PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D.

Email: hyvrys@post.cz

Telefon:  224 095 503

Kancelář: 345NB

 

Roku 1997 absolvoval Fakultu národohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze, hlavní specializace hospodářská politika, vedlejší specializace evropská ekonomická integrace. Od roku 1997 tamtéž interní doktorské studium na oboru Hospodářská politika, disertační práce na téma New Deal. Roku 2004 udělen titul Ph.D. Specializuje se na hospodářské dějiny Spojených států amerických a mezinárodní vztahy.

Roku 2002 absolvoval Fakultu sociálních věd University Karlovy v Praze, obor mezinárodní vztahy a evropská integrace, v roce 2003 složil na Institutu politologických studií FSV UK státní rigorosní zkoušku a byl mu přiznán titul PhDr.

Od roku 1998 vyučoval na Katedře hospodářských dějin FNH VŠE, od roku 2000 tamtéž odborným asistentem. V letech 2000–2001 pracoval jako asistent na Katedře ekonomických teorií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské university v Praze.

V letech 2003-2014 členem AS FNH VŠE.

Spoluorganizuje vědecké konference a kolokvia ve spolupráci s Institutem pro studium ekonomiky a politiky (ISEP).

Výuka na Národohospodářské fakultě (výběr)

5HD312 Hospodářské dějiny USA do roku 1945

5HD415 Hospodářské dějiny USA po roce 1945

5HD339 Velká hospodářská krize v postmoderní perspektivě

5HD412 Hospodářské dějiny světa ve 20. století

5HD450 Chapters in History of the Cold War

Výzkumné záměry, granty

Výzkumný záměr MŠMT č. MSM0021620827, České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, okruh III, České země uprostřed Evropy ve 20. století, základní téma výzkumu: Pozice Československa v hospodářském prostoru střední Evropy, řešen v letech 2005–2007.

JPD3, projekt Inovace studijního programu, rozšíření studijních oborů a podpora internacionalizace na Fakultě národohospodářské VŠE v Praze,  řešen v letech 2006–2007.

Americko-německé ekonomické vztahy 1924–1930. Příspěvek k transnacionálním dějinám meziválečné éry, IGA VŠE, řešen v letech 2007–2008.

Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky, IGS VŠE, řešen 2016.

Účast na konferencích, kolokviích

TAJOVSKÝ, Ladislav. Berlin and Germany as First Battlefield of the Cold War, in: mezinárodní konferenci „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“, 24.–25. listopadu 2005, FF UK, (neotištěný příspěvek)

TAJOVSKÝ, Ladislav. USA a Velká Británie jako imperiální mocnosti, in: „První kolokvium k dějinám Anglie (Velké Británie) a jejího impéria v 16.–20. století“, 3. března 2005, FF UK, NF VŠE, (neotištěný příspěvek)

TAJOVSKÝ, Ladislav. USA ´06 – politické, ekonomické a historické souvislosti hegemonie USA, in: kolokvium „K vybraným aspektům hospodářských a politických dějin USA“, NF VŠE, 16. května 2006 (neotištěný příspěvek)

Publikační činnost

Kvalifikační práce

TAJOVSKÝ, Ladislav. Podmínky a okolnosti vyhlášení Marshallova plánu, rigorózní práce (PhDr.), (manuskript), obhájena 2003

TAJOVSKÝ, Ladislav. New Deal a jeho místo v meziválečné hospodářské politice USA, doktorská práce (Ph.D.), (manuskript), obhájena 2004

Monografie

TAJOVSKÝ, Ladislav. Ekonomie ořešníka kropenatého. 1. vyd. České Budějovice : KOPP, 2015. 205 s. ISBN 978-80-7232-478-1.

TAJOVSKÝ, Ladislav. Hospodářská politika USA mezi světovými válkami, České Budějovice: KOPP, 2014.190 s. ISBN 978-80-7232-472-9.

TAJOVSKÝ, Ladislav. Spojené státy na cestě k Marshallovu plánu, České Budějovice : KOPP, 2013. 120 s. ISBN 978-80-7232-456-9.

Studie a příspěvky v monografiích

TAJOVSKÝ, Ladislav. Historické a myšlenkové pozadí New Dealu, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, č. 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha 2005, s. 128–151.

TAJOVSKÝ, Ladislav. Marshallův plán – pokračování Trumanovy doktríny, in: Marshallův plán: šedesát let poté. Sborník textů, ed. Jindřich Dejmek, Marek Loužek, Praha 2007, s. 99–137.

TAJOVSKÝ, Ladislav, KOŠŤÁKOVÁ, Tereza. Americká ekonomika na prahu Velké hospodářské krize; Hospodářská politika 20. let, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám Prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007, s. 432–447.

TAJOVSKÝ, Ladislav. New Deal na pozadí americké hospodářsko-politické tradice, in: Ekonomická revue, 2008, roč. XI, č. 2, s. 46–64. ISSN 1212-3951.

TAJOVSKÝ, Ladislav. Velká krize pohledem roku 2008, in: Dějiny a současnost, 2009, roč. XXXI, č. 1, s. 39–43. ISSN 0418-5129.

TAJOVSKÝ, Ladislav. New Deal na pozadí předrooseveltovského vývoje hospodářské politiky, in: Hospodářské dějiny, 2010, roč. 25, č. 1, s. 63–74. ISSN 0231-7540.

CHALUPECKÝ, Petr, TAJOVSKÝ, Ladislav. Vývoj, struktura a osud československého státního dluhu v letech 1945-1953, in: Politická ekonomie, 2011, roč. 59, č. 3, s. 393–406. ISSN 0032-3233.

TOMÍČEK, Pavel, TAJOVSKÝ, Ladislav. Die Entstehung des Schwedischen Modells, in: STELLNER, František, KOVÁŘ, Martin u. a., Kapiteln aus der Geschichte des Soziallstaates, München, Verlag Lang 2012, s. 34–44, ISBN 978-3-631-63701-2.

CHALUPECKÝ, Petr, TAJOVSKÝ, Ladislav. Zu den Anfängen der kommunistischen Gestalt des Sozialstaates in der Nachkriegs-Tschechoslowakei. In: STELLNER, František. Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates. Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenchaften, 2012, s. 140–150. 188 s. ISBN 978-3-631-63701-2.

TAJOVSKÝ, Ladislav. New Era as a Way to New Deal? A Critical View on Herbert Hoover’s Economic Policy in the 1920s, in: Dvacáté století – The Twentieth Century, 2013, roč. 5, č. 1, s. 98–110. ISSN 1803-750X.

TAJOVSKÝ, Ladislav. Towards the Great Crash. American Economic Policy at the Twilight of „Golden Twenties”, in: Dvacáté století – The Twentieth Century, 2013, roč. 5, č. 2, s. 115–125. ISSN 1803-750X.

TAJOVSKÝ, Ladislav. Na cestě k Velké hospodářské krizi a Novému údělu-hospodářská politika v předrooseveltovské Americe, in: SZOBI P. a kol., Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945, SETOUTBOOKS.CZ 2014, s. 8-54. ISBN 978-80-86277-78-3.

TAJOVSKÝ, Ladislav. Manažerské rozhodování F. D. Roosevelta, in: ŠTĚDROŇ, B. a kol., Manažerské rozhodování v praxi, C. H. BECK, 2015, 275 s., s. -242. ISBN 978-80-7400-587-9.

Editor

Velká deprese. Sborník textů, ed. Marek LOUŽEK a Ladislav TAJOVSKÝ, Praha 2004.

Překlady

MARSHALL, George, Evropa se musí hospodářsky postavit na nohy, in: Marshallův plán: šedesát let poté. Sborník textů, ed. Jindřich DEJMEK, Marek LOUŽEK, Praha 2007, s. 161–163.

TRUMAN, Harry, Ohrožení svobody je katastrofou pro svět, in: Marshallův plán: šedesát let poté. Sborník textů, ed. Jindřich DEJMEK, Marek LOUŽEK, Praha 2007, s. 155–160.