Postup a informace k psaní diplomové práce

Studenti magisterského studia zpracovávající diplomovou práci vedenou členy KHD vypracují zadání diplomové práce ve spolupráci s vedoucím své diplomové práce. Vedoucí práce, vloží toto zadání do InSIS a předloží ho k podpisu vedoucímu katedry. Teprve okamžikem jeho podpisu je potvrzeno, že je možné obhajovat práci na dané téma, proto je nutné, aby si studenti u paní sekretářky Markéty Lačíkové ověřili, zda už je zadání požadovanými podpisy opatřeno.

V Portálu studenta v InSIS se od okamžiku, kdy vedoucí vloží zadání, začne objevovat ikona „Závěrečná práce“. Zde je mimo jiné uveden i nejdřívější možný termín obhajoby, jelikož platí, že obhajovat diplomovou práci lze nejdříve tři měsíce po jejím zadání do InSIS.

Rozsah diplomové práce: 65 normostran (tj. 108 000) vlastního textu, tj. včetně kapitoly úvod až závěr bez přílohy a seznamu zdrojů.

Struktura odevzdávané diplomové práce:

 1. titulní strana a čestné prohlášení (ke stažení zde)
 2. kopie podepsaného zadání diplomové práce
 3. abstrakt česky i anglicky, klíčová slova a JEL klasifikace (na stejné stránce)
 4. obsah (stránky s obsahem nejsou číslovány)
 5. případný seznam zkratek (stránka není číslována)
 6. vlastní text práce (začínající kapitolou Úvod a končící kapitolou Závěr, první strana textu má číslo 1)
 7. případné přílohy
 8. seznam literatury a dalších pramenů
 9. seznam tabulek a grafů

Práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních svázaných kroužkovou vazbou na sekretariát KHD paní Markétě Lačíkové. Odevzdání diplomové práce není nutnou podmínkou úspěšného ukončení předmětu 5HD507 Heuristika a tvorba odborného textu ani předmětu 5HP500 Diplomový seminář. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba splnit podmínky daného předmětu.

Diplomovou práci je nutno odevzdat do termínu stanoveného katedrou. Oponentem je některý z členů katedry, kterému je práce přidělena na základě jeho odborného zájmu. Student má právo seznámit se s oponentským posudkem (posudky jsou k dispozici v InSIS nejpozději tři dny před termínem konání obhajoby).

Obecné pokyny pro zpracování diplomové práce

Pro diplomové práce je závazná tato Metodické pokyny pro psaní bakalářských a diplomových prací na NF VŠE v Praze.

Další informace můžete nalézt také na stránkách kurzu 5HP500 Diplomový seminář.

Užitečné rady cílené pro bakalářské a diplomové práce lze nalézt v Manuálu k psaní kvalifikačních prací a také v textu Systematické chyby kvalifikačních prací, jejich obhajob.

Kromě obsahu je součástí hodnocení práce i její formální úprava. Věnujte proto prosím formální úpravě zvýšenou pozornost. Výsledná práce by měla být bez dalších úprav publikovatelná v domácích odborných časopisech (Finance a úvěr, Politická ekonomie apod.).

Zdroje informací

Zdroje informací pro psaní práce jsou k dispozici buď v tištěné podobě v knihovnách, nebo v elektronické podobě na internetu. Podrobný seznam zdrojů je k dispozici v sekci Informační zdroje. Nejsilněji preferovaným zdrojem jsou odborné ekonomické časopisy přístupné přes databázi JSTOR. Při citování ostatních internetových zdrojů dávejte přednost renomovaným institucím (mezinárodní instituce, výzkumné ústavy, statistické úřady) a vždy pečlivě zvažujte důvěryhodnost citovaného zdroje. Podrobnější informace o tom, jak citovat, viz příklady citací (níže).

Struktura práce

Práce se skládá z následujících částí:
1. Úvod (popis problému, zdůvodnění zájmu o něj, stanovení cílů práce, hypotézy, výzkumných otázek, stručný popis struktury práce, metodologie a heuristiky).
2. Teoreticko-metodologická část (popis reflexe problému v odborné literatuře, včetně alternativních přístupů. Jde přibližně o 1/3 celkového rozsahu práce, u teoreticky zaměřených prací i více. Je nutné udržet vazbu popisované teorie na následující, analytickou, část práce).
3. Analytická část (aplikace teoretických poznatků na konkrétní realitu a jejich ekonomická analýza, interpretace výsledků, u čistě teoretických či metodologických prací může tato část zcela chybět).
4. Závěr (shrnutí nejvýznamnějších poznatků a závěrů, doporučení a vlastní stanoviska autora podložené provedenou analýzou).

Názvy částí 2 a 3 konkretizuje student podle jejich obsahu, tyto části se dále člení dle potřeby.

Formální úprava

 • Řádkování: 1,5
 • Velikost písma (běžný text): 12 bodů
 • Typ písma: Times New Roman
 • Zarovnání odstavce: do bloku
 • Nadpisy kapitol a subkapitol – úprava jednotná v celé práci, číslování v desetinném třídění. Kapitoly Úvod a Závěr se nečíslují. Struktura práce tak bude vypadat např.:
  • Úvod
  • 1. Daňová teorie
  • 1.1 Efekty zdanění
  • 1.1.1 Důchodový efekt
  • 1.1.2 Substituční efekt
  • 2. Situace v ČR
  Závěr
 • Tabulky, obrázky, grafy

– číslování průběžně v celé práci, v případě většího počtu je vhodné v závěru práce uvést jejich seznam,
– přímo pod daný objekt uvádějte případné poznámky, následované údajem o zdroji použitých dat. Pokud je například tabulka výsledkem vlastních výpočtů, je třeba uvést i to (např. Zdroj: Vlastní výpočty z dat ČSÚ).

Obor hospodářské dějiny preferuje používání kontinentálního stylu citování, resp. poznámky pod čarou.

 • Poznámky pod čarou

– číslování průběžně v celé práci, uvádějte je vždy na konci stránky (nikoliv až na konci práce či kapitoly),
– používejte standardní funkci MS Word, nevkládejte je do práce ručně.

Ostatní náležitosti práce

 • Abstrakt (angl. Abstract) je stručné shrnutí práce v anglickém jazyce. Měl by vystihovat její podstatu a hlavní přínos a závěry. Rozsah 5–10 řádků.
 • Klíčová slova (angl. Keywords) představují 4–5 základních pojmů práce.
 • JEL klasifikace (angl. JEL Classification) je mezinárodní standardizovaná předmětová klasifikace ekonomických prací. Seznam kódů najdete na adrese http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php. Podle tématu vaší práce vyberte 2–4 kódy, uvádějí se ve tvaru např. H53, B37.

Příklady citací
Dodržujte prosím autorská práva a u veškerých převzatých údajů (citace, parafráze i pouhé číselné hodnoty) důsledně udávejte jejich zdroj. Bude-li ve vaší práci nalezena neoznačená citace či parafráze (sdělení stejné myšlenky jinými slovy), je kurz automaticky hodnocen „nevyhověl/a“ či „nezapočteno“ a student je poslán před disciplinární komisi fakulty. V případě nejasností či pochybností, jak správně citovat, se obraťte na vedoucího své práce.

Příklady uvádění citací v seznamu literatury (tj. v závěru práce). Seznam literatury je řazen podle abecedy (prvních písmen příjmení autorů či názvů organizací). Seznam zdrojů je strukturován dle typu zdroje (vydané, nevydané aj.).

 • knižní monografie v českém jazyce:FRIEDMAN, Milton: Kapitalismus a svoboda, 1. vydání, Praha, Liberální institut 1994, 182 str., ISBN 80-85787-33-4.
 • v případě více autorů: do tří autorů se uvádějí všichni, oddělení pomlčkou; nad tři se uvede vedoucí autorského kolektivu s poznámkou a kol., případně et al.
 • sborník textů: např. ZNOJ, Milan – HAVRÁNEK, Jan – SEKERA, Martin (eds.): Český liberalismus – Texty a osobnosti, 1. vydání, Praha, TORST 1995, 521 str., ISBN 80-85639-49-1.
 • příspěvek ve sborníku textů: např. BOROVSKÝ, Karel Havlíček: Strany politické. In: ZNOJ, Milan – HAVRÁNEK, Jan – SEKERA, Martin (eds.): Český liberalismus – Texty a osobnosti, 1. vydání, Praha, TORST 1995, str. 106–116.
 • knižní monografie v cizím jazyce:název, pořadí vydání a místo vydání se uvádí v originálním jazyce publikace (nepřekládají se)
 • články v časopisech:např. SKOLKOVÁ, Michaela – STILLER, Vladimír – SYROVÁTKA, Jan: Úloha cen aktiv v měnovém transmisním mechanizmu, Finance a úvěr č. 9, 2001, str. 488–506.
 • (U článků v odborných časopisech je vždy nutné uvést číslo stran. Pokud používáte k vyhledávání článku databázi Jstor.org, není nutné uvádět, že byl text nalezen v Jstoru – postačí pouze plná citace původního časopisu, kde byl článek publikován. V Jstoru jsou bibliografické údaje o článcích součástí první strany každého staženého článku.)
 • novinové články:např. POKORNÝ, Marek: Jak je ti Rakousko – Zpráva z moravského pohraničí o prvním roce v Unii. Respekt č. 1, 3. 1. 2005, str. 8.
 • internetové zdroje: vždy uvádíme plný název textu vč. autora, dále platnou internetovou adresu (pokud možno kompletní, tj. nikoliv jen jméno serveru), na které je text k dispozici, a datum citace, např. KENNY, Geoff: The Housing Market and the Macroeconomy: Evidence from Ireland, Technical Paper 1/RT/98, Central Bank of Ireland 1998, [citace 30. 5. 2004], přístup z internetu: http://www.centralbank.ie/data/techpaperfiles/1rt98.pdf.
 • Autor: Klára Fabianková
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: