Postup a informace k psaní diplomové práce

Studenti magisterského studia zpracovávající diplomovou práci vedenou členy KHD vypracují zadání diplomové práce ve spolupráci s vedoucím své diplomové práce. Vedoucí práce, vloží toto zadání do InSIS a předloží ho k podpisu vedoucímu katedry. Teprve okamžikem jeho podpisu je potvrzeno, že je možné obhajovat práci na dané téma, proto je nutné, aby si studenti u paní sekretářky Markéty Lačíkové ověřili, zda už je zadání požadovanými podpisy opatřeno.

V Portálu studenta v InSIS se od okamžiku, kdy vedoucí vloží zadání, začne objevovat ikona „Závěrečná práce“. Zde je mimo jiné uveden i nejdřívější možný termín obhajoby, jelikož platí, že obhajovat diplomovou práci lze nejdříve tři měsíce po jejím zadání do InSIS.

Rozsah diplomové práce: 65 normostran (tj. 108 000) vlastního textu, tj. včetně kapitoly úvod až závěr bez přílohy a seznamu zdrojů.

Struktura odevzdávané diplomové práce:

  1. titulní strana a čestné prohlášení (ke stažení zde)
  2. kopie podepsaného zadání diplomové práce
  3. abstrakt česky i anglicky, klíčová slova a JEL klasifikace (na stejné stránce)
  4. obsah (stránky s obsahem nejsou číslovány)
  5. případný seznam zkratek (stránka není číslována)
  6. vlastní text práce (začínající kapitolou Úvod a končící kapitolou Závěr, první strana textu má číslo 1)
  7. případné přílohy
  8. seznam literatury a dalších pramenů
  9. seznam tabulek a grafů

Práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních svázaných kroužkovou vazbou na sekretariát KHD paní Markétě Lačíkové. Odevzdání diplomové práce není nutnou podmínkou úspěšného ukončení předmětu 5HD507 Heuristika a tvorba odborného textu ani předmětu 5HP500 Diplomový seminář. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba splnit podmínky daného předmětu.

Diplomovou práci je nutno odevzdat do termínu stanoveného katedrou. Oponentem je některý z členů katedry, kterému je práce přidělena na základě jeho odborného zájmu. Student má právo seznámit se s oponentským posudkem (posudky jsou k dispozici v InSIS nejpozději tři dny před termínem konání obhajoby).

 

Obecné pokyny pro zpracování diplomové práce

Pro diplomové práce je závazná tato Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Další informace můžete nalézt také na stránkách kurzu 5HP500 Diplomový seminář a na stránkách NF.

Užitečné rady cílené pro bakalářské a diplomové práce lze nalézt v Manuálu k psaní kvalifikačních prací a také v textu Systematické chyby kvalifikačních prací, jejich obhajob.

Kromě obsahu je součástí hodnocení práce i její formální úprava. Věnujte proto prosím formální úpravě zvýšenou pozornost. Výsledná práce by měla být bez dalších úprav publikovatelná v domácích odborných časopisech (Finance a úvěr, Politická ekonomie apod.).

Zdroje informací

Zdroje informací pro psaní práce jsou k dispozici buď v tištěné podobě v knihovnách, nebo v elektronické podobě na internetu. Podrobný seznam zdrojů je k dispozici v sekci Užitečné odkazy na stránkách KHD. Nejsilněji preferovaným zdrojem jsou odborné ekonomické časopisy přístupné přes databázi JSTOR. Při citování ostatních internetových zdrojů dávejte přednost renomovaným institucím (mezinárodní instituce, výzkumné ústavy, statistické úřady) a vždy pečlivě zvažujte důvěryhodnost citovaného zdroje. Podrobnější informace o tom, jak citovat, viz příklady citací (níže).

Struktura práce

Práce se skládá z následujících částí:
1. Úvod (popis problému, zdůvodnění zájmu o něj, stanovení cílů práce, hypotézy, výzkumných otázek, stručný popis struktury práce, metodologie a heuristiky).
2. Teoreticko-metodologická část (popis reflexe problému v odborné literatuře, včetně alternativních přístupů. Jde přibližně o 1/3 celkového rozsahu práce, u teoreticky zaměřených prací i více. Je nutné udržet vazbu popisované teorie na následující, analytickou, část práce).
3. Analytická část (aplikace teoretických poznatků na konkrétní realitu a jejich ekonomická analýza, interpretace výsledků, u čistě teoretických či metodologických prací může tato část zcela chybět).
4. Závěr (shrnutí nejvýznamnějších poznatků a závěrů, doporučení a vlastní stanoviska autora podložené provedenou analýzou).

Názvy částí 2 a 3 konkretizuje student podle jejich obsahu, tyto části se dále člení dle potřeby.

Formální úprava

– číslování průběžně v celé práci, v případě většího počtu je vhodné v závěru práce uvést jejich seznam,
– přímo pod daný objekt uvádějte případné poznámky, následované údajem o zdroji použitých dat. Pokud je například tabulka výsledkem vlastních výpočtů, je třeba uvést i to (např. Zdroj: Vlastní výpočty z dat ČSÚ).

Obor hospodářské dějiny preferuje používání kontinentálního stylu citování, resp. poznámky pod čarou.

– číslování průběžně v celé práci, uvádějte je vždy na konci stránky (nikoliv až na konci práce či kapitoly),
– používejte standardní funkci MS Word, nevkládejte je do práce ručně.

Ostatní náležitosti práce

Příklady citací
Dodržujte prosím autorská práva a u veškerých převzatých údajů (citace, parafráze i pouhé číselné hodnoty) důsledně udávejte jejich zdroj. Bude-li ve vaší práci nalezena neoznačená citace či parafráze (sdělení stejné myšlenky jinými slovy), je kurz automaticky hodnocen „nevyhověl/a“ či „nezapočteno“ a student je poslán před disciplinární komisi fakulty. V případě nejasností či pochybností, jak správně citovat, se obraťte na vedoucího své práce.

Příklady uvádění citací v seznamu literatury (tj. v závěru práce). Seznam literatury je řazen podle abecedy (prvních písmen příjmení autorů či názvů organizací). Seznam zdrojů je strukturován dle typu zdroje (vydané, nevydané aj.).

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague