Cestami hospodářských dějin

ŠTEMBERK, Jan – SKŘIVAN, Aleš ml. a kol. Cestami hospodářských dějin. Praha: Filozofická fakulta UK, Nová tiskárna Pelhřimov, 2020. 524 s. ISBN 978-80-7308-390-8; 978-80-7415-217-7.

Autorský kolektiv monografie se sešel při milé příležitosti významného životního jubilea profesora hospodářských a sociálních dějin a člena KHD NF Ivana Jakubce. Kolektivní monografie, do které přispěli i členové a doktorandi KHD NF, představuje hospodářské dějiny jako vědní disciplínu zkoumající často významné události, fenomény a procesy, které významně ovlivňují život většiny společnosti. Jednotlivé kapitoly ukazují šíři předmětu výzkumu, interakci s dalšími obory a vědními disciplínami. Kniha ukazuje, jak výrazně se měnilo hospodářství a jeho kontexty v 19. a 20. století – ať už máme na mysli rozložení ekonomické síly v globálním srovnání, změny ve struktuře ekonomik, zásadní nárůst nebo pokles významu odvětví, proměny interakce ekonomických, politických, sociálních a celé řady dalších fenoménů, kvantitativní a kvalitativní aspekty měnící se role státu v hospodářství nebo měnící se postavení, úlohu a také vnímání společenských i ekonomických elit ve společnosti. Kapitoly ukazují makroekonomické i mikroekonomické přístupy, dokládají současný stav výzkumu jednotlivých sektorů ekonomiky. Náplň řady kapitol přináší zcela nová témata výzkumu, kterým dosud nebyla věnována pozornost, další rozvíjejí a prohlubují dosavadní bádání. Podařilo se tak dosáhnout bohaté tematické pestrosti, která má potenciál oslovit širší veřejnost.

 

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: