Postup a informace k psaní bakalářské práce

Studenti bakalářského studia zpracovávající bakalářskou práci vypracují v prvních týdnech semestru zadání práce ve spolupráci s vedoucím své bakalářské práce. Vedoucí práce, vloží toto zadání do InSIS a předloží ho k podpisu vedoucímu katedry. Teprve okamžikem jeho podpisu je potvrzeno, že je možné obhajovat práci na dané téma, proto je nutné, aby si studenti u paní sekretářky Markéty Lačíkové ověřili, zda už je zadání požadovanými podpisy opatřeno.

V Portálu studenta v ISIS se od okamžiku, kdy vedoucí vloží zadání, začne objevovat ikona „Závěrečná práce“. Zde je mimo jiné uveden i nejdřívější možný termín obhajoby, přičemž platí, že obhajovat bakalářskou práci lze nejdříve tři měsíce po jejím zadání.

Rozsah bakalářské práce: 45 normostran (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou) vlastního textu, tj. úvod až závěr včetně, ale bez přílohy a seznamu zdrojů.

Struktura odevzdávané bakalářské práce:

  1. titulní strana a čestné prohlášení (ke stažení zde)
  2. kopie podepsaného zadání bakalářské práce
  3. abstrakt česky i anglicky, klíčová slova a JEL klasifikace (na stejné stránce)
  4. obsah (stránky s obsahem nejsou číslovány)
  5. případný seznam zkratek (stránka není číslována)
  6. vlastní text práce (začínající kapitolou Úvod a končící kapitolou Závěr, první strana textu má číslo 1)
  7. případné přílohy
  8. seznam literatury a dalších pramenů (strukturovaný)
  9. seznam tabulek a grafů

Práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních svázaných kroužkovou vazbou na sekretariát KHD paní Markétě Lačíkové. Odevzdání bakalářské práce k obhajobě není nutnou podmínkou úspěšného ukončení předmětu 5HP310 Bakalářský seminář. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba vypracovat projekt bakalářské práce, odevzdat minimálně 2/3 bakalářské práce a prezentovat jí. Pro studenty tříletého bakalářského studia je předmět ukončen známkou. Známku zapisuje vyučující (vedoucí semináře) po splnění povinností výše a získání dostatečného počtu bodů.

Bakalářskou práci je nutno odevzdat do termínu stanoveného příslušnou katedrou. Oponentem je některý z členů katedry, kterému je práce přidělena na základě jeho odborného zájmu. Student má právo seznámit se s oponentským posudkem (posudky jsou k dispozici v InSIS nejpozději tři dny před termínem konání obhajoby).

 

Obecné pokyny pro zpracování bakalářské práce

Pro bakalářské práce je závazná tato Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Další informace můžete nalézt také na stránkách kurzu 5HP310 Bakalářský seminář a na stránkách NF.

Užitečné rady cílené pro bakalářské a diplomové práce lze nalézt v Manuálu k psaní kvalifikačních prací a také v textu Systematické chyby kvalifikačních prací, jejich obhajob.

Kromě obsahu je součástí hodnocení práce i její formální úprava. Věnujte proto prosím formální úpravě zvýšenou pozornost. Výsledná práce by měla být bez dalších úprav publikovatelná v domácích odborných časopisech (Finance a úvěr, Politická ekonomie apod.).

Zdroje informací
Zdroje informací pro psaní práce jsou k dispozici buď v tištěné podobě v knihovnách, nebo v elektronické podobě na internetu. Nejsilněji preferovaným zdrojem jsou odborné ekonomické časopisy přístupné přes databázi JSTOR. Při citování ostatních internetových zdrojů dávejte přednost renomovaným institucím (mezinárodní instituce, výzkumné ústavy, statistické úřady) a vždy pečlivě zvažujte důvěryhodnost citovaného zdroje. Podrobnější informace o tom, jak citovat, viz příklady citací (níže). Následující seznam zdrojů je pouze orientační, odkazy na další zdroje vám poskytnou jednotliví vyučující.

 

Struktura práce
Práce se skládá z následujících částí:
1. Úvod (popis problému, zdůvodnění zájmu o něj, stanovení cílů práce, výzkumných otázek, stručný popis struktury práce, metodologie a heuristiky).
2. Teoreticko-metodologická část (popis reflexe problému v odborné literatuře, včetně alternativních přístupů. Jde přibližně o 1/3 celkového rozsahu práce, u teoreticky zaměřených prací i více. Je nutné udržet vazbu popisované teorie na následující, analytickou, část práce).
3. Analytická část (aplikace teoretických poznatků na konkrétní realitu a jejich ekonomická analýza, interpretace výsledků, u čistě teoretických či metodologických prací může tato část zcela chybět).
4. Závěr (shrnutí nejvýznamnějších poznatků a závěrů, doporučení a vlastní stanoviska autora podložené provedenou analýzou).

Názvy částí 2 a 3 konkretizuje student podle jejich obsahu, tyto části se dále člení dle potřeby.

Formální úprava

– číslování průběžně v celé práci, v případě většího počtu je vhodné v závěru práce uvést jejich seznam,
– přímo pod daný objekt uvádějte případné poznámky, následované údajem o zdroji použitých dat. Pokud je například tabulka výsledkem vlastních výpočtů, je třeba uvést i to (např. Zdroj: Vlastní výpočty z dat ČSÚ).

Obor hospodářské dějiny preferuje používání kontinentálního stylu citování, resp. poznámky pod čarou.

– číslování průběžně v celé práci, uvádějte je vždy na konci stránky (nikoliv až na konci práce či kapitoly),
– používejte standardní funkci MS Word, nevkládejte je do práce ručně.

Ostatní náležitosti práce

 

Internetové zdroje se uvádějí v textu práce obvykle stejným způsobem (jde-li o dokumenty, publikace, novinové články), případně jiným vhodným způsobem, který umožní jejich snadnou identifikaci v seznamu literatury v závěru práce (např. server, kde byl článek publikován, a jméno jeho autora). Plné odkazy (URL) na texty se v textu práce obvykle neuvádějí (ani pod grafy, ani do poznámek pod čarou), ale uvedou se v seznamu literatury.

Příklady uvádění citací v seznamu literatury (tj. v závěru práce). Seznam literatury je řazen podle abecedy (prvních písmen příjmení autorů či názvů organizací). Seznam zdrojů je strukturován dle typu zdroje (vydané, nevydané aj.).

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague