Hlavní specializace

Magisterský obor Hospodářské a politické dějiny 20. století

Cíle studia a profil absolventa

Hlavním cílem magisterského studijního oboru (hlavní specializace) Hospodářské a politické dějiny 20. století je připravit a vychovat vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované ekonomy se zaměřením na hospodářské a politické dějiny 20. století, kteří budou disponovat znalostmi z ekonomie, historie, politologie a sociologie. Předností studia na VŠE je propojení výuky ekonomických a humanitních disciplín, což vytváří dobrý předpoklad pro interdisciplinaritu studijního oboru. Absolvent získá široký všeobecný přehled a zároveň bude schopen samostatné vědecké práce v dílčí specializaci. Zárukou je zkušený pedagogický sbor, složený z předních odborníků se zkušenostmi s výukou na veřejných vysokých školách v České republice, patří k vědecké špičce oboru a získali znalosti a zkušenosti též na předních evropských i světových historických pracovištích (Freie Universität Berlin, Universität Bayreuth, Universität Passau, Karl-Ruprecht Universität Heidelberg, Universität Hamburg, Universität Tübingen, Universität Wien, Cambridge University, University of Arkansas, University of New Orleans atd.). Obor nabízí i tématicky profilované kurzy v anglickém jazyce a rovněž podporuje studenty, kteří v rámci studia vycestují na zahraniční studijní pobyt nebo odbornou stáž. Cílem je také zapojení studentů do vybraných odborných soutěžích.

Hlavní oblasti profilu absolventa

Hlavní profese profilu absolventa

Absolvent magisterského oboru Hospodářské a politické dějiny 20. století bude připraven k vykonávání všech profesí vyžadující vysokoškolské vzdělání humanitního, především historického, ekonomického či příbuzného zaměření. Bude disponovat teoretickým rozhledem, analyzovat a interpretovat vybrané otázky v širších souvislostech. Uplatnění nalezne v soukromém i veřejném sektoru. Může pracovat jako odborník ve vědeckých historických a ekonomických ústavech, archivech, muzeích, dále se může uplatnit i v široké škále kulturních institucí jako redaktor v nakladatelstvích, tématicky profilovaný novinář či reportér v masových sdělovacích prostředcích, odborný průvodce, jako úředník ve státní správě, politik či diplomat. Dále může působit v neziskovém sektoru – v nadacích a občanských sdruženích. Obecně získá řadu zkušeností a znalostí, které mu umožní ucházet se o manažerské a řídící posty v mezinárodních organizacích (např. orgánech EU), bankovnictví nebo státních firmách.

Podmínky: Ukončené bakalářské studium. Přijímací řízení se řídí standardy přijímacího řízení na Národohospodářské fakultě VŠE. Informace k navazujícímu magisterskému studiu a přijímacímu řízení lze nalézt na stránkách Národohospodářské fakulty http://nf.vse.cz/uchazeci/navazujici-magisterske-studium/.

Studium se řídí podmínkami platného Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze, obsahem Bílé knihy NF a dalšími relevantními předpisy.

Kapacita: neomezená

Doporučená délka studia: 4 semestry

Povinné předměty ( celkem 51 ECTS)

5EN401 Mikroekonomie II. (4/0, 6 ECTS)
5EN403 Makroekonomie II (4/0, 6 ECTS)
5HD347 Dějiny Velké Británie po roce 1945 (2/0, 3 ECTS)*)
5HD406 Soudobý diskurs hospodářských a politických dějin (0/2, 4 ECTS)
5HD507 Heuristika a tvorba odborného textu (0/2, 4 ECTS)
5HD404 Československé hospodářské dějiny 1918–1992 (4/0, 5 ECTS)
5HD408 Hospodářské a politické dějiny světa v 19.–20. století (2/2, 6 ECTS)
5HD301 Sociální dějiny (2/2, 6 ECTS)
5HD414 Hospodářský vývoj Dálného východu po roce 1945 (0/2, 4 ECTS)
5HD415 Hospodářský vývoj USA po roce 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD213 Dějiny mezinárodních vztahů v 19. a 20. století (2/0, 4 ECTS) – od ZS 2013/2014 bude předmět nahrazen předmětem 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do roku 1945 (0/2, 4 ECTS)

 *) 5HD347 nahrazuje předmět 5EN455 s platností od ZS2015/16. Studenti, kteří do konce LS2014/15  v rámci hP úspěšně neabsolvovali předmět 5EN455, musí vystudovat předmět 5HD347. Zároveň platí pravidla stanovená v Bílé knize NF (blíže kapitola 2.6.2. Uznávání předmětů). 

Vybrané volitelné předměty v hlavní specializaci (celkem 21 ECTS)

5HD226 Dějiny dvacátého století I. (2/0, 4 ECTS)
5HD227 Dějiny dvacátého století II. (2/0, 3 ECTS)
5HD312 Hospodářské dějiny USA do roku 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD320 Hospodářské a sociální dějiny střední Evropy ve 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD327 Ekonomie a historie ve filmu a literatuře (0/4, 4 ECTS)
5HD336 Hospodářské a politické dějiny totalitních režimů (2/0, 3 ECTS)
5HD337 Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století (2/0, 3 ECTS)
5HD345 Dějiny Velké Británie 1901-1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD375 Historie Latinské Ameriky po 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD381 Chapters in Economic History (mimosemestrální kurz, 4 ECTS)
5HD403 Geneze, současné problémy a budoucnost evropské integrace (2/0, 3 ECTS)
5HD416 Hospodářský a politický vývoj Evropy ve 20. století (2/0, 4 ECTS)

Pozn. Při přechodu z bakalářského na magisterský typ studia platí pravidla stanovená v Bílé knize NF (blíže kapitola 2.6.2. Uznávání předmětů). Již absolvovaný předmět je nahrazován jiným předmětem v požadovaném rozsahu a počtu kreditů v rámci výše uvedených volitelných předmětů. Student podá příslušnou žádost.

Státní zkouška z magisterského oboru 

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou samostatných částí. Obhajoby diplomové práce (6 ECTS) a samotné státní zkoušky z hlavní specializace (6 ECTS). Vedle státní zkoušky z hlavní specializace Hospodářské a politické dějiny 20. století musí student úspěšně složit státní zkoušku z Ekonomie a státní zkoušku ze zvolené vedlejší specializace.

Státní zkouška z hlavní specializace bude vycházet zejména z těchto předmětů: 5HD406; 5HD404;  5HD408; 5HD301; 5HD414; 5HD415; 5HD213 (resp. 5HD409 od ZS 2013/2014).

Další informace včetně tematických okruhů ke státní zkoušce z hlavní specializace jsou zde.

Obhajoba diplomové práce v magisterském oboru 

Studentům je dán prostor 10 až 15 minut na to, aby shrnuli téma, obsah a závěry své práce (mohou použít powerpointovou prezentaci). Poté následují hodnocení vedoucího práce a oponenta. Student má následně možnost se k hodnocení vyjádřit a zodpovědět doplňující otázky vedoucího a oponenta. Nakonec probíhá diskuse nad otázkami členů komise. Trvání obhajoby je nejméně 30 minut. Po úspěšném složení obhajoby je studentu přiděleno 6 ECTS kreditů (jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta).

Ukázka prezentace k obhajobě diplomové práce: Prezentace_diplomové_práce

Více informací k psaní diplomové práce včetně témat jednotlivých vyučujících lze nalézt zde.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague