5MEP Moderní ekonomické a politické dějiny / Modern Economic and Political History (in English)

Vedlejší specializace

(od letního semestru 2015/2016)

Cíle studia a profil absolventa

Absolvent vedlejší specializace získá specifické znalosti a schopnosti z oblasti hospodářských a politických dějin Evropy, USA i Latinské Ameriky, kterými může vhodně doplnit hlavní specializaci. Vedlejší specializace má za cíl ukázat, že současné problémy globálního světa mají často historické kořeny. Formou nejčastěji případových studií a diskuzí jsou analyzovány z historického pohledu zásadní politické události a hospodářské procesy ve světové ekonomice. Studenti se seznámí i se specifiky historického a kulturního vývoje českých zemí.
Absolvent může po úspěšném zakončení vedlejší specializace pracovat ve státní správě, veřejných institucích, diplomacii, médiích, školství i výzkumu. Cílem vedlejší specializace je naučit studenty samostatně a kriticky poznávat minulost a poskytnout jim komplexní vědomosti o politickém a kulturním vývoji společnosti ve vztahu k současnosti, případně jim poskytnout výuku pod vedením zahraničních odborníků. Studenti budou vedeni k obecnějšímu chápání vývoje ekonomických a politických procesů a během praktické části se naučí pracovat s historickými prameny, osvojí si kritický přístup k odborné literatuře, časopiseckým studiím a informacím na internetu. Studenti budou rozvíjet tvořivé myšlení a psaní vědeckého textu.

Podmínky:  Užitečné informace k přihlašování do vedlejších specializací lze nalézt na stránkách Národohospodářské fakulty odkaz zde.

Studium se řídí podmínkami platného Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze, obsahem Manuálu pro studium NF a dalšími relevantními předpisy.

Kapacita: 50
Doporučená délka studia: 2 semestry

Povinné předměty (celkem 18 ECTS)

5HD250 Economic History ( 2/2 5 ECTS)
5HD280 From Kafka to Havel: Introduction into the History and Culture of Czech Lands ( 2/0, 3 ECTS)
5HD358 Economic and Political History of Europe in the 20th Century (1918-1991) (2/0, 3 ECTS)
5HD375 History of Latin America after 1945 (2/0, 3 ECTS)
5HD396 America from Independence to Financial Crisis: Special Topics in U.S. Economic History ( 0/2, 4 ECTS)

Vybrané volitelné předměty (12 ECTS)

5HD381 Chapters in Economic History (mimosemestrální forma, zahraniční hostující profesor) (4 ECTS)
5HD382 Chapters in Economic History (mimosemestrální forma, zahraniční hostující profesor) (4 ECTS)
5HD383 Chapters in Economic History (mimosemestrální forma, zahraniční hostující profesor) (4 ECTS)
2SM411 Asie v mezinárodních vztazích – anglicky – (FMV, 6 ECTS)
2SM412 Afrika v mezinárodních vztazích – anglicky (FMV, 6ECTS)
5HD450 Chapters in History of the Cold War (3 ECTS)
2IP325 European Integration (FMV, 7 ECTS)

Pozn. Při přechodu z bakalářského na magisterský typ studia platí pravidla stanovená v Manuálu pro studium NF (blíže kapitola 2.6.2).

Státní zkouška z vedlejší specializace (5MEP)

Státní zkouška skládá se z povinných předmětů 5HD250; 5HD280; 5HD358; 5HD375; 5HD396. Při úspěšném absolvování státní zkoušky student získá 3 ECTS (3 kredity). (Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.) Státní zkouška probíhá v anglickém jazyce.

Diplomová práce z vedlejší specializace

Studenti Národohospodářské fakulty absolvují předmět 5HP500 Diplomový seminář. Se studenty jiných fakult se zadání a vedení diplomových prací řeší individuálně.

  • Autor: Klára Fabianková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: