieg, in: Wettbewerbsbeschränkungen auf internationalen Märkten. Referate auf der Tagung der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte in

Lüneburg 1985, hrsg. von Hans Pohl, Stuttgart 1988, s. 25-62.

Grossman, Richard, Rearranging deck chairs on the Titanic: English banking concentration and efficiency, 1870-1914, in: European Review of Economic History 3, 1999, 3, s. 323-349

GuinNane, Timothy W., Delegated Monitors, Large and Small: Germanys Banking System, 1800-1914, in: Journal of Economic Literature 40, 2002, 1, s. 73-124

HAHN, Hans-Werner, Die industrielle Revolution in Deutschland, München 1998

Henning, Friedrich Wilhelm, Die Industrialisierung in Deutschland 1800 bis 1914, Paderborn 1984

HERZIG, Arno, Hamburgs Weg in die Kolonialpolitik 1883/84, in: Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 1, 2003, Studia historica LV, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha 2005, s. 59-68

HEYWOOD, Colin, The development of the French economy, 1750-1914,  Basingstoke 1992

Hughes, Thomas Parke, Networks of power: electrification in Western society, 1880-1930, Baltimore 1983

HUMPHRIES, Jane, Childhood and child labour and the British industrial revolution, Cambridge 2010

The INDUSTRIAL revolution in iron. The impact of British coal technology in nineteenth-century Europe, ed. by Chris Evans, Aldershot 2005

The INDUSTRIAL revolutions, ed. by Roy A. Church, Oxford 1994

INDUSTRIALISIERUNG europäischer Montanregionen im 19. Jahrhundert, hrsg. von Toni Pierenkemper, Stuttgart 2002

The INVOLVEMENT of Businessmen in Local and Regional Public life in Central Europe 1800-1914, ed. Aleš Zářický, Ostrava 2009

The Japanese economy in the Tokugawa era, 1600-1868, ed. by Michael Smitka, New York 1998

JINDRA, Zdeněk, Ekonomický úpadek habsburské monarchie v závěrečné fázi první světové války: Ze zpráv německého zplnomocněnce ve Vídni v letech 1916-1918. I. díl, in: Československo a střední Evropa v meziválečném období, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 3, 1994, Studia Historica XL., ed. Jaroslav Pátek, Praha 1996, s. 29-60

KAPS, Klemens, Gescheitertes Aufholen in Zentraleuropa. Der Abstieg der Habsburgermonarchie zu einem semiperipheren Wirtschaftsraum im Spiegel ihrer Außenhandelsstruktur 1791-1880, in: Zeitschrift für Weltgeschichte 9, 2008, 1, s. 103-122

KeMP, Tom, Historical patterns of industrialization, London 1993

KIESEWETTER, Hubert,  Industrielle Revolution in Deutschland, 1815-1914, Frankfurt am Main 1989

Kleinschmidt, Christian, Rationalisierung als Unternehmensstrategie. Die Eisen- und Stahlindustrie des Ruhrgebiets zwischen Jahrhundertwende und Weltwirtschaftskrise, Essen 1993

Komlos, John, Ein Überblick über die Konzeptionen der Industriellen Revolution, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 84, 1997, s. 461-511

KOVÁŘ, Martin, „Nepokoje“. Příspěvek  k analýze rozhodující fáze bojů Irů za nezávislost na Velké Británii v letech 1916/19-1922, in: „Dvacáté století“. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ed. Martin Kovář, Vladimír Nálevka, Praha 2004, s. 65-83

Kulhánek, Ivan, Evropa v 19. a 20. století: politické a sociálně-ekonomické souvislosti vývoje,  Zlín 2002

LYDON, Ghislaine, On Trans-Saharan trails. Islamic law, trade networks, and cross-cultural exchange in nineteenth-century Western Africa, Cambridge 2009

Mathis, Franz, Big Business in Österreich. Bd. 2, Wachstum und Eigentumsstruktur der österreichischen Großunternehmen im 19. und 20. Jahrhundert: Analyse und Interpretation, Wien, München 1990

McCloskey, Deirdre, Enterprise and Trade in Victorian Britain, London 2003

MERKI, Christoph Maria, Der holprige Siegeszug des Automobils 1895-1930. Zur Motorisierung des Straßenverkehrs in Frankreich, Deutschland und der Schweiz, Wien u.a. 2002

MĚSTO a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918, ed. Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Ostrava 2009

MÜLLER, Uwe, Der deutsch-russische Handelsverkehr und seine Auswirkungen auf die Wirtschaft in den östlichen Grenzgebieten des Kaiserreiches, in: Natürliche und politische Grenzen als soziale und wirtschaftliche Herausforderung. Referate der 19. Arbeitstagung der Gesellschaft für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte vom 18. bis 20. April 2001 in Aachen, Wiesbaden 2003, s. 129-150

NEWTON, Lucy, Cottrell, Philip Leonard, Joint-stock banking in the English province 1826-1857, in: Business and Economic History 27, 1998, 1, s. 115-128

OPATRNÝ, Josef, Průplav dvou oceánů, Praha 1979

Patterns of European Industrialisation: the Nineteenth Century, ed. by Richard Sylla, Gianni Toniolo, London 1991

Paulinyi, Ákos, Průmyslová revoluce, Praha 2002

Pionier und Nachzügler? Vergleichende Studien zur Geschichte Großbritanniens und Deutschlands im Zeitalter der Industrialisierung. Festschrift für Sidney Pollard zum 70. Geburtstag, hrsg. von  Hartmut Berghoff u. a., Bochum 1995 (1996)

Pollard, Sidney, Britain’s prime and Britain’s decline: the British economy 1870-1914, London 1989

PROTECTING women. Labor legislation in Europe, the United States, and Australia, 1880-1920, ed. by Ulla Wikander, Urbana 1995

RÁKOSNÍK, Jakub, Cukr a bič kancléře Bismarcka, in: Historický obzor 15, 2004, 5-6, s. 130-138

REITMAYER, Morten, Bankiers im Kaisserreich. Sozialprofil und Habitus der deutschen Hochfinanz, Göttingen 1999

rEITMAYER, Morten, Zwischen Besitzindividualismus und organisierter Interessenpolitik. Die politischen Einstellungen der Bankiers im deutschen Kaiserreich, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2001, 2, s. 133-157

Rosenberg, Hans, Die Weltwirtschaftskrise, 1857-1859, Göttingen 1974

Rubinstein, William D., Men of property: The very wealthy in Britain since the Industrial Revolution, New Brunswick, N. J. 1981

RYANT, Jiří, Nouzové peněžní poukázky v Českých zemích v létech 1848-1850. Příspěvek k ekonomické charakteristice, in: Hospodářské dějiny 24, 2009, s. 25-48

SHINE, Carol H., From political fragmentation towards a customs union. Border effects of the German Zollverein, in: European Review of Economic History 9, 2004, 2, s. 129-162

SCHNEE, Heinrich, Rotschild, Kladno 1995

Schneider, Jürgen, Schwarzer, Oskar, Statistik der Geld- und Wechselkurse in Deutsch­land (1815-1913), St. Katharinen 1990

Skřivan st., Aleš, Das hamburgische Handelshaus Johann Cesar Godeffroy & Sohn und die Frage der deutschen Handelsinteressen in der  Südsee, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische  Geschichte 81, 1995, s. 129-155

Sozialgeschichtliche Probleme in der Zeit der Hochindustrialisierung (1870-1914), hrsg. von Hans Pohl, Paderborn 1979

Spree, Reinhard, Wachstumstrends und Konjunkturzyklen, 1820-1913, Göttingen 1978

STELLNER, František, Na německém císařském dvoře (1871-1918), in: Historický obzor 10, 1999, 7-8, s. 146-152

STELLNER, František, Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha 1995

Sylla, Richard, Legler, John, Wallis, John, Banks and State Public Finance in the New Republic: The United States, 1790-1860, in: Journal of Economic History 37, 1987, s. 391-403

TILLY, Richard, Banking crises in three countries, 1800-1933. An historical and comparative perspective, in: Bulletin of the German Historical Institute 46, 2010, s. 77-89

TILLY, Richard, The distribution of personal income in Prussia, 1852 to 1875. An exploratory study, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2010, H. 1, s. 175-194

TILLY, Richard H., Banking crises in comparative and historical perspective. The nineteenth century, in: Bankhistorisches Archiv 34, 2008(2009), H. 1, s. 1-17

TILLY, Richard, Public policy, capital markets and the supply of industrial finance in nineteenth-century Germany, in: The state, the financial system, and economic modernization, ed. by Richard Sylla, Cambridge, New York 1999, s. 134-157

TILLY, Richard H., Vom Zollverein zum Industriestaat. Die wirtschaftlich-soziale Entwicklung Deutschlands 1834 bis 1918, München 1990

Trebilcock, Clive, The industrialization of the continental powers 1780-1914, London 1981

VERLEY, Patrick, La révolution industrielle, Paris 1997.

Vojáček, Ladislav, Celní právo a celní politika v procesu prvního sjednocení Německa, Brno 1995

Wengenroth, Ulrich, Unternehmensstrategien und technischer Fortschritt.  Die deutsche und britische Stahlindustrie 1865-1895, Göttingen 1986

WHEN, Francis, Karl Marx, Praha 2002

WILSON, Derek, Rothschildové, Praha 1993

WISCHERMANN, Clemens, NIEBERDING, Anne, Die institutionelle Revolution. Eine Einführung in die deutsche Wirtschaftsgeschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Stuttgart 2004

Wrigley, Edward Anthony, Continuity and Change. The character of the industrial revolution in England, London 1993

Zeleza, Paul Tiyambe, A modern economic history of Africa, vol. 1, The nineteenth century, Dakar 1993

Kolonialismus, imperialismus, dekolonizace

Ageron, Charles Robert, La décolonisation françàise, Paris 1991

Albertini, Rudolf von, Decolonization: the administration and future of the colonies, 1919-1960, New York 1981

Altmann, Gerhard, Abschied vom  Empire. Die innere Dekolonisation Großbritanniens 1945-1985, Göttingen 2005

Baumgart, Winfried, Imperialism: the idea and reality of British and French colonial expansion, 1880-1914, Oxford 1982

BELICH, James, Replenishing the earth. The settler revolution and the rise of the angloworld, 1783-1939, Oxford 2009

BERKE, Aurelia, Imperialismus und nationale Identität. England und Frankreich in Afrika, 1871-1898, Frankfurt am Main u. a. 2003

Betts, Raymond F., Decolonization, London, New York  1998

Boyce, David George, Decolonisation and the British Empire, 1775-1997, Basingstoke, Hampshire 1999

Brar, Harpal, Imperialismus, Říčany u Prahy 2002

CLARK, Christopher M., Kaiser Wilhelm II. Die Herrschaft des letzten deutschen Kaisers, München 2008

Darwin, John, The end of the British empire: the historical debate, Oxford, Cambridge 1991

Das Deutsche Kaiserreich in der Kontroverse, hrsg. von Sven Oliver Müller, Göttingen 2009

DOEL, Wim van den, Das kleine Land mit dem großen Imperium. Die moderne niederländische Kolonialgeschichte, in: Länderbericht Niederlande. Geschichte – Wirtschaft – Gesellschaft, hrsg. von Friso Wielenga, Ilona Taute, Bonn 2004, s. 241-301

ECKERT, Andreas, Europe, slave trade and colonial forced labour, München 2009

ECKERT, Andreas, Geschichte des deutschen Kolonialismus, München 2010

ECKERT, Andreas, Kolonialismus, Frankfurt am Main 2006

ENG, Pierre van der, Economic benefits from colonial assets. The case of the Netherlands and Indonesia 1870-1958, Groningen 1998

L’esprit économique impérial, 1830-1970. Groupes de pression & réseaux du patronat colonial en France & dans l’empire, ed. Hubert Bonin, Catherine Hodeir, Jean-François Klein, Paris 2008

ETERNAD, Bouda, Possessing the World: Taking the Measurements of Colonisation from the 18th to the 20th Century, New York, Oxford 2007

GIFFORD, Prosser, LOUIS, William Roger, The transfer of power in Africa: Decolonization, 1940-1960, New Haven 1982

Grimal, Henri, La decolonisation: de 1919 à nos jours, Bruxelles 1985

Chamberlain, Muriel E., Decolonization: the fall of the European empires, Oxford, Malden, MA. 1999

Christmann, Helmut, Kolonialgeschichte, München 1975

Imperialismustheorien: historische Grundlagen für eine aktuelle Kritik, hrsg. von Stefan Bollinger, Wien 2004

Judd, Denis, Impérium. Britské koloniální dějiny od dob americké revoluce po současnost, Praha 1999

KLÍMA, Jan, Pod německou vlakou. Příběh jedné koloniální říše, Praha 2005

KLÍMA, Jan, Poslední koloniální válka, Praha 2001

KUNDRUS, Birthe, Moderne Imperialisten. Das Kaiserreich im Spiegel seiner Kolonien, Köln u. a. 2003

MAHONEY, James Colonialism and Postcolonial Development: Spanish America in Comparative Perspective, Cambridge 2010

MOMMSEN, Wolfgang J., Imperialismustheorien. Ein Überblick über die neueren Imperialismusinterpretationen, München 1980

MONNIER, Yves, L´Afrique dans l´imaginaire français (fin du XIXe – début du XXe siècle), Paris 1999

MÜNKLER, Herfried, Imperien. Die Logik der Weltherrschaft. Vom Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten, Reinbek 2008

OSTERHAMMEL, Jürgen, Kolonialismus. Geschichte, Formen, Folgen, München 2001

PEMSEL, Helmut, Seeherrschaft, Eine maritime Weltgeschichte von den Anfängen der Seefahrt bis zur Gegenwart, 2 Bde., Koblenz 1985

PORTER, Andrew N., European imperialism, 1860-1914, Houndmills, Basingstoke, Hampshire 1994

RENHARD, Wolfgang, Kleine Geschichte des Kolonialismus, Stuttgart 1996

SCHMIDT, Gustav, Der europäische Imperialismus, München 1989

SKŘIVAN, Aleš, KŘIVSKÝ, Petr, Opožděná expanze. Koloniální  výboj Německa a Itálie v letech 1870-1918, Praha 1977

STOVKWELL, Sarah, Trade, Empire, and the Fiscal Context of Imperial Business during Decolonization, in: Economic History Review 57, 2004, 1, s. 142-160

Studies in the theory of imperialism, ed. by Roger Owen, Bob Sutcliffe, Harlow 1972

Suret-Canale, Jean, French colonialism in tropical Africa, 1900-1945, London 1971

THOMAS, Nicholas, Colonialism’s culture: anthropology, travel and government, Cambridge 1994

První světová válka. Světové hospodářské dějiny mezi dvěma světovými válkami, Velká hospodářská krize, Nový úděl

ABELSHAUSER, Werner, „Mitteleuropa“ und die deutsche Außenwirtschaftspolitik, in: Zerrissene Zwischenkriegszeit. Wirtschaftshistorische Beiträge. Knut Borchardt zum 65. Geburtstag, hrsg. von Christoph Buchheim, Michael Hutter und Harold James, Baden-Baden 1994, s. 263-286

ABELSHAUSER,  Werner, Ruhrkohle und Politik. Ernst Brandi 1875-1937. Eine Biographie, Essen 2009

AMBROSIUS, Gerold, Die öffentliche Wirtschaft in der Weimarer Republik. Kommunale Versorgungsunternehmen als Instrumente der Wirtschaftspolitik, Baden-Baden 1984

Die ANPASSUNG an die Inflation, hrsg. von Gerald D. Feldman, Carl-Ludwig Holtfrerich, Gerhard A. Ritter, Peter-Christian Witt, Berlin, New York 1986

BACHMANN, Ursula, Reichskasse und öffentlicher Kredit in der Weimarer Republik 1924-1932, Frankfurt am Main 1996

Badger, Anthony J., The new deal, Basingstoke 1989

BALDERSTON, Theo, Economics and politics in the Weimar-Republic, Cambridge 2002

Balderston, Theo, The origins and course of the German economic crisis: November 1923 to May 1932, Berlin 1993

Banking, currency, and finance in Europe between the Wars, ed. by Charles Feinstein, Oxford 1995

BARNETT, Vincent, Keynes and the non-neutrality of Russian war finance during World War One, in: Europe Asia studies 61, 2009, s. 797-812

BELLERS, Jürgen, Aussenwirtschaftspolitik und politisches System der Weimarer Republik, Siegen 2002

BERG, Manfred, Stresemann und die Vereinigten Staaten von Amerika. Weltwirtschaftliche Veflechung und Revisionspolitik 1907-1929, Baden-Baden 1990

BERGER WALDENEGG, Georg Christoph, Hitler, Göring, Mussolini und der „Anschluβ“ Österreichs an das Deutsche Reich, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 51, 2003, 2, s. 147-182

Berghahn, Volker, Der Erste Weltkrieg, München 2003

Bernstein, Michael A., The Great Depression: delayed recovery and economic change in America, 1929-1939, Cambridge 1987

BEST, Gary Dean, Peddling panaceas: popular economists in the New Deal era, New Brunswick, New Jersey 2005

BIHL, Wolfdieter, Der Erste Weltkrieg. 1914-1918, Wien 2009

BLAICH, Fritz, Der Schwarze Freitag. Inflation und Weltwirtschaftskrise, München 1990

BLESSING, Ralph, Wirtschaftliches Interesse und politische Kalkül. Die Entstehung des deutsch-französischen Handelsvertrages vom 17. August 1927, in: Francia 29, 2002, 3, s. 37-67

BLOCK, Jan, Die Wirtschaftspolitik in der Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1932 im Urteil der Nationalsozialisten, Frankfurt am Main 1997

BLUNDELL, Nigel, Franklin Delano Roosevelt. Ilustrovaný životopis, Praha 1998

BORCHARDT, Knut, A Decade of Debate About Brüning´s Economic Policy, in: Economics Crisis and Political Collaps. The Weimarer Republic 1924-1933, ed. by Jürgen von Krudener, New York, Oxford 1990, s. 99-152

BORCHARDT, Knut, Das Gewicht der Inflationsangst in den wirtschaftspolitischen Entscheidungsprozessen während der Weltwirtschaftskrise, in: Nachwirkungen der Inflation auf die deutsche Geschichte, 1924-1933, hrsg. von Gerald D. Feldman, München 1985, s. 233-260

BORCHARDT, Knut, Wirtschaftliche Beratung in der Krise. Die Rolle der Wissenschaft, in: Die deutsche Staatskrise 1930-1933. Handlungsspielräume und Alternativen, hrsg. von Heinrich August Winkler unter Mitarbeit von Elisabeth Müller-Luckner, München 1992, s. 109-132

Brinkley, Alan, The end of reform. New Deal liberalism in recession and war, New York 1995

Broadberry, Stephen N., Ritschl, Albrecht, Real wages, productivity, and unemployment in Britain and Germany during the 1920s, in: Explorations in economic history 32, 1995, 3, s. 327-349

BÜRGERTUM und Bürgerlichkeit zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, hrsg. von Werner Plumpe, Mainz 2009

BUSCHMANN, Birgit, Unternehmenspolitik in der Kriegswirtschaft und in der Inflantion. Die Daimler-Motoren-Gesellschaft 1914-1923, Stuttgart 1998

BÜTTNER, Ursula, Politische Alternativen zum Brüning´schen Deflationskurs. Ein Beitrag zur Diskussion über „ökonomische Zwangslagen“ in der Endphasen der Weimarer Republik, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 37, 1989, s. 209-251

Cairncross, Alec, Eichengreen, Barry, Sterling in decline: the devaluations of 1931, 1949 and 1967, Basingstoke 2003

Cappelli, Peter, The new deal at work: managing the market-driven workforce, Boston, Mass. 1999

CAYET, Thomas, Rationaliser le travail, organiser la production. Le Bureau international du travail et la modernisation économique durant l´entre-deux-guerre, Rennes 2010

Les CHANTIERS de la paix sociale (1900-1940), ed. Yves Cohen, Rémi Badouï, Fontenay-aux-Roses 1995

CHICKERING, Roger, Das Deutsche Reich und der Erste Weltkrieg, München 2005

CLAVIN, Patricia, The failure of economic diplomacy: Britain, Germany, France and the United States, 1931-36, London 1996

Dąbrowski, Roman, Polskie organizacje gospodarcze w Niemczech w latach 1918-1939, Warzawa 1995

EDSFORTH, Ronald William,  The New Deal: America’s response to the Great Depression, London 2000

Der Erste Weltkrieg und die europäische Nachkriegsordnung. Sozialer Wandel und Formveränderungen der Politik, hrsg. von Hans Mommsen, Köln 2000

The defining moment: the Great Depression and the American economy in the twentieth century,  ed. by Michael D. Bordo, Claudia Goldin and Eugene N. White, Chicago 1998

Didry, Claudie, Wagner, Peter, Transformation des europäischen Kapitalismus. Der Erste Weltkrieg und die Nationalisierung der Wirtschaft in Frankreich und Deutschland, in: Arbeit und Nationalstaat: Frankreich und Deutschland in europäischer Perspektive, hrsg. von Peter Wagner,  Frankfurt am Main, New York 2000, s. 45-74

Documents of European economic history. vol.  3, The end of the old Europe, 1914-1939, ed. by Sidney Pollard, Colin Holmes, London 1973

Economic crisis and political collapse: the Weimar Republic, 1924-1933, ed. by Jürgen Baron von Kruedener, New York, Oxford 1990

The ECONOMICS of World War I, ed. by Stephen N. Broadberry, Mark Harrison, Cambridge 2005

The ECONOMICS of the great depression, ed. by Mark Wheeler, Kalamazoo, Michigan 1998

Eichengreen, Barry, Mitchener, Kris, The Great Depression as a credit boom gone wrong, Basel 2003

FEARON, Peter, War, prosperity and depression: The US economy, 1917-1945, Deddington 1987

FEINSTEIN, Charles, Banking, currency, and finance in Europe between the wars, Oxford 1995

Feinstein, Charles H., Temin, Peter, Toniolo, Gianni, The European economy between the wars, London,  New York 1997

FELDMAN, Gerald D., Jewish bankers and the crisis of the Weimar Republic, New York 1995

FELDMAN, Gerald D., Vom Weltkrieg zur Weltwirtschaftskrise. Studien zur deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1914-1932, Göttingen 1984

FERGUSON, Niall, Constraints and room for manoeuvre in the German inflation of the early 1920s, in: Economic History Review 49, 1996, s. 635-666

FERGUSON, Niall, Keynes and the German Inflation, in: English Historical Review 110, 1995, s. 368-391

Flaskamp, Jürgen, Aufgaben und Wirkungen der Reichsbank in der Zeit des Dawes-Planes, Bergisch Gladbach 1986

FLATCHER, Sandra, Der Bayerische Industrie- und Handelskammertag, 1909-1936. Entstehung, Entwicklung, Tätigkeit, Frankfurt am Main 2007

GEHLEN, Boris, Paul Silverberg (1876-1959). Ein Unternehmer, Stuttgart 2007

German hyperinflation 1922/23. A law and economics approach, ed. by Wolfgang C. Fischer, Lohmar 2010

GERŠLOVÁ, Jana, K podnikání firmy Baťa ve Švýcarsku v období mezi válkami, in: Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi. K sedmdesátým narozeninám, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 3, 1998, Studia historica L, ed. Drahomír Jančík, Praha 2003, s. 81-92

GIBAS, Monika, „Industrieller Pioniergeist“ und „deutsche Wertarbeit“. Die Stilisierung von Industrie- und Wissenschaftsstandorten zu nationalen Wertezentrem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: Kultur, Nation, Europa. Nationalkulturelle Identitäten auf einem imaginären Kontinent, hrsg. von Caysa Volker, Frankfurt am Main 2008, s. 195-217

GRANT, Michael Johnston, Down and out on the family farm: rural rehabilitation in the Great Plains, 1929-1945, Lincoln, Nebraska 2002

The GREAT Depression. Critical concepts in economics, I-V, ed. by Geoffrey E. Wood, London 2011

GREENFIELD, Robert L., Monetary policy and the depressed economy: as illustrated by the period 1929-1933, Belmont, California 1994

GRYTTEN, Ola Honningdal, A Small Country´s Policy Response to Global Economic Disintegration during the Intewar Years of Crisis, in: Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalization and De-globalisation, ed. by Margit Müller, Timo Myllyntaus, Bern 2008, s. 271-296

GRYTTEN, Ola Honningdal, Why was the great depression not so great in the Nordic countries? Economic policy and unemployment, in: The journal of European economic history 37, 2008, 2-3, s. 369-403.

HALL, Thomas E., FERGUSON, David J., The Great Depression: an international disaster of perverse economic policies, Ann Arbor, Michigan 1998.

HART, Albert Gailord, MEHRLING, Perry, Debt, crisis, and recovery: the 1930s and the 1990s, Armonk, New York 1995

Hardach, Gerd, The First World War 1914-1918, London 1977

HENNOCK, Peter, The Origin of the Welfare State in England and Germany, 1850-1914: Social Policies Compared, Cambridge 2007

HESSE, Jan-Otmar, Wirtschaftspolitische Bewältigungsstrategien nach der Krise. Deutschland und die USA in den 1930er Jahren, in: Geschichte in Wissenschaft u. Unterricht 61, 2010, 5-6, s. 315-329

HEYDE, Philipp, Das Ende der Reparationen. Deutschland und Frankreich und der Young-Plan 1929-1932, Paderborn 1998

HIBBELN, Ewald, Rivalen im Baltikum. Deutsche Reaktionen auf die britische Handelsvertragspolitik 1920-1935, Frankfurt am Main u. a. 1997

HIRSCHFELD, Gerhard, PÖHLMANN, Markus, Enzyklopädie Erster Weltkrieg, Paderborn 2009

HOFMEISTER, Björn, Kultur- und Sozialgeschichte der Politik in der Weimarer Republik 1918 bis 1933, in: Archiv für Sozialgeschichte 50, 2010, s. 445-501

HOLTFRERICH, Carl-Ludvig, Die deutsche Inflation 1914-1923. Ursachen und Folgen in internationaler Perspektive, Berlin 1980

HOLTFRERICH, Carl-Ludwig, Vernachlässigte Perspektiven der wirtschaftlichen Probleme der Weimarer Republik, in: Die deutsche Staatskrise 1930-1933. Handlungsspielräume und Alternativen, hrsg. von Heinrich August Winkler unter Mitarbeit von Elisabeth Müller-Luckner, München 1992, s. 133-150

HÖSCHLE, Gerd, Die deutsche Textilindustrie zwischen 1933 und 1939, Wiesbaden 2004

HOUCK, Davis W., Rhetoric as currency: Hoover, Roosevelt, and the Great Depression, College Station, Texas 2001

JAMES, Harold, The German slump: politics and economics 1924-1936, Oxford 1986

JANČÍK, Drahomír, Hospodářský regionalismus a krizový vývoj ve střední a jihovýchodní Evropě třicátých let, in: Kolize, řevnivost a pragmatismus. Československo-rakouské hospodářské vztahy 1918-1938, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 1, 1997, Studia historica XLV, ed. Jiří Šouša a Drahomír Jančík, Praha 1999, s. 167-200

JEŘÁBEK, Martin, Konec demokracie v Rakousku 1932-1938. Politické, hospodářské a ideologické příčiny pádu demokracie, Praha 2004

Jindra, Zdeněk, Pozice a cíle německého kapitálu v Rusku v letech první světové války, in: Slovanský přehled 62, 1976, 5, s. 355-367

Kemp, Tom, The French economy, 1913-39: the history of a decline, Harlow 1972

KIM, Hak-Ie, Industrie, Staat und Wirtschaftspolitik. Die Konjunkturpolitische Diskussion in der Endphase der Weimarer Republik 1930-1932/33, Berlin 1997

KIRSCHNER, Jonathan, Appeasing Bankers: Financial Caution on the Road to War, Princeton 2007

KLEIN, Maury, Rainbow’s end: the crash of 1929, New York 2001

KOCKEL, Titus, Deutsche Ölpolitik 1928-1938, Berlin 2005

KRUSE, Wolfgang, Der Erste Weltkrieg, Darmstadt 2009

KÜMMEL, Gerhard, Transnationale Wirtschaftskooperation und Nationalstaat. Deutsch-amerikanische Unternehmensbeziehungen in den dreissiger Jahren, Stuttgart 1995

LANGE, Marius, Unternehmerische Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland, 1929-1936. Zwischen Demokratie und Diktatur, Frankfurt am Main 2010

Lindenlaub, Dieter, Maschinenbauunternehmen in der Deutschen Inflation 1919-1923, Berlin, New York 1985

LINDMAN, Kai, Das wertbeständige Notgeld von 1923/24, Gifhorn 2008

LINDMAN, Kai, Deutsches Notgeld. Billionenscheine 1923, Sassenburg 2004

LIPKA, David, ŠŤASTNÝ, Dan, Jon Maynard Keynes, socialismus a hospodářská politika nacistického Německa, in: Acta Oeconomica Pragensia 16, 2008, 1, Německé hospodářské dějiny, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 108-116

LIPPERT, Frank, Lastkraftwagenverkehr und Rationalisierung in der Weimarer Republik. Technische und ökonomische Aspekte fertigungsstruktureller und logistischer Wandlungen in den 1920er Jahren, Frankfurt am Main u. a. 1999

LÜDDERS, Marc, Die Suche nach einem dritten Weg. Beiträge der deutschen Nationalökonomie in der Zeit der Weimarer Republik, Frankfurt am Main 2004

Der Markt im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit, hrsg. von Alice Teichová, Alois Mosser, Jaroslav Pátek, Praha 1997

McNEIL, William C., American money and the Weimer Republic: economics and politics on the eve of the Great Depression, New York 1986

MEISTER, Rainer, Die große Depression. Zwangslagen und Handlungsspielräume der Wirtschafts- und Finanzpolitik in Deutschland 1929-1932, Regensburg 1991

Mommsen, Hans, Petzina, Dietmar, Weisbrod, Bernd, Industrielles System und politische Entwicklung in der Weimarer Republik, Düsseldorf 1974

Moravcová, Dagmar, Hospodářské a politické aspekty německých reparací 1918-1932, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, s. 48-68

MUNTING, Roger, HODERNESS, B. A.,  Crisis, recovery and war: an economic history of continental Europe, 1918-1945, New York 1991

NEWTON, Scott, The „Anglo-German connection“ and the political economy of appeasement, in: The origins of the Second World War, ed. by Patrick Finney, London 1997, s. 293-315

NOVKOV, Julie, Constituting workers, protecting women. Gender, law, and labor in the Progressive Era and New Deal years, Ann Arbor 2001

Obstfeld, Maurice, Taylor, Alan M., The Great Depression as a watershed: international capital mobility over the long run, London 1997

ORDE, Anne, British policy and European reconstruction after the First World War, Cambridge 1990

PAHLOW, Louis, „Das aus der Ruhe gerissene Recht“. Wirtschaftsrecht zwischen Rechtswissenschaft und Politik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: Wissenschaften im 20. Jahrhundert. Universitäten in der modernen Wissenschaftsgesellschaft, hrsg. von Jürgen Reulecke, Stuttgart 2008, s. 169-187

Perrey, Hans-Jürgen, Der Rußlandausschuß der Deutschen Wirtschaft. Die deutsch-sowjetischen Wirtschaftsbeziehungen der Zwischenkriegszeit. Ein Beitrag zur Geschichte des Ost-West-Handels, München 1985

PFLEIDERER, Doris, Deutschland und Youngplan. Die Rolle der Reichsregierung, Reichsbank und Wirtschaft bei der Entstehung des Youngplans, Stuttgart 2002

PIERENKEMPER, Toni, Die Fried. Krupp AG und die Trustbildung in der Eisen- und Stahlindustrie in den 1920er Jahren, in: Westfälische Forschungen 50, 2000, s. 129-141

PLUMPE, Werner, Der Reichsverband der Deutschen Industrie und die Krise der Weimarer Wirtschaft, in: Herausforderungen der parlamentarischen Demokratie. Die Weimarer Republik im europäischen Vergleich, hrsg. von Andreas Wirschung, München 2007, s. 129-157

RAKOVÁ, Svatava, Vztahy Spojených států k Německu do přijetí Dawesova plánu 1925-1926, in: Československý časopis historický 33, 1985, 4, s. 538-563

REITMAYER, Morten, Weltwirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit 1929-1933, in: Inklusion und Exklusion. Analysen zur Sozialstruktur und sozialen Ungleichheit, hrsg. von Rudolf Stichweh, Paul Windolf, Wiesbaden 2009, s. 203-219

Ritschl, Albrecht, Deutschlands Krise und Konjunktur 1924-1934. Binnenkonjunktur, Auslandsverschuldung und Reparationsproblem zwischen Dawes-Plan und Transfersperre, Berlin

Ritschl, Albrecht, Deutschlands Krise und Konjunktur 1924-1934, Berlin 2002

ROIDL, Angelika, Die „Osthilfe“ unter der Regierung der Reichskanzler Müller und Brüning, Weiden, Regensburg  1994

The ROLE OF BANKS in the Interwar Economy, ed. by Harold James, Hekan Lindgren, Alice Teichova, Cambridge 1991

ROTHERMUND, Dietmar, Die Welt in der Wirtschaftskrise 1929-1939, Münster, Hamburg 1993

Rothermund, Dietmar, The global impact of the Great Depression, 1929-1939, London, New York 1996

SALDERN, Butler D., „North Atlantic Civilization“. Konzeptioneller Aufbruch zu einem neuen Verhältnis zwischen den USA und Europa in den 1920er Jahren, in: Unterwegs in Europa. Beiträge zu einer vergleichenden Sozial- und Kulturgeschichte. Festschrift für Heinz-Gerhard Haupt, hrsg. von Christina Benninghaus, Frankfurt am Main 2008, s. 271-299

SCHILDT, Axel, Die Republik von Weimar. Deutschland zwischen Kaiserreich und “Drittem Reich” (1918-1933), Erfurt 2009

SCHMIDT, Rainer F., „Milionen stehen hinter mir“ – Der wahre Sinn des Hitlergrusses. Zur Finanzierung der NSDAP vor 1933, in: Historischen Mitteilungen 16, 2003, s. 140-154

SHAFFER, Butler D., In restraint of trade: the business campaign against competition, 1918-1938, Lewisburg, Pennsylvania 1997

SLÁDEK, Zdeněk Hospodářské vztahy Malé Dohody s Rakouskem v meziválečném období, in: Kolize, řevnivost a pragmatismus. Československo-rakouské hospodářské vztahy 1918-1938, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 1, 1997, Studia historica XLV., ed. Jiří Šouša a Drahomír Jančík, Praha 1999, s. 111-166

SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, K ekonomickému vývoji výmarské republiky za Brüningovy éry, in: Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám Prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007, s. 395–404

SOBĚHART, radek,  STELLNER, František, Vybrané aspekty vývoje německého hospodářství za Velké hospodářské krize, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, s. 252-267

STEINDL, Frank G., Understanding economic recovery in the 1930s: endogenous propagation in the Great Depression, Ann Arbor, Michigan 2004

STELLNER, František, SOBĚHART, radek,  Velká hospodářská krize a výmarská republika, in: Velká deprese. Sborník textů, ed. Marek Loužek a Ladislav Tajovský, Praha 2004, s. 61-69

STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Die Wirtschaftspolitik der deutschen Regierung zwischen 1928 und 1929, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 8, 2007/2008, s. 165–172

STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Vybrané problémy hospodářské politiky vlády H. Müllera do října 1929, in: Acta Oeconomica Pragensia 16, 2008, 1, Německé hospodářské dějiny, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 99-107

STIEFEL, Dieter, Finanzdiplomatie und Weltwirtschaftkrise. Die Krise der Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe 1931, Frankfurt am Main 1989

Tajovský, Ladislav, Historické a myšlenkové pozadí New Dealu, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, s. 128-151

TEICHOVÁ, Alice, Světová hospodářská krize (1929-1933) a nástupnické státy habsburské monarchie, in: Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi. K sedmdesátým narozeninám, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 3, 1998, Studia historica L, ed. Drahomír Jančík, Praha 2003,  s. 253-260

Temin, Peter, Lessons from the Great Depression, Cambridge 1989

Tilly, Richard, German Banks and Foreign Investment in Central and Eastern Europe before 1939, in: Economic Transformations in Eastern and Central Europe, ed. by David Good, London, New York 1994, s. 202-230

TURNER, Henry Ashby, Die Groβunternehmer und der Aufstieg Hitlers, Berlin 1991

The UPHEAVAL of war : family, work and welfare in Europe, 1914 – 1918, ed. by Richard Wall and Jay Winter, Cambridge 2005

Velká deprese. Sborník textů, ed. Marek Loužek a Ladislav Tajovský, Praha 2004

WEBER, Christian, Industrie und Außenwirtschaft in Großbritannien und Deutschland 1924-1933. Probleme des nationalen Vergleichs im 20. Jahrhundert, in: Vergleichende Perspektiven – Perspektiven des Vergleichs. Studien zur europäischen Geschichte von der Spätantike bis ins 20. Jahrhundert, hrsg. von Helga Schnabel-Schüle, Mainz 1998, s. 419-458

WEBER, Petra, Gescheiterte Sozialpartnerschaft – gefährdete Republik? Industrielle Beziehungen, Arbeitskämpfe und der Sozialstaat. Deutschland und Frankreich im Vergleich (1918-1938/39), München 2010

WICKER, Elmus R., The banking panics of the Great Depression, Cambridge 1996

Wirtschaftskrise und liberale Demokratie. Das Ende der Weimarer Republik und die gegenwärtige Situation, hrsg. von Karl Holl, Göttingen 1978

WIXFORTH, Harold, Banken und Schwerindustrie in der Weimarer Republik, Köln 1995

The WORLD economy and national economies in the interwar slump, ed. by Theo Balderston, Basingstoke, New York 2003

WUPPER-TEWES, Hans, Rationalisierung als Normalisierung. Betriebswissenschaft und betriebliche Leistungspolitik in der Weimarer Republik, Münster 1995

Zerrissene Zwischenkriegszeit, hrsg. von  Knut Borchardt, Christoph Buchheim, Baden-Baden 1994

Třetí říše, nacismus, Druhá světová válka

http://www.valka.kgb.cz/ww2/

ABELSHAUSER, Werner, Kriegswirtschaft und Wirtschaftswunder. Deutschlands wirtschaftliche Mobilisierung für den Zweiten Weltkrieg und die Folgen für die Nachkriegszeit, in: Vierteljahresschrift für Zeitgeschichte 47, 1999, H. 4, s. 503-538

ALFORD, Kenneth D., Kořisti II. světové války, Ostrava 1995

ALY, Götz, Hitlerův národní stát. Loupení, rasová válka a nacionální socialismus, Praha 2007

AMBROSIUS, Gerold, Was war eigentlich „nationalsozialistisch“ an den Regulierungsansätzen der dreissiger Jahre? in: Wirtschaftsordnung, Staat und Unternehmen. Neue Forschungen zur Wirtschaftsgeschichte des Nationalsozialismus. Festschrift für Dietmar Petzina zum 65. Geburtstag, hrsg. von Werner Abelshauser, Jan-Otmar Hesse, Werner Plumpe, Essen 2003, s. 41-60

Banken und „Arisierung“ in Mitteleuropa während des Nationalsozialismus, hrsg. von Dieter Ziegler, Stuttgart 2002

BANKEN, Ralf, Edelmetallmangel und Großraubwirtschaft. Die Entwicklung des deutschen Edelmetallsektors im „Dritten Reich“, 1933-1945, Berlin 2009

Barber, John, Harrison, Mark, The Soviet home front, 1941-1945: a social and economic history of the USSR in World War II, London, New York 1991

BARKAI, Avraham, Das Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus. Ideologie, Theorie, Politik 1933-1945, Frankfurt am Main 1988

BERGHOFF, Hartmut, KOLBOW, Berti, Konsumgütermarketing im Rüstungsboom. Wachstumsstrategien der IG-Farben-Sparte Agfa, 1933 bis 1945, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 55, 2010, 2, s. 129-160

BENZ, Wolfgang, Geschichte des Dritten Reiches, München 2000

BRADLEY, John F. N., Dějiny třetí říše, Praha 1995

BOLDORF, Marcel, Grenzen des nationalsozialistischen Zugriffs auf Frankreichs Kolonialimporte (1940-1942), in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 97, 2010, 2010, 2, s. 143-159

BOLDORF, Marcel, Collaboration et intensification des contacts économiques. Les négociations franco-allemandes sous le régime de Vichy (1940 – 1944), in: L´économie, l´argent et les hommes. Les relations franco-allemandes de 1871 à nos jours, ed. Jean-François Eck, Paris 2009, s. 201-224

BUCHHEIM, Christoph, Der Mythos vom „Wohlleben“. Der Lebensstandard der deutschen Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 58, 2010, 4, s. 299-328

BUCHHEIM, Christoph, Das NS-Regime und die Überwindung der Weltwirtschaftskrise, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 56, 2008, 3, s. 380-414

BUCHHEIM, Christoph, Unternehmen in Deutschland und NS-Regime 1933-1945. Versuch einer Synthese, in: Historische Zeitschrift 282, 2006, 2, s. 351-390

BUCHHEIM, Christoph, Die Wirtschaftsentwicklung im Dritten Reich – Mehr Desaster als Wunder, in: Vierteljahresschrift für Zeitgeschichte 49, 2001, H. 4, s. 653-664

BUGGELN, Marc, Währungspläne für den europäischen Großraum. Die Diskussion der nationalsozialistischen Wirtschaftsexperten über ein zukünftiges europäisches Zahlungssystem, in: Europäische Integration. Deutsche Hegemonialpolitik gegenüber Westeuropa 1920-1960, hrsg. von Thomas Sandkühler, Göttingen 2002, s. 41-76

Buomberger, Thomas, Umění loupeže – loupež umění. Švýcarsko a obchod s uloupenými kulturními statky v době druhé světové války, Praha 2003

CAMPBELL, John, Druhá světová válka, Praha 1995

CHICKERING, Roger, A world at total war. Global conflict and the politics of destruction. 1937-1945, Cambridge 2005

CORNI, Gustavo, Brot – Butter – Kanonen. Die Ernährungswirtschaft in Deutschland unter Diktatur Hitlers, Berlin 1997

Die doppelte deutsche Diktaturerfahrung. Drittes Reich und DDR – ein historisch-politikwissenschaftlicher Vergleich, hrsg. von Ludger Kühnhardt, Gerd Leutenecker, Martin Rupps, Frank Waltmann, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1994

Die DRESDNER Bank im Dritten Reich, 4 Bde von Johannes Bähr, Dieter Ziegler, Harald Wixforth, Klaus-Dietmar Henke, hrsg. von Klaus-Dietmar Henke, München 2006

The ECONOMICS of World War II: six great powers in international comparison, ed. by Mark Harrison, Cambridge, New York 2000

EGLAU, Hans O., Fritz Thyssen. Hitlers Gönner und Geisel, Berlin 2003

Eichholtz, Dietrich, Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945, 3 Bde., München 1999

ERKER, Paul, Industrieeliten in der NS-Zeit. Anpassungsbereitschaft und Eigeninteresse von Unternehmern in der Rüstungs- und Kriegswirtschaft 1936-1945, Passau 1994

IMLAY, Talbot C., Facing the Second World War. Strategy, politics, and economics in Britain and France 1938-1940, Oxford 2003

FELDMAN, Gerald D., The economic origins and dimensions of European Fascism, in: Enterprise in the period of fascism in Europe, ed. by Harold James, Jakob Tanner, Aldershot u.a. 2002, s. 3-13

Frankreich und Deutschland im Krieg (November 1942 – Herbst 1944) = La France et lAllemagne en Guerre (novembre 1942-automne 1944). Okkupation, Kollaboration, Résistance. Akten des deutsch-französischen Kolloquiums, Paris 22. und 23. März 1999, hrsg. von Stefan Martens, Bonn 2000

GERMAN industry in the Nazi period, ed. by Christoph Buchheim, Stuttgart 2008

GREGOR, Neil, Stern und Hakenkreuz. Daimler-Benz im Dritten Reich, Berlin 1997

GRIEGER, Manfred, Industrie und NS-Zwangsarbeitssysteme. Eine Zwischenbilanz, in: Zwangsarbeiterforschung in Deutschland. Das Beispiel Bonn im Vergleich und im Kontext neuerer Untersuchungen, hrsg. von Dittmar Dahlmann, Essen 2010, s. 87-99

GRUNBERGER, Richard, A social history of the Third Reich, London 2005

Hanau, Arthur, Plate, Roderich, Die deutsche landwirtschaftliche Preis- und Marktpolitik im Zweiten Weltkrieg, Stuttgart 1975

Harrison, Mark, Resource mobilization for World War II. The U.S.A., U.S.S.R., and Germany, 1938-1945, in: Economic history review 41, 1988, 2, s. 171-192

HART, Liddell, Dějiny druhé světové války, Brno 2000

HAYES, Peter, Industry under the swastika, in: Enterprise in the period of fascism in Europe, ed. by Harold James, Jakob Tanner, Aldershot u.a. 2002, s. 26-37

Herbst, Ludolf, Der totale Krieg und die Ordnung der Wirtschaft im Spannungsfeld von Politik, Ideologie und Propaganda 1939-1945, Stuttgart 1982

Herbst, Ludolf, Weihe, Thomas, Die Commerzbank und die Juden 1933-1945,  München 2004

Hildebrand, Klaus, Das Dritte Reich, München 2004 (Oldenbourg-Grundriss der Geschichte)

HOF, Patrik, Kurswechsel an der Börse – Kapitalmarktpolitik unter Hitler und Mussolini. Wertpapierhandel im deutschen Nationalsozialismus (1933-1945) und im italienischen Faschismus (1922-1945), München 2008

HOMBURG, Heidrung, Die deutsche Feindvermögensverwaltung im besetzten Frankreich. Grundzüge und Fallbeispiele aus der elektrotechnischen Industrie, in: Wirtschaft im Zeitalter der Extreme. Beiträge zur Unternehmensgeschichte Deutschlands und Österreichs. Im Gedenken an Gerald D. Feldman, hrsg. von Hartmut Berghoff, München 2010, s. 354-376

The IMPACT of nazism. New perspectives on the Third Reich and its legacy, ed. by Alan E. Steinweis, London 2003

James, Harold, Die Deutsche Bank und die „Arisierung“, München 2001

James, Harold, The Nazi dictatorship and the Deutsche Bank, Cambridge, New York 2004

JAMES, Harold, Banks and the era of totalitarianism. Banking in Nazi Germany, in: Enterprise in the period of fascism in Europe, ed. by Harold James, Jakob Tanner, Aldershot u.a. 2002, s. 14-25

JANČÍK, Drahomír, Ropa, zbraně a neutralita v rumunsko-německých vztazích od rozbití Česko-Slovenska do útoku na Polsko, in: Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 1, 2003, Studia historica LV, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha 2005, s. 251-268

KIRILENKO, German, Ekonomika i vojna, in: Rossija i Germanija v gody vojny i mira (1941-1995), ed. Daniil Proektor a kol., Moskva 1995, s. 169-194

KÖHLER, Ingo, Werten und Bewerten. Die kalte Technik der „Arisierung“ 1933 bis 1938, in: Wirtschaft im Zeitalter der Extreme. Beiträge zur Unternehmensgeschichte Deutschlands und Österreichs. Im Gedenken an Gerald D. Feldman, hrsg. von Hartmut Berghoff, München 2010, s. 316-336

KOISTINEN, Paul A. C., Arsenal of World War II: the political economy of American warfare, 1940-1945, Lawrence, Kansas 2004

Kollaboration in Frankreich. Politik, Wirtschaft und Kultur während der nationalsozialistischen Besatzung 1940-1944, hrsg. von Gerhard Hirschfeld, Patrick Marsh, Frankfurt am Main 1991

KÖNIG, Wolfgang, Ingenieure im Nationalsozialismus, in: Selbstmobilisierung der Wissenschaft. Technische Hochschulen im „Dritten Reich“, hrsg. von Noyan Dinçkal, Darmstadt 2010, s. 63-81

KOPPER, Christopher, Hjalmar Schacht. Aufstieg und Fall von Hitlers mächtigstem Bankier, München 2010

KOPPER, Christopher, Wer waren die Hauptprofiteure der „Arisierung“? Zu neuen Forschungen über eine alte Kontroverse, in: Wirtschaft im Zeitalter der Extreme. Beiträge zur Unternehmensgeschichte Deutschlands und Österreichs. Im Gedenken an Gerald D. Feldman, hrsg. von Hartmut Berghoff, München 2010, s. 298-315

KOPPER, Christopher, Zwischen Marktwirtschaft und Dirigismus. Bankenpolitik im „Dritten Reich“ 1933-1939, Bonn 1995

Kriegswirtschaft und Konversion. Die Rüstung des Zweiten Weltkriegs in der Erfahrung von Unternehmern, Managern und Bürokraten, hrsg. von Lutz Budraß, Manfred Grieger, Essen 2003

Kriegswirtschaft und Rüstung 1939-1945, hrsg. von Friedrich Forstmeier, Hans-Erich Volkmann, Düsseldorf 1977

LITERA, Bohuslav, Předpoklad vítězství. Evakuace obyvatelstva a průmyslu SSSR v roce 1941, in: Slovanský přehled 85, 1999, 3, s. 323-346

Litera, Bohuslav, Wanner, Jan, Vnitřní fronta. Sovětský svaz a společnost 1941-1945, Praha 2000

LUNTOWSKI, Gustav, Hitler und die Herren an der Ruhr. Wirtschaftsmacht und Staatsmacht im Dritten Reich, Frankfurt am Main 2000

MAIOLO, Joe, Cry havoc, The arms race and the Second World War, 1931-41, London 2010

MÜLLER, Rolf-Dieter, Das Tor zur Weltmacht. Die Bedeutung der Sowjetunion für die deutsche Wirtschafts- und Rüstungspolitik zwischen den Weltkriegen, Boppard am rhein 1984

Müller, Rolf-Dieter, Hitlers Ostkrieg und die deutsche Siedlungspolitik. Die Zusammenarbeit von Wehrmacht, Wirtschaft und SS, Frankfurt am Main 1991

NATIONALISMUS und Modernisierung, hrsg. von Michael Prinz und Rainer Zitelmann, Darmstadt 1994

Nolte, Ernst, Fašismus ve své epoše, Praha 1999

OLTMER, Jochen, Erzwungene Migration. „Fremdarbeit“ in zwei Weltkriegen, in: Nationalsozialismus und Erster Weltkrieg, hrsg. von Gerd Krumeich, Essen 2010, s. 347-362

Organising business for war. Corporatist economic organisation during the Second World War, ed. by Wyn Grant, New York, Oxford 1991

Overy, Richard James, Die Wurzeln des Siegers. Warum die Allierten den Zweiten Weltkrieg gewannen, Reinbek bei Hamburg 2002

OVERY, Richard J., Business in the Grossraumwirtschaft. Eastern Europe, 1938-1945, in: Enterprise in the period of fascism in Europe, ed. by Harold James, Jakob Tanner, Aldershot u.a. 2002, s. 151-177

Overy, Richard James, The Nazi economic recovery, 1932-1938, Cambridge 1996

Overy, Richard James, War and economy in the Third Reich, Oxford 1995

PENTER, Tanja, Kohle für Stalin und Hitler. Arbeiten und Leben im Donbass, 1929 bis 1953, Essen 2010

POOL, James, Kdo financoval nástup Hitlera k moci 1919-1933, Praha 1998

Posta, Stephan, Tschechische „Fremdarbeiter“ in der nationalisozialistischen Kriegswirtschaft, Dresden 2002

PRIEMEL, Kim Christian. Lernversagen. Der Erste Weltkrieg und die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik, in: Nationalsozialismus und Erster Weltkrieg, hrsg. von Gerd Krumeich, Essen 2010, s. 299-322

PROLLIUS, Michael von, Das Wirtschaftssystem der Nationalsozialisten 1933-1939. Steuerung durch emergente Organisation und politische Prozesse, Paderborn 2003

PRŮCHA, Václav, Nacistický pokus o násilnou hospodářskou integraci Evropy, in: Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 1, 2003, Studia historica LV, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha 2005, s. 387-396

Quellen zur deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte in der Zeit des Nationalsozialismus, hrsg. von Walter Steitz, Darmstadt 2000

Rüstung, Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit im „Dritten Reich“, hrsg. von Andreas Heusler, Mark Sproerer, Helmuth Trischler, München 2010

RUTZ, Rainer, „Signal“. Eine deutsche Auslandsillustrierte als Propagandainstrument im Zweiten Weltkrieg, Essen 2007

SCHAGOW, Andrei J., Die Zusammenarbeit zwischen der UdSSR und Deutschland von 1939 bis 1941 auf staatlicher Ebene, in: Der 1. September 1939 und der Überfall auf Polen. Erinnerung, Mahnung, Verpflichtung, hrsg. von Lothar Schröter, Schkeuditz 2010, s. 187-196

SCHERNER, Jonas, The Beginnings of Nazi Autarky Policy: The National Pulp Programme and the Origin of Regional Staple Fibre Plants, in: The Economic History Review 61, 2008, 4, s. 867-895

SCHERNER, Jonas, Die Logik der Industriepolitik im Dritten Reich. Die Investitionen in die Autarkie- und Rüstungsindustrie und ihre staatliche Förderung, Stuttgart 2008

SCHERNER, Jonas, Nazi Germany´s preparation for war. Evidence from revised industrial investmet series, in: European review of economic history 14, 2010, 3, s. 433-468

SEIDEL, Hans-Christoph, Der Ruhrbergbau im Zweiten Weltkrieg. Zechen, Bergarbeiter, Zwangsarbeiter, Essen 2010

SERENYOVÁ, Gitta, Albert Speer. Zápas s pravdou, Praha 1998

STEINBACHER, Sybille, Volksgenossinnen. Frauen in der NS-Volksgemeinschaft, Göttingen 2007

STEINER, André, Der Reichskommissar für die Preisbildung, „eine Art wirtschaftlicher Reichskanzler“?, in: Hitlers Kommissare. Sondergewalten in der nationalsozialistischen Diktatur, hrsg. von Rüdiger Hachtmann, Göttingen 2006, s. 93-114

STEINER, André, Von der Preisüberwachung zur staatlichen Preisbildung. Verbraucherpreispolitik und ihre Konsequenzen für den Lebensstandard unter dem Nazionalsozialismus in der Vorkriegszeit, in: Preispolitik und Lebensstandard. Nationalsozialismus, DDR und Bundesrepublik im Vergleich, hrsg. von André Steiner, Köln u.a. 2006, s. 23-85

STEINER, André, Zur Neuschätzung des Lebenshaltungskostenindex für die Vorkriegszeit des Nationalsozialismus, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2005, 2, s. 129-152.

STELLNER, František, Německý císař Vilém II. a nacismus, in: Pocta profesoru Janu Kuklíkovi, Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica 1, 1998, Studia historica XLVIII., Praha 2000, s. 185-194

STÖCKER, Dieter, Die Einführung der Lebensmittelkarten im 2. Weltkrieg und die Hungerjahre danach. Erinnerungen, Merseburg 2010

SUDROW, Anne, Der Schuh im Nationalsozialismus. Eine Produktgeschichte im deutsch-britisch-amerikanischen Vergleich, Göttingen 2010

SURVIVING Hitler and Mussolini. Daily life in occupied Europe , ed. by Robert Gildea, Oxford, New York 2007

Thamer, Hans-Ulrich, Verführung und Gewalt. Deutschland 1933-1945, Berlin 1998

TOOZE, Adam, The economic history of the Nazi regime, in: Nazi Germany, ed. by Jane Caplan, Oxford 2008, s. 168-195

TOOZE, Adam, The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy, London 2010

WANNER, Jan, Spojené státy a evropská válka 1939-1945, Díl 1-3, Praha 2001-2002

Wirtschaftsordnung, Staat und Unternehmen. Neuere Forschungen zur Wirtschaftsgeschichte des Nationalsozialismus. Festschrift für Dietmar Petzina zum 65. Geburtstag, hrsg. von  Werner Abelshauser, Jan-Otmar Hesse, Dietmar Petzina, Essen 2003

WIRTSCHAFTSSTEUERUNG durch Recht im Nationalsozialismus. Studien zur Entwicklung des Wirtschaftsrechts im Interventionsstaat des „Dritten Reichs“, hrsg. von Johannes Bähr, Frankfurt am Main 2006

Wixforth, Harald, Finanzinstitutionen in Mitteleuropa während des Nationalsozialismus, Stuttgart 2001

WORKING for the new order. European business under German domination, 1939 – 1945, hrsg. von Joachim Lund,  Odense u.a. 2006

ZIEGLER, Dieter, Wider die „verhängnisvolle Planwirtschaft“. Nationalsozialistische Neuordnungspläne für die Kohlewirtschaft 1933 bis 1937, in: Wirtschaft im Zeitalter der Extreme. Beiträge zur Unternehmensgeschichte Deutschlands und Österreichs. Im Gedenken an Gerald D. Feldman, hrsg. von Hartmut Berghoff, München 2010, s. 253-274

Vývoj po Druhé světové válce, studená válka a evropská integrace

http://www.coldwar.cz

http://www.cnn.com/SPECIAL/cold.war

The americanisation of European business. The Marshall plan and the transfer of US management models, ed. by Matthias Kipping and Ove Bjarnar, New York 1998

ABELSHAUSER, Werner, Des Kaisers neue Kleider? Wandlungen der sozialen Marktwirtschaft, München 2009

ALLARD, Gayle J., LINDERT, Peter H., Euro-productivity and euro-jobs in the 1960s. Which institutions really mattered?, in: The new comparative economic history. Essays in honor of Jeffrey G. Williamson, ed. by Timothy J. Hatton, Kevin H. O´Rourke, Alan M. Taylor, Cambridge 2007, s. 365-394

Andersen, Uwe, Das internationale Währungssystem zwischen nationaler Souveränität und supranationaler Integration. Entwicklungstendenzen seit Bretton Woods im Spannungsfeld der Interessen, Berlin 1977

ANDREWS, David M., Orderly Change: International Monetary Relations since Bretton Woods, New York 2008

Audisio, Giuseppe, Robert Schuman. Operatore di pace, costruttore dellEuropa,
Bologna 1994

Berger, Helge, Ritschl, Albrecht, Die Rekonstruktion der Arbeitsteilung in Europa. Eine neue Sicht des Marshallplans in Deutschland 1947-1951, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte  43, 1995, H. 3, s. 474-519

BOLDORF, Marcel, Kollaboration und der Wechsel der europäischen Wirtschaftseliten nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2010, 2, s. 9-24

Bradley, John F. N., Válka a mír po roce 1945, Praha 1994

BREKER, Olaf, Ordoliberalismus, Soziale Marktwirtschaft, Europäische Integration. Entwicklungslinien einer problematischen Beziehung, in: Europäische Integration. Deutsche Hegemonialpolitik gegenüber Westeuropa 1920-1960, hrsg. von Thomas Sandkühler, Göttingen 2002, s. 99-126

BROM, Bohumír, Dokumenty z českých archivů k historii mezinárodních hospodářských vztahů v období studené války, Praha 2002

BUGGELN, Marc, Europa-Bank oder Dollar-Freihandel? Westdeutsche Auseinandersetzungen über eine Europäische Währungsunion zu Beginn der fünfziger Jahre, in: Europäische Integration. Deutsche Hegemonialpolitik gegenüber Westeuropa 1920-1960, hrsg. von Thomas Sandkühler, Göttingen 2002, s. 127-144

BÜHRER, Werner, Westdeutschland und der OEEC. Eingliederung, Krise, Bewährung, 1947-1961, München 1997

CESARENO, Filipo, Monetary Theory and Bretton Woods: The Construction of an International Monetary Order, Cambridge 2006

CLEMENS, Gabriele, REINFELDT, Alexander, WILLE, Gerhard, Geschichte der europäischen Integration. Ein Lehrbuch, Paderborn 2008

COYNE, Christopher, After war. The political economy of exporting democracy, Stanford 2008

Dartmann, Christoph, Labour-management relations, the Marshall Plan and the politics of productivity growth in Germany, in: Management, labour, and industrial politics in modern Europe: the quest for productivity growth during the twentieth century, ed. by Joseph Melling and Alan McKinlay,  Cheltenham, Brookfield 1996, s. 66-75

Der Marshall-Plan. Geschichte und Zukunft, hrsg. von Hans-Herbert Holzamer, Marc Hoch,
Landsberg am Lech 1997

Deutschland und der Marshall-Plan, hrsg. von Charles S. Maier, Günter Bischof,
Baden-Baden 1992

THE DEVELOMENT of economics in Western Europe since 1945, ed. by Alfred W. Coats, London 1999

DICKHAUS, Monika, Die Bundesrepublik im westeuropäischen Wiederaufbau. Die internationale Währungspolitik der Bundesrepublik Deutschland 1948 bis 1958, München 1996

Die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen 1945-1960. Kolloquium des Deutschen Historischen Instituts Paris, 8.-10. Dezember 1994 (Les relations économiques franco-allemandes 1945-1960. Colloque tenu à lInstitut Historique Allemand de Paris, du 8 au 10 décembre 1994), Sigmaringen 1997

Die Europäische Union. Politik, Recht, Wirtschaft, hrsg. von Dietmar Herz, Frankfurt am Main 1999

Dulles, Allen W., The Marshall Plan, ed. by Michael Wala, Providence 1993

EBBINGHAUS, Bernhard, VISSER, JElle, Trade Unions in Western Europe since 1945, London 2000

EICHENBERG, Barry, Global Imblances and the Lessons of Bretton Woods, Cambridge 2010

EICHENGREEN, Barry J., The European Economy since 1945: Coordinated Capitalism and Beyond, Princeton 2008

Ellwood, David W., Rebuilding Europe. Western Europe, America and postwar reconstruction, 1945-1955, Harlow, London, New York 1992

FAJKUSOVÁ, Blanka, Vznik, cíle a činnost Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, Praha 2001

FERRERA, Maurizio, The European welfare state. Golden achievements, silver prospects, in: West European politics 31, 2008, 1-2, s. 82-107

Fossedal, Gregory A., Our finest hour: Will Clayton, the Marshall Plan, and the triumph of democracy, Stanford, Cal. 1993

Gerbet, Pierre, La naissance du Marché Commun, Bruxelles 1987

GILLINGHAM, John, European integration: 1950-2003, superstate or new market economy? Cambridge 2003

HARBUTT, Fraser J., The Cold War Era, Malden, MA 2001

Hardach, Gerd, Der Marshall-Plan. Auslandshilfe und Wiederaufbau in Westdeutschland 1948-1952, München 1994

Hauler, Anton, Der Marshall-Plan und der Beginn der europäischen Integration. Ein europapolitischer Nachtrag, in: Geschichte, Erziehung, Politik 8, 1997, 4, s. 228-234

HELLWIG, Timothy, Explaining the salience of left-right ideology in postindustrial democracies. The role of structural economic change, in: European journal of political research 47, 2008, 6, s. 687-709

Hogan, Michael J., The Marshall Plan: America, Britain, and the Reconstruction of Western Europe, 1947-1952, Cambridge 1987

Hüser, Dietmar, Charles de Gaulle, Georges Bidault, Robert Schuman et lAllemagne 1944-1950. Conceptions, actions, perceptions, in: Francia 23, 1997, 3, s. 49-73

CHICK, Martin, Electricity and Energy Policy in Britain, France and the United States since 1945, Cheltenham, Northampton 2007

INTEGRATION UND Desintegration in Mitteleuropa. Pläne und Realität, hrsg. von Marcella Rossová, Praha, München 2009

Interessen verbinden. Jean Monnet und die europäische Integration der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. von Andreas Wilkens, Bonn 1999

James, Harold, International monetary co-operation since Bretton Woods, Washington, New York 1996

Jean Monnet. The path to European unity, ed. by Douglas Brinkley and Clifford Hackett, Basingstoke 1991

KARPOVÁ, Eva, Hospodářský vývoj Rakouska, Švédska a Finska po vstupu do Evropské unie, Praha 2000

KERSTENOVÁ, Krystyna, Územní a sociální migrace po druhé světové válce, in: Soudobé dějiny 2, 1994, 4-5, s. 522-526

Killick, John, The United States and European reconstruction, 1945-1960,
Edinburgh 1997

Kipping, Matthias,  La France et les origines de l’Union europèenne 1944-1952: intégration économique et competitivité internationale, Paris 2002

KOVÁŘ, Martin, HORČIČKA, Václav, Dějiny evropské integrace I, II, Praha 2005

KRČ, Miroslav, Vojenské výdaje v letech studené války a po jejím skončení, Praha 2000

LAUGHLAND, John, Znečištěný pramen. Nedemokratické počátky evropské ideje, Praha 2001

LEBOUTTE, René, Histoire économique et sociale de la construction européenne, Bruxelles 2008

Lehmann, Axel, Der Marshall-Plan und das neue Deutschland. Die Folgen amerikanischer Besatzungspolitik in den Westzonen, Münster 2000

Lejeune, René, Robert Schuman, 1886-1963. Père de lEurope. La politique, chemin de sainteté, Paris 2000

LITERA, Bohuslav, Studená válka, Praha 1993

MACUNOVICH, Diane J., Birth Quake: The Baby Boom and Its Aftershocks, Chicago 2002

McCARTHY, Dennis M. P., International economic integration in historical perspective, Abington, New York 2006

MEYER, Jan-Henrik, The European public sphere. Media and transnational communication in European integration 1969-1991, Stuttgart 2010

MILLS, Nicolaus, Winning the peace. The Marshall Plan and America´s coming of age as a superpower, Hoboken 2008

Milward, Alan S., The Reconstruction of Western Europe, 1945-1951, London 1984

NEAL, Larry, The Economics of Europe and the European Union, Cambridge 2007

NEWTON, Scott, The global economy, 1944-2000: the limits of ideology, London 2004

NIELSEN-SIKORA, Jürgen, Europa der Bürger? Anspruch und Wirklichkeit der europäischen Einigung. Eine Spurensuche, Stuttgart 2009

OSTERHAMMEL, Jürgen, PETERSSON, Niels P., Globalization: a short history, Princeton 2005

Petruf, Pavol, Marshallov plán, Bratislava 1993

PHILLIPS, Jim, The great alliance: economic recovery and the problems of power, 1945-1951, London 1996

PLUMPE, Werner, Die gegenwärtige Wirtschaftskrise in historischer Perspektive, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 61, 2010, 5-6, s. 284-297

PLUMPE, Werner, STEINER, André, Dimensionen wirtschaftlicher Integrationsprozesse in West- und Osteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2008, 2, s. 21-28

A retrospective on the Bretton Woods system: lessons for international monetary reform, ed. by  Michael D. Bordo and Barry Eichengreen, Chicago, London 1993

SAROTTE, Mary Elise, 1989. The struggle to create post-Cold War Europe, Princeton 2009

SCHULZ-FORBERG, Hagen, STRÅTH, Bo, The political history of European integration. The hypocrisy of democracy-through-market, London 2010

The shock of the global. The 1970s in perspective, ed. by Niall Ferguson, Cambridge 2010

Sectoral changes in industry after World War II: published as a supplement to Hospodářské́ dějiny, economic history on the occasion of the Xth International Economic History Congress in Leuven, ed. by  Waltraud Falk, Václav Průcha, Prague 1991

SOCIETIES in transition. Ireland, Germany and Irish-German relations in business and society since 1989, ed. by Niamh O´Mahony, Baden-Baden 2009

SPOERER, Mark, Non-pertinence de la politique économique? Niveau, distribution et volatilité de la prospérité en France et en Allemagne depuis 1945, in: L´économie, l´argent et les hommes. Les relations franco-allemandes de 1871 à nos jours, ed. Jean-François Eck, Paris 2009, s. 267-286

STEINER, André, Economics of Wester European integration? Proving the benefits, 1952-1973, in: Conflicted memories: Europeanizing contemporary histories, ed. by Konrat H. Jarausch, New York, Oxford 2007, s. 194-205

STEINER, André, Realwirtschaftliche Folgen des westeuropäischen Integrationsprozesses von den fünfziger Jahren bis zur Mitte der siebziger Jahre. Fragen und Ergebnisse, in: Wandel und Integration. Deutsch-französische Annäherung der fünfziger Jahre = Mutations et intégration. Les rapprochements franco-allemands dans les années cinquante, hrsg. von Hélène Delacroix, München 2005, s. 179-191

STEINER, André, Wachstum als wirtschaftspolitisches Leitbild. Zu seiner Wirksamkeit in der westeuropäischen Integration, in: Leitbild Europa? Europabilder und ihre Wirkungen in der Neuzeit, hrsg. von Jürgen Elvert, Stuttgart 2009, s. 244-255

THIEMEYER, Guido, Vom „Pool Vert“ zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Europäische Integration, Kalter Krieg und die Anfänge der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik 1950-1957, München 1999

TILLY, Stephanie, Das Zulieferproblem aus institutionenökonomischer Sicht. Die westdeutsche Automobil-Zulieferindustrie zwischen Produktions- und Marktorientierung (1960-1980), in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2010, 1, s. 137-160

TOMLINSON, Jim, The Management of Technical Change: Automation in the UK and USA since 1950, New York 2007

TSOUKALIS, Loukas, The new European economy revisited, Oxford 1997

Van den Berghe, Yvan, Velké nedorozumění? Dějiny studené války (1917-1990), Praha 1996

VIVRE et construire l´Europe à léchelle territoriale de 1945 à nos jours, ed. Yves Denéchère, Marie-Bénédicte Vincent, Bruxelles, Bern, Berlin 2010

VYKOUKAL, Jiří, Kernschmelze oder Kernspaltung? Mitteleuropakonzepte und regionale Integration. Osteuropa 56, 2006, 10, s. 15-25

Wanner, Jan, George C. Marshall. Tvůrce armád a aliancí, Praha, Litomyšl 1998

WEBER, Fritz, From Interwar Stagnation to Postwar Prosperity: Austria´s Reconstruction after 1945, in: Central Europe in the twentieth century: an economic history perspective, ed. by Alice Teichova, Aldershot, Brookfield 1997, s. 121-146

Wegs, J. Robert, Ladrech, Robert, Evropa po roce 1945, Praha 2002

WITSCHKE, Tobias, Gefahr für den Wettbewerb? Die Fusionskontrolle der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und die „Rekonzentration“ der Ruhrstahlindustrie 1950-1963, Berlin 2009

Praha, prosinec 2010