6.6.2018 - 25.6.2018 - Knihovna KHD je uzavřena

Hledat
Pokročilé hledání
Od zimního semestru 2014/2015 bude vyučován nový kurz 5HD396 America from Independence to Financial Crisis: Special Topics in U.S. Economic History v anglickém jazyce.

Související stránky

Kurz 5HD396 America from Independence to Financial Crisis: Special Topics in U.S. Economic History

je určen pro studenty 3. ročníku bakalářského studia nebo 1. ročníku navazujícího magisterského studia.

Kurz je vyučován v anglickém jazyce. Po úspěšném absolvování student získá 4 ECTS kredity.

Obsah kurzu:
1. Válka za nezávislost – ekonomické aspekty.
2. Otrocká práce a otrokářství v americkém zemědělství. Fungování mezinárodního obchodu s otroky.
3. Sever a Jih – hospodářské příčiny a důsledky občanské války.
4. Pozlacený věk – vzestup USA ve světové ekonomice.
5. Roaring Twenties – konzumní společnost a ekonomika.
6. Great Depression – průběh, reakce hospodářské politiky, důsledky.
7. Válečná ekonomika v době 2. světové války.
8. Golden Sixties – ekonomika a společnost doby Kennedyho a Johnsona.
9. Ropné krize a rozpad Brettonwoodského systému – vliv na ekonomiku USA.
10. Supply-Side Economics v praxi – hospodářská politika v době R. Reagana.
11. Clintonomics. Hospodářské a fiskální aspekty války v Perském zálivu.
12. Dolarová diplomacie po sto letech – ekonomické zájmy USA na americkém kontinentě, v Asii, zemích třetího světa.
13. Nedávná finanční a hospodářská krize – paralely s Velkou depresí.

Vyučující: Ing. Zdenka Johnson

Další informace lze nalézt v sylabu na ISIS.

 

The Course 5HD396 America from Independence to Financial Crisis: Special Topics in U.S. Economic History

is determined for students of the 3rd year of bachelor or 1st year of master programs.

The Course is taught in English. After successful completion, a student will obtain 4 ECTS credits.

Course content:
1. War for Independence – economic aspects.
2. Slave labor and slavery in American agriculture. The functioning of the international slave trade.
3. The Norh and the South – economic causes and consequences of the Civil War.
4. The Gilded Age – rise of the U.S. in the world economy.
5. Roaring Twenties – consumer society and economy.
6. The Great Depression – course, response of economic policy, consequences.
7. War economy during World War II.
8. Golden Sixties – economy and society during the Kennedy and Johnson eras.
9. Oil crises and the collapse of the Bretton Woods system – impacts on the U.S. economy.
10. Supply-side Economics in practice – economic policy during the Reagan administration.
11. Clintonomics. Economic aspects of the Persian Gulf War.
12. Dollar Diplomacy a hundred years later – U.S. economic interests in the Americas, Asia and Third World countries.
13. Recent financial and economic crisis – the parallels with the Great Depression.

Instructor: Ing. Zdenka Johnson

For more information see syllabus on ISIS.