Od ZS2015/16 bude vyučován nový kurz 5HD450 Chapters in History of the Cold War v AJ

Kurz 5HD450 Chapters in History of the Cold War

Je určen pro studenty 3. ročníku bakalářského studia nebo 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Předmět je vyučován v anglickém jazyce. Po úspěšném absolvování student získá 3 ECTS kredity.

Obsah kurzu:

1. Atomová bomba a Fultonovský mýtus – vystoupení Winstona Churchilla na Univerzitě ve
Fultonu a hledání skutečných kořenů studené války.
2. „Ich bin ein Berleener“. Rozdělení Německa a Berlín jako místo paměti v dějinách studené války.
3. Mezi Koreou a Vietnamem – jihovýchodní Asie jako hřiště supervelmocí
4. „El Pueblo Unido…“Místo Chile ve studené válce.
5. „Malý krůček pro mě…“ Vesmírné závody a jejich místo ve studené válce.
6. Eurokomunismus – fungování komunistických stran v západoevropských demokraciích.
7. „Učit se od Sovětského svazu znamená učit se vítězit.“ Studenti ze zemí Třetího světa v USA a ve východním bloku.
8. „Cíl zničen“ – sestřelení letu KE007. Incidenty, které téměř změnily studenou válku ve válku horkou.
9. Afghánistán – sovětský Vietnam.
10. Konec koloniální Afriky a nové rozdělování moci: Angola mezi Východem a Západem.
11. „Pane Gorbačove, strhněte tu zeď!“ Ronald Reagan a nové závody ve zbrojení.
12. „Políbí se?!“ Détente, Helsinská konference a kam až může zajít mírová koexistence.
13. Z protivníků partneři aneb kdo ve skutečnosti vyhrál studenou válku? Sovětský svaz, Spojené státy americké a demokratizace střední Evropy.

Vyučující: PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.

 

The Course 5HD450 Chapters in History of the Cold War

is determined for students of the 3rd year of bachelor or 1st year of master programs.

The Course is taught in English. After successful completion, a student will obtain 3 ECTS credits.

Course contents:

1. The nuclear bomb and The Fulton myth and search for the real roots of the Cold War.
2. „Ich bin ein Berleener“. Germany devided and Berlin as „lieau de memoire“ of the Cold War.
3. Between Korea and Vietnam – South East Asia as a playground for superpowers.
4. „El Pueblo Unido…“ The place of Chile in the Cold War.
5. „A small step for me…“ Space exploration as a frontline of the Cold War.
6. Eurocommunism – West European communist parties in democratic regimes.
7. „To learn from the Soviet Union means to learn how to prevail“. Students from Third World countries in the USA and USSR.
8. „Target destroyed.“ The KE007 flight attack and incidents which almost turned the Cold War into a Hot one.
9. Afghanistan – the Soviet Vietnam.
10. The end of colonialism in Africa and a new division of power: Angola between the East and the West.
11. „Mr. Gorbachev, tear down this wall!“ Ronald Reagan and new arms race.
12. „Will they kiss?!“Détente, Conference in Helsinki and howfar a peace conference can go.
13. From enemies to partners or who really won the Cold War? Soviet Union, United States of America and democratization in Central Europe.

Instructor: PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.

For more information see syllabus on ISIS.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague